Enalapril "Teva"

tabletter 2,5 mg, 5 mg, 10 mg og 20 mg

Teva

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Enalapril Teva 2,5 mg, 5 mg, 10 mg og 20 mg tabletter  

enalaprilmaleat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Enalapril Teva
 3. Sådan skal du tage Enalapril Teva
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Enalapril Teva indeholder det aktive stof enalaprilmaleat og tilhører en gruppe af lægemidler, som kaldes ACE-hæmmere (angiotensin-konverterende enzymhæmmere). 

 

Enalapril Teva anvendes til: 

 • behandling af forhøjet blodtryk.
 • behandling af hjertesvigt (svækkelse af hjertefunktionen). Enalapril Teva kan mindske sandsynligheden for, at du skal indlægges på hospitalet, og det kan hjælpe nogle patienter til et længere liv.
 • forebyggelse af symptomerne på hjertesvigt. Symptomerne på hjertesvigt kan være åndenød, træthed efter let fysisk udfoldelse, såsom en gåtur eller hævelse af ankler eller fødder.

 

Enalapril Teva virker ved at udvide blodkarrene, så dit blodtryk sænkes. Lægemidlet begynder normalt at virke inden for en time efter, at du har taget tabletten, og virkningen varer i mindst 24 timer. Nogle personer skal være i behandling i flere uger for at opnå den bedste blodtrykssænkende virkning. 


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Enalapril Teva

Tag ikke Enalapril Teva:

 • hvis du er allergisk over for enalaprilmaleat eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).
 • hvis du tidligere haft en allergisk reaktion over for ACE-hæmmere, som tilhører samme lægemiddelgruppe som Enalapril Teva.
 • hvis du tidligere har haft hævelser af ansigt, læber, mund, tunge eller svælg med synke- eller vejrtrækningsbesvær, hvor årsagen var ukendt, eller hvis nogen i din familie har haft samme lidelse.
 • hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren.
 • hvis du er længere end 3 måneder henne i din graviditet. (Det er også bedst at undgå Enalapril Teva i de første 3 måneder af graviditeten - se afsnittet om graviditet).
 • hvis du har taget eller i øjeblikket tager sacubitril/valsartan, som er et lægemiddel, der anvendes til behandling af en type langvarig (kronisk) hjertesvigt hos voksne, da risikoen for angioødem (hurtig hævelse under huden i et område såsom halsen) er øget.

Tag ikke Enalapril Teva, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Enalapril Teva. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Enalapril Teva, hvis: 

 • du har problemer med hjertet.
 • du har en lidelse, der involverer blodkarrene i hjernen.
 • du har et lavt antal eller mangel på hvide blodlegemer, nedsat antal blodplader eller nedsat antal røde blodlegemer.
 • du har leverproblemer.
 • du har nyreproblemer (herunder har fået foretaget en nyretransplantation). Dette kan medføre et forhøjet kaliumniveau i blodet, som kan være alvorligt. Din læge kan beslutte at ændre din dosis af Enalapril Teva eller holde øje med kaliumniveauet i dit blod.
 • du er i dialysebehandling.
 • du for nylig har haft voldsomme opkastninger eller diarré.
 • du er på en saltfattig diæt, tager kaliumtilskud, kaliumbesparende lægemidler eller kaliumholdige salterstatninger.
 • du er ældre end 70 år.
 • du har sukkersyge. Du skal kontrollere dit blodsukker, især i den første måned af behandlingen. Kaliumindholdet i dit blod kan også være højere.
 • hvis du tidligere har haft en allergisk reaktion med hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg med synke- eller vejrtrækningsbesvær. Se også information under overskriften ”Tag ikke Enalapril Teva”. Du bør være opmærksom på, at patienter af negroid afstamning har en øget risiko for at få en allergisk reaktion af denne type over for ACE-hæmmere.
 • hvis du samtidig er i behandling med mTOR-hæmmere (f.eks. temsirolimus, sirolimus, everolimus: lægemidler, der anvendes til behandling af nogle typer kræft, eller til at modvirke afstødning af transplanterede organer), racecadotril, et lægemiddel til behandling af diarré, eller vildagliptin, et lægemiddel til behandling af sukkersyge. Der kan være øget risiko for at få en allergisk reaktion kaldet angioødem (for symptomer, se ovenstående punkt).
 • hvis du har lavt blodtryk (dette kan komme til udtryk ved besvimelse eller svimmelhed, især når du står op).
 • hvis du har en bindevævssygdom i blodkarrerne (f.eks. lupus erythematosus, leddegigt eller sklerodermi), er i behandling med medicin, der undertrykker immunsystemet, er i behandling med allopurinol (til behandling af urinsur gigt) eller procainamid (til behandling af uregelmæssig hjerterytme) eller en kombination af disse.
 • hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af forhøjet blodtryk:
  • en angiotensin II-receptorblokker (ARB) (også kendt som sartaner - f.eks. valsartan, telmisartan, irbesartan), især hvis du har nyreproblemer i forbindelse med sukkersyge
  • aliskiren.

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod med jævne mellemrum. 


Se også information under overskriften ”Tag ikke Enalapril Teva”. 


Du skal fortælle det til lægen, hvis du tror, at du er gravid, (eller kan blive) gravid. Enalapril Teva frarådes tidligt i graviditeten og må ikke tages, hvis du er længere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan medføre alvorlig skade på dit barn, hvis det tages i dette stadie af graviditeten (se afsnittet om graviditet). 


Du skal være opmærksom på, at Enalapril Teva er mindre effektiv hos patienter af negroid afstamning sammenlignet med patienter af ikke-negroid afstamning. 


Hvis du er usikker på, om ovenstående advarsler har betydning for dig, skal du kontakte din læge eller apotekspersonalet, inden du tager Enalapril Teva. 

 

Hvis du skal have foretaget et indgreb  

Hvis du skal have foretaget et eller flere af nedenstående indgreb, skal du fortælle det til lægen, at du tager Enalapril Teva: 

 • enhver form for operation eller skal have bedøvelse (også hos tandlægen).
 • behandling, som kaldes LDL-aferese, der fjerner kolesterol fra blodet.
 • Behandling, som nedsætter overfølsomhedssymptomer over for bi- eller hvepsestik (desensibilisering).

Hvis noget af dette gælder for dig, skal du tale med lægen eller tandlægen inden indgrebet. 

Brug af anden medicin sammen med Enalapril Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Enalapril Teva kan påvirke virkningen af andre lægemidler. Ligeledes kan andre lægemidler påvirke virkningen af Enalapril Teva. Det kan være nødvendigt for din læge at justere din dosis og/eller tage andre forholdsregler. 


Fortæl det især til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager følgende medicin: 

 • angiotension II-receptorblokker (ARB) eller aliskiren (se også information under overskrifterne ”Tag ikke Enalapril Teva” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”).
 • andre lægemidler, der sænker blodtrykket, såsom betablokkere eller vanddrivende lægemidler (som f.eks. kaliumbesparende diuretika såsom spironolacton, triamteren og amilorid).
 • lægemidler, der indeholder kalium (herunder salterstatninger).
 • lægemidler der kan øge indholdet af kalium i kroppen (f.eks. heparin (blodfortyndende), ciclosporin (der anvendes til at forhindre afstødning af et transplanteret organ) og co- trimoxazole også kendt som trimethoprim/sulfamethoxazol (mod infektioner forårsaget af bakterier).
 • lægemidler til behandling af sukkersyge (herunder tabletter og insulin).
 • lithium (til behandling af visse typer depression).
 • lægemidler til behandling af depression (tricykliske antidepressiva).
 • lægemidler til behandling af psykiske lidelser (antipsykotika).
 • visse lægemidler til behandling af hoste og forkølelse og vægtreducerende lægemidler, der hører under kategorien ”sympatomimetika”.
 • visse smertestillende lægemidler eller lægemidler til behandling af gigtsygdomme, herunder guldbehandling.
 • racecadotril (lægemiddel til behandling af diarré).
 • mTOR-hæmmere (f.eks. temsirolimus, sirolimus, everolimus: lægemidler, der anvendes til behandling af nogle typer kræft eller til at modvirke afstødning af transplanterede organer). Se også information under overskriften ”Advarsler og forsigtighedsregler”.
 • nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID-præparater), herunder COX-2-hæmmere (lægemidler, der mindsker betændelsestilstande, og som kan bruges til smertelindring).
 • acetylsalicylsyre.
 • lægemidler til behandling af blodpropper.

 

Hvis du er usikker på, om ovenstående har betydning for dig, skal du kontakte din læge eller apotekspersonalet, inden du tager Enalapril Teva. 

Brug af Enalapril Teva sammen med mad, drikke og alkohol

Enalapril Teva kan tages uafhængigt af måltider. De fleste patienter tager Enalapril Teva sammen med et glas vand.
Du bør begrænse dit indtag af alkohol til et minimum, mens du tager denne medicin, da alkohol kan forøge den blodtrykssænkende virkning af Enalapril Teva. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Din læge vil normalt fraråde dig at tage Enalapril Teva, hvis du planlægger at blive gravid, eller så snart du ved, at du er gravid. Lægen vil råde dig til at tage et andet lægemiddel end Enalapril Teva. Du bør ikke tage Enalapril Teva tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader. 

 

Amning  

Fortæl det til din læge, hvis du ammer eller skal til at amme. Hvis du ammer, og dit barn er nyfødt (de første uger efter fødslen), og især hvis det er født for tidligt, bør du ikke tage Enalapril Teva. Hvis spædbarnet er ældre, bør din læge informere dig om fordele og risici ved at tage Enalapril Teva, mens du ammer, sammenlignet med andre behandlinger. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Enalapril Teva kan gøre dig svimmel og træt. Hvis du oplever dette, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Enalapril Teva indeholder lactose og natrium

Enalapril Teva indeholder lactose, som er en type af sukker. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige ”natriumfrit”. 

3. Sådan skal du tage Enalapril Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

 • Det er meget vigtigt, at du fortsætter med at tage Enalapril Teva, så længe din læge har foreskrevet det.
 • Tag ikke flere tabletter, end din læge har foreskrevet.

 

Afsnittet vedrørende tabletdeling er kun gældende for Enalapril Teva 5 mg, Enalapril Teva 10 mg og Enalapril Teva 20 mg tabletter  

Tabletten kan deles i 2 lige store doser. 


Hvis din behandling med Enalapril Teva gør det nødvendigt at dele tabletten, er dette den bedste måde at gøre det på:
Placér tabletten med delekærven vendt opad på en hård plan overflade (f.eks. en bordplade eller en tallerken). Placér dine pegefingre (eller tommelfingre) på hver side af delekærven og pres samtidig hurtigt og hårdt. 

Enalapril "Teva" Teva B.V. tabletter 2,5 mg, 5 mg, 10 mg og 20 mg
Dette er en tegning af en tablet. Derfor kan formen af tabletten være lidt anderledes end din tablet. 

 

Forhøjet blodtryk  

 • Den sædvanlige startdosis er på 5 mg til 20 mg en gang dagligt.
 • Nogle patienter kan have behov for en lavere startdosis.
 • Den sædvanlige dosis for patienter i langtidsbehandling er 20 mg en gang dagligt.
 • Den maksimale dosis for patienter i langtidsbehandling er 40 mg en gang dagligt.

 

Hjertesvigt  

 • Den sædvanlige startdosis er 2,5 mg en gang dagligt.
 • Din læge vil øge dosis gradvist, indtil du har opnået den dosis, som passer til dig.
 • Den sædvanlige dosis for patienter i langtidsbehandling er 20 mg dagligt fordelt på 1 eller 2 doser.
 • Den maksimale dosis for patienter i langtidsbehandling er 40 mg dagligt fordelt på 2 doser.

 

Patienter med nyreproblemer  

Din dosis vil blive ændret, afhængigt af hvor godt dine nyrer fungerer. 

 • Moderate nyreproblemer: 5 mg til 10 mg dagligt.
 • Alvorlige nyreproblemer: 2,5 mg dagligt.
 • Hvis du er i dialysebehandling: 2,5 mg dagligt. På de dage, hvor du ikke er i dialyse, kan din dosis være anderledes, afhængigt af hvor lavt dit blodtryk er.

 

Ældre patienter  

Din læge beslutter, hvilken dosis du skal have, og dosis fastsættes ud fra, hvor godt dine nyrer fungerer. 

 

Brug til børn og unge  

Der er begrænset erfaring med brug af Enalapril Teva til børn med højt blodtryk. Hvis barnet er i stand til at synke tabletter, fastsættes dosis på baggrund af barnets vægt og blodtryk. Den sædvanlige startdosis er: 

 • mellem 20 kg og 50 kg: 2,5 mg dagligt.
 • over 50 kg: 5 mg dagligt.

 

Dosis kan ændres efter barnets behov: 

 • Til børn, som vejer mellem 20 kg og 50 kg, er den maksimale dosis 20 mg dagligt.
 • Til børn, som vejer over 50 kg, er den maksimale dosis 40 mg dagligt.

 

Enalapril Teva bør ikke anvendes til spædbørn (i de første uger efter fødslen) og til børn med nyreproblemer. 

Hvis du har taget for mange Enalapril Teva

Kontakt lægen eller hospitalet med det samme, hvis du har taget mere af Enalapril Teva, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Tag medicinpakningen med. Følgende virkninger kan forekomme: at føle sig ør i hovedet eller at føle sig svimmel. Dette sker på grund af et pludseligt kraftigt blodtryksfald. 

Hvis du har glemt at tage Enalapril Teva

 • Hvis du har glemt at tage en tablet, så spring den over.
 • Tag den næste dosis som sædvanligt.
 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Enalapril Teva

Du må ikke stoppe behandlingen med dette lægemiddel, medmindre din læge har fortalt dig, at du skal stoppe. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Der kan opstå følgende bivirkninger ved brug af dette lægemiddel: 

Du skal straks stoppe med at tage Enalapril Teva og kontakte lægen, hvis du får en af følgende bivirkninger:

 • Hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg, som kan forårsage åndedræts- eller synkebesvær, hævelse af hænder, ankler eller fødder, nældefeber. Dette er symptomer på en alvorlig allergisk reaktion kaldet angioødem (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede). Du bør være opmærksom på, at patienter af negroid afstamning har en øget risiko for at få denne type reaktioner.
 • Alvorlige hudreaktioner med rødt afskallende udslæt, blæredannelse eller åbne sår (Stevens- Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse), alvorlig hududslæt med afskalning eller løsning af huden, mindre væskefyldte blærer på huden, udslæt formet som cirkler, evt. med en mørk plet i midten (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede).
 • Feber, kulderystelser, træthed, appetitløshed, mavesmerter, kvalme, gullig hud eller øjne (gulsot), mørk urin. Dette kan være tegn på leverproblemer som f.eks. leverbetændelse eller leverskade (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede).

 

I sjældne tilfælde kan Enalapril Teva påvirke de hvide blodlegemer og dermed skade immunsystemet. Hvis du udvikler en infektion med symptomer som feber sammen med general svækkelse af helbredet, eller feber med lokale betændelsessymptomer såsom ondt i halsen/munden eller besvær med at lade vandet, bør du straks kontakte lægen, så blodprøver kan udelukke mangel på hvide blodlegemer (agranulocytose; dette kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede). Det er vigtigt, at du i denne forbindelse informerer sundhedspersonalet om din medicin. 


Når du starter behandlingen med Enalapril Teva, kan du få følelsen af, du skal besvime, eller du kan blive svimmel. Hvis dette sker, hjælper det at lægge sig ned. Dette symptom opstår, fordi dit blodtryk falder, men bør ophøre, når du fortsætter behandlingen. Kontakt lægen, hvis du føler dig bekymret. 

Andre bivirkninger omfatter:

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede)  

 • svimmelhed, kraftesløshed eller kvalme
 • sløret syn
 • hoste.

 

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede)  

 • føle sig ør i hovedet grundet lavt blodtryk, ændringer i hjerterytmen, hurtigt hjerteslag, brystsmerter
 • hovedpine, depression, besvimelse, smagsforstyrrelser
 • åndenød
 • diarré eller mavesmerter
 • træthed
 • udslæt
 • højt kaliumindhold i blodet, forhøjet kreatininindhold i blodet (begge bivirkninger kan som regel ses i blodprøver).

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede)  

 • rødmen
 • pludseligt opstået blodtryksfald
 • hurtig eller uregelmæssig hjertebanken
 • hjertetilfælde (sandsynligvis på grund af meget lavt blodtryk hos visse patienter i højrisikogruppen, herunder patienter med problemer med blodgennemstrømningen i hjertet eller hjernen)
 • slagtilfælde (muligvis på grund af meget lavt blodtryk hos patienter i højrisikogruppen)
 • blodmangel (herunder knoglemarvssvigt og nedbrydning af røde blodlegemer)
 • forvirring, søvnløshed eller døsighed, nervøsitet
 • prikkende fornemmelse i huden eller følelsesløshed i huden
 • svimmelhed (føle sig rundtosset)
 • ringen for ørerne
 • snue, ondt i halsen, hæshed
 • brystsmerter udløst af astma
 • langsom passage af mad gennem tarmen, betændelse i bugspytkirtlen
 • opkastninger, fordøjelsesbesvær, forstoppelse, appetitløshed
 • maveirritation, mundtørhed, mavesår
 • muskelkramper
 • nedsat nyrefunktion, nyresvigt
 • øget svedtendens
 • kløe eller nældefeber
 • hårtab
 • generel følelse af utilpashed, feber
 • impotens
 • forhøjet indhold af protein i urinen (kan måles ved test)
 • lavt blodsukker, lavt natriumindhold i blodet, forhøjet indhold af urinstof i blodet (kan måles i blodprøver).

 

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede)  

 • kolde og hvidfarvede hænder og fødder på grund af nedsat blodforsyning
 • forandringer i blodet f.eks. med nedsat antal hvide og røde blodlegemer, lav blodprocent, nedsat antal blodplader
 • knoglemarvsdepression
 • hævede kirtler i nakke, armhule eller lyske
 • påvirkning af immunsystemet
 • unormale drømme eller søvnproblemer
 • ophobning af væske eller andre substanser i lungerne (ses på røntgenbilleder)
 • betændelse i næseslimhinden
 • åndedrætsbesvær udløst af lungebetændelse
 • betændelse i kinder, gummer, tunge, læber, svælg
 • nedsat urinproduktion
 • højt niveau af leverenzymer eller bilirubin (kan måles i blodprøver)
 • forstørrelse af brystkirtlerne hos mænd.

 

Meget sjældne (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede)  

 • hævelser af tarmen.

 

Ikke kendt (hyppighed kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige data)  

 • overproduktion af antidiuretisk hormon, hvilket medfører væskeophobninger, der resulterer i svaghed, træthed eller forvirring.
 • en blanding af symptomer er blevet rapporteret, som kan omfatte alle eller nogle af følgende: feber, betændelse i blodkarrene, muskelsmerter, ledsmerter. Udslæt, lysfølsomhed eller andre hudlidelser kan forekomme.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Opbevar i original emballage for at beskytte mod fugt. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Enalapril Teva indeholder:

 • Aktivt stof: Det aktive stof er enalaprilmaleat. Hver tablet indeholder henholdsvis 2,5 mg, 5 mg, 10 mg og 20 mg enalaprilmaleat.
 • Øvrige indholdsstoffer: natriumhydrogencarbonat, lactosemonohydrat, majsstivelse, hydroxypropylcellulose, talcum, magnesiumstearat.
 • 10 mg-tabletten indeholder også rød jernoxid (E172), og 20 mg-tabletten indeholder også rød jernoxid (E172) og gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Enalapril Teva 2,5 mg tabletter er hvide, runde bikonvekse tabletter med facetteret kant. Tabletterne er tilgængelige i blisterpakninger med 20, 28, 30, 50, 56, 100 og 250 tabletter. 

 

Enalapril Teva 5 mg tabletter er hvide, runde bikonvekse tabletter med delekærv på den ene side og facetteret kant. 

Tabletten kan deles i to lige store doser. 

Tabletterne er tilgængelige i blisterpakninger med 20, 28, 30, 50, 50x1, 60, 100, 250 og 500 tabletter. 

 

Enalapril Teva 10 mg tabletter er rødbrune, marmorerede, runde bikonvekse tabletter med delekærv på den ene side og facetteret kant. 

Tabletten kan deles i to lige store doser. 

Tabletterne er tilgængelige i blisterpakninger med 20, 28, 30, 50, 50x1, 100 og 250 tabletter. 

 

Enalapril Teva 20 mg tabletter er lys orange, marmorerede, runde bikonvekse tabletter med delekærv på den ene side og facetteret kant. 

Tabletten kan deles i to lige store doser. 

Tabletterne er tilgængelige i blisterpakninger med 14, 20, 28, 30, 50, 50x1, 100 og 250 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V. 

Swensweg 5 

2031 GA Haarlem  

Holland 

Repræsentant:

Teva Denmark A/S  

Vandtårnsvej 83A  

2860 Søborg 

Telefon: 44 98 55 11 

E-mail: info@tevapharm.dk 

Fremstiller

Teva Operations, Poland Sp. Z.o.o.  

Ul. Mogilska 80, 31-546 Krakow  

Polen 

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Danmark: Enalapril Teva  

Italien: Enalapril Teva Italia 

Sverige: Enalapril Teva 2,5, 5, 10, 20 mg tablett 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2019.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...