Flutiform

inhalationsspray, suspension 50+5 mikrogram og 125+5 mikrogram

Mundipharma

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Flutiform K-haler 50 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis, inhalationsspray, suspension 

Flutiform K-haler 125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis, inhalationsspray, suspension 

fluticasonpropionat/formoterolfumaratdihydrat  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.


Den seneste version af denne indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Flutiform K-haler
 3. Sådan skal du tage Flutiform K-haler
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Flutiform K-haler er en inhalationsspray, som indeholder to aktive stoffer:  

 • Fluticasonpropionat, der tilhører en gruppe af medicin, som kaldes steroider. Steroider reducerer hævelse og betændelse i lungerne.
 • Formoterolfumaratdihydrat, der tilhører en gruppe af medicin, som kaldes langtidsvirkende beta2- agonister. En langtidsvirkende beta2-agonist er en bronkodilator, som hjælper med at holde luftvejene i lungerne åbne, så du lettere kan trække vejret.


Sammen hjælper de to aktive stoffer dig til at få en bedre vejrtrækning. Det er vigtigt, at du tager denne medicin hver dag som anvist af lægen. Inhalatoren er indåndingsaktiveret, hvilket betyder, at de to aktive stoffer vil blive udløst, når du trækker vejret gennem mundstykket.

Denne medicin hjælper til at forebygge vejrtrækningsproblemer som f.eks. astma og hjælper mod åndenød og hvæsende vejrtrækning. Den virker dog ikke, hvis du allerede har et astmaanfald, dvs. hvis du allerede har åndenød og hiver efter vejret. Hvis det sker, skal du tage en hurtigtvirkende anfaldsmedicin som f.eks. salbutamol.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Flutiform K-haler

Tag ikke Flutiform K-haler:

 • hvis du er allergisk over for fluticasonpropionat, formoterolfumarat eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen eller apotekspersonalet før du begynder at bruge denne inhalator. 


Inden behandling med Flutiform skal du fortælle det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du har: 

 • tuberkulose eller har haft det tidligere. Symptomerne omfatter vedvarende hoste ofte med blodigt slim, feber, træthed, nedsat appetit, vægttab og natlige svedeture.
 • infektion i lunger eller bryst
 • hjerteproblemer såsom problemer med blodtilførslen til hjertet eller forsnævring af en af hjerteklapperne (aortaklappen); hjertesvigt, som kan forårsage åndenød eller hævede ankler; en tilstand med forstørret hjertemuskel (hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati); uregelmæssig hjerterytme (hjertearytmier); eller hvis du har fået at vide, at du har et unormalt hjertediagram (forlænget QTc-interval)
 • udvidelse af en pulsåre (aneurisme)
 • diabetes
 • forhøjet blodtryk
 • overaktiv skjoldbruskkirtel, der kan forårsage øget appetit, vægttab eller svedproduktion (hypertyreose)
 • lavt kaliumindhold i blodet, hvilket kan forårsage muskelsvaghed, trækninger eller unormal hjerterytme (hypokaliæmi)
 • dårlig binyrefunktion (hvis binyren ikke fungerer korrekt, kan du have symptomer som f.eks. hovedpine, svaghed, træthed, mavesmerter, manglende appetit, vægttab, svimmelhed, meget lavt blodtryk, diarré, kvalme, opkastninger eller krampeanfald); eller hvis du har en tumor i en binyre (fæokromocytom)
 • leverproblemer.


Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Hvis du skal opereres eller er meget stresset, skal du fortælle det til lægen, da du kan have behov for yderligere steroidbehandling for at kontrollere din astma. 

Brug af anden medicin sammen med Flutiform K-haler

Fortæl altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig, herunder også medicin som ikke er receptpligtigt. Hvis du tager Flutiform K-haler sammen med visse andre lægemidler, kan virkningen af Flutiform K-haler eller den anden medicin ændres. 


Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager: 

 • medicin, der kaldes betablokkere (som f.eks. atenolol til behandling af højt blodtryk, sotalol til behandling af uregelmæssig hjerterytme, metoprolol til behandling af hjertebanken eller timolol- øjendråber til behandling af glaukom)
 • visse andre lægemidler, der bruges til behandling af astma eller tilstande med vejrtrækningsproblemer (som f.eks. theophyllin eller aminophyllin)
 • lægemidler, der indeholder adrenalin eller relaterede stoffer (herunder andre beta-agonister som f.eks. salbutamol eller beta-antagonister, herunder atenolol, metoprolol, propranolol og timolol). Andre langtidsvirkende beta2-agonister skal ikke bruges sammen med denne medicin. Hvis din astma bliver værre mellem to doser af Flutiform K-haler, skal du tage din hurtigtvirkende anfaldsmedicin.
 • lægemidler til behandling af overfølsomhedsreaktioner (antihistaminer)
 • lægemidler til behandling af højt blodtryk eller væskeophobning, der virker ved at øge urinproduktionen (diuretika)
 • lægemidler til behandling af hjertesvigt (som f.eks. digoxin)
 • lægemidler til behandling af unormale hjerterytmer (som f.eks. quinidin, disopyramid, procainamid)
 • lægemidler, der bruges til behandling af symptomer på depression eller mentale forstyrrelser som f.eks. monoaminoxidasehæmmere (f.eks. fenelzin og isocarboxazid), tricykliske antidepressiva (f.eks. amitriptylin og imipramin), eller hvis du har brugt én eller flere af disse typer medicin i de sidste to uger
 • lægemidler til behandling af psykiske eller mentale forstyrrelser (phenothiaziner eller antipsykotika)
 • andre lægemidler, der indeholder steroider
 • svampemidler (som f.eks. ketaconazol eller itraconazol)
 • nogle lægemidler kan øge effekten af Flutiform K-haler, og din læge kan ønske at følge din behandling meget tæt, hvis du tager disse lægemidler (herunder nogle lægemidler til behandling af HIV: ritonavir, atazanavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir eller cobicistat)
 • antibiotika (som f.eks. clarithromycin, telithromycin eller furazolidon)
 • medicin til behandling af Parkinsons sygdom (levodopa)
 • medicin til behandling af underaktiv skjoldbruskkirtel (levothyroxin)
 • medicin til behandling af Hodgkins sygdom (procarbazin)
 • ve-stimulerende medicin (oxytocin).


Hvis du skal opereres under fuld bedøvelse, skal du fortælle lægen på hospitalet, at du tager Flutiform K-haler. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge lægen til råds, før du tager dette lægemiddel. Lægen vil fortælle dig, om du kan bruge denne medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Denne medicin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Flutiform K-haler indeholder ethanol (alkohol) og natriumcromoglicat

Denne medicin indeholder en meget lille mængde ethanol (alkohol), dvs. 1 mg pr. inhalation (pust). Den indeholder også en meget lille mængde natriumcromoglicat. Cromoglicat bruges til behandling af astma, allergisk rhinitis og allergisk konjunktivitis. Hvis du allerede tager cromoglicat, bør du fortsætte denne behandling som normalt. 

3. Sådan skal du tage Flutiform K-haler

Tag altid Flutiform K-haler nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Du skal tage din inhalationsspray regelmæssigt, dvs. du skal tage to inhalationer (pust) om morgenen og to inhalationer (pust) om aftenen hver dag for at få mest gavn af inhalationssprayen, med mindre lægen har fortalt dig noget andet eller siger, at du skal stoppe behandlingen. Tag ikke mere end den foreskrevne dosis. Lægen kan have givet dig Flutiform K-haler for noget andet end astma eller med en anden dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisninger nøje. Kontakt lægen eller apoteket, hvis du ikke er sikker på, hvor meget du skal tage, eller hvor ofte du skal bruge inhalationssprayen. 


Voksne og unge fra 12 år 

Den sædvanlige dosis er to inhalationer (pust) to gange dagligt, dvs. to pust om morgenen og to om aftenen. Din læge vil ordinere den dosis, der er nødvendig for at behandle din astma. 


Børn under 12 år bør ikke anvende Flutiform K-haler.
 

Brugsvejledning

Læs denne information omhyggeligt før anvendelse og følg instruktionerne nedenfor. Lægen eller apoteket vil vise dig, hvordan du skal bruge din inhalationsspray korrekt. 


Inhalatoren er indåndingsaktiveret, hvilket betyder, at den automatisk udløser de to aktive stoffer, når du trækker vejeret gennem mundstykket. Medicinen befinder sig i en beholder. Beholderen sidder i et plastikhylster, der er forsynet med en tæller, så du kan se, hvor mange pust (inhalationer) der er tilbage. Tælleren er farvekodet. Når der er færre end 28 pust (inhalationer) tilbage, begynder den at skifte til rød, og du skal kontakte lægen for at få en ny inhalationsspray. Du bør ikke bruge inhalationssprayen, hvis tælleren viser ”0” eller er blevet helt rød. 

Flutiform K-haler Mundipharma A/S inhalationsspray, suspension 125+5 mikrogram og 50+5 mikrogram

Inden du bruger inhalationssprayen første gang, eller hvis den ikke har været brugt i mere end tre dage 

Hvis din inhalationsspray er ny, eller hvis den ikke har været brugt i mere end tre dage, skal du gøre den klar for at sikre, at den virker korrekt og giver den rette dosis. 


Flutiform K-haler Mundipharma A/S inhalationsspray, suspension 125+5 mikrogram og 50+5 mikrogram 

 

 • Ret altid mundstykket bort fra dig selv, når du klargører inhalationssprayen.
 • Følg instruktionerne ovenfor for klargøring af din inhalationsspray.
 • Når mundstykket lukkes udløses et pust (inhalation).


Hvis du taber din inhalationsspray eller mundstykket er åbent i mere end 10 minutter skal din inhalator udløses en gang, som vist i punkt 1 og 2 ovenfor, før du kan bruge den. 


Hvis din inhalationsspray har været udsat for frost, skal du opbevare den ved stuetemperatur i 30 minutter. Derefter skal du udløse den en gang, som vist i punkt 1 og 2 ovenfor, før du kan bruge den. 


Inhalationssprayen skal altid rystes umiddelbart før brug. 

 

Flutiform K-haler Mundipharma A/S inhalationsspray, suspension 125+5 mikrogram og 50+5 mikrogram 


Brug af inhalationssprayen 

Hvis du synes, du får åndenød eller hvæsende vejrtrækning, når du er i behandling med Flutiform K-haler, skal du fortsætte med at tage Flutiform K-haler og kontakte lægen så hurtigt som muligt, da du kan have brug for yderligere behandling. Når astmaen er under kontrol, vil din læge muligvis finde det hensigtsmæssigt at nedsætte dosen af Flutiform K-haler. 

 • Inhalationssprayen skal rystes umiddelbart inden hver inhalation for at sikre, at indholdet er blandet.
 • Sid ret op eller stå op. Pust alt luft ud af dine lunger. Se punkt 1 ovenfor.
 • Hold inhalatoren lodret, åben den orange beskyttelseshætte og sæt mundstykket ind i munden med læberne omkring det. Bid ikke i mundstykket.
 • Start en langsom og dyb indånding gennem mundstykket, hvilket automatisk vil udløse én dosis.
 • Hold vejret så længe som muligt (ideelt omkring 4-5 sekunder) og fjern samtidig inhalatoren fra munden. Ånd derefter roligt ud. Ånd ikke ud i inhalatoren. Se punkt 2 og 3 ovenfor. Hvis du ser en
 • ”sky”, når du lukker hætten på mundstykket, har du ikke taget medicinen korrekt, og du skal gentage punkterne ovenfor.
 • For anden inhalation, hold inhalatoren lodret og gentag punkterne ovenfor.


Skyl eller gurgl altid munden med vand eller børst dine tænder, når du har brugt inhalationssprayen, og spyt vandet ud igen. På denne måde kan du mindske risikoen for ømhed i mund og svælg eller at få en hæs stemme. 

Hvis du har taget for meget Flutiform K-haler

Det er vigtigt, at du tager den dosis, der står på etiketten fra apoteket, eller som er aftalt med din læge. Du må ikke øge eller nedsætte din dosis uden at have fået vejledning fra en læge. 


Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Flutiform K-haler, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Du kan få svære brystsmerter (angina), højt eller lavt blodtryk, hovedpine, muskelkramper, søvnbesvær, nervøsitet, tørhed i munden, nedsat appetit eller krampeanfald. Du kan føle, at du ryster, eller at du er svimmel, ved at besvime, træt, syg eller bare generelt dårligt tilpas. Du kan også bemærke ændringer i hjerterytmen, og du kan have lave kaliumværdier i blodet eller øget blodsukkerniveau. Du kan også have symptomer som f.eks. mavesmerter, opkastninger, vægttab, nedsat bevidsthed (hvilket gør at du føler dig døsig eller konfus) eller et lavt blodsukkerniveau. 


Hvis du har taget mere end den ordinerede dosis i længere tid, skal du rådføre dig med lægen eller apoteket, da store doser kan sænke mængden af de steroidhormoner, der normalt produceres i binyrerne (se afsnit 4). 

Hvis du har glemt at tage Flutiform K-haler

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den så snart, du kommer i tanke om det. Hvis det næsten er tid til din næste dosis, skal du springe den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Flutiform K-haler

Det er meget vigtigt, at du tager medicinen hver dag som anvist af lægen, også selvom du har det godt, da det vil hjælpe dig med at få din astma under kontrol. Hvis du ønsker at holde op med at tage medicinen, skal du tale med lægen først. Lægen vil fortælle dig, hvordan du gør det. Normalt sker det ved gradvis dosisnedsættelse, så du ikke udløser et astmaanfald. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Lægen vil foreskrive den laveste dosis, som er nødvendig for at kontrollere din astma. Dette bør reducere sandsynligheden for, at der forekommer bivirkninger. 


Al medicin kan give overfølsomhedsreaktioner, men alvorlige overfølsomhedsreaktioner er sjældent rapporteret. Kontakt straks en læge, hvis du pludselig får hævede øjenlåg, ansigt, hals, tunge eller læber, udslæt eller kløe (særligt når disse er udbredt til hele kroppen), symptomer som f.eks. svimmelhed, ør i hovedet eller besvimelse eller pludselige forandringer i vejrtrækningsmønsteret såsom øget hvæsende vejrtrækning eller åndenød. 


Ligesom med anden inhalationsmedicin kan din vejrtrækning forværres, umiddelbart efter at du har taget Flutiform K-haler. Du bemærker måske, at du i højere grad hiver efter vejret eller får åndenød. Hvis dette sker, skal du stoppe med at tage Flutiform K-haler og i stedet for tage din hurtigtvirkende anfaldsmedicin. Kontakt lægen omgående. Lægen vil vurdere situationen og muligvis starte et andet behandlingsforløb. Du skal altid have din anfaldsmedicin på dig. 


Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer) 

 • Forværring af astma
 • Hovedpine
 • Rysten
 • Uregelmæssig hjerterytme eller hjertebanken
 • Svimmelhed
 • Søvnbesvær
 • Stemmeforandringer/hæs stemme
 • Tør mund, ømt eller irriteret svælg
 • Udslæt


Sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer) 

 • Øget blodsukkerniveau. Hvis du har diabetes, kan du have behov for at tjekke dit blodsukker oftere og tilpasse din sædvanlige diabetesbehandling. Lægen vil måske også kontrollere dig mere grundigt.
 • Trøske, eller andre svampeinfektioner i mund og svælg
 • Bihulebetændelse (sinuitis)
 • Hurtig hjerterytme
 • Brystsmerter associeret med hjertesygdom
 • Muskelspasmer
 • Hoste eller åndenød
 • Diarré
 • Fordøjelsesbesvær
 • Smagsforandringer
 • Fornemmelse af at være svimmel eller dreje rundt
 • Unormale drømme
 • Rastløs uro
 • Kløende hud
 • For højt blodtryk
 • En fornemmelse af usædvanlig svaghed
 • Hævelse af hænder, ankler eller fødder


Ikke kendt (frekvens kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data) 

 • Sløret syn
 • Søvnproblemer, depression, følelse af bekymring, aggression, angst, rastløshed, nervøsitet, ophidselse eller irritabilitet. Disse bivirkninger er mest sandsynlige hos børn.


De følgende bivirkninger er kendte for formoterolfumarat, men de er ikke blevet rapporteret under de kliniske forsøg med Flutiform K-haler: 

 • Lavt kaliumindhold i blodet, hvilket kan forårsage muskelsvaghed, trækninger eller unormal hjerterytme
 • Unormalt hjertediagram (forlænget QTc-interval)
 • Højt mælkesyreindhold i blodet
 • Kvalme
 • Muskelsmerter


Inhalationssteroider kan påvirke den normale produktion af steroidhormoner i kroppen, særligt hvis du bruger høje doser i lang tid. Virkningerne omfatter: 

 • ændringer i knoglemineraltæthed (nedbrydning af knoglerne)
 • katarakt (grå stær, dvs. uklar øjenlinse)
 • grøn stær (øget tryk i øjet)
 • blå mærker eller tyndere hud
 • øget risiko for at få en infektion
 • nedsat vækstrate hos børn og unge
 • et rundt (måneformet) ansigt
 • påvirkning af binyren (en lille kirtel ved nyren), hvilket betyder, at du kan have symptomer som f.eks. svaghed, træthed, problemer med at klare stress, mavesmerter, manglende appetit, vægttab, hovedpine, svimmelhed, meget lavt blodtryk, diarré, kvalme, opkastninger eller krampeanfald.

Sandsynligheden for, at disse virkninger indtræder, er meget mindre med inhalationssteroider end med steroidtabletter. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke Flutiform K-haler efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned. 


Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses. Hvis Flutiform K-haler udsættes for frost, skal du opbevare det ved stuetemperatur i 30 minutter inden klargøring (se afsnit 3). 


Brug ikke Flutiform K-haler, hvis det er mere end 3 måneder siden, du har taget inhalationssprayen ud af folieposen, eller hvis dosisindikatoren står på '0'. 

 

Flutiform K-haler må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Beholderen indeholder væske under højt tryk, så den må ikke punkteres, ødelægges eller brændes, heller ikke selv om den virker tom. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Flutiform K-haler indeholder:

 • Aktive stoffer: fluticasonpropionat og formoterolfumaratdihydrat. Flutiform K-haler fås i to forskellige styrker. Hver dosis (hvert pust) indeholder hhv. 50 mikrogram fluticasonpropionat og 5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat eller 125 mikrogram fluticasonpropionat og 5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.
 • Øvrige indholdsstoffer: Natriumcromoglicat, ethanol og apafluran HFA 227 (drivgas).

Udseende og pakningsstørrelser

Flutiform K-haler består af en lille beholder, der er monteret i et gråt plastikhylster men en orange beskyttelseshætte til mundstykket. Du kan ikke se beholderen i plastikhylstret. Beholderen indeholder en hvid til råhvid væske (suspension) og er forsynet med en doseringsventil. Hver inhalationsspray indeholder medicin til 120 doser (pust). Hver pakke indeholder én inhalationsspray. En multipakning består af 3 x 1 inhalationsspray (120 doser). 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mundipharma A/S 

Frydenlundsvej 30 

2950 Vedbæk 

Tlf. 45 17 48 00 

Fremstiller

Mundipharma DC B.V. 

Leusderend 16 

3832 RC Leusden 

Holland 


Bard Pharmaceuticals Ltd. 

Cambridge Science Park 

Milton Road 

Cambridge CB4 0GW 

Storbritannien> 

Dette lægemiddel er godkendt i EEA under følgende navne

Flutiform K-haler: 

Østrig 

Belgien 

Bulgarien 

Cypern 

Den Tjekkiske Republik 

Danmark 

Finland 

Tyskland 

Irland 

Luxemburg 

Norge 

Portugal 

Slovakiet 

Spanien 

Sverige 

Storbritannien 


Flutiformo K-haler: 

Italien 

Andre informationskilder

Se instruktionsvideoer og brug on-line træningsværktøjet på www.k-haler.dk. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret i november 2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...