Tranexamsyre "Life"

injektionsvæske, opløsning 100 mg/ml

Life

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tranexamsyre Life, 100 mg/ml injektionsvæske, opløsning  

Tranexamsyre 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tranexamsyre Life
 3. Sådan skal du tage Tranexamsyre Life
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Tranexamsyre Life indeholder tranexamsyre, som tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes hæmostatika med antifibrinolytisk virkning. Tranexamsyre er en aminosyre.
Tranexamsyre Life anvendes til voksne og børn over 1 år til forebyggelse og behandling af blødning forårsaget af en proces i kroppen, som kalder fibrinolyse, og som nedsætter blodets evne til at størkne. 

 

De specifikke indikationer omfatter:  

 • Kraftig menstruationsblødning hos kvinder
 • Mave-tarmblødninger
 • Blødning i urinvejene efter prostataoperation eller operation i urinvejene
 • Øre-næse-halsoperationer
 • Operation i hjertet eller maven eller gynækologiske operationer
 • Blødning efter at du er blevet behandlet med et andet lægemiddel til at opløse blodpropper.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tranexamsyre Life

Følg nøje alle instruktioner, som du har fået af din læge. 

Tag ikke Tranexamsyre Life:

 • hvis du er allergisk over for tranexamsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tranexamsyre Life (angivet i afsnit 6).
 • hvis du for tiden lider af en sygdom, hvor du får blodpropper.
 • hvis du har en tilstand, der kaldes dissemineret intravaskulær koagulation, hvor blod i hele kroppen begynder at størkne.
 • hvis du har nyreproblemer.
 • hvis du tidligere har haft kramper.

 

På grund af risikoen for væskeansamling i hjernen og kramper, anbefales intratekal og intraventrikulær injektion og intracerebral anvendelse ikke. 

 

Hvis du mener, at noget af ovenstående gælder for dig, eller hvis du overhovedet er i tvivl, så rådfør dig med din læge inden du får Tranexamsyre Life. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl lægen, hvis noget af det følgende gælder for dig, da det vil hjælpe lægen med at afgøre om du skal have Tranexamsyre Life: 

 • Hvis du har haft blod i urinen, kan Tranexamsyre Life forårsage tilstoppede urinveje
 • Hvis du har risiko for at få blodpropper
 • Hvis du har udbredt tendens til at danne blodpropper eller til kraftig blødning i hele kroppen (dissemineret intravaskulær koagulation) er Tranexamsyre Life måske ikke den rigtige behandling til dig. Undtaget er tilfælde, hvor du har akut alvorlig blødning og blodprøver har vist, at den mekanisme, der nedsætter blodets evne til at størkne (fibrinolyse) er aktiveret.
 • Hvis du lider af kramper, bør du ikke få Tranexamsyre Life. Lægen skal give den lavest mulige dosis for at undgå kramper i forbindelse med behandling med Tranexamsyre Life.
 • Hvis du får langtidsbehandling med Tranexamsyre Life, skal du være særligt opmærksom på ændring i farvesynet, og om nødvendigt skal behandlingen afbrydes. Under vedvarende langtidsbehandling med Tranexamsyre Life er regelmæssige øjenundersøgelser (herunder synsstyrke, farvesyn, fundus, synsfelt osv.) påkrævet. Hvis du får synsforandringer i øjet, især sygdomme i nethinden, skal lægen efter at have rådspurgt en specialist, afgøre om det er nødvendigt, at du får langtidsbehandling med Tranexamsyre Life.

 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Tranexamsyre Life. 

Brug af anden medicin sammen med Tranexamsyre Life

Fortæl altid lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, vitaminer, mineraler, naturlægemidler eller kosttilskud. 


Det er især vigtigt, at du fortæller lægen, hvis du tager: 

 • Anden medicin, der får blodet til at størkne, såkaldte antitrombolytika
 • Medicin, der forhindrer blodet i at størkne, såkaldte trombolytika
 • Oral prævention (P-piller).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Tranexamsyre Life. 


Tranexamsyre går over i mælken. Det frarådes at anvende Tranexamsyre Life, hvis du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke undersøgt om Tranexamsyre Life påvirker evnen til at køre bil eller arbejde med maskiner. 

3. Sådan skal du tage Tranexamsyre Life

Tag altid Tranexamsyre Life nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Voksne  

Du vil få Tranexamsyre Life som en langsom injektion i en blodåre. Lægen vil bestemme din dosis, og hvor lang tid du skal behandles. 

 

Børn 

Hvis Tranexamsyre Life gives til børn over 1 år, vil dosis blive udregnet efter barnets vægt. Lægen vil bestemme den korrekte dosis, og hvor lang tid barnet skal behandles. 

 

Ældre  

Dosisnedsættelse er ikke nødvendig, medmindre der er tegn på nedsat nyrefunktion. 

 

Nedsat nyrefunktion  

Hvis du har nyreproblemer, vil dosis af Tranexamsyre Life blive nedsat i henhold til resultatet af en blodprøve (serumkreatinin). 

 

Nedsat leverfunktion  

Dosisnedsættelse er ikke nødvendig. 

Administration

Tranexamsyre Life må kun gives langsomt i en blodåre. Tranexamsyre Life må ikke indsprøjtes i en muskel. 

Hvis du har taget for meget Tranexamsyre Life

Hvis du har fået mere end den anbefalede dosis af Tranexamsyre Life, kan du opleve forbigående blodtryksfald. Kontakt straks læge eller sundhedspersonale. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger er normalt milde og vil sandsynligvis forsvinde efter kort tid. 

Følgende bivirkninger er set efter behandling med Tranexamsyre Life:

Almindelig (forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter): 

 • Virkninger på maven og tarmene: Kvalme, opkastning, diarré

 

Ikke almindelig (forekommer hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • Virkninger på huden: Udslæt Ikke kendt (frekvensen kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data):
 • Alment ubehag med lavt blodtryk (hypotension), især hvis injektionen bliver givet for hurtigt
 • Blodpropper
 • Virkninger på nervesystemet: Kramper
 • Virkninger på øjnene: Synsforstyrrelser, herunder ændret farvesyn
 • Virkninger på immunsystemet: Allergiske reaktioner

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen,  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger, kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser.  

 

Opbevar Tranexamsyre Life utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Tranexamsyre Life efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet ved, hvordan Tranexamsyre Life skal opbevares korrekt (se afsnit 6). 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tranexamsyre Life indeholder:

 • Aktivt stof/aktive stoffer: Tranexamsyre.
 • Øvrige indholdsstoffer: saltsyre, natriumhydroxid, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Tranexamsyre Life er en klar, farveløs opløsning. 

 

Pakningsstørrelser:  

Ampuller med 5 ml eller 10 ml injektionsvæske i pakninger med 1,5 eller 10 ampuller. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Life Medical ApS 

Hesselvej 41, Ganløse 3660 Stenløse  

Danmark 

Fremstiller

Labiana Pharmaceuticals, SLU  

Casanova, 27-31 

08757 Corbera de Llobregat  

Barcelona 

Spanien 

 

SM Farmacutici SRL  

Zona Industriale  

85050 Tito (PZ) 

Italien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret August 2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...