Isosorbidmononitrat "Abacus Medicine"

depottabletter 60 mg

Abacus

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Isosorbidmononitrat Abacus Medicine 60 mg depottabletter 

Isosorbidmononitrat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Isosorbidmononitrat Abacus Medicine til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.


Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Isosorbidmononitrat Abacus Medicine
 3. Sådan skal du tage Isosorbidmononitrat Abacus Medicine
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Isosorbidmononitrat Abacus Medicine indeholder isosorbidmononitrat, der tilhører gruppen af medicin kaldet nitrater. 

Denne type medicin afslapper og udvider blodkarrene omkring hjertet, så blodet får nemmere ved at strømme til hjertet og rundt i kroppen. Din medicin er en depottablet, som langsomt frigiver medicinen i kroppen. 

Isosorbidmononitrat Abacus Medicine anvendes som forebyggende behandling af angina pectoris (muskelkramper i hjertet), men er ikke egnet til behandling af akut angina pectoris. Hvis du får et akut anfald af angina pectoris, bør du tage en anden mere passende medicin. Du må ikke stoppe med at tage Isosorbidmononitrat Abacus Medicine uden først at have talt med din læge eller apotekspersonalet. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Isosorbidmononitrat Abacus Medicine

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Isosorbidmononitrat Abacus Medicine

 • hvis du er allergisk over for isosorbidmononitrat, andre nitrater eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har en hjertesygdom som f.eks. hævelse af hjertesækken, problemer med hjertemuskulaturen eller hjerteklappen.
 • hvis du tager sildenafil eller lignende medicin, der kaldes ”fosfodiesterase type 5hæmmere”, som normalt avendes til behandling af impotens hos mænd (erektil dysfunktion).
 • hvis du har meget lavt blodtryk eller problemer med blodtilførslen til hjernen, som kan skyldes problemer med blodtrykket eller blodkarrene, f.eks. efter et slagtilfælde eller en hjerneskade.
 • hvis du har en tilstand, der hedder ”kardiogent shock”, som kan forekomme efter et hjerteanfald, hvor hjertet ikke er i stand til at pumpe tilstrækkeligt blod rundt i kroppen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Isosorbidmononitrat Abacus Medicine 

 • hvis du har alvorlig blodmangel
 • hvis du har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen (hypotyroidisme)
 • hvis du har for højt tryk i kraniet
 • hvis du har alvorlige lever- eller nyreproblemer
 • hvis du er fejlernæret eller ikke er i stand til at regulere din kropstemperatur (hypotermi) eller hvis du får en af disse tilstande under behandlingen
 • hvis du har hypoxæmi (lavt iltindhold i blodet, f.eks. på grund af en lungesygdom).

Brug af anden medicin sammen med Isosorbidmononitrat Abacus Medicine

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Du må ikke tage isosorbidmonohydrat med sildenafil eller andre fosfodiesterase type 5-hæmmere, der normalt anvendes til behandling af impotens hos mænd. Hvis du tager et at disse lægemidler mod impotens samtidig med at du tager Isosorbidmononitrat Abacus Medicine, kan du få et kraftigt og potentielt farligt fald i blodtrykket. Det kan medføre besvimelse eller endda et hjerteanfald. 


Hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler, er det vigtigt, at du taler med lægen eller apotekspersonalet: 

 • medicin mod hjerteproblemer såsom betablokkere som f.eks. sotalol, carvedilol
 • vanddrivende medicin (diuretika) som f.eks. furosemid, hydrochlorthiazid
 • medicin mod depression (kaldet tricykliske antidepressiva) som f.eks. mirtazapin, trimipramin
 • medicin til behandling af angst og psykiske sygdomme, f.eks. beroligende midler
 • alprostadil (prostaglandin), et andet lægemiddel til behandling af impotens hos mænd
 • dihydroergotamin (mod migræne)
 • blodtrykssænkende medicin, da deres effekt kan være kraftigere (herunder karudvidende lægemidler (vasodilatorer), blodtrykssænkende medicin (antihypertensiva), calciumkanalblokkere og angiotensin II receptor-antagonister)
 • aldesleukin til behandling af kræft

Brug af Isosorbidmononitrat Abacus Medicine sammen med alkohol

Alkohol kan øge den blodtrykssænkende effekt og kan også gøre dig døsig. Derfor bør brugen af alkohol undgås. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke køre bil eller betjene maskiner, hvis du føler dig svimmel eller svag. 

Isosorbidmononitrat Abacus Medicine indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

3. Sådan skal du tage Isosorbidmononitrat Abacus Medicine

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 


Den anbefalede startdosis er ½ (30 mg) Isosorbidmononitrat Abacus Medicine tablet en gang dagligt i de første 2-4 dage. 


Tabletten kan deles i to lige store doser. 


Herefter er den anbefalede dosis 1 (60 mg) tablet dagligt om morgenen. Hvis nødvendigt, kan dosis øges til 2 (120 mg) tabletter dagligt, begge taget om morgenen. 


Slug tabletten med ½ glas vand om morgenen. 

Tabletten må ikke knuses eller tygges, selvom du kan dele den i to doser, hvis det er nødvendigt. 


Under behandlingen 

Når du tager denne medicin, vil du muligvis kunne se resterne af tabletten i din afføring. Det betyder ikke, at medicinen ikke virker, som den skal. Medicinen frigives fra tabletten, og en del af tabletten udskilles med afføringen. 


Brug til børn og unge 

Du må ikke give denne medicin til børn og unge. 

Hvis du har taget for mange Isosorbidmononitrat Abacus Medicine depottabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Isosorbidmononitrat Abacus Medicine depottabletter, end der står i denne information, eller flere tabletter end lægen har foreskrevet. 


Tegn på en overdosis kan være lavt blodtryk, høj puls, hovedpine, træthed, svimmelhed, rødmen, kvalme, opkastning og diarré. 

Ved meget høje doser kan der forekomme nedsat iltning af blodet, blåfarvning af huden, åndenød og hurtig vejrtrækning. 


Kontakt straks din læge eller apotekspersonalet eller tag til nærmeste skadestue. Tag æsken eller beholderen med, også selvom den er tom. 

Hvis du har glemt at tage Isosorbidmononitrat Abacus Medicine

Hvis du har glemt at tage Isosorbidmononitrat Abacus Medicine, må du ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis det snart er tid til den næste dosis, skal du blot fortsætte med at tage tabletterne som planlagt. 

Hvis du holder op med tage Isosorbidmononitrat Abacus Medicine

Du må ikke stoppe med at tage tabletterne uden først at tale med lægen eller apotekspersonalet, da dine brystsmerter kan vende tilbage eller forværres. 


Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Bivirkninger, der skyldes Isosorbidmononitrat Abacus Medicine, forekommer som oftest i starten af behandlingen. 


Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter) 

 • hovedpine


Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) 

 • svimmelhed
 • lavt blodtryk
 • hjertebanken
 • kvalme


Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter) 

 • opkastning
 • diarré


Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter) 

 • besvimelse
 • hududslæt eller kløe


Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter) 

 • muskelsmerter, ømme eller svage muskler, som ikke skyldes fysisk aktivitet (myalgi)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Denne medicin kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Isosorbidmononitrat Abacus Medicine depottabletter indeholder:

En depottablet indeholder 60 mg af det aktive stof isosorbidmononitrat. 

Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, tungt kaolin, magnesiumstearat, vandfri kolloid silica, syntetisk paraffinvoks og hård paraffinvoks. Tabletovertrækket indeholder hypromellose, titandioxid (E171), lactosemonohydrat (se afsnit 2 ”Isosorbidmononitrat Abacus Medicine indeholder lactose”, macrogol, jernoxid, gul (E172), jernoxid, sort (E172), jernoxid, rød (E172). 

Udseende og pakningsstørrelser

Isosorbidmononitrat Abacus Medicine er lysegule, ellipseformede, filmovertrukne tabletter mærket med ”IM” delekærv ”60” på den ene side og delekærv på den anden side. 


Isosorbidmononitrat Abacus Medicine fås i plastikbeholdere med valgfri plastikfyld i toppen af beholderen og blisterpakninger med 7, 14, 28, 30, 60, 90, 98, 100, 100x1 eller 250 depottabletter. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Abacus Medicine A/S 

Vesterbrogade 149 

1620 København V 

Tel: +45 70 22 02 12 

e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com 

Frigivet af

Abacus Medicine B.V. 

Herculesstraat 25 

1812 PD Alkmaar 

Holland 

Tel +31 6 50 57 41 87 

e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...