EpiPen®

injektionsvæske, opl. 0,3 mg/dosis

Mylan Denmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

EpiPen 300 mikrogram, injektionsvæske, opløsning i forfyldt pen  

Adrenalin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret EpiPen til dig personligt. Lad derfor være med at give EpiPen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge EpiPen
 3. Sådan skal du bruge EpiPen
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

EpiPen er en steril opløsning i forfyldt pen til akut injektion i en muskel (intramuskulært) i et nødstilfælde. 

 

EpiPen (adrenalin) auto-injektor skal anvendes til akut behandling af alvorlige allergiske reaktioner (anafylaksi) udløst af allergener f.eks. fra fødevare, medicin, insektstik eller insektbid, samt udløst af kraftig fysisk anstrengelse, eller af ukendte årsager. 

 

EpiPen auto-injektor er beregnet til øjeblikkelig anvendelse til patienter, som afgjort er i øget risiko for allergiske reaktioner, inklusiv personer, der tidligere har haft alvorlige allergiske reaktioner. 

 

Symptomer på et forestående anafylaktisk chok kan være: hudkløe, hævet udslæt (som ved nældefeber), rødme, hævelse af læber, svælg, tunge, hænder og fødder, hvæsen, hæshed, kvalme, opkastning, mavekramper og i visse tilfælde bevidstløshed. 

 

Auto-injektoren (pennen) indeholder adrenalin, som er et adrenergt lægemiddel. Det virker direkte på det kardiovaskulære system (hjerte og blodkar) samt det respiratoriske system (lungerne) og modvirker den potentielle, livstruende risiko for anafylaksi ved hurtigt at sammentrække blodårerne og afslappe musklerne i lungerne, så vejrtrækningen forbedres, hævelser formindskes og hjerterytmen stimuleres. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge EpiPen

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke EpiPen

Der er ingen kendte årsager til at undlade brugen af EpiPen i forbindelse med akutte allergiske reaktioner. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Hvis du har astma, har du øget risiko for at få en alvorlig allergisk reaktion. 

 

Hvis du har haft en alvorlig allergisk reaktion, bør du kontakte lægen, for at få testet hvilke stoffer, du er allergisk over for, så disse stoffer kan blive fuldstændig undgået fremover. Det er vigtigt, at være opmærksom på, at allergi over for ét stof kan medføre allergi over for en række relaterede stoffer. 

 

Hvis du har fødevareallergi er det vigtigt at tjekke ingredienserne i alt hvad du indtager (inklusiv medicin), da selv en lille mængde kan medføre alvorlige reaktioner. 

 

Fortæl din læge, hvis du lider af 

 • hjertesygdomme
 • forhøjet stofskifte (hyperthyreoidisme)
 • forhøjet blodtryk
 • diabetes (sukkersyge)
 • forhøjet tryk i øjet (glaukom)
 • svær nyresygdom
 • prostatasygdom
 • lavt kalium-indhold eller højt kalcium-indhold i blodet
 • Parkinsons sygdom.

 

På trods af disse forbehold er adrenalin afgørende for behandling af anafylaksi. Patienter med disse lidelser, eller personer, som kommer i den situation at skulle give EpiPen til en patient, som udvikler en allergisk reaktion, bør være nøje instrueret i, hvornår EpiPen bør gives. 

 

Brugsvejledningen skal følges nøje for at undgå utilsigtet indsprøjtning.  

EpiPen må kun indsprøjtes i ydersiden af låret. Det må ikke indsprøjtes i ballen på grund af risiko for utilsigtet indsprøjtning i en blodåre. 

 

Advarsel: Utilsigtet indsprøjtning i hænder eller fingre kan resultere i nedsat blodtilførsel til det ramte område. Henvend dig straks på skadestuen på det nærmeste hospital, hvis en sådan utilsigtet indsprøjtning har fundet sted.  

 

Hvis du har et tyk fedtlag under huden, er der en risiko for at en enkelt dosis af EpiPen ikke er nok. Endnu en injektion kan være nødvendig. Følg nøje brugsvejledningen i afsnit 3

Børn og unge

Børn, der vejer mellem 15 kg og 30 kg:
Til børn og unge, der vejer mellem 15 kg og 30 kg, kan der anvendes EpiPen Jr 150 mikrogram auto- injektor, som indeholder 150 mikrogram adrenalin per dosis. 


Det skal vurderes af lægen for den enkelte, om EpiPen Jr er velegnet.
Det anbefales ikke at anvende EpiPen Jr til børn, der vejer mindre end 7,5 kg, med mindre det er et livstruende tilfælde og det sker under rådgivning fra en læge. 

Brug af anden medicin sammen med EpiPen

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 


Dette er særlig vigtigt, hvis du bruger noget af det følgende: 

 • Antidepressiv medicin som f.eks. tricykliske antidepressiva eller monoaminooxidasehæmmere (MAO hæmmere), da virkningen af adrenalin kan øges.
 • Medicin mod Parkinsons sygdom, f.eks. catechol-O-methyl transferase hæmmere (COMT hæmmere), og levodopa, da det kan øge virkningen af adrenalin.
 • Medicin, som kan gøre hjertet følsomt overfor uregelmæssige hjerteslag (hjertearytmi), f.eks. digitalis eller kinidin.
 • Medicin kaldet beta-blokkere mod hjertesygdomme eller mod sygdomme i nervesystemet, da det kan mindske virkningen af adrenalin.
 • Medicin mod stofskiftesygdomme.
 • Medicin, der hjælper på vejrtrækningen, som anvendes til astma (theofyllin).
 • Medicin, der anvendes under fødsel (oxytocin).
 • Medicin, der anvendes mod allergi, f.eks. diphenhydramin og chlorpheniramin (antihistaminer).
 • Medicin, der virker på nervesystemet (parasympatolytika).

 

Diabetespatienter bør omhyggeligt måle deres blodsukkerniveau efter brug af EpiPen, da adrenalin kan hæmme udskillelsen af insulin i kroppen og således forøge blodsukkerniveauet. 

Brug af EpiPen sammen med mad og drikke og alkohol

Føde- og drikkevarer har ingen indflydelse på brugen af EpiPen.
Fortæl det til lægen, hvis du drikker alkohol, da det kan øge virkningen af adrenalin. 

Graviditet og amning

Graviditet 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Hvis du er gravid, skal du ikke tøve med at bruge EpiPen i en akut situation, da dit og dit barns liv kan være i fare. Der er begrænset erfaring med brugen af adrenalin under graviditet. 

 

Amning  

EpiPen forventes ikke at have nogen virkning på det ammede spædbarn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Evnen til at køre bil eller anvende maskiner påvirkes ikke af en adrenalinindsprøjtning, men kan påvirkes af en anafylaktisk reaktion. Kør ikke, hvis du er berørt af en anafylaktisk reaktion. 

EpiPen indeholder metabisulfit (E223) og natriumchlorid

EpiPen indeholder natriummetabisulfit, som i sjældne tilfælde kan forårsage alvorlige overfølsomhedsreaktioner og vejrtrækningsbesvær.
Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan skal du bruge EpiPen

Brug altid EpiPen nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Når din læge udskriver EpiPen, skal du være sikker på, at du forstår grunden til, at det er blevet udskrevet til dig. Du skal være sikker på, at du præcis ved, hvordan du skal bruge pennen. Hvis du er usikker på anvendelsen, bed din læge, sygeplejerske eller apoteket om at gentage instruktionerne. 

 

Det anbefales, at familiemedlemmer, plejepersoner eller lærere også bliver instrueret i korrekt håndtering af EpiPen. 

Hvis injektionen gives af en anden person, skal man sikre sig, at patientens ben holdes i ro for at minimere risikoen for skader på benet. Den samme pen kan aldrig bruges to gange. 

 

Der findes en EpiPen træningspen (uden lægemiddel, uden nål) som kan anvendes til at øve og demonstrere. Træningspennen og den aktive EpiPen auto-injektor bør ikke opbevares sammen for at undgå forveksling i en nødsituation. 

 

EpiPen er beregnet til at blive brugt til personer over 30 kg. 

For børn og unge, der vejer mindre end 30 kg se afsnit 2 ”Børn og unge”. 

Dosering

Din læge bestemmer dosis og tilpasser den individuelt til dig. Den sædvanlige dosis til voksne er 300 mikrogram adrenalin sprøjtet ind i en muskel. 

 

Brug straks EpiPen, hvis du opdager tegn på en akut allergisk reaktion. 

 

Hver EpiPen auto-injektor afgiver en enkeltdosis på 0,3 ml væske, som svarer til 0,3 mg (300 mikrogram) adrenalin. Efter brug vil der være en lille mængde opløsning tilbage i auto-injektoren, men den kan ikke genbruges. 

 

Nogle gange er én enkelt dosis adrenalin ikke tilstrækkelig til at ophæve virkningerne af en alvorlig allergisk reaktion. Af denne grund vil din læge muligvis ordinere mere end én EpiPen til dig. Hvis dine symptomer ikke bliver bedre, eller hvis de bliver værre i løbet af 5-15 minutter efter den første indsprøjtning, kan enten du, eller en person der er sammen med dig, give endnu en indsprøjtning. Af denne årsag bør du altid have mere end én EpiPen på dig. 

Sådan anvendes EpiPen

EpiPen er designet til nemt at kunne bruges af personer, som ikke har en medicinsk baggrund. EpiPen stødes, med et fast greb ind mod ydersiden af låret fra en afstand på ca. 10 cm. Det er ikke nødvendigt med en præcis placering på ydersiden af låret. Når du støder EpiPen ind mod låret, aktiveres et fjederudløst stempel, som skubber den skjulte nål ind i lårmusklen og afgiver en dosis adrenalin. Når du har tøj på, kan EpiPen indsprøjtes gennem tøjet. 

 

Brugsvejledningen for EpiPen skal følges nøje. 

 

EpiPen må KUN indsprøjtes i ydersiden af låret. Den må ikke indsprøjtes i ballen.  

Brugsvejledning

Gør dig selv fortrolig med EpiPen med hensyn til hvornår og hvordan, den skal anvendes. 

EpiPen Mylan Denmark ApS injektionsvæske, opløsning 0,3 mg/dosis 

Følg denne instruktion, men kun i en førstehjælpssituation. 

 

Hold midt på auto-injektoren, aldrig ude i enderne. For rigtig anvendelse, se figuren og følg disse trin: 

 

 • Sæt aldrig en tommelfinger, fingre eller hånd hen over den orange spids. Tryk aldrig den orange spids med en tommelfinger, fingre eller hånd.
 • Nålen kommer ud af den orange spids.
 • Fjern IKKE den blå beskyttelseshætte før brug.

 

 1. Hold fast om EpiPen med den hånd, du sædvanligvis bruger (hånden du skriver med). Tommelfingeren skal være nærmest den blå beskyttelseshætte, mens hånden knyttes omkring pennen (den orange spids skal vende nedad).
 2. Træk den blå beskyttelseshætte af med den modsatte hånd.
  EpiPen Mylan Denmark ApS injektionsvæske, opløsning 0,3 mg/dosis
 3. Hold EpiPen i en afstand af ca. 10 cm fra ydersiden af låret. Den orange spids skal pege mod ydersiden af låret.
  EpiPen Mylan Denmark ApS injektionsvæske, opløsning 0,3 mg/dosis
 4. Stød EpiPen med et fast greb ind mod ydersiden af låret i en ret vinkel (90 grader) (lyt efter klikket).
 5. Hold EpiPen med et fast greb mod låret i yderligere 5 sekunder. Injektionen er nu afsluttet og gennemsynsvinduet på autoinjektoren er uklar.
  EpiPen Mylan Denmark ApS injektionsvæske, opløsning 0,3 mg/dosis
 6. EpiPen fjernes (den orange kanylehætte vil udvides til at dække kanylen) og bortskaffes på forsvarlig vis.
  Massér forsigtigt injektionsområdet i 10 sekunder. Ring 112, spørg efter en ambulance og sig anafylaksi.
  EpiPen Mylan Denmark ApS injektionsvæske, opløsning 0,3 mg/dosis

 

Der kan forekomme små bobler i opløsningen i EpiPen auto-injektoren. Det har ingen indflydelse på produktets virkning. 

 

Selvom hovedparten af væsken (ca. 90 %) vil være tilbage i EpiPen efter brug, kan den ikke genanvendes. Men du har fået den korrekte dosis af medicinen, hvis den orange kanylespids er udvidet og gennemsyns- vinduet er uklart. Bortskaf EpiPen på forsvarlig vis efter brug i det medfølgende plasticrør, og aflever den hos din læge, på hospitalet eller på apoteket. 

 

Da EpiPen udelukkende er beregnet til akut behandling (førstehjælp), skal man derfor søge læge umiddelbart efter anvendelse af EpiPen. Ring 112, spørg efter en ambulance og sig anafylaksi, også hvis symptomerne tilsyneladende forbedres. Du vil have brug for at komme på hospitalet til observation og for yderligere behandling, hvis det er nødvendigt. Dette er fordi reaktionen kan blusse op igen efter noget tid. 

Mens du venter på ambulancen, skal du ligge ned med hævede fødder, medmindre du har svært ved at trække vejret, i det tilfælde, skal du sidde op. 

Bevidstløse patienter skal placeres liggende på siden i aflåst sideleje. 

Hvis du har brugt for mange EpiPen

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere EpiPen indsprøjtninger, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Sjældne tilfælde af alvorlige hud-og blødvævsinfektioner (infektioner ved injektionsstedet) er blevet rapporteret. I tilfælde af tegn på infektion ved injektionsstedet så som hævelse, rødme, varme eller smerte skal du altid straks søge lægelig hjælp. 

 

Utilsigtet injektion af pennen i hænder eller fødder er blevet rapporteret og kan resultere i manglende blodtilførsel til det berørte område. Søg altid straks lægelig hjælp i tilfælde af utilsigtet injektion. 

 

Allergiske reaktioner kan forekomme hos patienter, som er overfølsomme overfor natriummetabisulfit. 

I sjældne tilfælde (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter) er stressudløst hjertemuskelsvaghed (stress kardiomyopati) set hos patienter, som er blevet behandlet med adrenalin. 

 

Ikke kendte (hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): Uregelmæssige hjerteslag, højt blodtryk, hedeture, kvalme, opkastning, hovedpine, svimmelhed, svaghed, rysten og nervøsitet eller angst. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke EpiPen efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Må ikke opbevares over 25 ºC. Må ikke opbevares i køleskabet eller nedfryses. 

 

Opbevares i den originale yderpakning, da lægemidlet er følsomt over for lys. Hvis adrenalin bliver udsat for luft eller lys, nedbrydes adrenalinen hurtigt og bliver lyserødt eller brunt. Husk at kontrollere indholdet i glasbeholderen i EpiPen autoinjektoren ind imellem for at sikre, at væsken stadig er klar og farveløs. Udskift autoinjektoren inden udløbsdatoen er nået eller hvis opløsningen er misfarvet eller indeholder bundfald. 

 

Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

 

Se også afsnit 3 - Brugsvejledning 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

EpiPen indeholder

Aktivt stof: Adrenalin 300 mikrogram. 

Øvrige indholdsstoffer: Natriumklorid, natriummetabisulfit, saltsyre, vand til injektionsvæske. 

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende 

Klar og farveløs opløsning i en forfyldt pen (autoinjektor). 

 

Pakningsstørrelse  

Auto-injektoren (enkelt dosis) indeholder 2 ml injektionsvæske. Hver Auto-injektor afgiver en enkelt dosis (0,3 ml) på 300 mikrogram adrenalin. 

Utildækket og berøringssikker nållængde er cirka 16 mm.  

 

Dobbeltpakningen indeholder 2 x 1 auto-injektor. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Mylan Denmark ApS 

Borupvang 1 

2750 Ballerup 

Fremstiller

Meda Pharma GmbH & Co KG  

Benzstr. 1 

61352 Bad Homburg  

Tyskland 

 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne: 

 

Navn på medlemsstat 

Lægemiddelnavn 

Holland, Belgien, Island, Norge, Finland, Sverige, Danmark, Østrig, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn 

EpiPen 

Polen 

EpiPen Senior 

Spanien 

ALTELLUS 0,3 adultos. 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2019.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...