Vermox®

oral suspension 20 mg/ml

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Vermox® 20 mg/ml oral suspension 

Mebendazol 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage- Vermox.
 3. Sådan skal du tage Vermox.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Vermox er et ormemiddel, der virker mod flere typer af indvoldsorm.
 • Vermox virker ved at dræbe voksne orm, larver og æg fra spolorm, piskeorm og hage- orm, men ikke æg fra børneorm.
 • Du kan tage Vermox til behandling mod børneorm, spolorm, piskeorm eller hageorm.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Vermox

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Vermox

 • hvis du er allergisk over for mebendazol, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Vermox (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apoteketspersonalet, før du tager Vermox  

 • hvis du er i behandling med metronidazol (medicin mod infektioner).

 

Der er sjældent rapporteret om forstyrrelse i leverfunktionen, leverbetændelse, gulsot (hepatitis), almen sløjhed med tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer) (neutropeni) samt kramper hos børn. 


Ved længere varende behandling med Vermox er der i sjældne tilfælde rapporteret om træthed, madlede, kvalme, opkastninger, smerter over lænden, feber, skummende eller blodig urin pga. nyrebetændelse evt. hævelser af hænder, fødder og ansigt (glomerulonephritis). 


Vermox oral suspension bør anvendes til patienter som ikke kan sluge tabletter. 

Børn og unge:

Vermox må kun gives til et barn under 1 år, hvis lægen specifikt har ordineret medicinen til barnet. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Vermox. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Ver- mox

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • mavesår, sure opstød eller spiserørskatar (cimetidin).
  • infektioner (metronidazol)

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Vermox sammen med mad og drikke og alkohol

 • Du kan tage Vermox i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

 • Hvis du er gravid, må du kun tage Vermox efter aftale med lægen.

 

Amning:  

 • Hvis du ammer, bør du ikke tage Vermox, da det går over i mælken. Tal med lægen.

 

Frugtbarhed:  

Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat frugtbarhed hos kvinder/mænd. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Vermox påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vermox indeholder hjælpestoffer, hvor advarsel er påkrævet

 • Denne medicin indeholder saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
 • Denne medicin indeholder methylparahydroxybenzoat (E 218) og propylparahydroxybenzoat (E 216). Kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen) og i sjældne tilfælde åndedrætsbesvær.

3. Sådan skal du tage Vermox

Tag altid Vermox nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Børneorm 

Voksne og børn: 5 ml (100 mg) som enkeltdo- sis. 

Hvis du er svært angrebet, og der er risiko for fornyet smitte, kan lægen ordinere yderligere behandling. Følg lægens anvisning. 

 

Spolorm, piskeorm og hageorm samt ved forekomst af flere slags indvoldsorm  

Voksne og børn: 5 ml (100 mg) 2 gange daglig i 3 dage. 

Brugervejledning:

 • Træk evt. doseringsbægeret af skruelåget.
 • Ryst flasken.
 • Det børnesikrede låg skrues af ved at trykke skruelåget ned (1).
 • Derefter skal du dreje skruelåget mod uret (2), mens du holder det nede.
 • Hæld den orale suspension op i måleskeen/ doseringsbægeret.
 • Skru låget fast på flasken efter brug og rengør måleskeen/doseringsbægeret.
  Vermox Orifarm A/S oral suspension 20 mg/ml

Det er vigtigt at have en god hygiejne for at få den bedste virkning af behandlingen. Det er især vigtigt, at hele familien vasker hænder efter hvert toiletbesøg og før enhver form for fødeindtagelse. 

Hvis du har taget for mange Vermox

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Vermox, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.  

   

  Symptomer:  

  • Mavesmerter, kvalme, opkastning eller diaré.
  • Træthed, madlede, kvalme, opkastninger, smerter over lænden, feber, skummende eller blodig urin pga. nyrebetændelse evt. hævelser af hænder, fødder og ansigt (glomerulonephritis).
  • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du kontakte læge eller skadestue.
  • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (agranulocytose). Kontakt læge eller skadestue.
  • Hårtab (alopeci).
  • Forbigående leverfunktionsforstyrrelser.
  • Leverbetændelse, gulsot (hepatitis)

  Hvis du har glemt at tage Vermox

  • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstat- ning for den glemte dosis.

  Hvis du holder op med at tage Vermox

  Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.  

  4. Bivirkninger

  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirknin- ger. 

  Alvorlige bivirkninger

  Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

  • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer) (agranulocytose/neutropeni).
  • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
  • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
  • Leverbetændelse, gulsot (hepatitis). Kontakt læge eller skadestue.
  • Kraftig afskalning og afstødning af huden (toksisk epidermal nekrolyse). Kontakt læge eller skadestue.
  • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden, ledsaget af feber (Stevens-Johnsons syndrom). Kontakt læge eller skadestue.
  • Træthed, madlede, kvalme, opkastninger, smerter over lænden, feber, skummende eller blodig urin pga. nyrebetændelse evt. hævelser af hænder, fødder og ansigt (glomerulonephritis). Kontakt læge eller skade- stue.

  Ikke alvorlige bivirkninger

  Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

  • Mavesmerter (abdominal smerter).

   

  Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

  • Ubehag/gener i maven (abdominalgener).
  • Diarré.
  • Luftafgang fra tarmen (flatulens).
  • Kvalme.
  • Opkastning.

   

  Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

  • Svimmelhed.
  • Udslæt/hududslæt.
  • Udslæt (nældefeber) og hævelser (angioødem). Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
  • Nældefeber (urticaria).
  • Hårtab (alopeci).

   

  Vermox kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver for leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


  Lægemiddelstyrelsen 

  Axel Heides Gade 1  

  DK-2300 København S
  Websted: www.meldenbivirkning.dk  


  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

  5. Opbevaring

  • Opbevar Vermox utilgængeligt for børn.
  • Tag ikke Vermox efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
  • Opbevar ikke Vermox ved temperaturer over 25 °C.

  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

  6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

  Vermox indeholder:

  Aktivt stof:  

  Mebendazol 20 mg/ml. 

   

  Øvrige indholdsstoffer: 

  Saccharose, mikrokrystallinsk cellulose, carmellosenatrium, methylcellulose, methylparahydroxybenzoat (E 218), propylparahydroxybenzoat (E 216), bananessens, natriumlaurilsulfat, citronsyremonohydrat og renset vand. 

  Udseende og pakningsstørrelser:

  Vermox oral suspension er en hvid, ensartet mikstur.
  Vermox fås i:  

  Vermox 20 mg/ml i pakninger med 30 ml mikstur med en måleske.
  Vermox 20 mg/ml i pakninger med 30 ml mikstur med et doseringsbæger. 


  Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

  Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

  Indehaver af markedsføringstilladelsen

  Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

  Mail: info@orifarm.com  

  Tlf.: +45 6395 2700  

  Fremstiller:

  Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ  

   

  For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

  Revisionsdato

  Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2019. 

   
   
   
   
  Gå til toppen af siden...