Ramipril "Aurobindo"

tabletter 10 mg

Aurobindo Malta

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ramipril Aurobindo 5 mg tabletter 

Ramipril Aurobindo 10 mg tabletter  

ramipril 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ramipril Aurobindo
 3. Sådan skal du tage Ramipril Aurobindo
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ramipril Aurobindo indeholder det aktive lægemiddelstof ramipril. Stoffet tilhører en gruppe medicin der kaldes ACE hæmmere (Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors). 

 

Ramipril Aurobindo virker ved at: 

 • Mindske kroppens produktion af stoffer der gør at man får forhøjet blodtryk
 • Får dine blodkar til at slappe af og udvide sig
 • Gør det lettere for dit hjerte at pumpe blodet rundt i din krop

 

Du kan anvende Ramipril Aurobindo: 

 • Mod forhøjet blodtryk (hypertension)
 • Til nedsættelse af risikoen for blodprop i hjertet eller slagtilfælde
 • Til nedsættelse af risikoen eller forsinke forværring af nyresygdom (hvad enten du har diabetes eller ej)
 • Til behandling af hjertet, når det ikke kan pumpe tilstrækkeligt blod rundt i din krop (hjertesvigt)
 • Til forebyggelse efter blodprop i hjertet (myocardie infarkt) og hjertesvigt.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ramipril Aurobindo

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Ramipril Aurobindo:

 • Hvis du er allergisk over for ramipril, andre ACE-hæmmere eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ramipril Aurobindo, angivet i punkt 6.
  Symptomer på allergiske reaktioner er rødmen, synke- og vejrtrækningsproblemer, hævelse af læber, ansigt, hals eller tunge.
 • Hvis du tidligere har haft en alvorlig overfølsomhedsreaktion der kaldes ”angioødem”. Symptomerne er kløe, nældefeber, røde pletter på hænderne, fødderne og på halsen hævelser af tungen, rundt om øjnene og læberne, besværligheder med at trække vejret og synkebesvær.
 • Hvis du har taget eller i øjeblikket tager sacubitril/valsartan, et lægemiddel der anvendes til behandling af en type langvarig (kronisk) hjertesvigt hos voksne, da risikoen for angioødem (hurtig hævelse under huden i et område såsom halsen) er øget.
 • Hvis du er i dialysebehandling eller andre typer filtrering af blodet. Afhængigt af det apparatur der anvendes, kan det være uhensigtsmæssigt at anvende Ramipril Aurobindo samtidig.
 • Hvis du lider af nyresygdom hvor blodtilførslen til nyrerne er nedsat (renal arterie stenose)
 • Hvis du er gravid i anden eller tredje trimester (se afsnittet nedenfor om graviditet og amning)
 • Hvis dit blodtryk er unormalt lavt eller ustabilt. Dette skal din læge vurdere.
 • hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren
 • Hvis du tager nogen af følgende lægemidler, kan risikoen for angioødem øges:
  • Racecadotril, et lægemiddel til behandling af diarré;
  • Lægemidler, der anvendes til at forhindre afstødning af et transplanteret organ og til kræft (f.eks. temsirolimus, sirolimus, everolimus).
  • Vildagliptin, et lægemiddel til behandling af diabetes.

Tag ikke Ramipril Aurobindo, hvis du har haft symptomer som i de ovennævnte punkter. Hvis du er usikker, så tal med din læge, inden du anvender Ramipril Aurobindo. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ramipril Aurobindo: 

 • Har dårligt hjerte, lever eller nyrer
 • Har mistet store mængder kropsvæske og salt (efter at have kastet op, haft diarre, har svedt mere end normalt, har været på diæt med lavt saltindhold, hvis du har taget vanddrivende medicin over længere tid, eller hvis du har været i dialysebehandling)
 • Skal i behandling for bi eller hvepsestik for at nedsætte en allergisk reaktion (desensibilisering)
 • Skal bedøves. Dette kan være i forbindelse med en operation eller tandlægebesøg. Det kan være nødvendigt at stoppe Ramipril Aurobindo behandlingen en dag i forvejen; spørg din læge
 • Har højt indhold af kalium i dit blod (set i blodprøveresultater)
 • Hvis du tager medicin, eller har en lidelse, som kan formindske indholdet af natrium i dit blod. Din læge kan tage regelmæssige blodprøver for at kontrollere dit indhold af natrium i blodet, især hvis du er ældre
 • Hvis du tager et af følgende lægemidler, er der øget risiko for angioødem (hurtig hævelse under huden på områder som f.eks. halsen):
  • Temsirolimus, sirolimus, everolimus og andre lægemidler, der tilhører klassen af mTOR-hæmmere (bruges til at undgå afstødning af transplanterede organer), vildagliptin eller neprilysin (NEP-hæmmere) (såsom racecadotril) eller sacubitril/valsartan. For sacubitril/valsartan, se afsnit 2 ”Tag ikke Ramipril Aurobindo”.
 • Har kollagen vaskulær sygdom såsom skleroderma eller systemisk lupus erythematosus
 • Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er (eller kan blive) gravid. Ramipril Tabletter anbefales ikke de første tre måneder af graviditeten og hvis du er mere end 3 måneder gravid, da det kan forårsage alvorlig skade på din baby (se afsnittet ”Graviditet, amning og frugtbarhed”).
 • hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:
  • en angiotensin II-receptorblokker (ARB) (også kendt som sartaner - f.eks. valsartan, telmisartan, irbesartan.), især hvis du har nyrerproblemer i forbindelse med sukkersyge
  • aliskiren

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod med jævne mellemrum. 


Se også information under overskriften ”Tag ikke Ramipril Aurobindo” 

Børn og unge

Ramipril Aurobindo anbefales ikke til brug hos børn og unge under 18 år, fordi sikkerhed og effekt af Ramipril hos børn endnu ikke er etableret. 


Hvis noget af ovenstående passer på dig (eller du ikke er sikker), så tal med din læge, før du tager Ramipril Aurobindo. 

Brug af anden medicin sammen med Ramipril Aurobindo

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette er fordi Ramipril Aurobindo kan påvirke den måde anden medicin virker på ligesom anden medicin kan påvirke den måde Ramipril Aurobindo virker på. 


Tal med din læge, hvis du anvender følgende typer medicin. De kan nemlig mindske virkningen af Ramipril Aurobindo: 

 • Smertestillende medicin (Nonsteroide antiinflammatoriske drugs (NSAID’er) som f.eks. ibuprofen in-dometacin eller aspirin)
 • Medicin mod for lavt blodtryk, shock, hjertesvigt, astma eller allergi såsom efedrin, noradrenalin eller adrenalin. Din læge vil tage dit blodtryk.

 

Tal med din læge, hvis du anvender følgende typer medicin. De kan nemlig øge virkningen af Ramipril Aurobindo: 

 • Sacubitril/valsartan - bruges til at behandle en type af langvarig (kronisk) hjertesvigt hos voksne (se afsnit 2 ”Tag ikke Ramipril Aurobindo”)
 • Smertestillende medicin (Nonsteroide antiinflammatoriske drugs (NSAID’er) som f.eks. ibuprofen in-dometacin eller aspirin)
 • Medicin mod kræft (kemoterapi)
 • Medicin der stopper afstødning af organer efter en transplantation såsom ciclosporin
 • Vanddrivende medicin såsom furosemid
 • Kaliumtilskud (inklusive salterstatninger), kaliumbesparende diuretika og andre lægemidler, der kan øge mængden af kalium i dit blod (f.eks. trimethoprim og cotrimoxazol til infektioner forårsaget af bakterier; ciclosporin, et immunsuppressivt lægemiddel til at forhindre afstødning af et transplanteret organ; og heparin, et blodfortyndende lægemiddel til at forhindre blodpropper).
 • Steroider mod betændelse såsom prednisolon
 • Allupurinol (anvendes til at mindske mængden af urinsyre i blodet)
 • Procainamid (mod problemer med hjerterytmen)
 • Temsirolimus (til kræft)
 • Lægemidler, som oftest bruges til at undgå afstødning af transplanterede organer (sirolimus, everolimus og andre lægemidler, der tilhører klassen af mTOR-hæmmere). Se punktet “Advarsler og forsigtighedsregler”.
 • Vildagliptin (bruges til behandling af type 2 diabetes)
 • Racecadotril (bruges mod diarré)
 • Det er muligt, at din læge er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler, hvis du tager en angiotensin II-receptorblokker (ARB) eller aliskiren (se også information under overskrifterne”Tag ikke Ramipril Aurobindo” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

 

Tal med din læge, hvis du anvender følgende typer medicin. Ramipril Aurobindo kan nemlig påvirke virkningen af dem: 

 • Medicin mod sukkersyge såsom tabletter der nedsætter blodsukkeret eller insulin. Ramipril Aurobindo kan nedsætte blodsukkerniveauet. Kontroller derfor dit blodsukker nøje når du anvender Ramipril Aurobindo.
 • Litium (mod mental forstyrrelser). Ramipril Aurobindo kan øge indholdet af litium i blodet. Dit litiumindhold skal derfor overvåges nøje af din læge.

 

Tal med din læge hvis du oplever en eller flere af ovenstående hændelser (eller hvis du er usikker) 

Brug af Ramipril Aurobindo sammen med mad, drikke og alkohol

 • Hvis du drikker alkohol samtidig med at du anvender Ramipril Aurobindo kan du blive svimmel. Hvis du er bekymret for hvor meget du må drikke samtidig med at du er i behandling med Ramipril Aurobindo, bør du ta-le med din læge, da blodtrykssænkende medicin kan forstærke virkningen af alkohol.
 • Du kan anvende Ramipril Aurobindo sammen med, eller uden mad.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Graviditet 

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller måske vil blive det). Du bør ikke anvende Ramipril Aurobindo i de første 12 uger af din graviditet, og efter den 13. uge bør du helt undgå at tage Ramipril Aurobindo, da medicinen kan være skadelig for fosteret. Hvis du bliver gravid mens du er i behandling med Ramipril Aurobindo, skal du fortælle det til din læge med det samme. Et alternativ til Ramipril Aurobindo behandlingen bør opstartes før en planlagt graviditet. 

 

Amning  

Hvis du ammer, må du ikke anvende Ramipril Aurobindo. Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 


Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ramipril Aurobindo kan hos enkelte give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken (svimmelhed). Dette gælder især i starten af behandlingen, når din dosis ændres. Hvis dette sker for dig, bør du ikke køre eller bruge visse former for maskiner. 

Ramipril Aurobindo indeholder lactosemonohydrat

Hvis du har fået at vide af lægen, at du ikke tåler visse sukkerarter, skal du kontakte din læge, før du tager dette lægemiddel. 


Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. filmovertrukket tablet, dvs. den er i det væsentlige natrium-fri. 

3. Sådan skal du tage Ramipril Aurobindo

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Ramipril Aurobindo 5 mg tabletter: 

Denne styrke er ikke egnet til doser under 2,5 mg 

 

Ramipril Aurobindo10 mg tabletter: 

Denne styrke er ikke egnet til doser under 5 mg 

 

For doser mindre end 2,5 mg per dag Ramipril Aurobindo er ikke egnet. Andre lægemidler af ramipril i tilstrækkelig styrke er til rådighed. Din læge vil rådgive dig i overensstemmelse hermed. 

Hvor meget må jeg tage:

For højt blodtryk: 

 • Den almindelige startdosis er 1,25 mg eller 2,5 mg én gang dagligt
 • Din læge vil justere den mængde du skal tage indtil dit blodtryk er under kontrol
 • Den maksimale dosis er 10 mg én gang dagligt
 • Hvis du i forvejen er i behandling med vanddrivende medicin, vil din læge muligvis stoppe eller nedsætte din dosis af vanddrivende medicin før Ramipril Aurobindo behandlingen påbegyndes

 

Nedsættelse af risikoen for blodprop i hjertet eller slagtilfælde: 

 • Den almindelige startdosis er 2,5 mg én gang dagligt
 • Derefter kan din læge vælge at øge dosis
 • Den almindelige dosis er 10 mg én gang dagligt

 

Forebyggelse og behandling af nyresygdom: 

 • Du bliver sandsynligvis opstartet på en dosis på 1,25 mg eller 2,5 mg én gang dagligt
 • Din læge vil herefter justere din dosis
 • Den almindelige dosis er 5 mg eller 10 mg én gang dagligt

 

Behandling af hjertesvigt 

 • Den almindelige startdosis er 1,25 mg én gang dagligt
 • Din læge vil herefter justere din dosis
 • Den maksimale dosis er 10 mg dagligt. Helst fordelt på to doser pr dag.

 

Behandling efter blodprop i hjertet: 

 • Den almindelige startdosis er 1,25 mg én gang dagligt til 2,5 mg to gange dagligt
 • Din læge vil herefter justere din dosis
 • Den almindelige dosis er 10 mg dagligt. Helst fordelt på to doser pr dag

 

Ældre: 

 • Lægen vil nedsætte startdosis og tilpasse behandlingen langsomt

Indtagelse af Ramipril Aurobindo:

 • Indtag medicinen gennem munden, på samme tidspunkt på dagen hver dag
 • Slug tabletterne hele med rigelig væske
 • Du må ikke tygge eller knuse tabletterne

Hvis du har taget for meget Ramipril Aurobindo

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af ”Ramipril Aurobindo”, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har anvendt mere Ramipril Aurobindo end der står i denne informa-tion, eller mere end lægen har foreskrevet. Du må ikke selv køre bil, få derfor en anden til at køre dig, eller ring efter en ambulance. Medbring pakningen og denne indlægsseddel så lægen kan se hvad du har taget. 

Hvis du har glemt at tage Ramipril Aurobindo

 • Hvis du har glemt at tage en dosis skal du blot tage den normale dosis næste gang
 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis

 

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Stop indtagelse af Ramipril Aurobindo og konsulter lægen med det samme, hvis du oplever én af følgende bivirkninger - du kan have brug for akut lægehjælp:

 • Hævelse af ansigtet, læberne eller halsen, der gør det svært at trække vejret eller synke, ligesom kløe eller udslæt. Dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion mod Ramipril Aurobindo.
 • Alvorlige reaktioner på huden såsom hududslæt, sår i munden, forværring af eksisterende hudsyg-domme, rødmen, forekomst af blistere på huden (såsom Stevens-Johnson syndrom, toksisk epider-misk nekrolyse eller erythema multiform)

 

Kontakt straks lægen hvis du oplever:  

 • Øget puls, hjertebanken (palpitations), brystsmerter, strammende fornemmelse i brystet eller mere alvorlige lidelser som blodprop i hjertet eller slagtilfælde.
 • Vejrtrækningsproblemer eller hoste. Dette kunne være tegn på lungeproblemer.
 • Lettere tendens til blå mærker, længere blødningsperioder, tegn på blødninger (f.eks. blødning fra tandkødet), lilla mærker på huden, lettere tendens til at få infektioner, halsbetændelse, feber, træthedsfornemmelse, svimmel eller bleghed. Dette kan være tegn på blod- eller knoglemarvs problemer.
 • Alvorlig mavepine der strækker sig om til ryggen. Dette kan være tegn på pancreatitis (betæn-delse i bugspytkirtlen).
 • Feber, kuldegysninger, træthed, mistet appetit, mavepine, kvalme, gullig hud eller øjne (jaundi-ce). Dette kan være tegn på leverbetændelse såsom hepatitis eller lever skade.

Andre bivirkninger:

Kontakt straks lægen, hvis én af følgende bivirkninger bliver alvorlige eller varer længere end et par dage: 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10 patienter)  

 • Hovedpine eller træthedsfornemmelse
 • Svimmelhed. Dette er mest sandsynligligt når du starter med at anvende Ramipril Aurobindo eller når dosis opjusteres.
 • Besvimelse, for lavt blodtryk (hypotension), især hvis du rejser dig eller sætter dig op
 • Tør hoste, bihulebetændelse (sinusitis)eller bronkitis, stakåndethed
 • Mavepine, diarré, fordøjelsesbesvær, kvalme, opkast
 • Hududslæt
 • Brystsmerter
 • Muskelkramper eller muskelsmerter
 • Blodprøveresultater der viser mere kalium i blodet end normalt

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 100 patienter):  

 • Balanceproblemer
 • Kløe og unormale hud tilstande såsom følelsesløshed, prikkende eller brændende fornemmelse i huden (parastesi)
 • Mistet eller ændring i smagssans
 • Søvnproblemer
 • Nedtrygt, angstfornemmelse, mere nervøs end sædvanlig eller rastløshed
 • Tilstoppet næse, vejrtrækningsbesvær eller forværring af astma
 • Hævelse i tarmsystemet kaldet ”intestinal angiødem” der medfører symptomer som smerter i ma-veregionen, opkast og diarré
 • Halsbrand, forstoppelse eller mundtørhed
 • Øget urinproduktion
 • Øget svedtendens
 • Mistet eller nedsat appetit
 • Uregelmæssig hjerterytme.
 • Hævede arme og ben. Dette kan være et tegn på at kroppen tilbageholder mere vand end normalt.
 • Rødmen
 • Sløret syn
 • Ledsmerter
 • Feber
 • Nedsat libido hos mænd og kvinder
 • Øget antal af visse hvide blodlegemer (eosinophilia) set i blodprøver
 • Blodprøveresultater der viser ændring i lever, bugspytkirtel og nyrernes funktion

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter):  

 • Følelsen af at være oprevet eller forvirret
 • Rød og hævet tunge
 • Kraftig afstødning af hud, kløe, ujævn rødmen
 • Negle problemer (f.eks. at de løser sig fra neglebåndet)
 • Hududslæt eller forekomst af blå mærker
 • Hudpletter og kolde hænder og fødder
 • Røde, kløende, hævede, fugtige øjne
 • Høreforstyrrelser og ringen for ørerne
 • Følelse af at være afkræftet
 • Blodprøveresultater der viser et fald i antallet af røde blodlegemer, hvide blodlegemer, blodplader eller i haemaglobinmængden

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)  

 • Lysskyhed

Andre rapporterede bivirkninger:

Kontakt lægen hvis nogen af følgende bivirkninger bliver alvorlige eller hvis de varer længere end et par dage: 

 • Koncentrationsbesvær
 • Hævelser i munden
 • Blodprøveresultater der viser for få blodlegemer i dit blod
 • Blodprøveresultater der viser lavere indhold af natrium end normalt i dit blod
 • Koncentreret urin (mørk farve), opkastningsfornemmelser eller opkastning, har muskelkramper, forvirring og anfald, som kan skyldes forkert ADH (antidiuretisk hormon) udskillelse. Hvis du får disse symptomer, skal du kontakte din læge hurtigst muligt.
 • Hvide ”døde” fingre og tæer (Raynaud’s phenomen)
 • Forstørrelse af brysterne hos mænd
 • Nedsat reaktionsevne
 • Brændende fornemmelse
 • Forstyrrelse af lugtesansen
 • Hårtab

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.  

 

Opbevares ved temperaturer under 25 °C. 

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt. 

Hold HDPE-beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ramipril Aurobindo indeholder:

 • Aktivt stof ramipril. Hver tablet indeholder 5 mg eller 10 mg af ramipril.
 • Øvrige indholdsstoffer: prægelatineret stivelse (majs), lactosemonohydrat, natriumhydrogencarbonat (E500), croscarmellosenatrium (E468), jernoxid rød [for 5mg tabletter kun] (E172) og natriumstearylfumarat

Udseende og pakningsstørrelser

Ramipril Aurobindo 5 mg tabletter: 

Lys pink, flad facetteret, runde [diameter 6.0 mm], uovertrukken tablet præget med "H" og "19" adskilt af delekærven på den ene side og glatte på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store doser. 

 

Ramipril Aurobindo 10 mg tabletter: 

Hvid til offwhite flad facetteret, runde [diameter 6.0 mm], uovertrukken tablet præget med "H" og "20" adskilt af delekærven på den ene side og glatte på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store doser. 

 

Ramipril Aurobindo tabletter findes i: 

Blisterpakning (Klar - PVC / aluminium). 

Hvid uigennemsigtig HDPE beholder med PP skruelåg 

 

Pakningsstørrelser: 

Ramipril Aurobindo 5 mg tabletter: 

Blisterpakning: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 90, 98, 100 og 500 tabletter  

HDPE beholder pack: 30 og 1000 (kliniske pack) tabletter 

 

Ramipril Aurobindo 10 mg tabletter: 

Blisterpakning: 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 og 500 tabletter  

HDPE beholder pack: 30 og 1000 (kliniske pack) tabletter 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Aurobindo Pharma (Malta) Limited  

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront, Floriana FRN 1913  

Malta 

Fremstiller

Milpharm Limited  

Ares, Odyssey Business Park, West End Road,  

South Ruislip HA4 6QD.
Storbritannien 

 

eller 

 

APL Swift Services (Malta) Limited 

HF26, Hal Far Industrial Estate 

Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 

Malta 

 

eller 

 

Galenicum Health, S.L.
Avenida Diagonal 538, 4º 1ª  

08006, Barcelona, Spanien 

 

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

Orion Pharma A/S  

medinfo@orionpharma.com 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark 

Ramipril Aurobindo 

Finland 

Ramipril Orion 5 mg / 10 mg tabletti 

Frankrig 

RAMIPRIL ARROW LAB 5 mg / 10 mg, comprimé sécable 

Tyskland 

Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg Tabletten 

Grækenland 

RAMISYN 5 mg / 10 mg δισκία 

Italien 

Ramipril Aurobindo Pharma Limited 5 mg / 10 mg compresse 

Malta 

Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg tablets 

Nederlandene 

Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg, tabletten 

Polen 

Ramipril Aurobindo 

Rumænien 

Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg comprimate 

Spanien 

ramipril cinfa 5 mg / 10 mg comprimidos EFG 

Sverige 

Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg tabletter 

Storbritannien 

Ramipril 5 mg / 10 mg tablets 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2019.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...