Citalopram "Orion"

filmovertrukne tabletter 10 mg, 20 mg og 40 mg

Orion Corporation

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Citalopram Orion 10 mg filmovertrukne tabletter 

Citalopram Orion 20 mg filmovertrukne tabletter 

Citalopram Orion 40 mg filmovertrukne tabletter 

Citalopram 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
 • Lægen har ordineret Citalopram Orion til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Citalopram Orion
 3. Sådan skal du tage Citalopram Orion
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Citalopram tilhører lægemiddelgruppen, der kaldes selektive serotonin-genoptagelseshæmmere, der forhøjer serotoninkoncentrationen i hjernen. Serotonin virker ved at overføre signaler i hjernen. For lidt serotonin ses ved depressioner og angst. 

 

Citalopram Orion anvendes til: 

 • depression og til forebyggelse af depressioner
 • panikangst med eller uden agorafobi (angst for pladser, busser og andet udenfor eget hjem)

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Citalopram Orion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Citalopram Orion:

 • hvis du tager lægemidler, der tilhører gruppen MAO-hæmmere (f.eks. selegilin til behandling af Parkinsons sygdom og moclobemid til behandling af depression) (se også punktet Brug af anden medicin sammen med Citalopram Orion)
 • hvis du er i behandling med linezolid, med mindre der er mulighed for tæt observation og overvågning af blodtrykket (Se også punktet Brug af anden medicin sammen med Citalopram Orion)
 • hvis du er i behandling med pimozid (se også punktet Brug af anden medicin sammen med Citalopram Orion)
 • hvis du er allergisk over for citalopram eller et af de øvrige indholdsstoffer i Citalopram Orion (angivet i punkt 6)
 • hvis du er født med eller har haft tilfælde med unormal hjerterytme (set på EKG; en undersøgelse til evaluering af hvordan hjertet fungerer).
 • hvis du tager medicin mod et hjerterytmeproblem eller der kan påvirke hjerterytmen. Se også punktet Brug af anden medicin sammen med Citalopram Oion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Citalopram Orion 

 • hvis du lider af en alvorlig lever- eller nyresygdom.
 • hvis du har diabetes (se også punktet Brug af anden medicin sammen med Citalopram Orion)
 • hvis du har epilepsi. Hvis du pludselig får krampeanfald eller hvis antallet af krampeanfald stiger, skal du stoppe behandlingen med Citalopram Orion (se også punkt 4).
 • hvis du tidligere har lidt af mani eller hypomani (se også punkt 4)
 • hvis du tager lægemidler, der giver øget risiko for blødninger, f.eks. blodfortyndende lægemidler (antikoagulantia), lægemidler mod smerte og betændelsestilstande eller salicylsyrederivater (f.eks. acetylsalicylsyre) eller du har forøget blødningstendens
 • hvis du får elektroterapi
 • hvis du lider af snævervinklet grøn stær/glaukom eller tidligere har haft /gjort det
 • hvis du lider af eller har lidt af hjerteproblemer eller for nylig har haft et hjerteanfald
 • hvis du har en lav hvilepuls og/eller du ved, at du kan have saltmangel som følge af langvarig alvorlig diarré og opkastning (kvalme) eller brug af diuretika (vanddrivende medicin)
 • hvis du oplever hurtig eller uregelmæssig hjertebanken, besvimelse, kollaps eller svimmelhed når du rejser dig op. Dette kan tyde på unormal hjerterytme.

 

Lægemidler som Citalopram Orion (såkaldte SSRI/SNRI'er) kan give symptomer på seksuel dysfunktion (se punkt 4). I nogle tilfælde er disse symptomer blevet ved efter ophør med behandlingen. 

Børn og unge under 18 år

Citalopram Orion bør normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år. På trods af det, kan din læge vælge Citalopram Orion til patienter under 18 år, hvis din læge mener, at det er bedste at give til netop dig. 


Hvis du er under 18 år og din læge har ordineret Citalopram Orion til dig, og ønsker du at drøfte, hvorfor du har fået dette lægemiddel, skal du henvende dig til din læge igen. 


Hvis du er under 18 år, har du en øget risiko for bivirkninger f.eks. selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (primært aggression, væren på tværs og vrede). Du skal kontakte din læge hvis nogle af de ovennævnte symptomer opstår eller forværres hvis du er under 18 år. 


Der findes ikke data fra langtidsbehandling med Citalopram Orion af unge under 18 år med hensyn til vækst, modning samt tankevirksomheds- og adfærdsmæssig udvikling. 


Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid.
Du kan have øget risiko for sådanne tanker: 

 • hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.
 • hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin.

 

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks kontakte din læge eller hospitalet. 

 

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret eller har angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel.  

 

Vigtigt!  

Generelt gælder det for lægemidler mod depression eller relaterede lidelser, at virkningen ikke indtræder umiddelbart. Der kan gå flere uger efter start på Citalopram Orion-behandling før du oplever nogen bedring. Ved behandling af panikangst tager det normalt op til 2-4 uger før virkningen begynder. I starten af behandlingen kan nogle patienter opleve en forværring af angsten. Dette aftager igen ved forsat behandling. Derfor er det vigtigt du følger lægens anvisning og ikke stopper behandlingen eller ændrer doseringen uden at tale med din læge først. 


Nogle maniodepressive patienter kan udvikle manisk fase. Dette er karakteriseret ved usædvanlige og hurtigt skiftende ideer, overdreven munterhed og overdreven fysisk aktivitet. Kontakt din læge, hvis du oplever dette. 


Symptomer som rastløshed eller besvær med at sidde eller stå stille kan også optræde i løbet af de første uger af behandlingen. Oplever du disse symptomer skal du straks kontakte din læge. 


For nogle kan det være vanskeligt at opdage om man har disse symptomer og derfor kan det være en hjælp at bede en ven eller pårørende, om at være opmærksom på disse tegn. 


Kontakt straks din læge eller nærmeste hospital hvis du har plagsomme tanker eller der optræder nogle af ovennævnte symptomer under behandlingen. 

Brug af anden medicin sammen med Citalopram Orion

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tag ikke Citalopram Orion sammen med: 

 • lægemidler, der kaldes monoamino-oxidasehæmmere (MAO-hæmmere) (f.eks. lægemidler til Parkinsons sygdom: selegilin eller moclobemid eller antibiotikummet linezolid) eller de første 14 dage efter du er stoppet med at tage disse lægemidler. Ved afslutning af behandling med Citalopram Orion, skal der gå mindst 7 dage før du tager nogle af disse lægemidler
 • medicin mod problemer med hjerterytmen eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen, f.eks. klasse IA og III antiarytmika
 • visse antipsykotika (f.eks. fentiazinderivater, pimozid, haloperidol), tricykliske antidepressiva
 • visse antimikrobielle midler (f.eks. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin, malariabehandling, især halofantrin)
 • visse antihistaminer (astemizol, mizolastin).

 

Hvis du har spørgsmål til dette, så kontakt din læge. 

 

Samtidig behandling med andre lægemidler kan påvirke effekten af Citalopram Orion, enten ved at forøge eller nedsætte virkningen. Fortæl din læge hvis du tager

 • SSRI antidepressive midler (selektive serotonin-genoptagelseshæmmere som fluoxetin, sertralin og fluvoxamin) eller tricykliske antidepressive midler (f.eks. amitriptylin)
 • visse antidepressive midler, som bruges ved tobaksafvænning (bupropion)
 • visse angstdæmpende midler (buspiron)
 • visse migrænemidler som sumatriptan og andre triptaner
 • visse smertestillende midler (tramadol)
 • lægemidler, der giver forøget risiko for blødninger, f.eks. blodfortyndende lægemidler (antikoagulantia), lægemidler mod smerte og betændelsestilstande (f.eks. acetylsalicylsyre), dipyridamol og ticlopidin
 • naturlægemidler, som indeholder perikum (hypericum perforatum)
 • visse blodtryksnedsættende lægemidler eller hjertemedicin (metoprolol)
 • mavesårsmedicin (cimetidin, lansoprazol, omeprazol, esomeprazol)
 • visse lægemidler til behandling af svampeinfektioner (fluconazol)
 • visse lægemidler med virkning på nervesystemet som lithium, tryptophan og desipramin
 • visse lægemidler til forebyggelse af malaria (mefloquin)

 

Hvis du har diabetes, skal dine blodsukkerværdier samt effekten af insulin tjekkes nøje. Hvis du mærker nogen forandring, skal du kontakte din læge (se også punktet Advarsler og forsigtighedsregler). 

Brug af Citalopram Orion sammen med mad, drikke og alkohol

Undgå at drikke alkohol under behandlingen med Citalopram Orion.  

 

Tabletten bør tages med væske og med eller uden mad. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Citalopram Orion. 


Graviditet
Hvis du tager Citalopram Orion i de sidste 3 måneder af din graviditet, skal du være opmærksom på, at dit nyfødte barn kan få et eller flere af følgende symptomer: Åndedrætsbesvær, blålig hud, krampeanfald, temperaturændringer, amningsbesvær, opkastning, for lavt blodsukker, spændte eller slappe muskler, leddeløshed, rystelser, skælven, irritabilitet, sløvhed, vedvarende gråd, forøget søvnbehov eller besvær med at sove. Hvis du oplever, at dit nyfødte barn har nogle af ovennævnte symptomer, skal du straks kontakte din læge. 


Du bør sikre dig at din jordemoder og/eller læge ved, at du tager Citalopram Orion. Når lignende medicin (SSRI) tages under graviditeten, kan det forøge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte (PPHN)). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt indenfor 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge. 


Amning
Citalopram udskilles i modermælken ved amning 


Frugtbarhed
Citalopram har i dyreforsøg nedsat sædkvaliteten. Teoretisk set kan dette påvirke fertiliteten, men der er ikke set en påvirkning af fertiliteten hos mennesker endnu. 

Trafik- og arbejdssikkerhed:

Brug af Citalopram Orion kan påvirke din ydeevne og evnen til at koncentrere dig. Undgå at køre bil, bruge værktøj eller udføre opgaver, der kræver din særlige opmærksomhed, indtil du er sikker på, at medicinen ikke påvirker dig. 

Citalopram Orion indeholder lactose

Dette lægemiddel indeholder lactosemonohydrat. 10 mg-tabletten indeholder 23 mg lactosemonohydrat, 20 mg-tabletten indeholder 46 mg lactosemonohydrat og 40 mg-tabletten indeholder 91 mg lactosemonohydrat. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Andre indholdsstoffer

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i det væsentlige natrium-fri. 

3. Sådan skal du tage Citalopram Orion

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Depression  

Voksne: 

Den sædvanlige dosis er 20 mg dagligt. Dette kan øges af din læge til højst 40 mg dagligt. 

 

Panikangst  

Voksne: 

Startdosis er 10 mg dagligt i den første uge inden dosis kan øges til 20-30 mg dagligt. Dosis kan øges af din læge til højst 40 mg dagligt. 

 

Ældre patienter (over 65 år) 

Startdosis bør reduceres til halvdelen af den anbefalede dosis, dvs. 10-20 mg dagligt. Ældre patienter bør normalt ikke få mere end 20 mg dagligt. 

 

Risikopatienter 

Patienter med leverproblemer bør ikke få mere end 20 mg dagligt. 

 

Behandlingen bør forsætte i mindst 6 måneder efter symptomophør, da nogle af symptomerne kan komme igen. 

 

Hvis du føler at virkningen af Citalopram Orion er for svag eller for stærk, skal du kontakte din læge eller apoteket. 

Hvis du har taget for mange Citalopram Orion

Hvis du har taget for mange Citalopram Orion, kan bivirkningerne forstærkes. 

 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis børn har taget lægemidlet ved et uheld eller du har taget mere af Citalopram Orion, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Tag pakningen med, hvis du tager til læge eller på hospital. 

Hvis du har glemt at tage Citalopram Orion

Tag næste dosis til sædvanlig tid. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Før en ferie eller rejse skal du sikre dig, at du har nok medicin. 

Hvis du holder op med at tage Citalopram Orion

Du bør ikke stoppe med at tage Citalopram Orion uden at lægen har bedt dig om det. Tal med din læge hvis du ønsker at stoppe behandlingen. Afbryd ikke pludseligt behandlingen. 

 

Når du har afsluttet din behandling, anbefales det gradvist at nedtrappe behandlingen over et par uger. 

 

Når du stopper behandlingen med Citalopram Orion, specielt hvis behandlingen afbrydes pludseligt, kan der opstå seponeringssymptomer. Dette er almindeligt, når behandling med citalopram ophører. Risikoen er større, når du har været i behandling i lang tid eller med store doser eller hvis dosis nedsættes for hurtigt. De fleste oplever lette symptomer og disse forsvinder af sig selv i løbet af to uger. Hvis du får alvorlige seponeringssymptomer, når du stopper behandlingen med Citalopram Orion, skal du kontakte din læge. Lægen kan foreslå at du tager dine tabletter igen og derefter nedtrapper langsommere. 

 

Følgende seponeringssymptomer kan forekomme: 

Svimmelhed (følelse af svimmelhed, besvær med at holde balancen), prikken og stikken i huden, brændende fornemmelser og (mindre almindeligt) følelse af elektrisk stød også i hovedet, søvnforstyrrelser (med livlige drømme, mareridt, søvnbesvær), følelse af angst, hovedpine, kvalme, svedudbrud (inklusive nattesved), rastløshed eller oprørthed, rysten, forvirring (følelse af at være forvirret eller desorienteret), følelsesmæssig ustabil eller irritabel, diarré (løs afføring), synsforstyrrelser, hjertebanken. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Stop med at tage Citalopram Orion og søg straks læge hvis du oplever nogle af de følgende symptomer:  

 • Høj feber, rastløshed, forvirring, rysten og pludselige muskelsammentrækninger, disse kan være tegn på den sjældne tilstand, som kaldes serotonergt syndrom.
 • Hævelse af huden, tungen, læber eller ansigt, vejrtrækningsbesvær eller synkebesvær (allergisk reaktion)
 • Usædvanlig blødning, inklusive mave-tarmblødning
 • Opstemthed (manisk).

 

Sjældne men alvorlige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

Hvis du bemærker et af følgende symptomer, skal du stoppe med at tage Citalopram Orion og kontakte din læge med det samme:  

 • Opkast og kvalme og muskeltrækninger og forvirring; disse symptomer kan være tegn på en sjælden tilstand kaldet hyponatriæmi (lavt indhold af natrium i blodet). Hyponatriæmi kan opstå når lægemidler mod depression, som dette lægemiddel (SSRI) anvendes, særligt hos ældre kvinder.
 • Hurtig, uregelmæssig hjerterytme, besvimelse som kan være symptomer på en livstruende tilstand, der kaldes Torsades de Pointes.
 • Tanker om selvmord eller død
 • Hvis kramper opstår eller hvis der er en øget hyppighed af kramper

Andre bivirkninger

De følgende bivirkninger er sædvanligvis milde og forsvinder med fortsat behandling. Tal med lægen hvis bivirkningerne er svære eller fortsætter i længere tid end få dage. 


Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer): 

 • øget svedtendens
 • søvnighed eller usædvanlig døsighed
 • søvnløshed
 • hovedpine
 • forstyrrelse af øjets evne til at fokusere
 • øget eller uregelmæssig hjerterytme
 • kvalme
 • mundtørhed
 • kraftesløshed.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til1 ud af 10 personer): 

 • vægttab
 • appetitløshed
 • søvnbesvær
 • nedsat koncentrationsevne
 • sære drømme
 • hukommelsestab
 • nervøsitet
 • seksuelle problemer (nedsat sexlyst, impotens, problemer med sædafgang, unormal eller manglende orgasme hos kvinder)
 • smertefuld menstruation
 • uro
 • nervøsitet
 • sløvhed
 • forvirring
 • migræne
 • rysten
 • prikken og stikken i huden
 • svimmelhed
 • opmærksomhedsforstyrrelse
 • ringen for ørerne
 • for højt eller lavt blodtryk
 • snue og bihulebetændelse
 • diarré
 • forstoppelse
 • fordøjelsesbesvær
 • opkastning
 • mavesmerter
 • luft i tarmene og øget dannelse af spyt
 • kløe
 • muskel- eller ledsmerter
 • vandladningsforstyrrelser eller øget urindannelse
 • træthed
 • gaben.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • øget appetit
 • vægtøgning
 • aggression
 • tab af personlighed
 • hallucinationer
 • eufori (overdreven følelse af velbehag)
 • øget lystfølelse
 • besvimelse
 • udvidede pupiller
 • langsom hjerterytme
 • hurtig hjerterytme
 • hoste
 • stigning i leverenzymer
 • allergiske reaktioner (f.eks. udslæt)
 • hårtab
 • lysfølsomhed
 • besvær med at lade vandet
 • kraftig menstruation
 • hævelse af arme og ben
 • utilpashed.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • bevægelsesforstyrrelser
 • smagsforstyrrelser
 • unormal blødning
 • let leversygdom
 • feber.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer): 

 • forstyrrelser i hjerterytmen
 • mælkeflåd.

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) 

 • unormale lave niveauer af blodplader (trombocytopeni)
 • uhensigtsmæssig udskillelse af antidiuretisk hormon
 • lavt niveau af kalium i blodet (hypokaliæmi), som kan forårsage muskelsvaghed, trækninger eller unormal hjerterytme
 • panikanfald
 • skære tænder
 • rastløshed
 • kramper
 • unormale muskelbevægelser eller stivhed
 • ufrivillig bevægelse af musklerne (akatisi)
 • synsforstyrrelser
 • alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig uregelmæssig puls
 • svimmelhed ved skift fra liggende til stående stilling pga. lavt blodtryk (ortostatisk blodtryk)
 • næseblod
 • unormal leverfunktion
 • pludselig hævelse af hud og slimhinder
 • blødningsforstyrrelser herunder blødninger i huden og slimhinder (ekkymose)
 • uregelmæssig menstruationscyklus
 • smertefuld rejsning (hos mænd).

 

En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne type medicin. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder
også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring.  

 

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Citalopram Orion indeholder:

 • Aktivt stof: citalopramhydrobromid, svarende til 10 mg, 20 mg eller 40 mg citalopram pr. tablet.
 • Øvrige indholdsstoffer: majsstivelse, lactosemonohydrat, copovidon, mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium og magnesiumstearat.
 • Filmovertrækket indeholder: hypromellose, macrogol og titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

 • Citalopram Orion 10 mg er hvide, hvælvede, filmovertrukne tabletter, mærket A på den ene side og 05 på den anden side.
 • Citalopram Orion 20 mg er hvide, hvælvede, kapselformede, filmovertrukne tabletter, mærket A på den ene side og 06 på den anden side (delekærv mellem 0 og 6). Tabletten kan deles på midten i to lige store doser.
 • Citalopram Orion 40 mg er hvide, hvælvede, kapselformede, filmovertrukne tabletter, mærket A på den ene side og 07 på den anden (delekærv mellem 0 og 7). Tabletten kan deles på midten i to lige store doser.

 

PVC/PVDC/Alu-blister. 

28 tabletter (2 × 14 tabletter) 

98 tabletter (7 × 14 tabletter) 

 

HDPE-plastbeholder 

Citalopram 10 mg filmovertrukne tabletter: 30, 100 og 1000 tabletter 

Citalopram 20 mg filmovertrukne tabletter: 30, 56, 100, 250 og 1000 tabletter 

Citalopram 40 mg filmovertrukne tabletter: 30, 56, 100 og 500 tabletter  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orion Corporation  

Orionintie 1 

FIN-02200 Espoo 

Finland 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Tjekkiet, Danmark, Finland, Ungarn, Norge Sverige: Citalopram Orion  

Polen: Citronil 

 

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant: 

 

Orion Pharma A/S  

medinfo@orionpharma.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2019
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...