Ulprix

enterotabletter 20 mg

Glenmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: information til brugeren

Ulprix 20 mg syrefaste tabletter 

Pantoprazol  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Ulprix til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.


Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægssedel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ulprix
 3. Sådan skal du tage Ulprix
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pantoprazol indeholder det aktive stof pantoprazol (som natriumsesquihydrat). 


Ulprix er en selektiv ”syrepumpehæmmer”, der virker ved at nedsætte produktionen af mavesyre. Ulprix bruges til at behandle syrerelaterede mave-tarmsygdomme. 


Ulprix bruges til at behandle voksne og unge 12 år og derover til: 

 • Behandling af symptomer (f.eks. halsbrand, sure opstød og synkesmerter) i forbindelse med reflukssygdom pga. tilbageløb af mavesyre.
 • Langtidsbehandling og forebyggelse af tilbagefald af betændelse i spiserøret i forbindelse med opstød af mavesyre


Ulprix bruges til at behandle voksne til: 

 • Forebyggelse af mavesår og sår på tolvfingertarmen forårsaget af visse gigtmidler af NSAID- typen (f.eks. ibuprofen) hos patienter, der har behov for fortsat behandling med NSAID- præparater.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ulprix

Tag ikke Ulprix

 • hvis du er allergisk over for det aktive stof, substituerede benzimidazoler eller et af de andre bestanddele af dette lægemiddel (angivet i punkt 6)
 • hvis du er overfølsom over for medicin, som indeholder andre syrepumpehæmmere


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med din læge, apoteketspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Ulprix. 

 • hvis du har stærkt nedsat leverfunktion. Tal med lægen, hvis du tidligere har haft problemer med din lever. Din læge vil kontrollere dine leverenzymer hyppigere, specielt hvis du er i langtidsbehandling med Ulprix. Ved forøgelse af leverenzymtal skal behandlingen stoppes.
 • hvis du har behov for fortsat behandling med medicin af NSAID-typen, og du får Ulprix, fordi du har en øget risiko for udvikling af mave-tarmkomplikationer. Om din risiko er forøget afhænger blandt andet af din alder (over 65 år), om du tidligere har haft mavesår, sår på tolvfingertarmen eller mavetarmblødninger.
 • hvis du i forvejen har lavt indhold af B12-vitamin (cyanocobalamin) i kroppen eller har risiko for at få B12-vitaminmangel og skal tage Ulprix i lang tid. Som alle syrehæmmende stoffer kan Ulprix medføre nedsat optagelse af B12-vitamin.
 • hvis du tager HIV protease-hæmmere som atazanavir (til behandling af HIV) samtidig med pantoprazol skal du spørge din læge til råds.
 • hvis du nogensinde har haft en hudreaktion efter behandling med et lægemiddel, som Ulprix, der reducerer mavesyren.
 • du skal have taget en særlig blodprøve (chromogranin A)


Hvis du får udslæt på huden, især i områder udsat for solen fortælle det til lægen, så snart du kan, det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen med Ulprix. Husk også at nævne andre dårlige effekt som smerter i dine led. 


Under en protonpumpehæmmer ligesom Ulprix, især over en periode på mere end et år, kan let øget risiko for brud i hoften, håndled eller rygsøjle. Fortæl din læge, hvis du har osteoporose eller hvis du tager kortikosteroider (som kan øge risikoen for knogleskørhed). 


Hvis du tager Ulprix i mere end 3 måneder, er der risiko for at magnesiumindholdet i dit blod kan falde. Lave niveauer af magnesium giver træthed, ufrivillige muskelsammentrækninger, desorientering, kramper, svimmelhed eller øget antal hjerteslag. Hvis du får nogle af disse symptomer, bør du straks fortælle det til din læge. Lave niveauer af magnesium kan også føre til en reduktion af kalium- eller calciumværdier i blodet. Din læge kan beslutte at tage regelmæssige blodprøver for at overvåge dine niveauer af magnesium. 


Kontakt straks din læge, hvis du oplever et eller flere af følgende symptomer, før eller efter du har taget medicinen, da det kan være et tegn på en anden, mere alvorlig, sygdom: 

 • uventett vægttab (som ikke er relateret til diæt eller et motionsprogram)
 • gentagen opkastning
 • blodigt opkast, dette kan ses som mørkt kaffegrums i dit opkast
 • synkebesvær eller smerte, når du synker
 • du ser bleg ud eller føler dig sløj (blodmangel)
 • du opdager blodig afføring, der kan være sort eller tjærefarvet
 • brystsmerter
 • mavesmerter
 • kraftig og/eller vedvarende diaré, da behandling med Ulprix er sat i forbindelse med en let øget risiko for infektiøs diaré.


Din læge kan beslutte at henvise dig til yderligere undersøgelser for at udelukke ondartet sygdom, da pantoprazol kan lindre symptomer på kræft og dermed forsinke diagnosticeringen. Hvis symptomerne fortsætter på trods af din behandling, vil yderligere undersøgelser blive overvejet. 


Hvis du er i langtidsbehandling med Ulprix (mere end 1 år), vil din læge formodentlig kontrollere dig regelmæssigt. Du skal holde øje med alle nye eller usædvanlige symptomer og fortælle det, når du kommer til lægen. 

Børn og unge

Ulprix anbefales ikke til børn, da det ikke har vist sig at arbejde hos børn under 12 år. 

Brug af anden medicin sammen med Ulprix

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 


Ulprix kan påvirke effektiviteten af andre lægemidler, så fortæl det til din læge, hvis du tager det 

 • medicin som ketoconazol, itraconazol og posaconazol (bruges til behandling af svampeinfektion) eller erlotinib (bruges til visse typer af kræft), da Ulprix kan medføre, at disse og andre lægemidler ikke virker ordentligt.
 • warfarin og phenprocoumon (virker blodfortyndende og forebygger blodpropper). Du skal muligvis have taget flere blodprøver.
 • atazanavir (bruges til behandling af HIV-infektion) og anden medicin til behandling af HIV.
 • methotrexat (bruges til behandling af autoimmune sygdomme (dvs. rheumatoid arthritis, psoriasis og cancer). Hvis du tager methotrexat din læge kan midlertidigt stoppe Ulprix behandling, fordi pantoprazol kan øge niveauet af methotrexat i blodet.
 • fluvoxamin (bruges til behandling af depression og andre psykiatriske sygdomme) - Hvis du tager fluvoxamin vil din læge muligvis reducere din dosis
 • rifampicin (bruges til behandling af infektioner)
 • prikbladet perikon (Hypericum Perforatum) (bruges til behandling af mild depression)

Graviditet og amning

Du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager denne medicin. 


Erfaringen med anvendelse af pantoprazol til gravide er utilstrækkelig. Der er rapporteret om udskillelse af pantoprazol i human mælk. Hvis du er gravid eller tror, du er gravid, eller hvis du ammer, må du kun tage denne medicin, hvis din læge har vurderet, at fordelene for dig er større end risikoen for dit barn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pantoprazol påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Hvis du oplever bivirkninger som svimmelhed eller synsforstyrrelser, må du ikke køre bil eller motorcykel eller arbejde med værktøj eller maskiner. 

3. Sådan skal du tage Ulprix

Tag altid Ulprix nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvil, så spørg lægen eller apotekspersonalets anvisning. 

Hvornår og hvordan skal du tage Ulprix

Tag tabletterne 1 time før et måltid uden at tygge eller bryde dem og sluge dem hele med noget vand. Hvis din læge ikke har fortalt dig andet, er den sædvanlige dosis: 


Voksne og unge over 12 år: 

Behandling af symptomer (f.eks. halsbrand, sure opstød og synkesmerter), der er forbundet med reflukssygdom 

Den sædvanlige dosis er en tablet daglig. Denne dosis giver normalt lindring i løbet af 2 - 4 uger - eventuelt først efter yderligere 4 ugers behandling. Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal fortsætte med at tage medicinen. Herefter kan tilbagevendende symptomer kontrolleres ved at tage en tablet daglig ved behov. 


Langtidsbehandling og forebyggelse af tilbagefald af betændelse i spiserøret 

Den sædvanlige dosis er en tablet daglig. Hvis sygdommen vender tilbage, kan din læge fordoble dosis, i det tilfælde kan du i stedet tage en Ulprix 40 mg en gang daglig. Efter opheling af spiserøret kan dosis igen sættes ned til en tablet på 20 mg daglig. 


Voksne:
 

Forebyggelse af mavesår og sår på tolvfingertarmen hos patienter, der har behov for samtidig behandling med NSAID: 

Den sædvanlige dosis er en tablet daglig. 


Patienter med leverproblemer 

Hvis du lider af alvorlige leverproblemer, bør du ikke tage mere end en 20 mg tablet om dagen. 


Børn og unge
 

Disse tabletter bør ikke anvendes til børn under 12 år. 

Hvis du har taget for mange Ulprix

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af "Ulprix", end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Der er ingen kendte symptomer på overdosering. 

Hvis du har glemt at tage Ulprix

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag den næste dosis til sædvanlig tid. 

Hvis du holder op med at tage Ulprix

Du må ikke holde op med at tage disse tabletter uden først at tale med lægen eller apoteket. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Fortæl det straks til lægen eller kontakt skadestuen på det nærmeste hospital, hvis du får nogle af følgende alvorlige bivirkninger. Hold straks op med at tage medicinen.  

 • Alvorlige allergiske reaktioner (sjældne, kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): Hævelse af tungen og/eller halsen, synkebesvær, nældefeber, vejrtrækningsproblemer, allergisk hævelse af ansigtet (Quinckes ødem/angioødem), alvorlig svimmelhed med meget hurtig hjerterytme (puls) og kraftige svedeture.
 • Alvorlige hudreaktioner (hyppighed ikke kendt: Hyppigheden kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data): Blæredannelse på huden og hurtig forværring af din almene helbredstilstand, nedbrydning af huden (inklusive mindre blødning) omkring øjne, næse, mund/læber eller kønsdele (Stevens-Johnsons syndrom, Lyell syndrom, erythema multiforme) og lysfølsomhed.
 • Andre alvorlige reaktioner (hyppighed ikke kendt: Hyppigheden kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data): Gulfarvning af hud og øjne (alvorlig leverskade, gulsot) eller feber, udslæt og forstørrede nyrer, undertiden med smertefuld vandladning og smerter i den nedre del af ryggen (alvorlig nyrebetændelse) - der muligvis kan medføre nyresvigt.


Andre bivirkningerer:  

 • Almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 mennesker):
  Godartede polypper i maven
 • Ikke almindelige (kan påverka op til 1 ud af 100 mennesker) :
  Hovedpine; svimmelhed; diaré; kvalme, opkastning; oppustethed og luftafgang fra tarmen; forstoppelse; mundtørhed; smerter og ubehag i maven; hududslæt og eksem; udbrud, kløe; svaghedsfornemmelse, udmattelse eller generelt ubehag; søvnforstyrrelser, brud på hofte, håndled og ryg (se også oplysninger under overskriften "Advarsel og forholdsregler")
 • Sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 mennesker):
  Forvrængning eller mangel af smagssansen; synsforstyrrelser som for eksempel sløret syn; nældefeber; ledsmerter; muskelsmerter; ændringer i kropsvægt; forhøjet legemstemperatur; høj feber; hævelse af hænder, ankler og fødder; allergiske reaktioner; depression; udvikling af bryster hos mænd.
 • Meget sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 mennesker):
  Desorientering.
 • Ikke kendt (kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data):
  Udslæt, eventuelt med smerter i leddene; hallucinationer, forvirring (specielt hos patienter som i forvejen har haft disse symptomer); nedsat niveau af natrium, calcium, magnesiumkoncentration og kalium i blodet; muskelsammentrækninger, paræstesi, følelses af snurren, prikken og stikken, brændende fornemmelse eller følelsesløshed, tyktarmsbetændelse, der giver vedvarende, vandig diarré.


Bivirkninger bestemt ved blodprøver:  

 • Ikke almindelige (forekommer hos 1 til 10 ud af 1.000):
  Forøgede leverenzymtal.
 • Sjældne (forekommer hos 1 til 10 ud af 10.000):
  Forhøjede værdier af bilirubin og lipider (fedt) i blodet, agranulocytose (brat fald i niveauet af hvide blodlegemer, hvilket gør risikoen for infektioner).
 • Meget sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000):
  trombocytopeni (et fald i antallet af blodplader, hvilket kan medføre, at du bløder eller blå mærker end normal); leukopeni (reduktion i antallet af hvide blodlegemer, hvilket kan føre til mere hyppige infektioner); pancytopeni (alvorlig reduktion i blodceller, som kan forårsage svaghed, blå mærker eller gøre infektioner mere sandsynligt).


Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsforhold. 


Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på etiketten og kartonen Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ulprix indeholder:

 • Det aktive indholdsstof er pantoprazol (som pantoprazol natriumsesquihydrat). Hver tablet indeholder 20 mg pantoprazol.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkernen: Mannitol (E421), natriumkarbonat, vandfrit, natrium stivelsesglycolat (type A), basisk butyleret methacrylat copolymer, calciumstearat
  Sub-overtræk: Opadry white OY-D-7233 (hypromellose, titandioxid E71, talcum, macrogol 400, natriumlaurylsulfat).
  Film-overtræk: Kollicoat MAE 30 DP, lysegul (methacrylsyre-ethylacrylat copolymer propylenglycol, gul jernoxid (E172), titandioxid (E171), talcum.)

Udseende og pakningsstørrelser

Elliopseformet, bikonveks, lysegul syrefast tablet. 


Pakningsstørrelser:
 

Tabletbeholder: 14, 28 og 100 tabletter 

Blister: 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 og 100 tabletter 


Ikke alle pakningsstørrelser bliver nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Glenmark Arzneimittel GmbH 

Industriestr. 31, 82194 Gröbenzell, 

Tyskland 

Repræsentant

Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB 

Skeppsbron 5, vån 4 

211 20 Malmö 

Sverige 

Fremstiller

Balkanpharma - Dupnitsa AD 

Samokovsko Schosse Str. 3 

Dupnitsa 2600 

Bulgarien 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

 

Danmark 

Ulprix 

Letland 

ULPRIX 20 mg zarnãs šķīstošãs tabletes 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...