Movymia

injektionsvæske, opl. 20 mikrog/80 mikrol.

Stada

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Movymia 20 mikrogram/80 mikroliter injektionsvæske, opløsning 

Teriparatid 


▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. De kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, De får. Se sidst i punkt 4, hvordan De indberetter bivirkninger. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Movymia
 3. Sådan skal De bruge Movymia
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Movymia indeholder det aktive stof teriparatid, som anvendes til at styrke knoglerne og mindske risikoen for knoglebrud ved at fremme knogledannelse. 


Movymia anvendes til behandling af knogleskørhed hos voksne. Knogleskørhed er en sygdom, der gør dine knogler tynde og skrøbelige. Sygdommen er især almindelig hos kvinder efter overgangsalderen, men den kan også forekomme hos mænd. Knogleskørhed er også almindeligt forekommende hos patienter, der får lægemidler som kaldes binyrebarkhormoner. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Movymia

Brug ikke Movymia:

 • hvis De er allergisk over for teriparatid eller et af de øvrige indholdsstoffer i denne medicin (angivet i punkt 6).
 • hvis De har forhøjede niveauer af calcium i blodet (hyperkalcæmi).
 • hvis De har alvorlige nyreproblemer.
 • hvis De har haft knoglecancer, eller hvis en anden cancer har spredt sig til knoglerne (metastaser).
 • hvis De har andre knoglesygdomme. Fortæl det til lægen, hvis De har en knoglesygdom.
 • hvis De har et uforklarligt højt niveau i blodet af et bestemt enzym i leveren (basisk fosfatase), hvilket betyder, at De kan have Pagets sygdom (en sygdom med unormale knogleforandringer). Spørg Deres læge, hvis der er noget, De er i tvivl om.
 • hvis De har fået strålebehandling, som påvirker Deres knogler.
 • hvis De er gravid eller ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Movymia kan øge kalk (calcium) i blodet eller urinen. 

Kontakt lægen, før De tager Movymia: 

 • Hvis De lider af vedvarende kvalme, opkastning, forstoppelse, nedsat energi eller muskelsvaghed. Dette kan være tegn på, der er for meget kalk i Deres blod.
 • Hvis De lider af nyresten eller har haft nyresten.
 • Hvis De har nyreproblemer (moderat nedsat nyrefunktion).


Nogle patienter oplever svimmelhed eller hjertebanken efter de første indsprøjtninger med Movymia. Når De tager de første doser af Movymia, så gør det et sted, hvor De har mulighed for at sidde eller ligge ned, hvis De skulle blive svimmel. 


Den anbefalede behandlingstid på 24 måneder bør ikke overskrides. 


Inden en cylinderampul sættes i Movymia Pen, skriv cylinderampullens batchnummer (lot-nummer) og den første injektionsdato ned i en kalender. Datoen for den første injektion skal også registreres på Movymias yderpakning (se det dertil beregnede felt på kartonen: {Første anvendelse:}) (se afsnit 3). 


Movymia må ikke bruges af patienter, der stadig vokser. 

Børn og unge

Movymia må ikke bruges til børn og unge (under 18 år). 

Brug af anden medicin sammen med Movymia

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Det er vigtigt, da noget medicin (f.eks. digoxin/digitalis, medicin til behandling af hjertesygdomme) kan påvirke teriparatid og omvendt. 

Graviditet og amning

De må ikke anvende Movymia, hvis De er gravid eller ammer. Hvis De er kvinde i den fødedygtige alder, skal De anvende sikre præventionsmetoder, når de bruger Movymia. Hvis De bliver gravid, mens De bruger Movymia, skal behandlingen med Movymia ophøre. Spørg Deres læge eller apotekspersonalet til råds, inden De tager nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle patienter kan føle sig svimle efter en indsprøjtning med Movymia. Hvis De føler Dem svimmel, må De ikke køre bil eller betjene værktøj eller maskiner, før De har det bedre. 

Movymia indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosisenhed, dvs. den er i det væsentlige natrium-fri. 

3. Sådan skal De bruge Movymia

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 


Den anbefalede dosis er 20 mikrogram (svarende til 80 mikroliter) én gang om dagen, som gives som indsprøjtning under huden (subkutan injektion) i låret eller maven. 

Som en hjælp til at huske at tage Deres medicin, bør De tage indsprøjtningen på omtrent samme tidspunkt hver dag. 


Movymia kan indsprøjtes i forbindelse med måltider. De skal tage Movymia hver dag i så lang tid, som Deres læge har udskrevet det til Dem. Den totale behandlingstid med Movymia bør ikke overskride 24 måneder. De bør ikke få mere end én behandlingskur på 24 måneder i Deres levetid. 


Deres læge vil muligvis anbefale, at De tager Movymia sammen med calcium og D-vitamin. Deres læge vil fortælle Dem, hvor meget De skal tage hver dag. 


Movymia kan gives med eller uden mad. 


Movymia cylinderampuller er kun beregnet til brug med det genanvendelige Movymia pen-flerdosis- administrationssystem til og kanyler kompatible med pennen. Pennen og kanylerne følger ikke med Movymia. Men ved påbegyndelse af behandlingen skal der anvendes en pakke med cylinderampul og pen, der indeholder en karton med en Movymia cylinderampul og en karton med en Movymia Pen. 


Sæt cylinderampullen i pennen inden første brug. For korrekt brug af medicinen, er det vigtigt nøje at følge den medfølgende brugsanvisning til pennen. 


Brug en ny injektionskanyle til hver injektion for at forhindre kontaminering og bortskaf kanylen på sikker vis efter brug. 

Opbevar aldrig pennen med nålen påsat. 

Del aldrig pennen med andre. 

Brug ikke Movymia Pen til injektion af anden medicin (f.eks. insulin). 

Pennen er udelukkende tilpasset til brug med Movymia. 

Cylinderampullen må ikke fyldes op igen. 

Overfør ikke medicinen til en injektionssprøjte. 


Giv Movymia-injektionen umiddelbart efter pennen med cylinderampullen isat tages ud af køleskabet. Læg straks pennen med cylinderampullen isat tilbage i køleskabet efter brug. Tag ikke cylinderampullen af pennen efter hver brug. Opbevar den i hylstret til cylinderampullen under hele behandlingsperioden på 28 dage. 

Klargøring af pennen til brug

 • Læs altid brugsanvisningen til Movymia Pen, som følger med i pennens karton, for at garantere korrekt administration af Movymia.
 • Vask hænderne inden håndtering af cylinderampullen eller pennen.
 • Tjek udløbsdatoen på cylinderampullens etiket, inden cylinderampullen sættes i pennen. Sørg for, at der er mindst 28 dage tilbage inden udløbsdatoen. Sæt cylinderampullen i pennen inden den første brug, som beskrevet i brugsanvisningen til pennen. Skriv batchnummeret (lot- nummeret) på hver cylinderampul og den første injektionsdato ned i en kalender. Datoen for den første injektion skal desuden skrives på Movymias yderpakning (se det dertil beregnede felt på kartonen: {Første anvendelse:}).
 • Efter indsættelse af en ny cylinderampul og inden den første injektion fra denne cylinderampul, skal pennen klargøres i henhold til den medfølgende brugsanvisning. Den skal ikke klargøres igen efter den første dosis.

Injektion af Movymia

 • Inden injektion af Movymia, skal huden renses på det tilsigtede injektionssted (låret eller maven) som anvist af lægen.
 • Tag forsigtigt fat i en ren hudfold og indfør kanylen lige ind i huden og lad den forblive trykket ind, indtil dosisindikatoren vender tilbage til startpositionen.
 • Lad kanylen blive siddende i huden i seks sekunder efter injektion for at sørge for, at De har modtaget hele dosen.
 • Så snart injektionen er færdig, sæt den ydre beskyttelseshætte på pennens nål og skru hætten mod uret for at fjerne pennens nål. Derved forbliver den resterende Movymia steril og lækage fra pennen forebygges. Det forhindrer desuden luft i at komme ind i cylinderampullen såvel som tilstopning af nålen.
 • Sæt hætten på pennen igen. Lad cylinderampullen blive i pennen.

Hvis De har brugt for meget Movymia

Hvis De ved en fejltagelse har taget mere Movymia, end De skulle, skal De kontakte Deres læge eller apotek. De forventede virkninger af en overdosis omfatter kvalme, opkastning, svimmelhed og hovedpine. 

Hvis De har glemt at bruge Movymia

Hvis De glemmer en injektion, eller ikke kan tage Deres medicin på det sædvanlige tidspunkt, skal De tage den snarest muligt samme dag. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag ikke mere end én indsprøjtning samme dag. 

Hvis De holder op med at bruge Movymia

Hvis De overvejer at holde op med at bruge Movymia, skal De tale med Deres læge om det først. Deres læge kan råde Dem og beslutte, hvor længe De skal behandles med Movymia. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


De mest almindelige bivirkninger er smerter i arme og ben (som kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter). Andre almindelige bivirkninger (som påvirker op til 1 ud af 10 personer) inkluderer kvalme, hovedpine og svimmelhed. Hvis De bliver svimmel efter indsprøjtningen, skal De sætte eller lægge Dem ned, indtil De får det bedre. Hvis De ikke får det bedre, skal De kontakte lægen, før de fortsætter med behandlingen. Der er set tilfælde af besvimelse efter teriparatid-behandling. 


Hvis De oplever ubehag rundt om injektionsstedet, såsom rødmen i huden, smerter, hævelser, kløe, blå mærker eller mindre blødninger (som kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer), skal dette aftage i løbet af få dage eller uger. I modsat fald skal De fortælle det til Deres læge. 

I sjældne tilfælde oplever patienter allergiske reaktioner i form af vejrtrækningsbesvær, hævelse af ansigtet, udslæt og brystsmerter. Disse reaktioner forekommer som regel lige efter injektion. Der kan i sjældne tilfælde opstå alvorlige og potentielt livstruende allergiske reaktioner, herunder anafylaksi. 


Andre bivirkninger omfatter: 

Almindelige (forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter): 

 • forhøjelse af blodets kolesterolniveau
 • depression
 • nervesmerter i benene
 • mathedsfornemmelse
 • fornemmelse af at alting drejer rundt
 • uregelmæssig puls
 • åndenød
 • øget svedtendens
 • muskelkramper
 • nedsat energi
 • træthed
 • brystsmerter
 • lavt blodtryk
 • halsbrand (smertefuld og brændende følelse bag brystbenet)
 • opkastning
 • en udposning på spiserøret (hernia hiatus esophagi)
 • lav hæmoglobin eller lavt antal af røde blodlegemer (blodmangel, anæmi)


Ikke almindelige
(forekommer hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • øget hjertefrekvens (puls)
 • unormal hjertelyd
 • stakåndethed
 • hæmorroider
 • urininkontinens
 • øget vandladningstrang
 • vægtforøgelse
 • nyresten
 • smerter i muskler og led. Nogle patienter har haft alvorlige rygkramper eller smerter, der medførte indlæggelse.
 • stigning i blodets kalkindhold
 • stigning i blodets indhold af urinsyre
 • stigning i et enzym ved navn basisk fosfatase


Sjældne
(forekommer hos op til 1 ud af 1.000 patienter): 

 • nedsat nyrefunktion, inklusive nyresvigt
 • hævelser, hovedsagelig af hænder, fødder og ben

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og pennen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses. 

Opbevar cylinderampullen i yderpakningen for at beskytte den mod lys. 


De kan anvende Movymia i op til 28 dage efter den første indsprøjtning, så længe cylinderampullen/pennen med cylinderampullen isat opbevares i et køleskab (2 °C - 8 °C). 


For at undgå at cylinderampullerne fryser ned, må de ikke lægges tæt på en eventuel frostboks i køleskabet. Movymia må ikke bruges, hvis det er eller har været nedfrosset. 


Hver cylinderampul skal bortskaffes på forsvarlig vis 28 dage efter første brug, også selvom den ikke er fuldstændig tom. 


Movymia indeholder en klar og farveløs opløsning. Movymia må ikke anvendes, hvis opløsningen er uklar, farvet eller indeholder partikler. 


Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Movymia indeholder:

 • Aktive stof: Teriparatid. Hver dosis på 80 mikroliter indeholder 20 mikrogram teriparatid. En cylinderampul med 2,4 ml indeholder 600 mikrogram teriparatid (svarende til 250 mikrogram per ml).
 • Øvrige indholdsstoffer: Eddikesyre, mannitol, metacresol og natriumacetat-trihydrat, saltsyre (til pH-justering), natriumhydroxid (til pH-justering), vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Movymia er en farveløs og klar opløsning. Det fås i en cylinderampul. Hver cylinderampul indeholder 2,4 ml opløsning, svarende til 28 doser.

Movymia 20 mikrogram/80 mikroliter injektionsvæske, opløsning: 1 eller 3 cylinderampul(ler) pakket i en plastbakke forseglet med et folielåg og pakket i en karton. 

Movymia pakke med cylinderampul og pen: 1 Movymia cylinderampul pakket i en plastbakke, forseglet med lågfolie og pakket i en karton og 1 Movymia Pen pakket i en separat karton. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

STADA Arzneimittel AG 

Stadastrasse 2-18 

61118 Bad Vilbel 

Tyskland 

Fremstiller

Gedeon Richter Plc. 

Gyömrői út 19-21.
1103 Budapest 

Ungarn 


Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen. 

 

België/Belgique/Belgien 

Eurogenerics N.V. 

Tél/Tel: + 32 4797878 

 

България 

STADA Pharma Bulgaria EOOD 

Teл.: + 359 29624626 

 

Česká republika 

STADA PHARMA CZ s.r.o. 

Tel: + 420 257888111 

 

Danmark 

STADA Nordic ApS 

Tlf: + 45 44859999 

 

Deutschland 

STADAPHARM GmbH 

Tel: + 49 61016030 

 

Eesti 

UAB „STADA- Nizhpharm- Baltija“ 

Tel: + 370 52603926 

 

Ελλάδα 

STADA Arzneimittel AG 

Τηλ: + 49 61016030 

 

España 

Laboratorio STADA, S.L. 

Tel: + 34 934738889 

 

France 

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics 

Tél: + 33 146948686 

 

Hrvatska 

STADA d.o.o.
Tel: + 385 13764111 

 

Ireland 

Clonmel Healthcare Ltd. 

Tel: + 353 526177777 

 

Ísland 

STADA Arzneimittel AG 

Sími: + 49 61016030 

 

Italia 

Crinos SpA 

Tel: + 39 0289421721 

 

Κύπρος 

STADA Arzneimittel AG 

Τηλ: +49 61016030 


Latvija 

UAB „STADA- Nizhpharm- Baltija“ 

Tel: + 370 52603926 

 

Lietuva 

UAB „STADA- Nizhpharm- Baltija“ 

Tel: + 370 52603926 

 

Luxembourg/Luxemburg 

Eurogenerics N.V. 

Tél/Tel: + 32 4797878 

 

Magyarország 

STADA Hungary Kft 

Tel.: + 36 18009745 

 

Malta 

PharmaMt 

Tel: + 356 21337008 


Nederland 

Centrafarm B.V. 

Tel.: + 31 765081000 

 

Norge 

STADA Nordic ApS 

Tlf: + 45 44859999 

 

Österreich 

Stada Arzneimittel Gesellschaft m.b.H. 

Tel: + 43 136785850 

 

Polska 

STADA Poland Sp. z.o o. 

Tel: + 48 227377920 

 

Portugal 

Stada, Lda.
Tel: + 315 211209870 

 

România 

S.C. STADA M&D S.R.L. 

Tel: + 40 0213160640 

 

Slovenija 

Stada d.o.o.
Tel: + 386 15896710 

 

Slovenská republika 

STADA PHARMA Slovakia, s.r.o. 

Tel: + 421 252621933 

 

Suomi/Finland 

STADA Nordic ApS, Suomen sivuliike 

Puh/Tel: + 358 207416888 

 

Sverige 

STADA Nordic ApS 

Tel: + 45 44859999 

 

United Kingdom 

Thornton & Ross Ltd. 

Tel: + 44 1484848164 

Andre informationskilder

De kan finde yderligere information om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...