Rilucare

filmovertrukne tabletter 50 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Rilucare 50 mg filmovertrukne tabletter  

Riluzol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Rilucare
 3. Sådan skal du tage Rilucare
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Rilucare er riluzol, som virker på nervesystemet.  

 

Rilucare anvendes til patienter med amyotrofisk lateralsklerose (ALS). 

 

ALS er en form for motorneuronsygdom, hvor angreb på de nerveceller, der er ansvarlige for at sende instruktioner til musklerne, fører til svaghed, muskelsvind og lammelse. 

 

Ødelæggelsen af nervecellerne ved motorneuronsygdom kan skyldes for meget glutamat (et kemisk messengerstof) i hjernen og rygmarven. Rilucare stopper frigivelsen af glutamat, og dette kan hjælpe med at forebygge, at nervecellerne bliver ødelagt. 

 

Kontakt venligst lægen for mere information om ALS, og årsagen til, at du har fået denne medicin ordineret. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Rilucare

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Rilucare:

 • hvis du er allergisk over for riluzol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Rilucare (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har en leversygdom eller forhøjede niveauer af visse leverenzymer (transaminaser) i blodet.
 • hvis du er gravid eller ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Rilucare. 


Fortæl det til din læge 

 • hvis du har en leversygdom: Gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot), kløe over det hele, kvalme, opkastning
 • hvis dine nyrer ikke fungerer ret godt
 • hvis du har feber: Dette kan være et tegn på et lavt antal hvide blodlegemer, som kan forårsage en forøget infektionsrisiko
 • hvis du oplever hoste eller besvær med at trække vejret, da dette kan være tegn på en lungesygdom (interstitiel lungesygdom).

 

Hvis noget af det ovenstående gælder for dig, eller hvis du er i tvivl, skal du fortælle det til lægen, som så vil beslutte hvad der skal gøres. 

Børn og uge

Rilucare bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år, da der ikke er nogen tilgængelig information for denne population. 

Brug af anden medicin sammen med Rilucare

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Du MÅ IKKE tage Rilucare hvis du er gravid, tror du kan være gravid eller du ammer.
Hvis du tror du kan være gravid eller hvis du planlægger at amme, skal du spørge lægen til råds, før du tager Rilucare. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Rilucare kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Rilucare

Tag altid Rilucare nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Den anbefalede dosis er en tablet to gange dagligt. Tabletterne skal tages via munden, hver 12. time på samme tidspunkt på dagen hver dag (f.eks. om morgenen eller om aftenen). 

 

Børn og unge  

Rilucare bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år, da der ikke er nogen tilgængelig information for denne population. 

 

Nedsat nyrefunktion  

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Rilucare

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Rilucare, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Rilucare

Hvis du har glemt at tage din tablet, skal du helt udelade den dosis, og tage den næste tablet til sædvanlig tid. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Rilucare

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

VIGTIGT

Kontakt straks lægen  

 • hvis du får feber (forhøjet temperatur), da Rilucare kan medføre et nedsat antal hvide blodlegemer. Din læge kan ønske at tage en blodprøve for at kontrollere antallet af hvide blodlegemer, som er vigtige for at kunne bekæmpe infektioner.
 • hvis du får nogen af følgende symptomer: Gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot), kløe over hele kroppen, kvalme, da det kan være tegn på en leversygdom (hepatitis). Din læge kan tage regelmæssige blodprøver, mens du tager Rilucare, for at sørge for, at dette ikke sker.
 • hvis du får hoste eller vejrtrækningsbesvær, da det kan være tegn på en lungesygdom (som kaldes interstitiel lungesygdom).

 

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos mere end 1 bruger ud af 10)  

 • træthed
 • kvalme
 • forøgede niveauer af nogle leverenzymer (transaminaser) i blodet.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 brugere ud af 100)  

 • svimmelhed
 • søvnighed
 • hovedpine
 • følelsesløshed eller prikkende fornemmelse i munden
 • hurtigere hjerterytme
 • mavesmerter
 • opkastning
 • diarré
 • smerter

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 brugere ud af 1000)  

 • anæmi
 • overfølsomhedsreaktioner
 • betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis)

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 


Tag ikke Rilucare efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Rilucare indeholder:

Aktivt stof: Riluzol. Hver filmovertrukken tablet indeholder 50 mg riluzol. 


Øvrige indholdsstoffer:  

Tabletkerne: Calciumhydrogenphosphat; vandfrit, mikrokrystallinsk cellulose; croscarmellosenatrium; silica, kolloid vandfri; magnesiumstearat. 


Filmovertræk: Hypromellose; titandioxid (E171); macrogol 400. 

Udseende og pakningsstørrelser

Rilucare er næsten hvide, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med en diameter på 8 mm. 


Rilucare leveres i pakning á 56 filmovertrukne tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Rilucare svarer til Riluzol PMCS. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2019.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...