Diamox®

tabletter 250 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Diamox® 250 mg tabletter  

Acetazolamid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Diamox.
 3. Sådan skal du tage Diamox.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Diamox er et middel mod grøn stær (glaukom).
 • Diamox virker ved at sænke trykket i øjet, ved at reducere produk- tionen af væske i øjet.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Diamox

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Diamox

 • hvis du er allergisk over for acetazolamid eller et af de øvrige ind- holdsstoffer i Diamox (angivet i punkt 6.).
 • hvis du er allergisk overfor sulfonamider (medicin som især bruges til behandling af blærebetændelse).
 • hvis du har syreforgiftning (hyperchloræmisk acidose).
 • hvis du har et for lavt indhold af kalk, kalium eller natrium i blodet.
 • hvis du har forhøjet kalk i urinen.
 • hvis du har alvorlig nedsat leverfunktion (herunder Coma hepaticum og skrumpelever (levercirrose)).
 • hvis du har alvorlig nedsat nyrefunktion.
 • hvis du nedsat funktion af binyrebarken (Addisons sygdom).
 • hvis du har en bestemt type grøn stær (snævervinklet glaukom).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Diamox hvis du har 

 • nedsat lever- eller nyrefunktion.
 • for store lunger( lungeemfysem), rygerlunger/KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) eller nedsat lungefunktion.
 • eller har haft nyresten.
 • selvmordstanker og -adfærd
 • diabetes
 • elektrolyt og syre-baseforstyrrelser i blodet
 • nedsat glucosetolerance.

Vær opmærksom på følgende:

 • Så længe du er i behandling med Diamox, skal du have undersøgt blodet regelmæssigt.
 • Hvis du får usædvanligt hududslæt, herunder udslæt med pusfyldte knopper, skal du kontakte lægen.
 • Hvis der opstår selvmordstanker og -adfærd. Kontakt lægen.

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Diamox. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 


Diamox står på dopinglisten og kan medføre udelukkelse ved sportsstævner. Spørg lægen. 

Brug af anden medicin sammen med Diamox

 • Tal med din læge, hvis du tager:
  • medicin mod epilepsi (phenytoin, topiramat, carbamazepin eller primidon).
  • medicin mod diabetes (tabletter).
  • andre carbonanhydrasehæmmere (dvs. midler mod grøn stær).
  • såkaldte folinsyreantagonister (f.eks. midler mod kræft og inflammatoriske sygdomme f.eks. gigt).
  • smertemedicin, der indeholder acetylsalicylsyre.
  • medicin mod hjertesygdomme/uregelmæssig puls (digitalis).
  • medicin mod for højt blodtryk.
  • medicin mod urinvejsinfektion (metanamin).
  • medicin som indeholder amfetamin eller kinidin.
  • medicin mod maniodepressiv sygdom (litium).
  • medicin mod reumatiske sygdomme herunder psoriasis eller medicin anvendt ved transplantationer (ciclosporin).
  • medicin mod for meget syre i blodet (natriumbicarbonat).

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Diamox sammen med mad og drikke

Du kan tage Diamox i forbindelse med et måltid, men det er ikke nød- vendigt. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet:
Hvis du er gravid, må du kun tage Diamox efter aftale med lægen. 


Amning:
Hvis du ammer, må du kun tage Diamox efter aftale med lægen. 


Frugtbarhed:

Det er ikke undersøgt om Diamox påvirker frugtbarheden. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diamox kan give bivirkninger (sløvhed, prikkende snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden, usikre bevægelser, desorientering, forbigående muskelsvaghed), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Diamox

Tag altid Diamox nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

Den sædvanlige dosis 1-4 tabletter på 250 mg dagligt (i alt 250-1000 mg) fordelt på 2-4 doser. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Bør ikke anvendes af patienter med svært nedsat lever- eller nyrefunktion. Tal med din læge. 

Hvis du har taget for mange Diamox

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Diamox, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Symptomer: 

 • Døsighed.
 • Prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden, usikre bevægelser.
 • Dobbeltsyn, sløret syn.
 • Kvalme, opkastning.
 • Forøget urinmængde, tørst.
 • Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kramper i hænderne, prikken i hænder og fødder og muskelsvaghed pga. for lavt kalk i blodet.
 • Feber.
 • Udslæt.
 • Blod i urinen.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).
 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Smerter, ofte turevise i siden og bagtil i lænden og evt. blod i urinen pga. nyresten.
 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt.
 • Ændrede serumelektrolytniveauer (især kalium).

Hvis du har glemt at tage Diamox

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Diamox

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Smerter, ofte turevise i siden og bagtil i lænden og evt. blod i urinen pga. nyresten. Kontakt læge eller skadestue.
 • Smerter, feber, blod i urinen og skummende urin, evt. hævelser i ansigt, på hænder og fødder pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Voldsom, hurtigt udviklet gulsot med kvalme, opkastninger og meget udtalt sløjhed. Kontakt læge eller skadestue.
 • Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt lægen.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kløe uden udslæt (galdestase). Kontakt lægen.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen.
 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Akut hududslæt med pusfyldte knopper på hele kroppen (AGEP). Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Prikken/stikken i arme eller ben.
 • Rødmen og varmefornemmelse i ansigtet.
 • Kvalme, opkastning.
 • Diarré, sort eller mørkfarvet afføring.
 • Nedsat sexlyst.
 • Kløe.
 • Krystaller i urinen. Kontakt lægen.
 • Forøget urinmængde.
 • Blod i urinen. Kontakt lægen.
 • Feber.
 • Kraftløshed, svaghed.
 • Lejlighedsvis sløvhed.
 • Forvirring.
 • Tørst.
 • Irritabel adfærd.
 • Hovedpine.
 • Nedsat muskelkraft (slap parese).
 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Unormal leverfunktion.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Appetitløshed.
 • Kramper i hænderne, prikken i hænder og fødder og muskelsvaghed pga. for lavt kalk i blodet.
 • Svimmelhed.
 • Smagsforandringer
 • Nærsynethed.
 • Susen for ørerne (tinnitus).
 • Nedsat hørelse.
 • Udslæt / hududslæt.
 • Øget mandlig behåring hos kvinder.
 • Nældefeber.
 • Træthed.
 • Prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden (paræstesi).
 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.

 

Hyppigheden er ikke kendt

 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Øget følsomhed af huden for lys.

 

Diamox kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i elektrolytter (salte), mængden af urinsyre i blodet, sukker i urinen, og leverfunktion. Tal med lægen. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Diamox utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Diamox efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Du kan opbevare Diamox ved almindelig temperatur.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Diamox 250 mg tabletter indeholder:

Aktivt stof: Acetazolamid 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Calciumhydrogenphosphatdihydrat, majsstivelse, natriumstivelsesgly- coat, polyvidon, magnesiumstearat. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Diamox 250 mg er hvide tabletter med krydskærv på den ene side og præget med "FW 147" på den anden side. 

 

Diamox fås i: 

Diamox 250 mg i pakninger med 100 tabletter 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Mail: info@orifarm.com  

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2019
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...