Sofradex®

øjen- og øredråber, opl. 0,5 +5,0+ 0,05 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Sofradex® 0,5+5,0+0,05 mg/ml øjen- og øredråber, opløsning  

Dexamethason / framycetinsulfat / gramicidin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Sofradex
 3. Sådan skal du bruge Sofradex
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Sofradex er et øjen- og øremiddel, der indeholder binyrebarkhormon samt to slags antibiotika. 

Sofradex dæmper betændelse og bekæmper bakterier. 

Du kan anvende Sofradex til behandling af øjet eller øret, hvis du har betændelse og allergi. 

 

Lægen kan have givet dig Sofradex for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre indenfor en uge. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Sofradex

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Sofradex:

 • hvis du er allergisk over for dexamethason, framycetinsulfat (neomycin B-sulfat), gramicidin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Sofradex (angivet i afsnit 6)
 • hvis du har virus- eller svampeinfektion i øjet (f.eks. herpes)
 • hvis du har hul i trommehinden

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får irritation i øjet eller øret efter behandling med Sofradex.  

 

Vær opmærksom på følgende: 

 • Hvis du bruger Sofradex i øret, må du højst behandle øret i få uger. Ved længere tids anvendelse er der risiko for alvorlige bivirkninger i øret. Tal med lægen.
 • Du må ikke bruge Sofradex i øjet i mere end en uge. Tal med lægen hvis du ikke får det bedre.
 • Du må ikke bruge Sofradex, hvis du er overfølsom overfor aminoglykosider.
 • Du må aldrig bruge Sofradex i et rødt øje, uden din læge først har undersøgt øjet.
 • Du skal undgå at anvende kontaktlinser, så længe du har betændelse i øjet.

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser. 

Brug af anden medicin sammen med Sofradex

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Hvis du anvender mere end et øjenpræparat, så vent mindst 5 minutter mellem drypning med Sofradex og det andet præparat. 


Nogle lægemidler kan øge virkningen af Sofradex, og din læge vil overvåge dig omhyggeligt, hvis du tager sådanne lægemidler (inklusive visse former for HIV- medicin, herunder ritonavir og cobicistat). 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun bruge Sofradex efter aftale med lægen. 

 

Amning  

Hvis du ammer, må du kun bruge Sofradex efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Sofradex påvirker ikke arbejdsevnen eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Dit syn kan dog være forbigående sløret lige efter, du har dryppet øjet. Vent med at køre bil eller betjene maskiner til dit syn er helt klart igen. 

3. Sådan skal du bruge Sofradex

Brug altid Sofradex nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 2-4 dråber i øjet eller øret 3-4 gange daglig (der er normalt kun plads til 1 dråbe i øjet ad gangen). Behandlingsvarigheden bør være kort (må ikke overskride 7 dage). 

Hvis du har brugt for meget Sofradex

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Sofradex, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).  

 

Der er ikke set tilfælde af overdosering med Sofradex. 

Hvis du har glemt at bruge Sofradex

Hvis du har glemt at tage en dosis Sofradex, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Sofradex

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen med Sofradex efter aftale med lægen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.  

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)  

 • Forhøjet tryk i øjet efter langvarig anvendelse (grøn stær) (kun øjendråber). Grøn stær giver ikke altid symptomer, men følgende symptomer kan forekomme: Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Skader på hornhinden efter langvarig anvendelse (kun øjendråber).

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter)  

 • Betændelse med virus i øjets hornhinde (kun øjendråber).

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)  

 • Smerter og uklart syn på grund af hul på hornhinden (kun øjendråber). Kontakt læge eller skadestue.
 • Grå stær (uklart syn) efter langvarig anvendelse (kun øjendråber). Kontakt lægen.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Tilfælde af nedsat hørelse (kun øredråber), sløret syn.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)  

 • Svie i øjet lige efter drypning.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

 • Overfølsomhedsreaktioner, f.eks. svie, irritation, brændende fornemmelse, kløe samt betændelse i huden.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Sofradex utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C. 

Må ikke opbevares i køleskab. 

 

Efter åbning er Sofradex holdbar i 1 måned. 

 

Brug ikke Sofradex efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Sofradex indeholder:

 • Aktive stoffer:
  0,5 mg/ml dexamethason som dexamethasonnatriummetasulfabenzoat, 5 mg/ml framycetinsulfat (neomycin
  B-sulfat) og 0,05 mg/ml gramicidin.
 • Øvrige indholdsstoffer: phenethanol, polysorbat 80, ethanol denatureret med methanol, vandfri citronsyre, vandfri natriumcitrat, saltsyre, lithiumchlorid og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelse

Sofradex er en klar, lys, farveløs opløsning. Flaske indeholdende 8 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Sofradex® er et registreret varemærke, der tilhører Aventis Pharma S.A. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2019
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...