Halcion®

tabletter 0,25 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Halcion® 0,25 mg tabletter 

triazolam 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Halcion.
 3. Sådan skal du tage Halcion
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Halcion er et sovemiddel. 

 

Du kan bruge Halcion til kortvarig behandling af søvnløshed, når søvnløsheden er alvorlig eller invaliderende og giver dig udtalte problemer. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Halcion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Halcion

 • hvis du er allergisk over for triazolam eller lignende stoffer (benzodiazepiner) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Halcion (angivet i punkt 6).
 • hvis du lider af vejrtrækningspauser under søvnen (søvnapnø)
 • hvis du lider af alvorlig muskelsvækkelse (Myasthenia gravis)
 • hvis du har alvorlig nedsat leverfunktion
 • hvis du alvorligt nedsat åndedrætsfunktion

Du må ikke bruge Halcion til børn og unge under 18 år. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Halcion 

 • Hvis du tidligere har haft problemer med alkohol- og medicinmisbrug
 • hvis du har eller tidligere har haft alvorlige psykiske lidelser, f.eks depression eller selvmordstanker
 • hvis du har nedsat leverfunktion
 • hvis du har vejrtrækningsproblemer
 • hvis du er ældre.

Samtidig behandling med anden medicin kan medføre uønskede vekselvirkninger, se afsnittet ”Brug af anden medicin”. 

Du skal være opmærksom på følgende:

 • Halcion kan forstærke den sløvende virkning af stærk smertestillende medicin af morfintypen. Dette kan give udtalt træthed, besvær med at trække vejret, dyb bevidstløshed (koma) og det kan være dødeligt. Derfor skal du, efter aftale med din læge, anvende mindst mulige dosis i kortest mulige tid.
 • Kontakt straks læge, hvis du får en allergisk reaktion, som hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktiske reaktioner) eller hævelse af tunge, læber og ansigt.
 • Behandlingen med Halcion bør ikke overstige 2 uger.
 • Du kan blive afhængig af Halcion. Risikoen for afhængighed øges ved høj dosis og lang behandligstid. Hvis du tidligere har haft et alkohol- eller medicinmisbrug er risikoen for afhængighed større.
 • Hvis du har udviklet afhængighed, kan du få abstinenssymptomer ved pludselig ophør af behandlingen (Se afsnittet "Hvis du holder op med at tage Halcion").
 • Den søvndyssende virkning af Halcoin kan aftage ved lang behandlingstid.
 • Du kan få hukommelsessvigt efter indtagelse af Halcion. Det kommer oftest flere timer efter, at du har taget Halcion. For at nedsætte risikoen for hukommelsestab bør du sørge for at få 7-8 timers uforstyrret søvn efter indtagelse af Halcion.
 • Der er risiko for, at du vil gå i søvne, herunder også at du kører bil, mens du ikke er helt vågen, og ikke bagefter har nogen erindring om det. Kontakt læge, hvis du oplever noget af dette. Se også afsnittet om ”Trafik og arbejdssikkerhed.”

Brug af anden medicin sammen med Halcion

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • Svampeinfektioner (f.eks. itraconazol, ketoconazol).
  • Depression (f.eks. sertralin, paroxitin, nefazodon, fluvoxamin).
  • HIV (ritonavir, efavirenz).
  • Tuberkulose (rifampicin, isoniazid).
  • Infektioner (erythromycin, clarithromycin, troleandymycin).
  • Hjerte og kredsløbslidelser (diltiazem, verapamil).
  • Kræft (imatinib).
  • Epilepsi (f. eks. carbamazepin).
  • Kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi (aprepi- tant).
  • Allergi (sløvende antihistaminer).
  • Smerter (medicin af morfintypen).
  • Mavesår (cimetidin).
  • Søvnløshed.
  • Svangerskab (p-piller).
  • Angst/uro (beroligende medicin).

Hvis du skal opereres, er det vigtigt, at du fortæller lægen eller tandlægen, at du tager Halcion 

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Halcion sammen med mad, drikke og alkohol

 • Du kan tage Halcion i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
 • Du må ikke drikke alkohol eller grapefrugtjuice, mens du tager Halcion.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Halcion samt med henblik på ophør af behandling med Halcion. 


Graviditet:
Du må kun tage Halcion i de sidste 3 måneder før forventet fødsel efter aftale med lægen. Hvis du tager Halcion i de sidste 3 måneder af graviditeten, er der risiko for bivirkninger hos den nyfødte såsom lav legemstemperatur, lavt blodtryk og åndedrætsbesvær. Der er endvidere risiko for, at barnet får abstinenssymptomer efter fødslen. 


Amning:
Hvis du ammer, bør du ikke tage Halcion, da det går over i mælken. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Halcion virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Hvis du føler dig svimmel eller søvnig må du ikke køre bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner. 

Halcion indeholder lactose

Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Halcion 

3. Sådan skal du tage Halcion

Tag altid Halcion nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Behandlingen bør være så kortvarig som muligt, højst 2 uger. I særlige tilfælde kan din læge bestemme, at behandlingen skal vare længere. 

 

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl).  

Tabletten kan deles i to lige store doser. 

 

Du bør tage tabletterne umiddelbart før sengetid. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

1 tablet på 0,125 mg eller op til 1 tablet på 0,25 mg før sengetid. 

 

Ældre: 

1 tablet på 0,125 mg før sengetid. 

 

Brug til børn og unge: 

Du må ikke bruge Halcion til børn og unge under 18 år. 

 

Nedsat leverfunktion: 

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Halcion, tabletter fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine lægemiddelform til alle de anførte doseringer. 

Hvis du har taget for mange Halcion

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Halcion, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Symptomer: 

 • Døsighed, sløret tale, nedsat koordinationsevne.
 • Sløvhed, forvirring.
 • Usikre bevægelser, nedsat kraft i musklerne.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Åndedrætsbesvær og dyb bevidstløshed (koma). Det kan i meget sjældne tilfælde være livstruende.

Hvis du har glemt at tage Halcion

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at Tage Halcion

Du må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med din læge. Hvis du pludseligt holder op med at tage Halcion, kan du få abstinenser.
Symptomerne kan være: 

 • Hovedpine, muskelsmerter, angst, anspændthed, rastløshed, forvirring og irritabel adfærd.

 

I alvorlige tilfælde kan du få: 

 • Svigtende orientering og selvopfattelse.
 • Øget følsomhed for lyd, lys, støj og fysisk kontakt.
 • Prikkende og snurrende fornemmelser i arme og ben eller følelsesløshed i huden.
 • Hallucinationer.
 • Epileptiske anfald.

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/ shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Psykoser / Sindslidelser. Kontakt lægen.
 • Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle (hos patienter med vejrtræningsproblemer) Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Søvnighed.
 • Svimmelhed.
 • Usikre bevægelser.
 • Hovedpine.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Forvirring.
 • Søvnløshed.
 • Nedsat hukommelse. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Dobbeltsyn. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Synsforstyrrelser.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Hudreaktioner, udslæt.
 • Muskelsvaghed.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Overfølsomhed.
 • Truende, evt. voldelig adfærd. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Rastløshed, rastløs uro, irritabilitet.
 • Vrangforestillinger. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Raseri.
 • Mareridt.
 • Upassende opførsel (det forekommer især hos børn og ældre).
 • Hukommelsestab for tiden efter brug af Halcion (anterograd amnesi). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Søvngængeri. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Bevidsthedssvækkelse, nedsat opmærksomhed, koordinationsbesvær.
 • Taleforstyrrelser.
 • Smagsforstyrrelser.
 • Sløvhed.
 • Sløvhed om dagen, træthed.
 • Mavebesvær.
 • Nedsat lyst til sex.
 • Faldtendens.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtager i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Halcion utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Halcion efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Halcion ved temperaturer over 25 °C.
 • Opbevar Halcion i original emballage, da det er følsomt for lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Halcion indeholder:

Aktivt stof: 

triazolam 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Lactose, mikrokrystallinsk cellulose, silica kolloid vandfri, natriumdo- cusat, natriumbenzoat, magnesiumstearat, majsstivelse, indigotin I (E132). 

Udseende og pakningsstørrelser:

Halcion 0,25 mg er blå, ovale tabletter med delekærv og mærket "Upjohn 17". 

 

Tabletten kan deles i to lige store dele. 

 

Halcion fås i: 

Halcion 0,25 mg i pakninger med 30 eller 100 tabletter  

 

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2019
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...