Plaquenil®

filmovertrukne tabletter 200 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Plaquenil 200 mg filmovertrukne tabletter  

Hydroxychloroquinsulfat 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Plaquenil.
 3. Sådan skal du tage Plaquenil.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Plaquenil er et malariamiddel, og det kan også hæmme betændelsesreaktioner ved visse bindevævssygdomme. Den nøjagtige virkningsmekanisme er ukendt. 

 

Til voksne anvendes Plaquenil til forebyggelse og behandling af malaria. Det kan endvidere anvendes til langtidsbehandling af leddegigt (reumatoid artrit), hudlidelser forårsaget eller forværret af sollys og til behandling af sygdomme i bindevævet (systemisk og diskoid lupus erythematosus). 

 

Til børn anvendes Plaquenil i kombination med anden behandling til børneleddegigt (juvenil idiopatisk artrit) og til behandling af sygdomme i bindevævet (diskoid og systemisk lupus erythematosus). 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Plaquenil

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Plaquenil

 • hvis du er overfølsom over for hydroxychloroquinsulfat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Plaquenil (angivet i punkt 6).
 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for andre 4-aminoquinolin-forbindelser (medicin mod malaria),
 • hvis du har psoriasis,
 • hvis du har visse øjensygdomme, forandringer i nethinden eller synsfeltet,
 • hvis du har hørenedsættelse, som skyldes nervepåvirkning.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Plaquenil 

 • hvis du har lever- eller nyresygdomme eller hvis du tager medicin, der kan påvirke lever og/eller nyrer (ændring i dosis kan være nødvendig)
 • hvis du har mave-tarmsygdomme
 • hvis du har sygdomme i nervesystemet
 • hvis du har blodsygdomme
 • hvis du har overledningsproblemer i hjertet
 • hvis du har overfølsomhed over for quinin
 • hvis du har mangel på enzymet glukose-6-fosfat dehydrogenase (enzymet findes i de røde blodlegemer)
 • hvis du har porfyri (forstyrrelser i porfyrin stofskiftet)
 • hvis du har eller har haft brystkræft og er i behandling med tamoxifenci- trat.

 

Hydroxychloroquin kan forårsage fald i blodsukkerniveauet. Bed din læge om at informere dig om tegn og symptomer på lavt blodsukker. Kontrol af blod- sukkerniveauet kan være nødvendig. 


Når du anvender Plaquenil skal du beskytte dig mod direkte sollys. 


Du bør ikke samtidig anvende guldpræparater eller phenylbutazon (midler mod ledde- og urinsurgigt). 


Der er under behandling med Plaquenil, rapporteret tilfælde med hjerteproblemer (kardiomyopati) relateret til hjertemuskulaturen. Hvis du under behandling, oplever symptomer som hjerteflimmer, smerter i brystet, hjerte- banken, svimmelhed evt. med besvimelse, væske i benene, vand i lungerne, udspilet mave, udpræget træthed og/eller åndenød især ved anstrengelse, skal du straks kontakte din læge og have undersøgt dit hjerte. 


Hvis du oplever langsom puls og tendens til besvimelse, kan det være tegn på overledningsforstyrrelser (AV-blok). 


Hydroxychloroquin kan forårsage alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls (QT-forlængelse). Du bør tale med lægen, før du begynder at tage Plaquenil, hvis du: 

 • har en hjertesygdom eller har haft et hjerteanfald.
 • har en saltubalance i blodet, især hvis du har et for lavt indhold af kalium (hypokaliæmi) eller magnesium (hypomagnesiæmi) i blodet.
 • eller nogen i din familie har hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls (QT-forlængelse, kan ses i en EKG-undersøgelse).

 

Før langtidsbehandling tilrådes det at dit syn undersøges, og at du regelmæssigt får kontrollleret synet under behandlingen. Ved synsforstyrrelse skal du ophøre din behandling med Plaquenil i samråd med din læge, og dit syn vil igen blive undersøgt. Børn bør altid kontrolleres hos øjenlæge. Har du synsstyrke under 0,8 eller er over 65 år, bør du undersøges af en øjenlæge inden du starter behandlingen. 


Hvis du oplever synsforstyrrelser (skarphed og farve) under behandlingen, skal behandlingen straks stoppes og du skal kontrolleres efterfølgende, da der kan opstå forværring selv efter behandlingsophør. 


Ved langtidsbehandling skal du også have foretaget regelmæssig kontrol af blod, samt muskel- og senefunktionen. Hvis der forekommer anormaliteter (f.eks. forandringer i blodet eller svaghed i musklerne) skal din behandling med Plaquenil ophøre. 


Behandlingstid bør ikke overstige 3 år. 


Pga. risikoen for overdosering bør børn med legemsvægt under 35 kg ikke behandles med Plaquenil. 


Opbevar Plaquenil utilgængeligt for børn. 


I meget få tilfælde har der været tilfælde af personer, som har haft tanker om selvmord. Hvis du får triste tanker eller tanker om selvmord, skal du kontakte din lægen. 

Brug af anden medicin sammen med Plaquenil

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

 • nedsat hjertefunktion (digoxin).
 • diabetes (insulin).
 • psykiske sygdomme herunder depression.
 • malaria (halofatrin, mefloquin).
 • hjerterytmeforstyrrelser (amiodaron).
 • betændelsestilstande (moxifloxacin)
 • uønsket reaktion fra immunforsvaret (ciclosporin).
 • epilepsi.
 • infektioner forårsaget af parasitter (praziquantel).
 • Fabrys sygdom (agalsidase).
 • brystkræft (tamoxifen).

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

Brug af Plaquenil sammen med mad og drikke

Du kan tage Plaquenil i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Du skal tage Plaquenil med et glas vand. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlæg- ger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet

 • Du må ikke anvende Plaquenil under graviditet, medmindre det er strengt nødvendigt og kun efter lægens anvisning.

 

Amning

 • Plaquenil går over i modermælken. Forsigtighed bør udvises, da man kun ved meget lidt om sikkerheden hos det ammede barn ved langtids- behandling med hydroxychloroquin.
 • Hvis du ammer, må du kun tage Plaquenil efter aftale med lægen. Ammer du, er mængden i modermælken utilstrækkelig til at beskytte barnet mod malaria.

 

Frugtbarhed

 • Der foreligger ingen undersøgelser, der påviser nedsat frugtbarhed hos kvinder/mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Plaquenil kan give bivirkninger (nedsættelse af synsevnen og uskarpt syn), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Plaquenil indeholder lactose

Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Plaquenil. 

3. Sådan skal du tage Plaquenil

Tag altid Plaquenil nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket. 

Den sædvanlige dosis er

Forebyggelse mod malaria: 

Voksne: 

400 mg (2 tabletter) 1 gang ugentlig. Forebyggelsen indledes 1 uge før ankomstdagen og fortsættes mindst 4 uger efter afrejsen fra malariaområdet. Denne dosis bør gives samme ugedag hver uge. 

 

Malariabehandling: 

Voksne: 

Startdosis er 800 mg (4 tabletter), 6 timer senere 400 mg (2 tabletter) og der- efter 400 mg (2 tabletter) dagligt i 2 dage, dog 3 dage til personer der vejer over 60 kg. 

 

Forebyggelse mod lysudslæt: 

Voksne: 

200-400 mg (1-2 tabletter) dagligt, begyndende 14 dage før forventet udbrud. 

 

Lysudslæt og diskoid lupus erythematosus: 

Voksne: 

Startdosis er 400-800 mg (2-4 tabletter) dagligt, herefter 200-400 mg (1-2 tabetter) dagligt. 

 

Bindevævssygdomme: 

Voksne: 

200-400 mg (1-2 tabletter) dagligt. 

 

Børn: 

Den lavest effektive dosis bør anvendes og bør ikke overstige 6,5 mg/kg/dag baseret på idealvægt. 200 mg tabletten er derfor ikke egnet til børn med en idealvægt mindre end 31 kg. 

Hvis du har taget for mange Plaquenil

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Plaquenil, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Symptomer

 • hovedpine
 • synsforstyrrelser.
 • kramper
 • svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet (hypokaliæmi)
 • alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig uregelmæssig puls
 • hurtig puls (takykardi)
 • svag puls
 • vejrtrækningsproblemer
 • hjertestop (ventrikelflimmer)
 • besvimelse med svag puls, bleghed, blåfarvning af læber og negle pga. kollaps/shock.

Disse symptomer kræver omgående behandling. Kontakt straks læge eller skadestue. 

Hvis du har glemt at tage Plaquenil

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Plaquenil

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hvis du har psoriasis, har du en øget risiko for svære hudreaktioner. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000) 

 • Forandringer i øjets nethinde, som medfører reduceret syn, synfeltsforandringer og uregelmæssigheder i pigmentering. Kan vise sig som flimren, sløret syn, blinde pletter i synsfeltet, unormalt farvesyn (retinopati). Kontakt læge da behandlingen skal afbrydes.
 • Hævelse af hornhinden med symptomerne synsforstyrrelser, som ringe i synsfeltet, dobbeltsyn, uskarpt syn og/eller lysskyhed (corneaforandringer). Kontakt lægen, da behandlingen muligvis skal afbrydes.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Træthed, blødning fra hud og slimhinder, samt infektioner og feber pga. forandringer i blodet (knoglemarvspåvirkning). Kontakt læge eller skadestue.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer)(agranulocytose). Kontakt læge eller skadestue.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader)(trombocytopeni). Kontakt læge eller skadestue.
 • Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet (aplastisk anæmi). Kontakt lægen.
 • Kortåndethed/vejrtrækningsbesvær/astmalignende anfald/åndenød (bronkospasme). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Forværring af porfyri. Mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelser som fx angst. Kontakt læge eller skadestue.
 • Psykoser/sindslidelser. Tanker om selvmord. Kontakt lægen.
 • Kramper.
 • Væskeophobning i nethinden, som kan give blødninger i nethinden og nedsat skarpsyn (maculopati). Kontakt lægen, hvis dit syn bliver uskarpt.
 • Hjerteproblemer (kardiomyopati), relateret til hjertemuskulaturen. Hvis du under behandling, oplever symptomer som hurtig uregelmæssig puls og nærbesvimelse (QT-forlængelse), hjerteflimmer, smerter i brystet, hjertebanken, svimmelhed evt. med besvimelse, væske i benene, vand i lungerne, udspilet mave, udpræget træthed, åndenød især ved anstrengelse. Kontakt straks lægen. Ring evt. 112.
 • Meget langsom puls. Tendens til besvimelse (AV-blok), andre symptomer fra hjertet. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (Stevens-Johnsons syndrom). Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud (toksisk epidermal nekrolyse). Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlig hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag (eksfoliativ dermatitis). Kontakt læge eller skadestue.
 • Hududslæt med pusfyldte blærer, og feber (AGEP) med stærk forøgelse af hvide blodlegemer, som kan vise sig som træthed, hovedpine, hudkløe, svimmelhed, svedtendens, synsforstyrrelser, vægttab, føleforstyrrelser og åndenød. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Kvalme, mavesmerter.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patien- ter): 

 • Appetitmangel/madlede (anoreksi).
 • Følelsesmæssig uligevægt som f.eks. irritabilitet, nervøsitet og uro.
 • Hovedpine.
 • Uskarpt syn/synsforstyrrelser.
 • Diarré, opkastning.
 • Hududslæt, kløe (pruritus).

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Nervøsitet.
 • Svimmelhed (vertigo).
 • Susen for ørerne (tinnitus).
 • Unormale leverfunktionsprøver.
 • Hårtab (alopeci).
 • Pigmentforandringer i hud og slimhinder, blegning af hår.
 • Nedsættelse af senereflekser og abnorm nerveledning.
 • Sanse-motoriske lidelser f.eks. muskesvaghed, kramper, stivhed, spasmer eller føleforstyrrelser såsom prikkende fornemmelser.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer)(leukopeni). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Træthed og bleghed pga. svær blodmangel (anæmi). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser (angioødem). Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose)(hypoglykæmi). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Ufrivillige bevægelser af kroppen (dystoni/dyskinesi), rysten (tremor)(ekstrapyramidale bivirkninger).
 • Betændelse i huden med blærer (bulløst udslæt).
 • Feber, udslæt i ansigtet og på arme og ben (erythema multiforme).
 • Udslæt relateret til medicinen.
 • Øget følsomhed af huden for lys (fotosensibilitet).
 • Muskelsvaghed, nedsat nervefunktion. Kan være forbigående, men bedring kan tage mange måneder. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Svind af musklerne omkring skuldre og hofte (atrofi af proksimale muskel- grupper).
 • Meget langsomme ufrivilige, vridende bevægelser.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Plaquenil utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Plaquenil efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Plaquenil, 200 mg, filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof: 

Hydroxychloroquinsulfat. 

Øvrige indholdsstoffer: 

Lactosemonohydrat, povidon, majsstivelse, magnesiumstearat, hypromellose, macrogol 4000, titandioxid (E 171). 

Pakningsstørrelser:

Plaquenil fås i: 

Plaquenil 200 mg i pakninger med 100 filmovertrukne tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2019.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...