Desloratadin "Glenmark"

tabletter 5 mg

Glenmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Desloratadin Glenmark 5 mg tabletter  

desloratadin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

 

Se den nyeste indlægsseddel påwww.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Desloratadin Glenmark
 3. Sådan skal du tage Desloratadin Glenmark
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hvad Desloratadin Glenmark er

Desloratadin Glenmark indeholder desloratadin, som er et antihistamin. 

Sådan virker Desloratadin Glenmark

Desloratadin Glenmark er et lægemiddel mod allergi, som ikke gør dig døsig. Det hjælper med at regulere din allergiske reaktion og dens symptomer. 

Hvornår Desloratadin Glenmark skal bruges

 • Desloratadin Glenmark lindrer symptomer forbundet med allergisk snue (irritation af vævet i de nasale passager forårsaget af allergi, for eksempel høfeber eller støvmideallergi) hos voksne og unge i alderen 12 år og derover. Symptomerne indbefatter nysen, løbende eller kløende næse, kløe i ganen og kløende, røde eller løbende øjne.
 • Desloratadin Glenmark anvendes også til at lindre symptomerne i forbindelse med nældefeber (en hudlidelse forårsaget af allergi). Symptomerne inbefatter kløende udslæt.

 

Lindring af disse symptomer varer en hel dag og hjælper dig til at genoptage dine normale daglige aktiviteter og søvn. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Desloratadin Glenmark

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Desloratadin Glenmark

 • hvis du er allergisk over for desloratadin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Desloratadin Glenmark (angivet i pkt. 6) eller over for loratadin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Desloratadin Glenmark. 

 • hvis du har dårlig nyrefunktion.
 • hvis du tidligere har haft krampeanfald eller nogen i familien har haft det.

Børn og unge

Giv ikke dette lægemiddel til børn under 12 år. 

Brug af anden medicin sammen med Desloratadin Glenmark

Der er ingen kendte interaktioner mellem Desloratadin Glenmark og andre lægemidler.
Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Desloratadin Glenmark sammen med mad, drikke og alkohol

Desloratadin Glenmark kan tages med eller uden mad.
Udvis forsigtighed, når Desloratadin Glenmark indtages sammen med alkohol. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Det frarådes at tage Desloratadin Glenmark, hvis du er gravid, eller hvis du ammer et spædbarn. 

 

Frugtbarhed  

Der er ingen information tilgængelig om virkningen på mandlig/kvindlig frugtbarhed. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ved den anbefalede dosis forventes dette lægemiddel ikke at påvirke evnen til at køre bil og betjene maskiner. Selvom de fleste mennesker ikke oplever døsighed, frarådes det at beskæftige sig med aktiviteter, der kræver mental årvågenhed, for eksempel køre bil og betjene maskiner indtil din reaktion på dette lægemiddel er etableret. 

Desloratadin Glenmark indeholder lactose

Denne medicin indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Desloratadin Glenmark

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Voksne og teenagere i alderen 12 år og derover:  

Den sædvanlige dosis er en tablet en gang dagligt sammen med vand, med eller uden mad. 

 

Dette lægemiddel skal tages gennem munden. 

Tabletten skal sluges hel. 

 

Med hensyn til varigheden af behandlingen, vil din læge bestemme hvilken type allergisk snue, du lider af, og vil fastsætte, hvor længe du skal tage Desloratadin Glenmark. 

 

Hvis din allergiske snue er forbigående (tilstedeværelse af symptomer i mindre end 4 dage per uge eller i mindre end 4 uger), vil din læge anbefale dig en behandlingsplan, som vil afhænge af vurderingen af din sygdomshistorie. 

 

Hvis din allergiske snue er vedvarende (tilstedeværelse af symptomer i 4 dage eller mere per uge og i mere end 4 uger), vil din læge måske anbefale dig en længerevarende behandling. 

 

For nældefeber kan varigheden af behandling variere fra patient til patient, og du skal derfor følge din læges instruktioner. 

Hvis du har taget for mange Desloratadin Glenmark 5 mg tabletter

Tag udelukkende Desloratadin Glenmark således, som det er ordineret til dig. Ved fejlagtig overdosis forventes ingen alvorlige problemer. Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Desloratadin Glenmark, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. 

Hvis du har glemt at tage Desloratadin Glenmark

Hvis du glemmer at tage din medicin til tiden, så tag den snarest muligt og vend derefter tilbage til din sædvanlige medicineringsplan. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Desloratadin Glenmark

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Under markedsføring af Desloratadin Glenmark er tilfælde af alvorlige allergiske reaktioner (vejrtrækningsbesvær, hiven efter vejret, kløe, kløende udslæt og hævelse af ansigt, tunge eller svælg) blevet rapporteret meget sjældent. Stop med at tage medicinen og søg straks akut lægehjælp, hvis du får nogle af disse alvorlige bivirkninger. 

 

I kliniske undersøgelser med voksne var bivirkningerne nogenlunde de samme som ved en placebotablet. Træthed, mundtørhed og hovedpine blev imidlertid rapporteret hyppigere end ved en placebotablet. 

Hovedpine var den hyppigst rapporterede bivirkning hos unge. 

 

I kliniske undersøgelser med Desloratadin Glenmark er følgende bivirkninger blevet rapporteret som: 

 

Almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer  

 • træthed
 • mundtørhed‌
 • hovedpine

 

Voksne
Efter markedsføring af Desloratidin Glenmark er følgende bivirkninger blevet rapporteret: 

 

Meget sjældne: kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer  

 • alvorlige allergiske reaktioner‌
 • udslæt
 • hjertebanken/uregelmæssig hjerterytme‌
 • hurtig puls
 • mavesmerter‌
 • kvalme
 • opkastning
 • mavegener
 • diarré‌
 • svimmelhed
 • døsighed‌
 • søvnløshed
 • muskelsmerter‌
 • hallucinationer
 • krampeanfald
 • rastløshed (med øgede kropsbevægelser)
 • leverbetændelse
 • afvigende levertal

 

Ikke kendt: kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige data  

 • usædvanlig svaghed‌
 • gulfarvning af hud og/eller øjne
 • øget hudfølsomhed over for sollys, selv i overskyet vejr, og over for ultraviolet (UV) lys, f.eks. UV-lys i et solarium
 • ændringer i den måde, hvorpå hjertet slår‌
 • unormal adfærd
 • aggression
 • vægtforøgelse‌
 • øget appetit

 

Børn 

Ikke kendt: kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige data  

 • langsom puls‌
 • ændringer i den måde, hvorpå hjertet slår
 • unormal adfærd
 • aggression

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du elle dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakning og blister efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Du kan opbevare Desloratadin Glenmark ved almindelig temperatur.
 • Tag ikke Desloratadin Glenmark hvis du bemærker ændringer i tabletternes udseende.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Desloratadin Glenmark indeholder

 • Aktivt stof: desloratadin. Hver tablet indeholder 5 mg desloratadin.
 • Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, majsstivelse, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Desloratadin Glenmark er råhvide til let lyserøde, runde, bikonvekse tabletter, der er præget med ’L5’ på den ene side og blanke på den anden side. 

 

Desloratadin Glenmark leveres i blisterpakninger, der indeholder 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50 eller 100 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Glenmark Arzneimittel GmbH 

Industriestr. 31, 82194 Gröbenzell, 

Tyskland 

Repræsentant

Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB  

Skeppsbron 5, vån 4, 211 20 Malmo, Sverige. 

Fremstiller

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.  

Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto,  

Tjekkiet 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2019  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...