Betolvex®

filmovertrukne tabletter 1 mg

Actavis Group

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Betolvex  

1 mg filmovertrukne tabletter  

Cyanocobalamin  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Betolvex til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Betolvex
 3. Sådan skal du tage Betolvex
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Betolvex indeholder B12-vitamin, som er nødvendigt for nervesystemets funktion og for dannelsen af røde blodlegemer. 

 

Du kan tage Betolvex til langtidsbehandling af sygdommen perniciøs anæmi.  

Det er en alvorlig form for blodmangel, som skyldes mangel på B12-vitamin. 

 

Lægen kan have givet dig Betolvex for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Betolvex

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Betolvex

 • hvis du er allergisk over for vitamin B12 eller et af de øvrige indholdsstoffer i Betolvex (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har en sjælden, arvelig sygdom i synsnerverne kaldet Lebers hereditære synsnerveatrofi.
 • hvis du har nedsat syn på grund af overdrevent tobaks- og alkoholforbrug.
 • hvis du har en sjælden nervesygdom kaldet tropisk ataktisk neuropati.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Tal med din læge, hvis du tager  

 • p-piller eller mini-piller
 • medicin mod alvorlige infektioner
 • medicin mod epilepsi
 • medicin mod diabetes
 • medicin mod forhøjet kolesterol
 • medicin mod kaliummangel
 • medicin mod forhøjet blodtryk
 • medicin mod for meget mavesyre

Brug af Betolvex sammen med mad og drikke

Du skal tage Betolvex med et glas vand. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet  

Du kan tage Betolvex under graviditet. 

 

Amning  

Betolvex går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Betolvex påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Betolvex

Tag altid Betolvex nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den sædvanlige dosis er 1 tablet daglig.  

 

Du skal tage Betolvex med et glas vand. 

Hvis du har taget for mange Betolvex tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere tabletter, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Betolvex giver som regel ingen symptomer ved overdosering. 

Hvis du har glemt at tage Betolvex

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en tablet. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Betolvex

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos 1-10 ud af 10.000 behandlede):  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Allergiske reaktioner inklusive udslæt, nældefeber og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos 1-10 ud af 10.000 behandlede):  

 • Feber.

 

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, e-mail: dkma@dkma.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Betolvex utilgængeligt for børn.
 • Du kan opbevare Betolvex ved almindelig temperatur.
 • Tag ikke Betolvex efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Betolvex 1 mg, filmovertrukne tabletter indeholder

Aktivt stof: Cyanocobalamin 

Øvrige indholdsstoffer: Mannitol, pregelatineret stivelse, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, stearinsyre, kartoffelstivelse, hypromellose, macrogol 400, titandioxid (E171), rød jernoxid (E172). 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Betolvex er en rund, konveks, lyserød tablet mærket CCO. 

 

Pakningsstørrelser  

30, 90 og 100 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf.  

Reykjavikurvegi 76-78 

220 Hafnarfjordur  

Island 

Repræsentant

Teva Denmark A/S  

Vandtårnsvej 83A  

2860 Søborg  

Fremstiller

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Germany 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...