Fragmin®

injektionsvæske, opl. 10.000 anti-Xa IE/ml

Pfizer

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fragmin® 2.500 anti-Xa IU/ml 

Fragmin® 10.000 anti-Xa IU/ml 

Injektionsvæske, opløsning 

dalteparinnatrium  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Fragmin til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide om Fragmin
 3. Sådan bliver du behandlet med Fragmin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fragmin er et såkaldt lavmolekylært heparin. Fragmin forhindrer, at der dannes blodpropper i pulsårer og blodårer (vener) ved at nedsætte blodets evne til at størkne. Fragmin kan også opløse nogle former for blodpropper. 

Blodpropper opstår især i forbindelse med operationer og længere tids sengeleje. 

 

Du kan få Fragmin til: 

 • Forebyggelse og behandling af blodpropper i blodårerne.
 • Behandling af alvorlige hjertekramper (ustabil angina pectoris) og akut hjertetilfælde (myokardieinfarkt).
 • At forebygge og behandle, at blodet størkner i venekanyler, slanger og lignende apparatur til f.eks. dialysebehandling.

 

Du skal have Fragmin som en indsprøjtning. Det vil normalt være en læge eller en sygeplejerske, der giver indsprøjtningen. 

2. Det skal du vide om Fragmin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Du må ikke få Fragmin, hvis

 • du er allergisk over for dalteparinnatrium, andre lignende stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fragmin (angivet i punkt 6)
 • du har blødning i maven, tarmen eller hjernen eller anden blødning
 • du får et slagtilfælde
 • dit blod har vanskeligt ved at størkne
 • du har betændelse i hjerteklapperne (septisk endokardit)
 • du har skader på eller er blevet opereret i centralnervesystemet, øjne eller ører
 • du tidligere har haft for få blodplader i blodet efter behandling med heparin
 • du skal have rygmarvsbedøvelse eller andet indgreb i rygmarven, og du samtidig får høje doser Fragmin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen, inden du får Fragmin, hvis 

 • du har for få blodplader i blodet eller har blodpladedefekter
 • du har meget dårlige nyrer
 • du har meget dårlig lever
 • du har forhøjet blodtryk, der ikke er kontrolleret
 • du har forandringer i øjets nethinde pga. diabetes eller forhøjet blodtryk
 • du skal have rygmarvsbedøvelse eller andet indgreb i rygmarven.

 

Hvis du er mere end 80 år kan din risiko for at få komplikationer i forbindelse med blødning være større.
Hvis du skal have en indsprøjtning i er det vigtigt, at du fortæller, at du er i behandling med Fragmin. Hvis du får doser på mere 5000 IU dalteparin, må du ikke få indsprøjtninger i musklerne med andre lægemidler. Lægen vil være særlig forsigtig med at anvende høje doser, hvis du lige er blevet opereret, eller hvis du i øvrigt har blødningstendens.
Du vil få foretaget kontrol-blodprøver både før og under behandlingen med Fragmin.
Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Fragmin. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Fragmin

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 


Fortæl det til din læge, hvis du tager 

 • anden medicin til forebyggelse og behandling af blodpropper
 • blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, dextran)
 • medicin mod smerter (acetylsalicylsyre, NSAID)
 • nitroglycerin til indsprøjtning (for hjertet)
 • tetracyclin eller store doser af penicillin (med infektion eller betændelse)
 • sulfinpyrazon eller probenecid (mod urinsyregigt)
 • etacrinsyre (vanddrivende)
 • cytostatika (medicin til behandling kræft)
 • kinin (mod malaria eller natlige lægkramper)
 • medicin mod allergi eller høfeber
 • digoxin (for hjertet)
 • C-vitamin.

 

Det kan ikke udelukkes, at rygning kan påvirke behandlingen med Fragmin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Fortæl det til lægen, hvis du er gravid. 

Du må ikke få epidural bedøvelse under fødslen, hvis du får høje doser Fragmin. Fortæl derfor jordemoderen, at du får Fragmin. 

Når du lige har født, har du større risiko for blødning, derfor bør Fragmin anvendes med forsigtighed. 

 

Hvis du er i behandling med Fragmin, fordi du har kunstige hjerteklapper og du bliver gravid, er der en risiko for at Fragmin-behandlingen ikke virker optimalt. 

 

Amning  

Lægen vil vurdere, om du må amme. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fragmin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Fragmin indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan bliver du behandlet med Fragmin

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis. 

Den sædvanlige dosis er

Din dosis afhænger af din sygdom og din vægt. Du skal sprøjte Fragmin ind under huden eller i en åre. Sprøjt ikke Fragmin i en muskel. 

 

Brug til børn  

Der er begrænset viden om sikkerhed og virkning af Fragmin. 

 

Nedsat nyre- eller leverfunktion  

Du skal måske have en anden dosis. Spørg lægen. 

Hvis du har brugt for meget Fragmin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Fragmin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. 

 

Du kan få blødninger, hvis du har taget for meget Fragmin. 

Hvis en dosis er glemt

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du ikke har fået Fragmin. 

Hvis du holder op med at bruge Fragmin

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Fragmin.  

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.  

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker (i sjældnere tilfælde også blodpropper) pga. for få blodplader i blodet. Kan opstå længe efter ophør med behandlingen. Kontakt straks læge.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.  

 • Lammelser, talebesvær, bevidstløshed pga. hjerneblødning, som kan være dødelig. Ring 112.

 

Meget sjældne bivirkninger: Det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.  

 • Rygsmerter, lammelser og føleforstyrrelser i benene samt vandladningsbesvær pga. blodansamling i rygraden eller omkring rygmarven ved samtidig brug af rygmarvsbedøvelse. Kontakt læge eller sundhedspersonale.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden er ikke kendt:  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktoid reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Voldsomme smerter i maven pga. blødning i bughulen. Kan være livsfarligt. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Blødninger af alle typer. Kan være livsfarligt. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.  

 • Blodansamling under huden samt smerter ved stedet for indsprøjtning. Ved hurtigt voksende blodansamlinger skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Blødninger. Kan være alvorligt. Tal med lægen.
 • Hårtab.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.  

 • Overfølsomhedsreaktioner.

 

Sjældne bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.  

 • Forandringer i huden med sår og vævsdød.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden er ikke kendt:  

 • Hududslæt.

 

Fragmin kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver f.eks. leverprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

 

Børn  

Hos børn forventes de samme bivirkninger som hos voksne.  

Sikkerheden ved langtidsbrug kendes ikke. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Fragmin utilgængeligt for børn. 

Du kan opbevare Fragmin ved almindelig temperatur. 

Brug ikke Fragmin efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fragmin 2.500 og 10.000 anti-Xa IU/ml, injektionsvæske, opløsning indeholder:

 • Aktivt stof: Dalteparinnatrium.
 • Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid og vand til injektionsvæsker.

Fragmin udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Fragmin er en klar væske. 

 

Pakningsstørrelser  

Fragmin 2.500 anti-Xa IU/ml er i et hætteglas med 4 ml i en pakning med 10 stk.  

Fragmin 10.000 anti-Xa IU/ml er i en ampul med 1 ml i en pakning med 10 stk. 

 

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup. 

Fremstiller

Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, 2870 Puurs, Belgien. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2019
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...