Klyx®

rektalvæske, opløsning 1 + 250 mg/ml

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

KLYX® 

1+250 mg/ml rektalvæske, opløsning 

Docusatnatrium + sorbitol 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Klyx.
 3. Sådan skal du bruge Klyx.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Klyx er et afføringsmiddel, der indføres i endetarmen.
 • Klyx virker ved at øge vandindholdet i afføringen. Hård afføring bliver blød, og afføringen lettes. Væsken i tarmen giver dig en naturlig trang til afføring. Klyx virker efter ca. 5-20 minutter.
 • Du kan bruge Klyx ved forstoppelse og til at tømme tarmen før operation eller undersøgelse af tarmen.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Klyx

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Klyx

 • Hvis du er allergisk over for docusatnatrium og sorbitol, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Klyx (angivet i punkt 6).
 • Hvis du lider af manglende eller nedsat passage i tarmen.
 • Hvis du har smerter i maven af ukendt årsag.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Klyx 

 • hvis du har blødninger eller betændelse i tarmen, med mindre det er din læge der har sagt at du skal anvende Klyx før undersøgelse.
 • hvis du har hæmorroider eller rifter ved endetarmen.
 • Du må kun bruge Klyx i kortere tid. Hvis du bruger Klyx i længere tid, kan du komme til at lide af mangel på vand eller salte og skader på tarmslimhinden. Hvis du dagligt har brug for et afføringsmiddel, skal du tale med lægen.

Brug af anden medicin sammen med Klyx

Tal med din læge, hvis du tager andre afføringsmidler, da det kan være nødvendigt at nedsætte dosis af dem. 


Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
Graviditet: 

 • Du kan bruge Klyx under graviditet, men anden afførende medicin er mere velegnet. Tal med din læge.
 • Du kan bruge Klyx i forbindelse med fødsel.

Amning: 

 • Du kan bruge Klyx, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Klyx påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Klyx indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216)

Denne medicin indeholder konserveringsmidlerne methylparahydroxybenzoat (E 218) og propylparahydroxybenzoat (E 216). De kan give allergiske reaktioner. 

3. Sådan skal du bruge Klyx

Brug altid Klyx nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Voksne: 

Du kan bruge 120 ml eller 240 ml. 


Børn: 

Du må ikke give Klyx til børn. 


Hvis din læge har ordineret Klyx til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Brugsanvisning

Før du bruger Klyx, kan du opvarme flasken i vandbad til kroppens temperatur. 

Hvis virkningen af Klyx er for stærk eller for svag, så henvend dig til din læge eller til apoteket. 

 

 1. For at beskytte studsen, er studsen på flasken for synet med en hætte (figur 1).
  Klyx Orifarm A/S rektalvæske, opløsning 1 + 250 mg/ml
 2. Tag hætten af ved at hive med tilstrækkelig kraft (figur 2).
  Klyx Orifarm A/S rektalvæske, opløsning 1 + 250 mg/ml
 3. Drej den yderste del af spidsen af (figur 3).
  Klyx Orifarm A/S rektalvæske, opløsning 1 + 250 mg/ml
 4. Nu er produktet klar til brug (figur 4).
  Klyx Orifarm A/S rektalvæske, opløsning 1 + 250 mg/ml
 5. Smør spidsen enten med vaseline eller ved at presse et par dråber Klyx ud.
 6. Læg dig ned på venstre side med bøjede ben.
 7. Før spidsen forsigtigt ind i endetarmen og pres langsomt væsken ud (figur 5).
  Klyx Orifarm A/S rektalvæske, opløsning 1 + 250 mg/ml
 8. Træk spidsen ud, mens beholderen stadig er sammenpresset.
 9. Forsøg at holde væsken i tarmen i ca. 5-10 minutter. Der vil normalt være lidt væske tilbage i flasken efter brug.

Hvis du har brugt for meget Klyx

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Klyx, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Hvis du har glemt at bruge Klyx

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har glemt at tage dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Klyx

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse specielt hos børn (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Nældefeber.


Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Mangel på salte i blodet efter længere tids brug (elektrolyttab).
 • Irritation i endetarmen ved længere tids brug.
 • Smerter og blødning fra endetarmen.
 • Mavesmerter.
 • Utilpashed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Klyx utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Klyx efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Klyx ved temperaturer over 25 °C.


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Klyx indeholder:

Aktivt stof: Docusatnatrium 1 mg/ml og sorbitol 250 mg/ml. 

Øvrige indholdsstoffer: 

Methylparahydroxybenzoat (E 218), propylparahydroxybenzoat (E 216), natriumhydroxid (til pH justering), saltsyre (til pH justering) og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Klyx er en ufarvet, ikke helt klar, lidt tyktflydende væske. 


Klyx 1+250 mg/ml rektalvæske, opløsning fås i pakninger med 120 ml, 10x120 ml, 240 ml og 10x240 ml. 


Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 


For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...