Oxycodonhydrochlorid "Lannacher"

depottabletter 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg og 80 mg

G.L. Pharma

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Oxycodonhydrochlorid Lannacher 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg depottabletter  

Oxycodonhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Oxycodonhydrochlorid Lannacher til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Oxycodonhydrochlorid Lannacher
 3. Sådan skal du tage Oxycodonhydrochlorid Lannacher
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Oxycodonhydrochlorid Lannacher er et stærkt smertestillende middel, der tilhører en gruppe af opioider. 

 

Oxycodonhydrochlorid Lannacher bruges til at behandle kraftige smerter, der kræver behandling med et opioidt smertestillende middel (analgetikum), fordi andre smertestillende midler ikke har været virkningsfulde. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Oxycodonhydrochlorid Lannacher

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Oxycodonhydrochlorid Lannacher

 • hvis du er allergisk over for oxycodonhydrochlorid, soja, jordnødder (peanuts) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Oxycodonhydrochlorid Lannacher (angivet i punkt 6)
 • hvis du har vejrtrækningsbesvær, såsom at trække vejret langsommere eller svagere end normalt (respirationsdepression)
 • hvis du har for meget kuldioxid i blodet
 • hvis du lider af svær kronisk lungesygdom med forsnævrede luftveje (KOL = kronisk obstruktiv lungesygdom)
 • hvis du har en bestemt hjertesygdom der hedder cor pulmonale
 • hvis du har astma
 • hvis du har en type tarmtilstopning, der hedder paralytisk ileus
 • hvis du har akutte, svære mavesmerter eller lider af forsinket tømning af mavesækken.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Oxycodonhydrochlorid Lannacher

 • hvis du er ældre eller debil (svag)
 • hvis din lunge-, lever eller nyrefunktion er svært nedsat
 • hvis du har en vis lidelse i skjoldbruskkirtlen (myksødem), eller hvis din skjoldbruskkirtel ikke producerer nok hormon (underaktiv skjoldbruskkirtel)
 • hvis du har dårlig binyrebarkfunktion (dvs. at dine binyrer ikke fungerer som de skal), for eksempel Addisons sygdom.
 • hvis din blærehalskirtel (prostata) er unormalt forstørret
 • hvis du er afhængig af alkohol eller er i behandling for alkoholafvænning
 • hvis du er eller tidligere har været afhængig af stærke smertestillende midler (opioider)
 • hvis du har betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis), eller hvis du har problemer med galdeblæren
 • hvis du har besvær med eller har smerter, når du lader vandet
 • hvis trykket i din hjerne er forøget
 • hvis du har lavt blodtryk eller bliver svimmel, når du rejser dig op
 • hvis du lider af epilepsi eller er tilbøjelig til af få krampeanfald
 • hvis du også tager en type lægemiddel, der hedder MAO-hæmmere (bruges normalt til behandling af depression eller Parkinsons sygdom).

 

Afhængighed og tolerans
Når Oxycodonhydrochlorid Lannacher bruges til længerevarende behandling, kan der opstå tolerans over for lægemidlet. Det betyder, at du kan få behov for en højere dosis for at opnå den ønskede smertelindring. 


Oxycodonhydrochlorid Lannacher kan skabe afhængighed. Hvis behandlingen stoppes for pludseligt, kan der opstå abstinenssymptomer såsom kvalme, opkastning, rysten, svimmelhed, diarré, svedeture eller kuldegysninger, krampe, hurtig puls og højt blodtryk. Hvis du ikke længere har behov for behandling, vil lægen gradvist nedsætte din daglige dosis.
Hvis dette lægemiddel tages efter anvisningerne af patienter, der lider af kroniske smerter, er der lav risiko for fysisk og psykisk afhængighed. Lægen vil opveje de mulige risici mod de forventede fordele. Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om. 


Advarsel mod doping
Brug af Oxycodonhydrochlorid Lannacher kan afgive positive resultater under dopingkontrol. Spørg lægen.
Brug af Oxycodonhydrochlorid Lannacher som dopingmiddel kan være sundhedsskadeligt. 

Brug af anden medicin sammen med Oxycodonhydrochlorid Lannacher

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Risikoen for bivirkninger øges, hvis du tager Oxycodonhydrochlorid Lannacher samtidig med, at du tager andre lægemidler, der påvirker hjernefunktionen. Du kan f.eks. blive meget søvnig, eller vejrtrækningsbesvær kan blive forværret. 


Lægemidler, der påvirker hjernefunktionen, omfatter: 

 • andre stærke smertestillende midler (opioider)
 • sovepiller og nervemedicin
 • medicin mod depression
 • medicin mod allergi, køre-/søsyge eller kvalme (antihistaminer eller antiemetika)
 • anden medicin der påvirker nervesystemet (phenothiaziner, neuroeleptika)
 • medicin mod Parkinsons sygdom (såkaldte monoaminooxidase (MAO)-hæmmere, se også afsnittet ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

 

Risikoen for bivirkninger øges, hvis du tager antidepressiva (f.eks. citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin). Disse lægemidler kan interagere med oxycodon, og du kan opleve symptomer som f.eks. ufrivillige, rytmiske sammentrækninger af muskler (herunder muskler, som kontrollerer øjenbevægelser), ophidselse, kraftig svedtendens, rysten, overdrevne reflekser, øget muskelspænding, kropstemperatur på over 38 °C. Kontakt din læge, hvis du oplever nogen af disse symptomer. 

 

Samtidig brug af Oxycodonhydrochlorid ”Lannacher” og beroligende lægemidler som benzodiazepiner eller beslægtede lægemidler øger risikoen for døsighed, åndedrætsbesvær (åndedrætsdepression) og koma og kan være livstruende. På grund af dette bør samtidig brug kun overvejes, når andre behandlinger ikke er mulige. 


Hvis din læge ordinerer Oxycodonhydrochlorid ”Lannacher” sammen med beroligende lægemidler, skal din læge dog sørge for at begrænse dosis og varighed af den samtidige behandling med disse andre lægemidler. 


Fortæl din læge om alle beroligende lægemidler, som du tager, og følg din læges anbefaling af dosis nøje. Det kan være en god idé at informere venner eller familie om at være opmærksomme på de ovennævnte tegn og symptomer. Kontakt din læge, hvis du oplever sådanne symptomer. 


Der kan også forekomme interaktion med
 

 • cimetidin (bruges mod for meget mavesyre). Det kan forlænge varigheden af Oxycodonhydrochlorid Lannachers virkning i kroppen.
 • medicin mod størkning af blodet (f.eks. warfarin) Oxycodonhydrochlorid Lannacher kan påvirke virkningen af sådanne lægemidler.
 • visse antibiotika, lægemidler mod svampeinfektioner samt lægemidler indeholdende perikon.

Brug af Oxycodonhydrochlorid Lannacher sammen med mad og drikke

Samtidig indtag af Oxycodonhydrochlorid Lannacher ogalkohol kan gøre dig søvnig og øge de alvorlige bivirkninger, såsom langsom og svag vejrtrækning med risiko for vejrtrækningsstop og bevidsthedstab. Det frarådes at drikke alkohol, mens du tager Oxycodonhydrochlorid Lannacher.
Tabletterne bør undgås hos patienter med tidligere eller nuværende alkohol- og narkotikamisbrug. Grapefrugt juice kan øge indholdet af Oxycodonhydrochlorid Lannacher i dit blod. Hvis du jævnligt drikker grapefrugt juice, skal du tale med lægen. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Oxycodonhydrochlorid Lannacher. 


Graviditet
Du bør ikke tage Oxycodonhydrochlorid Lannacher under graviditeten. Der foreligger ikke tilstrækkelige data for brug af oxycodon til gravide kvinder.
Langvarig brug af oxycodon under graviditet kan forårsage abstinenssymptomer hos nyfødte. Nyfødte født af mødre, som har fået oxycodon i de sidste 3-4 uger før fødslen kan få alvorlige problemer med vejrtrækningen.
Oxycodonhydrochlorid Lannacher bør kun anvendes under graviditet, hvis fordelene for moderen opvejer de mulige risici for barnet. 


Amning
Oxycodon kan gå over i modermælken og kan medføre vejrtrækningsproblemer hos det nyfødte barn. Oxycodonhydrochlorid Lannacher bør derfor ikke anvendes under amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarseltrekant. Det betyder, at Oxycodonhydrochlorid Lannacher kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i traffiken. 


Oxycodonhydrochlorid Lannacher nedsætte koncentrations- og reaktionsevnen i sådan en grad, at du ikke længere kan køre bil eller betjene værktøj og maskiner. 


Spørg lægen, om du må køre eller betjene maskiner. 

Oxycodonhydrochlorid Lannacher indeholder lecithin (soya)

Du må ikke bruge denne medicin, hvis du er allergisk overfor jordnødder eller da det i sjældne tilfælde kan give allergiske reaktioner. 

3. Sådan skal du tage Oxycodonhydrochlorid Lannacher

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens- eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

DOSERING

Hvis der er behov for doser, der ikke kan opnås/anvendes i denne styrke, kan lægemidlet fås i andre styrker. 

 

Lægen vil justere din dosis i overensstemmelse med intensiteten af dine smerter og din individuelle følsomhed. 

 

Tal med lægen, hvis du synes, at virkningen af Oxycodonhydrochlorid Lannacher er for svag eller for kraftig. 

Medmindre lægen har ordineret andet, er den anbefalede dosis

 • til voksne og unge (over 12 år):

Den sædvanlige begyndelsesdosis er 10 mg oxycodonhydrochlorid hver 12. time. 

 

 • til børn (under 12 år):

Brug til børn under 12 år frarådes, da sikkerheden og virkningen af Oxycodonhydrochlorid Lannacher ikke er undersøgt i denne aldersgruppe. 

 

 • til ældre (65 år og derover):

Ældre med normal lever- og/eller nyrefunktion kan tage samme dosis som den dosis, der er angivet ovenfor til voksne. 

 

 • til patienter med nyre- og/eller leversygdomme eller med lav kropsvægt:

Lægen kan ordinere en lavere begyndelsesdosis. 


Lægen kan ordinere en højere begyndelsesdosis til patienter, der tidligere er blevet behandlet med andre stærke smertestillende midler (opioider). 


Lægen vil afgøre, hvor meget du skal tage hver dag herefter, og hvordan du skal dele din samlede daglige dosis op i morgen- og aftendoser. Lægen vil også rådgive dig om eventuelle justeringer af dosen, der kan være nødvendig under behandlingen. 

 

Patienter med cancersmerter har normalt behov for doser på 80-120 mg oxycodonhydrochlorid dagligt. I individuelle tilfælde kan lægen øge dosis op til 400 mg dagligt.  

 

En daglig dosis på 40 mg oxycodonhydrochlorid er normalt tilstrækkeligt til behandling af andre smerter end cancersmerter, men i visse tilfælde kan højere doser være nødvendige. 


Hvis du får smerter mellem doserne af Oxycodonhydrochlorid Lannacher, kan du få behov for at tage et ekstra hurtigtvirkende, smertestillende middel.
Oxycodonhydrochlorid Lannacher er ikke egnet til dette formål. Tal med lægen, hvis du har det problem. 

 

Lægen vil kontrollere din behandling jævnligt. 

ANVENDELSESMÅDE

Tag depottabletterne hele sammen med tilstrækkelig væske (f.eks. ½ glas vand) om morgenen og om aftenen, hver 12. time (f.eks. én tablet kl. 8.00 om morgenen og én tablet kl. 8.00 om aftenen). Tabletterne kan tages med eller uden mad. 

 

Tabletterne må ikke brækkes i stykker, tygges eller knuses. Gøres dette, kan hele indholdet blive afgivet i kroppen på én gang, hvilket kan medføre risiko for en overdosis og muligvis død (se også ”Hvis du har taget for meget Oxycodonhydrochlorid Lannacher” nedenfor).  

Hvis du har taget for meget Oxycodonhydrochlorid Lannacher

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Oxycodonhydrochlorid Lannacher, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.  

 

Symptomer på overdosis er: formindskede pupiller, vejrtrækningsbesvær, svaghed i musklerne (lav spænding af muskler, hypotoni) og blodtryksfald. I alvorlige tilfælde kan der forekomme sløvhed eller besvimelse forårsaget af fejl i kredsløbet (kredsløbskollaps), hæmmet tankevirksomhed og hæmmede bevægelser, bevidsthedstab (koma), lavere pulsfrekvens og ansamling af væske i lungerne (med symptomer såsom vejrtrækningsbesvær, især hvis man ligger ned, og hoste med skummende opspyt, der kan være lyserødt eller blodplettet, kraftig svedafsondring, angst og bleghed).
Brug af store mængder Oxycodonhydrochlorid Lannacher kan resultere i død

Hvis du har glemt at tage Oxycodonhydrochlorid Lannacher

Hvis du tager en mindre dosis Oxycodonhydrochlorid Lannacher end ordineret, eller hvis du glemmer at tage en dosis, vil du sandsynligvis ikke opnå tilstrækkelig smertelindring


Hvis du glemmer at tage en dosis, kan du tage den glemte dosis, så snart du husker det.  

Husk at du skal tage tabletterne med 12 timers mellemrum (to gange dagligt). 


Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Oxycodonhydrochlorid Lannacher

Tal med lægen, før du holder op med at tage medicinen, da der kan opstå abstinenssymptomer


Hvis du ikke har brug for behandling med Oxycodonhydrochlorid Lannacher mere, vil din læge give dig anvisninger i at nedsætte dosen gradvist for at forhindre, at du får abstinenssymptomer. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ring 112, hvis du får et eller eller flere af følgende symptomer:

 • Meget langsom eller svag vejtrækning (respirationsdepression). Dette er den mest alvorlige risiko ved at tage medicin såsom Oxycodonhydrochlorid Lannacher (opioider). Det kan endda være dødeligt efter højere doser af dette lægemiddel.

ANDRE BIVIRKNINGER

Meget almindelig (kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer) 

 • Søvnlignende bevidsthedssvækkelse, svimmelhed, hovedpine.
 • Forstoppelse, kvalme eller utilpashed, opkastning Lægen vil ordinere et passende middel til behandling af disse symptomer.
 • Kløe.

 

Almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer) 

 • Humørskift (angst, forvirring, depression, nervøsitet, søvnforstyrrelser, unormal tankevirksomhed).
 • Ikke kontrollerbar skælven og rysten i en eller flere områder af kroppen, følelse af svaghed.
 • Sænket blodtryk, i sjældne tilfælde ledsaget af at mærke hjerteslaget eller besvimelse.
 • Stakåndethed, vejrtrækningsbesvær eller hiven efter vejret.
 • Tør mund, i sjældne tilfælde ledsaget af tørst og synkebesvær, generelle symptomer på fordøjelsesbesvær såsom mavepine, diarré, halsbrand.
 • Udslæt, voldsom svedtendens.
 • Svedafsondring, svaghed.
 • nedsat appetit.

 

Ikke almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer) 

 • Allergiske reaktioner.
 • Øget mængde af et vist hormon (ADH = antidiuretisk hormon) i blodet med symptomer såsom hovedpine, irritabilitet, apati, kvalme, opkastning, forvirring og bevidsthedsforstyrrelser.
 • Væskemangel i kroppen (dehydrering).
 • Rastløshed, humørsvingninger, hallucinationer, sygelig opstemthed (eufori), nedsat seksuel lyst.
 • Hukommelsestab, prikken eller følelsesløshed (f.eks. i hænder eller fødder), kramper, forhøjet øget eller nedsat muskelspænding, tics, nedsat følsomhed for smerte eller berøring, smagsforstyrrelser.
 • Synsforstyrrelser, reduktion i pupillens størrelse.
 • Følelse af at snurre eller dreje rundt (vertigo).
 • Ubehagelig følelse af uregelmæssige og/eller kraftige hjerteslag, øget puls.
 • Udvidede blodkar der medfører lavt blodtryk.
 • Kortåndethed, øget hoste, ondt i halsen, løbende næse, stemmeforandringer
 • Synkebesvær, mundsår, ømme gummer, oppustethed (meget luft i maven eller tarmene), bøvsen, tarmforstoppelse (ileus).
 • Stigning i blodniveauer af visse leverenzymer.
 • Tør hud.
 • Nedsat seksuel drift og manglende evne til at få eller opretholde erektion ved sex. Kulderystelser, føle sig syg, tilskadekomst på grund af nedsat koncentrationsevne, smerter (f.eks. brystsmerter), væskeansamling (ødem), migræne, tørst, fysisk afhængighed med abstinenssymptomer, toleranse.

 

Sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer) 

 • Sygdom i lymfeknuder.
 • Muskelspasmer, epileptiske anfald, især hos patienter med epilepsi eller tendens til krampeanfald.
 • Lavt blodtryk.
 • Blødende gummer, øget appetit, mørk afføring. Kløe udslæt, vabler på hud og slimhinder (forkølelsessår eller herpes), øget lysfølsomhed.
 • Blod i urinen
 • Ændringer i kropsvægt (tab eller stigning), hudbetændelse.

 

Meget sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer) 

 • Taleforstyrrelser.
 • Afskallende udslæt.
 • Sojalecithin kan forårsage allergiske reaktioner.

 

Hyppighed ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) 

 • Alvorlige allergiske reaktioner.
 • Øget følsomhed overfor smerte.
 • Huller i tænderne eller karies.
 • Galdeophobning, galdekolik (som giver mavesmerter).
 • Langvarig brug af Oxycodone G.L under graviditeten kan forårsage livstruende abstinenssymptomer hos den nyfødte. Symptomer som man skal holde øje med hos babyen er irritabilitet, hyperaktivitet, unormalt sovemønster, skinger gråd, rysten, opkast, diarré og fraværende vægtøgning.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterkortet og pakningen efter Exp. Udløbsdatoener den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 ℃. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysning

Oxycodonhydrochlorid Lannacher indeholder:

Oxycodonhydrochlorid Lannacher 5 mg 

 • Aktivt stof: oxycodonhydrochlorid. 1 tablet indeholder 5 mg oxycodonhydrochlorid svarende til 4,48 mg oxycodon.
  Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne
  : kollidon SR (består af poly(vinylacetat), povidon (K = 27,0-32,4), natriumlaurylsulfat, silica), mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri silica, vegetabilsk magnesiumstearat.
  Tabletovertræk: polyvinylalkohol, talkum (E 553b), titandioxid (E 171), macrogol 3350, lecithin (soja) (E 322), jernoxid gul (E 172), jernoxid sort (E 172), indigocarmin aluminium lake (E 132).

 

Oxycodonhydrochlorid Lannacher 10 mg 

 • Aktivt stof: oxycodonhydrochlorid. 1 tablet indeholder 10 mg oxycodonhydrochlorid svarende til 8,97 mg oxycodon.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: kollidon SR (består af poly(vinylacetat), povidon (K = 27,0-32,4), natriumlaurylsulfat, silica), mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri silica, vegetabilsk magnesiumstearat.
  Tabletovertræk: polyvinylalkohol, talkum (E 553b), titandioxid (E 171), macrogol 3350, lecithin (soja) (E 322).

 

Oxycodonhydrochlorid Lannacher 20 mg 

 • Aktivt stof: oxycodonhydrochlorid. 1 tablet indeholder 20 mg oxycodonhydrochlorid svarende til 17,93 mg oxycodon.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: kollidon SR (består af poly(vinylacetat), povidon (K = 27,0-32,4), natriumlaurylsulfat, silica), mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri silica, vegetabilsk magnesiumstearat.
  Tabletovertræk: polyvinylalkohol, talkum (E 553b), titandioxid (E 171), macrogol 3350, lecithin (soja) (E 322), jernoxid gul (E 172), jernoxid sort (E 172), jernoxid rød (E 172).

 

Oxycodonhydrochlorid Lannacher 40 mg  

 • Aktivt stof: oxycodonhydrochlorid. 1 tablet indeholder 40 mg oxycodonhydrochlorid svarende til 35,86 mg oxycodon.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: kollidon SR (består af poly(vinylacetat), povidon (K = 27,0-32,4), natriumlaurylsulfat, silica), mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri silica, vegetabilsk magnesiumstearat.
  Tabletovertræk: polyvinylalkohol, talkum (E 553b), titandioxid (E 171), macrogol 3350, lecithin (soja) (E 322), jernoxid gul (E 172), jernoxid sort (E 172), jernoxid rød (E 172).

 

Oxycodonhydrochlorid Lannacher 80 mg  

 • Aktivt stof: oxycodonhydrochlorid. 1 tablet indeholder 80 mg oxycodonhydrochlorid svarende til 71,72 mg oxycodon.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: kollidon SR (består af poly(vinylacetat), povidon (K = 27,0-32,4), natriumlaurylsulfat, silica), mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri silica, vegetabilsk magnesiumstearat.
  Tabletovertræk: polyvinylalkohol, talkum (E 553b), titandioxid (E 171), macrogol 3350, lecithin (soja) (E 322), jernoxid gul (E 172), jernoxid sort (E 172), indigocarmin aluminium lake (E 132).

Udseende og pakningsstørrelser

Oxycodonhydrochlorid Lannacher 5 mg  

Oxycodonhydrochlorid Lannacher er lysegrå, runde, hvælvede, depottabletter. 


Oxycodonhydrochlorid Lannacher fås i blisterkort med 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 72, 98 og 100 depottabletter eller i enkeltdosisblisterkort med 30 x 1, 50 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 72 x 1, 98 x 1 og 100 x 1 depottabletter. 

 

Oxycodonhydrochlorid Lannacher 10 mg  

Oxycodonhydrochlorid Lannacher er hvide, runde, hvælvede, depottabletter. 


Oxycodonhydrochlorid Lannacher fås i blisterkort med 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 72, 98 og 100 depottabletter eller i enkeltdosisblisterkort med 30 x 1, 50 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 72 x 1, 98 x 1 og 100 x 1 depottabletter. 

 

Oxycodonhydrochlorid Lannacher 20 mg  

Oxycodonhydrochlorid Lannacher er blegt lyserøde, runde, hvælvede, depottabletter. 

Oxycodonhydrochlorid Lannacher fås i blisterkort med 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 72, 98 og 100 depottabletter eller i enkeltdosisblisterkort med 30 x 1, 50 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 72 x 1, 98 x 1 og 100 x 1 depottabletter. 

 

Oxycodonhydrochlorid Lannacher 40 mg  

Oxycodonhydrochlorid Lannacher er beige, runde, hvælvede, depottabletter. 


Oxycodonhydrochlorid Lannacher fås i blisterkort med 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 72, 98 og 100 depottabletter eller i enkeltdosisblisterkort med 30 x 1, 50 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 72 x 1, 98 x 1 og 100 x 1 depottabletter. 

 

Oxycodonhydrochlorid Lannacher 80 mg  

Oxycodonhydrochlorid Lannacher er bleggrønne, runde, hvælvede, depottabletter. 

 

Oxycodonhydrochlorid Lannacher fås i blisterkort med 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 72, 98 og 100 depottabletter eller i enkeltdosisblisterkort med 30 x 1, 50 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 72 x 1, 98 x 1 og 100 x 1 depottabletter. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Østrig 

Repræsentant for Danmark

Nordic Drugs, Gl. Kongevej 135 B mezz. tv., 1850 Frederiksberg C 

Fremstiller

G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Østrig 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Østrig: Oxygerolan 5/10/20/40/80 mg-Retardtabletten 

Bulgarien: Oxylan 5/10/20/40/80 mg филмирани таблетки с удължено освобождаване  

Tjekkiet: Oxycodon Lannacher 10/20/40/80 mg tablety s prodlouženým uvolňováním  

Danmark: Oxycodonhydrochlorid Lannacher, 5/10/20/40/80 mg depottabletter 

Estland: Oxycodone Lannacher 5/10/20/40/80 mg (toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid)  

Tyskland: Oxycodon HCl Lannacher 5/10/20/40/80 mg Retardtabletten  

Ungarn: Oxycodon hidroklorid Lannacher 5/10/20/40/80 mg retard tabletta  

Island: Oxycodon HCl Lannacher 5/10/20/40/80 mg forðatöflur 

Letland: Oxycodon HCl Lannacher 5/10/20/40/80 mg ilgstošās darbības tabletes 

Polen: Oxydolor (5/10/20/40/80 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu) 

Rumænien: Oxidolor 5/10/20/40/80 mg, comprimate cu eliberare prelungită  

Slovenien: Oxypro 5/10/20/40/80 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním  

Sverige: Oxycodone Depot Lannacher 5/10/20/40/80 mg depottablett 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 07/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...