Xeomin

pulver til injektionsvæske, opl. 50 enheder

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL:

INFORMATION TIl PATIENTEN/BRUGEREN

  

XEOMIN® Xeomin Merz & Co. Chemische Fabrik, pulver til injektionsvæske, opl. 50 enheder

XEOMIN 50 lD50 enheder, pulver til injektionsvæske, opløsning

Clostridium botulinum type A-neurotoksin (150 kD), uden kompleksdannende proteiner 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundheds- personalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge XEOMIN
 3. Sådan skal De bruge XEOMIN
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDElSE

XEOMIN er en medicin til afslapning af musklerne.
XEOMIN anvendes til behandling af følgende lidelser hos voksne: 

 • kramper i øjenlåget (blefarospasme)
 • ufrivillig halsdrejning (spastisk torticollis)
 • øget muskelspænding/ukontrollabel muskelstivhed i arme eller hænder efter slagtilfælde (spasticitet i overekstremitet efter slagtilfælde, der viser sig hos patienten som bøjet håndled og knyttet hånd).

2. DET SKAl DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE XEOMIN

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke XEOMIN

 • hvis De er allergisk over for botulinum type A-toksin eller et af de øvrige indholdsstoffer i XEOMIN (angivet i pkt. 6).
 • hvis De lider af generaliserede forstyrrelser af muskelaktivitet (f.eks. myasthenia gravis, Lambert-Eatons syndrom)
 • hvis De har en infektion ved injektionsstedet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før De bruger XEOMIN , 

 • hvis De har en blødningsforstyrrelse uanset art
 • hvis De får medicin, der hindrer blodet i at størkne (antikoagulantia)
 • hvis den muskel, hvor De skal have injektionen, er stærkt svækket eller dens størrelse er nedsat
 • hvis De har en sygdom, der hedder amyotrofisk lateralsklerose. Denne sygdom fører til muskelsvind
 • hvis De har en sygdom, der forstyrrer samspillet mellem nerver og skeletmuskulatur (perifer neuromuskulær dysfunktion)
 • hvis De har eller tidligere har haft synkebesvær.

Gentagne injektioner med XEOMIN

Hvis De skal have gentagne injektioner med XEOMIN, kan virk- ningen af lægemidlet variere. Der kan være forskellige årsager til en større eller mindre virkning: 

  

 • lægen anvender forskellige metoder til klargøring af medicinen
 • forskellige intervaller mellem behandlinger
 • injektionerne gives i en anden muskel
 • små udsving i effekten af det aktive stof i XEOMIN
 • manglende reaktion/behandlingssvigt under behandlingsforløbet

Hvis De har været inaktiv i længere tid, skal De gå gradvist i gang efter injektion af XEOMIN.
Kontakt straks Deres læge for at få lægehjælp, hvis De får et af følgende symptomer: 

 • besvær med at trække vejret, synke eller tale
 • nældefeber, hævelser, der kan omfatte hævelser i ansigt eller hals, hiven efter vejret, eller hvis De er ved at besvime eller får åndenød (kan være symptomer på en alvorlig allergisk reaktion).

Hvis De får botulinumtoksiner for tit, kan kroppen begynde at danne antistoffer, der kan nedsætte virkningen af botulinumtoksiner. 

  

Kramper i øjenlåget (blefarospasme)    

  

Fortæl det til lægen før behandlingen, hvis De: 

 • har fået en øjenoperation. Lægen vil så træffe de nødvendige forholdsregler.
 • har risiko for at få en sygdom, der hedder vinkelblokglaukom. Denne sygdom kan øge det indre tryk i øjet og derved beskadige synsnerven. Lægen ved, om De er i risikogruppen.

Under behandlingen kan der opstå små punktformede blødninger i øjenlågets bløddele. Lægen kan begrænse deres omfang ved omgående at trykke let på injektionsstedet.
 

Efter at De har fået en injektion XEOMIN i øjenmusklen, kan blinkehastigheden blive nedsat. Det kan føre til, at øjets hornhinde (den gennemsigtige hinde foran øjet) udsættes i længere tid for lægemidlet. Derved kan der opstå skader på overfladen og betændelse (cornea-ulceration). Dette sker hyppigere i forbindelse med en lidelse i ansigtsnerverne. 

  

Ufrivillig halsdrejning (spastisk torticollis)    

  

Efter injektionen kan De få let til svært synkebesvær. Dette kan føre til vejrtrækningsbesvær, og De kan være mere tilbøjelig til at indånde fremmedlegemer eller væske. Fremmedlegemer i lungerne kan give betændelse eller infektion (lungebetændelse). Lægen kan give Dem medicinsk specialbehandling efter behov (f.eks. kunstig ernæring). 


Synkebesvær kan vare i op til 2-3 uger efter en injektion, men der er kendskab til en enkelt patient, hvor det varede op til 5 måneder. 

  

Øget muskelspænding/ukontrollabel muskelstivhed i arme eller hænder efter slagtilfælde (spasticitet i overekstremitet efter slagtilfælde)    

  

XEOMIN kan bruges til behandling af øget muskelspænding/ ukontrollabel muskelstivhed i dele af armen, f.eks. i albuen, un- derarmen eller hånden. XEOMIN er virksomt i kombination med de sædvanlige standardbehandlingsmetoder. XEOMIN bør bruges sammen med disse andre metoder.
Det er usandsynligt, at medicinen vil forbedre leddenes bevægelighed, hvis de omkringliggende muskler har mistet deres elasticitet. 

Børn og teenagere

Brug af XEOMIN til børn og teenagere er endnu ikke undersøgt og må derfor frarådes. 

Brug af anden medicin sammen med XEOMIN

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig eller måske skal have anden medicin
 

I teorien kan virkningen af XEOMIN blive øget af: 

 • aminoglykosidantibiotika.
 • lægemidler, der påvirker overførsel af impulser fra en nerve til en muskel, f.eks. muskelafslappende midler såsom tubocurarin, som svækker muskulaturen.

Derfor kræver samtidig anvendelse af XEOMIN og aminoglykosider eller spectinomycin særlig omhu. Det gælder også for lægemidler, der svækker muskulaturen. Lægen kan nedsætte startdosis af det muskelafslappende middel eller give et stof med mellemlang varighed i stedet for stoffer med langtidsvirkning. 


I teorien kan virkningen af XEOMIN blive sænket af: 

 • visse malariamidler / gigtmidler (4-aminoquinoliner).

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge til råds, før De får dette lægemiddel. 


Hvis De er gravid, må De ikke få XEOMIN, med mindre Deres læge vurderer, at det er klart nødvendigt, og at den mulige fordel opvejer risikoen. 


Det vides ikke, om det aktive stof i XEOMIN udskilles i modermælk, og XEOMIN bør ikke anvendes til ammende kvinder. 

Trafik- og arbejdssikkerhed


På grund af den type sygdom, De får behandlet, kan Deres evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner være nedsat. Nogle af XEOMINs virkninger og bivirkninger såsom svimmelhed, træthed eller synsforstyrrelser kan også påvirke evnen til at køre eller betjene maskiner. Derfor bør De undlade at føre motorkøretøj eller betjene maskiner, indtil De har opnået fuld bedring. 

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE XEOMIN

XEOMIN må kun gives af sundhedspersonale med erfaring i anvendelse af botulinumtoksin. 


Den optimale dosering og antallet af injektionssteder i den behandlede muskel fastsættes af lægen specielt for Dem. Resultatet af den indledende behandling med XEOMIN bør evalueres og kan føre til justering af dosis, indtil den ønskede virkning af behandlingen er opnået. 


Hvis De har indtryk af, at virkningen af XEOMIN er enten for stærk eller svag, bør De fortælle det til Deres læge. I tilfælde, hvor behandlingen ikke synes at virke, bør det overvejes at skifte til en anden behandling. 

  

Kramper i øjenlåget (blefarospasme)   

  

I løbet af fire dage efter injektionen begynder XEOMIN sædvanligvis at virke. Generelt varer virkningen af den enkelte behandling i ca. 3-4 måneder, men den kan dog vare betydeligt længere eller kortere. Behandlingen kan gentages efter behov. 


Normalt giver det ingen yderligere fordel at udføre behandlingen hyppigere end hver tredje måned. 

  

Ufrivillig halsdrejning (spastisk torticollis)   

  

I løbet af syv dage efter injektionen begynder XEOMIN sædvanligvis at virke. Generelt varer virkningen af den enkelte behandling i ca. 3-4 måneder, men den kan dog vare betydeligt længere eller kortere. Der bør gå mindst 10 uger mellem to behandlingsforløb. 

  

Øget muskelspænding/ukontrollabel muskelstivhed i arme eller hænder efter slagtilfælde (spasticitet i overekstremitet efter slagtilfælde)   

  

Patienter har indberettet, at der opnås virkning 4 dage efter behandlingen. Patienterne oplevede forbedret muskelspænding i løbet af 4 uger. De oplevede maksimal virkning som følge af forbedret muskelspænding i løbet af 4 uger. Generelt varede virkningen i 12 uger. Den anbefalede dosis er op til 400 enheder i løbet af et behandlingsforløb. Der bør gå mindst 12 uger mellem to behandlingsforløb. 


Efter opløsning af pulveret skal XEOMIN gives som injektion i en muskel. 

Hvis De har fået indsprøjtet for meget XEOMIN

Kontakt læge, skadestuen eller apoteket, hvis De har fået mere af XEOMIN, end der står i denne information eller mere end læ- gen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). 

  

Symptomer på overdosering 

Symptomerne på overdosering er ikke åbenbare umiddelbart efter injektionen, men kan omfatte generel svækkelse, hængende øjenlåg, dobbeltsyn, synke-, tale- eller vejrtrækningsbesvær og lungebetændelse. 

  

Tiltag i tilfælde af overdosering 

Kontakt omgående lægevagten eller skadestuen, eller bed De- res pårørende om at gøre det, så De kan blive indlagt, hvis De mærker symptomer på overdosering. De kan have behov for lægetilsyn i flere dage og vejrtrækning gennem en respirator. 


Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Der kan opstå bivirkninger, hvis XEOMIN indsprøjtes et forkert sted, med midlertidig lammelse af de nærliggende muskelgrupper. Store doser kan medføre lammelse i muskler, der ligger fjernt fra injektionsstedet. Sædvanligvis indtræffer bivirkninger i løbet af den første uge efter behandlingen, og de er normalt midlertidige. De kan være begrænset til området omkring injektionsstedet (f.eks. lokale smerter, ømhed eller blødning på injektionsstedet). 


Indføring af kanylen kan gøre ondt. Disse smerter eller angst for kanyler kan føre til besvimelse eller lavt blodtryk. 

Kontakt omgående lægen eller skadestuen, hvis De får synke-, tale- eller vejrtrækningsbesvær, eller bed Deres pårørende om at gøre det.

Ligesom med al anden medicin kan der opstå en allergisk reaktion med XEOMIN. En allergisk reaktion kan give et af følgende symptomer: 

 • vejrtrækningsbesvær
 • hævelser i hænder, fødder, ankler, ansigt, læber, mund eller hals.

Kontakt omgående lægen eller tag på nærmeste skadestue, hvis De får et af disse symptomer.

Kramper i øjenlåget (blefarospasme)   

 

Følgende bivirkninger ved XEOMIN blev rapporteret: 

 

Almindelige (kan berøre mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

Hængende øjenlåg (ptose), tørre øjne 

 

Ikke almindelige (kan berøre mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

Muskelsvækkelse, myrekryb (paræstesi), hovedpine, betændelse i øjets bindehinder (conjunctivitis), mundtørhed, hududslæt, påført skade 

 

Ufrivillig halsdrejning (spastisk torticollis)   

 

Følgende bivirkninger ved XEOMIN blev rapporteret: 

 

Almindelige (kan berøre mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

Synkebesvær (dysfagi), muskelsvækkelse, rygsmerter. 

 

Ikke almindelige (kan berøre mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

Taleforstyrrelser (dysfoni), svækkelse (asteni), muskelsmerter (myalgi), hovedpine, rysten (tremor), øjensmerter, diaré, mundtørhed, opkastning, betændelse i tyktarmen (colitis), hududslæt, rødmen i huden (erytem), kløe (pruritus), øget svedtendens, smerter i knogler, betændelse ved injektionsstedet, ømhed ved injektionsstedet. 

 

Behandlingen af ufrivillig halsdrejning kan medføre synkebesvær af forskellig grad. Det kan føre til indånding af fremmedlegemer, hvilket kan kræve medicinsk behandling. Synkebesvær kan vare i 2-3 uger efter injektion, men et enkelt tilfælde havde varet i 5 måneder. Synkebesvær synes at være dosisafhængigt. I undersøgelser af botulinum type A-neurotoksinkompleks hos patienter forekom synkebesvær mindre hyppigt med lave doser. 

 

Øget muskelspænding/ukontrollabel muskelstivhed i arme eller hænder efter slagtilfælde (spasticitet i overekstremitet efter slagtilfælde)   

 

Følgende bivirkninger ved XEOMIN blev rapporteret:
 

Almindelige (kan berøre mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):  

Reaktioner ved injektionsstedet, der omfattede smerter og blodansamlinger, muskelsvækkelse.  

 

Ikke almindelige (kan berøre mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

Nedsatte eller unormale fornemmelser i huden, der kan omfatte delvis følelsesløshed eller varmeopfattelse, hovedpine, almen svækkelse, hævelser i arme, ben eller led, smerter i arme eller ben, muskelsmerter, synkebesvær, kvalme, mundtørhed, hoste, blodansamlinger og rødme i huden.  

 

Nogle af disse bivirkninger kan være forbundet med sygdommen. 

 

Erfaringer efter markedsføringen  

Der er rapporteret influenzalignende symptomer og overfølsomhedsreaktioner, hævelser, hævelser i bløde væv (ødemer), rødme, kløe, udslæt (lokalt og udbredt) og åndenød. 

 

Generelt  

  

Følgende supplerende oplysninger er også baseret på publikationer om standardpræparater, der indeholder botulinum type A-toksinkomplekset.  

 

Der er set sjældne tilfælde af bivirkninger, der skyldtes spredning af toksinet fjernt fra administrationsstedet (voldsom muskelsvækkelse, synkebesvær, lungeinfektion eller –betændelse på grund af inhalation af fremmedlegemer (aspirationspneumoni) – nogle af dem med dødelig udgang.  

 

Følgende andre bivirkninger er rapporteret efter administration af standardpræparater med botulinum type A-toksinkompleks: Taleforstyrrelser, mavesmerter, øget svedtendens, manglende appetit, nedsat hørelse, ringen for ørerne (tinnitus) og besvimelse.  

 

Der foreligger sjældne rapporter om bivirkninger forbundet med hjerte-kar-systemet såsom uregelmæssig puls (arytmi) og hjerteanfald - nogle af dem med dødelig udgang – efter behandling med botulinumtoksiner. Det er uklart, om disse dødsfald skyldtes botulinumtoksin eller en eksisterende hjerte-kar-sygdom. Der har været sjældne rapporter om alvorlige og/eller umiddelbare overfølsomhedsreaktioner. Disse omfattede alvorlige allergiske reaktioner, der medførte vejrtrækningsbesvær eller svimmelhed (anafylaksi), overfølsomhedsreaktion i form af utilpashed, feber, udslæt og smerter (serumsyge), nældefeber (urticaria), hævelser i blødt væv (ødemer) og kortåndethed (dyspnø). Nogle af disse reaktioner er rapporteret efter brug af konventionel botulinum type A-toksinkompleks. De opstod, når toksinet blev givet alene eller sammen med andre lægemidler, som vides at medføre lignende lignende reaktioner.  

 

Kontakt straks Deres læge, hvis De oplever en af ovenstående bivirkninger.  

 

Der opstod perifer neuropati (sygdom i nerverne, hyppigt i ben og arme) hos en mand, efter at han havde fået fire injektionsserier af et standardpræparat med botulinum type A-toksinkompleks (for hals- og rygspasme og kraftige smerter) over en 11-ugers periode.  

 

Der har været rapporter om krampeanfald. Disse forekommer oftere hos patienter, der tidligere har haft sådanne anfald. Den nøjagtige sammenhæng mellem disse hændelser og indsprøjtning af botulinumtoksin kendes endnu ikke.  

 

En kvindelig patient fik en nerveskade i armen (plexopathia brachialis) to dage efter injektion af et standardpræparat med botulinum type A-toksinkompleks til behandling af ufrivillig halsdrejning med raskmelding efter fem måneder.  

 

Forskellige former for hududslæt (erythema multiforme, urticaria, psoriasis-lignende udslæt) er beskrevet ved brug af standardpræparater med botulinum type A-toksinkompleks, men årsagen kendes ikke med sikkerhed.  

 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen 

 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. OPBEVARING

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. 


Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på æsken og hætteglassets etiket efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Uåbnet hætteglas: Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.  

 

Fortyndet opløsning: Kemisk og fysisk holdbarhed efter åbning er påvist i 24 timer ved 2 ºC til 8 ºC. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges med det samme. Hvis det ikke bruges med det samme, er opbevaringstid og -betingelser efter anbrud på brugerens eget ansvar, og de må normalt ikke overstige 24 timer ved 2 °C – 8 °C, med mindre rekonstitutionen er udført under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser. 

 

Lægen bør ikke anvende XEOMIN, hvis indholdet efter fortynding i henhold til vejledningen er uklart eller indeholder fnug eller partikler.  

 

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.  

Hvad angår aflevering af medicinen: se oplysninger til læger og sundhedspersonale sidst i denne indlægsseddel. 

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

XEOMIN indeholder

 • Aktivt stof: Clostridium botulinum type A-neurotoksin (150 kD), uden kompleksdannende proteiner.

Et hætteglas indeholder 50 LD50-enheder Clostridium botulinum type A-neurotoksin (150 kD) uden kompleksdannende proteiner. En LD50-enhed svarer til den gennemsnitlige dødelige dosis (LD50), når det opløste lægemiddel injiceres i bughinden hos mus under nærmere fastlagte betingelser. På grund af forskelle i LD50-testen er disse enheder specifikke for XEOMIN og kan ikke overføres til andre præparater med botulinumtoksin. 

 • Øvrige indholdsstoffer: Humant albumin, saccharose.

Udseende og pakningsstørrelser

XEOMIN er et pulver til injektionsvæske, opløsning. Pulveret er hvidt.
Efter fortynding udgør XEOMIN en klar og farveløs opløsning uden partikelindhold. 


Pakningsstørrelser: 1, 2, 3 eller 6 hætteglas.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Merz Pharmaceuticals GmbH  

Eckenheimer Landstraße 100
60318 Frankfurt am Main
Tyskland
 

Postboks 11 13 53
60048 Frankfurt am Main
Tyskland
 

Tlf.: +49-69/15 03-1
Fax: +49-69/15 03-200 

Repræsentant:

Desitin Pharma A/S Havnegade 55, st
1058 København K  

Tlf.: 33 73 00 73
Fax: 33 73 00 77 

Følgende oplysninger er kun for læger og sundhedspersonale

Doseringen af XEOMIN kan reduceres eller øges ved at administrere et større eller mindre injektionsvolumen. Jo mindre injektionsvolumen, desto mindre bliver trykfornemmelsen og udbredelsen af botulinum type A-neurotoksin i den injicerede muskel. Dette er en fordel, da det reducerer påvirkningen af nærliggende muskler ved injektion i små muskelgrupper. 

 

Vejledning i opløsning af injektionsvæsken 

 

XEOMIN opløses før brug med natriumchlorid 9 mg/ml injektionsvæske, opløsning. 

 

Det er god praksis at udføre opløsning af hætteglas og tilberedning af injektionssprøjter over plastforede papirhåndklæder for at opsamle spild. En passende mængde solvens (se fortyndingsskemaet) trækkes op i en sprøjte. Den blottede del af hætteglassets gummiprop renses med alkohol (70 %), før nålen stikkes ind. Solvensen skal sprøjtes forsigtigt ind i hætteglasset. Hætteglasset skal kasseres, hvis vakuummet ikke trækker solvensen ind i hætteglasset. Efter opløsning fremstår XEOMIN som en klar farveløs opløsning uden partikelindhold. 

 

Mulige fortyndinger fremgår af tabellen nedenfor: 

 

Tilsat solvens (natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske, opløsning) Dosis efter fortynding (enheder/0,1 ml)
0,25 ml 20,0 E
0,5 ml 10,0 E
1,0 ml 5,0 E
2,0 ml 2,5 E
4,0 ml 1,25 E

 

Særlige opbevaringsforhold 

  

Opløsning, der er opbevaret i over 24 timer samt ikke anvendt opløsning skal kasseres. 

 

PROCEDURE FOR SIKKER BORTSKAFFELSE AF HÆTTEGLAS, SPRØJTER OG ANVENDTE MATERIALER 

 

For sikker bortskaffelse skal ikke anvendt indhold i hætteglas opløses med lidt vand og dernæst steriliseres under højt tryk (i en autoklave). Alle ubrugte hætteglas, injektionssprøjter og spild m.v. skal steriliseres under højt tryk, og rester af XEOMIN skal inaktiveres med fortyndet natriumhydroxidopløsning (0,1 N NaOH) eller fortyndet 1 % natriumhypochloritopløsning (0,5 % eller 0,1 % NaOCl). 

 

Brugte hætteglas, sprøjter og materialer må ikke tømmes efter inaktivering, men skal bortskaffes i dertil egnede beholdere og destrueres i henhold til lokale retningslinjer. 

 

ANBEFALINGER I TILFÆLDE AF UHELD UNDER HÅNDTERING AF BOTULINUMTOKSIN 

 • Spild af produktet skal tørres op: enten ved hjælp af et absorberende materiale gennemvædet med en opløsning af natriumhydroxid eller natriumhypochlorit (blegemiddel), når det drejer sig om pulveret, eller med et tørt, absorberende materiale, når det drejer sig om det opløste produkt.
 • Forurenede overflader skal rengøres ved hjælp af et absorberende materiale imprægneret med en opløsning af natriumhydroxid eller natriumhypochlorit (blegemiddel) og dernæst tørres.
 • Hvis et hætteglas går itu, følges anvisningerne ovenfor ved omhyggeligt at samle glasskårene sammen og tørre produktet op. Undgå snitsår i huden.
 • Hvis produktet kommer i kontakt med huden, vaskes det berørte område med en opløsning af natriumhydroxid eller natriumhypochlorit (blegemiddel), hvorefter det skylles med rigeligt vand.
 • Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, skylles de omhyggeligt med rigeligt vand eller med et øjenskyllemiddel.
 • Hvis produktet kommer i kontakt med et sår eller med en flænge eller revne i huden, skylles omhyggeligt med rigeligt vand, hvorefter der gives medicinsk behandling i forhold til den injicerede dosis.

Disse vejledninger i brug, håndtering og bortskaffelse skal følges nøje. 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret januar 2013 

  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...