Trulicity

injektionsvæske, opl. i pen 1,5 mg

Eli Lilly NL

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Trulicity® 0,75 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen.
Trulicity
® 1,5 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen.
dulaglutid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Trulicity
 3. Sådan skal du bruge Trulicity
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Trulicity indeholder et aktivt stof, der hedder dulaglutid. Det anvendes til at sænke blodsukker (glukose) hos voksne med type 2-diabetes mellitus (sukkersyge) og kan hjælpe med at forhindre hjertesygdomme.

Type 2-diabetes er en tilstand, hvor kroppen ikke danner nok insulin, og det insulin, som kroppen danner, virker ikke så godt, som det burde. I så tilfælde sker der en ophobning af glukose i blodet.

Trulicity anvendes: 

 • Alene hvis dit blodsukker ikke kan kontrolleres tilstrækkeligt med diæt og motion, og du ikke kan tage metformin (et andet lægemiddel mod diabetes).
 • Eller sammen med andre lægemidler mod diabetes, hvis du ikke kan opnå kontrol over dit blodsukker med disse lægemidler alene. Disse andre lægemidler kan være medicin, du tager gennem munden, og/eller insulin, som du får via injektion (indsprøjtning).


Det er vigtigt, at du fortsætter med at følge de kost- og motionsråd, som lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet har givet dig. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Trulicity

Brug ikke Trulicity

 • hvis du er allergisk over for dulaglutid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Trulicity (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Trulicity, hvis: 

 • du er i dialyse, da dette lægemiddel så ikke kan anbefales.
 • du har type 1-diabetes (den type hvor kroppen ikke danner noget insulin), da dette lægemiddel i så fald kan være uegnet til dig.
 • du har diabetisk ketoacidose (en komplikation ved diabetes, som opstår, hvis kroppen ikke er i stand til at nedbryde glukose, fordi der ikke er nok insulin). Tegnene herpå omfatter hurtigt vægttab, kvalme eller opkastning, sødt åndedræt, sød eller metallisk smag i munden eller ændret urin- eller svedlugt.
 • du har alvorlige problemer med fordøjelsen eller med føde, der bliver i maven længere end normalt (herunder lammelse af mavesækken (gastroparese)).
 • du har eller har haft pancreatitis (betændelse i bugspytkirtlen), hvilket kan forårsage alvorlige smerter i mave og ryg, som ikke går væk.
 • du tager sulfonylurinstof eller insulin mod diabetes, da lavt blodsukker (hypoglykæmi) kan forekomme. Det kan være nødvendigt for din læge at nedsætte dosis af disse andre lægemidler for at sænke risikoen.

 

Trulicity er ikke et insulinpræparat og bør derfor ikke anvendes som erstatning for insulin. 


Når du begynder din behandling med Trulicity, kan du i nogle tilfælde, f.eks. ved opkastning, kvalme og/eller diarré, få væskemangel/dehydring, som kan føre til nedsat nyrefunktion. Det er vigtigt at undgå dehydrering ved at drikke rigeligt med væske. Tal med din læge hvis du har spørgsmål eller er i tvivl. 

Børn og unge

Det frarådes at bruge Trulicity til børn og unge under 18 år, da det ikke er blevet undersøgt i denne aldersgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Trulicity

Trulicity kan forsinke tømning af maven, hvilket kan påvirke andre lægemidler. Fortæl det altid til lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er særligt vigtigt, at du fortæller det til lægen: 

 • hvis du bruger andre lægemidler, der nedsætter mængden af sukker i dit blod, såsom insulin eller et lægemiddel, der indeholder et sulfonylurinstof. Din læge vil eventuelt nedsætte dosen af disse andre lægemidler for at forhindre, at du får lave blodsukkerniveauer (hypoglykæmi).
  Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du er usikker på, hvad dine andre lægemidler indeholder.
 • hvis du anvender insulin, vil din læge fortælle dig, hvordan du skal reducere insulindosen, og vil anbefale dig at overvåge dit blodsukkerniveau hyppigere med henblik på at undgå hyperglykæmi (for højt blodsukkerniveau) og diabetisk ketoacidose (en komplikation til diabetes, der forekommer, når kroppen ikke er i stand til at nedbryde glukose, fordi der ikke er nok insulin).

Graviditet og amning

Det vides ikke, om dulaglutid kan skade fosteret. Kvinder, der kan blive gravide, skal anvende prævention under behandlingen med dulaglutid. Fortæl det til lægen, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, da Trulicity ikke bør anvendes under graviditeten. Tal med lægen om, hvordan du bedst kan kontrollere dine blodsukkerniveauer, mens du er gravid.

Tal med lægen, inden du tager dette lægemiddel, hvis du ammer eller gerne vil amme. Brug ikke Trulicity, hvis du ammer. Det vides ikke, om dulaglutid går over i modermælken, 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du bruger Trulicity i kombination med et sulfonylurinstof eller insulin, kan du få lavt blodsukker (hypoglykæmi), hvilket kan nedsætte din koncentrationsevne. Det skal du huske på i alle situationer, hvor du kan udsætte dig selv og andre for fare (f.eks. bilkørsel og betjening af maskiner). 

Trulicity indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. 0,75 mg eller 1,5 mg, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du bruge Trulicity

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Når det bruges alene, er den anbefalede dosis 0,75 mg en gang om ugen. 

 

Når det bruges sammen med anden diabetesmedicin, er den anbefalede dosis1,5 mg en gang om ugen. I visse tilfælde, f.eks. hvis du er over 75 år, kan din læge anbefale en startdosis på 0,75 mg en gang om ugen. 


Hver pen indeholder én ugentlig dosis af Trulicity (0,75 mg eller 1,5 mg). Hver pen leverer kun én dosis. 


Du kan tage din pen på et hvilket som helst tidspunkt af dagen uafhængigt af måltider. Du skal så vidt muligt bruge det på samme ugedag hver uge. Det kan være lettere at huske, hvis du sætter kryds ud for den relevante ugedag på pakningen første gang, du indsprøjter din pen, eller i en kalender. 


Trulicity sprøjtes ind under huden (subkutan injektion) i maveregionen (abdomen) eller i låret. Hvis det er en anden, der giver dig injektionen, kan vedkommende eventuelt give dig injektionen i overarmen. 


Hvis du vil, kan du bruge samme kropsdel hver uge. Men husk, at du altid skal vælge et nyt injektionssted på den pågældende kropsdel. 


Hvis du tager Trulicity sammen med et sulfonylurinstof eller insulin, er det vigtigt, at du kontrollerer dit blodsukker som anvist af din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. 


Læs "Brugsvejledningen" til pennen omhyggeligt, inden du bruger Trulicity. 

Hvis du har brugt for meget Trulicity

Kontakt omgående lægen, hvis du har brugt mere Trulicity, end du skulle. For meget Trulicity kan give for lavt blodsukker (hypoglykæmi) og kvalme og opkastning. 

Hvis du har glemt at bruge Trulicity

Hvis du glemmer at tage en dosis, og der er mindst 3 dage til den næste dosis, skal du indsprøjte den glemte dosis så hurtigt som muligt. Indsprøjt den næste dosis på den sædvanlige dag. 


Hvis der er under 3 dage til din næste dosis, skal du springe den glemte dosis over og indsprøjte den næste dosis på den sædvanlige dag. 


Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 


Om nødvendigt kan du også ændre den ugedag, hvor du indsprøjter Trulicity, så længe at det er mindst 3 dage siden, at du tog den sidste dosis Trulicity. 

Hvis du holder op med at bruge Trulicity

Du må ikke stoppe med at bruge Trulicity uden at tale med lægen. Hvis du stopper med at bruge Trulicity, kan dit blodsukker stige. 


Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne: kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer 

 • Svære allergiske reaktioner (anafylaktiske reaktioner, angioødem).
  Kontakt straks lægen, hvis du får symptomer som udslæt, kløe og hurtig hævelse af huden i nakken, ansigtet, munden eller halsen, nældefeber og vejrtrækningsbesvær.
 • Betændelse i bugspytkirtlen (akut pancreatitis), som kan resultere i alvorlige smerter i maven og ryggen der ikke forsvinder.
  Kontakt straks lægen, hvis du får disse symptomer.

 

Ikke kendt: hyppigheden kan ikke estimeres udfra tilgængelig data 

 • Tarmobstruktion - en svær form for forstoppelse med yderligere symptomer som f.eks. mavesmerter, oppustethed eller opkastning.
  Kontakt straks lægen, hvis du får disse symptomer.

Andre bivirkninger

Meget almindelige: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer 

 • Kvalme
 • Opkastning
 • Diarré
 • Mavesmerter

 

Disse bivirkninger er som regel ikke alvorlige. De er mest almindelige i starten af behandlingen med dulaglutid men aftager over tid hos de fleste. 

 

 • Hypoglykæmi (lavt blodsukker) er en meget almindelig bivirkning, når dulaglutid bruges sammen med lægemidler, der indeholder metformin, et sulfonylurinstof og/eller insulin. Hvis du tager et sulfonylurinstof eller insulin, skal dosen eventuelt nedsættes, mens du bruger dulaglutid.

 

Almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer 

 • Hypoglykæmi er en almindelig bivirkning når dulaglutid bruges alene eller sammen med både metformin og pioglitazon, eller med en natrium-glucose co-transportør 2 hæmmer (SGLT2i) med eller uden metformin.
 • Symptomerne på lavt blodsukker kan være hovedpine, døsighed, svaghed, svimmelhed, sult, forvirring, irritabilitet, hurtigt hjerteslag og svedtendens. Din læge vil fortælle dig, hvordan lavt blodsukker behandles.
 • Mindre sultfornemmelse (nedsat appetit)
 • Fordøjelsesbesvær
 • Forstoppelse
 • Tarmluft (flatulens)
 • Oppustet mave
 • Gastroøsofageal reflukssygdom - en tilstand, hvor mavesyre løber op fra maven igennem spiserøret og videre til munden.
 • Bøvsen
 • Træthed
 • Hurtigere puls
 • Sænkning af de elektriske overledninger i hjertet

 

Ikke almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer 

 • Reaktioner på injektionsstedet (f.eks. udslæt eller rødme)
 • Allergisk reaktion (overfølsomhedsreaktion) (f.eks. hævelser eller hævet, kløende hududslæt (nældefeber))
 • Dehydrering, ofte i forbindelse med kvalme, opkastning og/eller diarré
 • Galdesten
 • Betændelse i galdeblæren

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten på pennen og på kartonen efter EXP. 


Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 ºC - 8 ºC). Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys. 


Trulicity kan tages ud af køleskabet og opbevares ved en temperatur, der ikke overstiger 30 °C, i højst 14 dage. 


Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker, at pennen er beskadiget, eller at medicinen er uklar, misfarvet eller indeholder partikler. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Trulicity indeholder:

 • Det aktive stof er dulaglutid.
 • Trulicity 0,75 mg: Hver fyldt pen indeholder 0,75 mg dulaglutid i 0,5 ml opløsning.
 • Trulicity 1,5 mg: Hver fyldt pen indeholder 1,5 mg dulaglutid i 0,5 ml opløsning

 

Øvrige indholdsstoffer: Natriumcitrat (se afsnit 2 under Trulicity indeholder natriumcitrat for mere information); citronsyre, vandfri; mannitol; polysorbat 80 og vand til injektionsvæsker. 

Udseende og pakningsstørrelser

Trulicity er en klar, farveløs injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen.
Hver fyldt pen indeholder 0,5 ml opløsning. 

Den fyldte pen kan kun bruges én gang. 

Pakningsstørrelser: 2, 4 eller flerstykspakning med 12 (3 pakninger med 4) fyldte penne til engangsbrug.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland  

Fremstiller

Eli Lilly Italia S.p.A.,Via Gramsci 731/733, 50019, Sesto Fiorentino, Firenze (FI), Italien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Danmark
Eli Lilly Danmark A/S
Tlf: +45 45 26 60 00  

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 

Brugsvejledning

Trulicity 1,5 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 

dulaglutid 

Trulicity Eli Lilly Netherland B.V. injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 1,5 mg 

OM TRULICITY FYLDT PEN

Læs hele brugsvejledningen og indlægssedlen omhyggeligt, inden du begynder at bruge din fyldte pen. Tal med lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken om, hvordan du indsprøjter Trulicity korrekt. 

 • Pennen er en engangsanordning til indgivelse af medicin, der allerede er fyldt og klar til brug. Hver pen indeholder en ugentlig dosis af Trulicity (1,5 mg). Hver pen leverer kun én dosis.
 • Trulicity tages én gang om ugen. Du kan eventuelt skrive en påmindelse i din kalender, så du kan huske, hvornår du skal indsprøjte din næste dosis.
 • Når du trykker på den grønne injektionsknap, vil pennen automatisk stikke nålen ind i din hud, sprøjte medicinen ind og trække nålen tilbage, når injektionen er færdig.

INDEN DU STARTER

 

Tag ud 

Tjek 

Undersøg 

Gør dig klar 

af køleskabet. 

 

Behold den grå fod på indtil du er klar til at indsprøjte. 

etiketten for at sikre, at det er den korrekte medicin, og at den ikke er udløbet. 

pennen. Brug ikke pennen, hvis du bemærker, at den er beskadiget, eller at medicinen er uklar, misfarvet eller indeholder partikler. 

ved at vaske hænder. 

 

VÆLG DIT INJEKTIONSSTED

 • Lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken kan hjælpe dig med at vælge det bedste injektionssted for dig.
 • Du kan indsprøjte medicinen i maven (abdomen) eller låret.
 • En anden person kan eventuelt give dig injektionen i overarmen.
 • Skift injektionssted hver uge. Du kan bruge samme kropsdel, men sørg for at vælge et nyt injektionssted på den kropsdel.

 

Trulicity Eli Lilly Netherland B.V. injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 1,5 mg 

 

1. TRÆK DEN GRÅ FOD AF
2. PLACER OG LÅS OP
3. TRYK OG HOLD
 

Trulicity Eli Lilly Netherland B.V. injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 1,5 mg 

1 TRÆK DEN GRÅ FOD AF

 • Sørg for at pennen er låst.
 • Træk den grå fod af og kassér den.

 

Du må ikke sætte den grå fod på igen - det kan beskadige nålen. Rør ikke ved nålen.
Trulicity Eli Lilly Netherland B.V. injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 1,5 mg 

2 PLACER OG LÅS OP

 • Placer den klare base fladt og fast mod din hud på injektionsstedet.
 • Lås op ved at dreje låse-ringen.

Trulicity Eli Lilly Netherland B.V. injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 1,5 mg 

3 TRYK OG HOLD

 • Tryk på den grønne injektionsknap og hold den nede; du vil høre et højt klik.
  Trulicity Eli Lilly Netherland B.V., injektionsvæske, opl. i pen 1,5 mgFortsæt med at holde den klare base godt fast mod huden, indtil du hører et klik mere. Det vil lyde i løbet af cirka 5-10 sekunder, når nålen begynder at trække sig tilbage
 • Fjern pennen fra din hud.

 

Trulicity Eli Lilly Netherland B.V. injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 1,5 mg 

VIGTIGE OPLYSNINGER

Opbevaring og håndtering
Bortskaffelse af pen
Hyppigt stillede spørgsmål
Yderligere oplysninger
Lær mere 

OPBEVARING OG HÅNDTERING

 • Pennen indeholder dele af glas. Håndtér den med forsigtighed. Hvis du taber den på en hård overflade, må du ikke bruge den. Brug en ny pen til din injektion.
 • Opbevar din pen i køleskabet.
 • Når du ikke har mulighed for at opbevare pennen i køleskabet, kan du opbevare den ved stuetemperatur (under 30°C) i højst 14 dage i alt.
 • Pennen må ikke nedfryses. Hvis pennen har været nedfrosset, MÅ DEN IKKE BRUGES.
 • Opbevar pennen i den originale pakning for at beskytte mod lys.
 • Opbevar pennen utilgængeligt for børn.
 • Læs alle oplysningerne om korrekt opbevaring i indlægssedlen.

BORTSKAFFELSE AF PEN

 • Pennen bortskaffes i en kanylebeholder eller i henhold til lægens, apotekspersonalets eller sygeplejerskens anvisninger.
 • Genbrug ikke den fyldte kanylebeholder.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.

Trulicity Eli Lilly Netherland B.V. injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 1,5 mg 

HYPPIGT STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvad nu hvis der er luftbobler i min pen?
Det er normalt med luftbobler. De vil ikke skade dig eller påvirke din dosis.

Hvad nu hvis jeg har låst pennen op og trykket på den grønne injektionsknap, før jeg har trukket den grå fod af?
Tag ikke den grå fod af, og brug ikke pennen. Bortskaf pennen i henhold til lægens, apotekspersonalets eller sygeplejerskens anvisninger. Indsprøjt din dosis med en anden pen.

Hvad nu hvis der er en dråbe væske på spidsen af nålen, når jeg fjerner den grå fod?
Det er ikke usædvanligt, hvis der er en dråbe væske på spidsen af nålen, og det vil ikke påvirke din dosis.

Skal jeg holde injektionsknappen nede, indtil injektionen er afsluttet?
Det er ikke nødvendigt, men det kan gøre det lettere at holde pennen roligt og godt fast mod huden.

Jeg hørte mere end to klik under injektionen - to høje klik og et lavt klik. Har jeg fået hele min injektion?
Nogle personer kan høre et lavt klik lige inden det andet høje klik. Det skyldes pennens normale funktionsmekanik. Fjern ikke pennen fra huden, før du hører det andet høje klik.

Hvad nu hvis der er en dråbe væske eller blod på min hud efter injektionen?
Det er ikke usædvanligt og påvirker ikke din dosis.

Jeg er ikke sikker på, at min pen virkede korrekt.
Kontrollér den for at se, om du har fået din dosis. Hvis den grå del er synlig, har du fået din dosis korrekt (se trin 3). Kontakt også det lokale Lilly-kontor angivet i indlægssedlen for yderligere instrukser. I mellemtiden skal du opbevare pennen sikkert for at undgå nålestikskader. 

YDERLIGERE OPLYSNINGER

 • Hvis du har synsproblemer, MÅ DU IKKE bruge pennen uden hjælp fra en person, der er øvet i at bruge Trulicity Pen.

DU KAN LÆRE MERE HER

 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du har spørgsmål til eller problemer med din Trulicity pen.

 

Senest ændret i 07/2018. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...