Carvedilol "Nordic Prime"

tabletter 25 mg

Nordic Prime

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Carvedilol Nordic Prime 25 mg, tabletter 

carvedilol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Carvedilol Nordic Prime
 3. Sådan skal du tage Carvedilol Nordic Prime
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Carvedilol Nordic Prime anvendes til behandling af: 

 • forhøjet blodtryk
 • kronisk stabil angina pectoris, en sygdom, der er kendetegnet ved brystsmerter
 • moderat til alvorligt stabilt hjertesvigt (nedsat hjertefunktion) i tillæg til anden behandling.


Carvedilol Nordic Prime tilhører den gruppe af lægemidler, der kaldes for betablokkere. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Carvedilol Nordic Prime

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Carvedilol Nordic Prime:

 • hvis du er allergisk over for carvedilol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Carvedilol Nordic Prime (angivet i afsnit 6).
 • hvis du nogensinde har oplevet vejtrækningsbesvær, hvæsende vejrtrækning eller astma.
 • hvis du har lungesygdomme, som f.eks. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) som forårsager forsnævring af luftvejene og vejtrækningsbesvær.
 • hvis du har metabolisk acidose (blodet er mere surt end normalt, som når blodsukkeret stiger hos diabetikere).
 • hvis du lider af alvorlig bradykardi (meget langsom hjerterytme), med færre end 50 hjerteslag i minuttet.
 • hvis du har kardiogent shock (meget lavt blodtryk forårsaget af hjertesygdom).
 • hvis du har meget lavt blodtryk (systolisk/øvre blodtryk under 85 mmHg).
 • hvis du skal have indsprøjtninger (direkte i en vene) af verapamil eller diltiazem
 • hvis du har en tilstand, der kaldes Prinzmetal angina (brystsmerter fra hjertet, som opstår i hvile).
 • hvis du lider af alvorlig leversygdom som kræver behandling.
 • hvis du har visse typer af forstyrrelser i hjertets overledningssystem (såkaldt anden og tredjegrads atrioventrikulær[AV]-blokering [hvis ikke en pacemaker er monteret]).
 • hvis du har en overledningsdefekt i hjertet (hjerteblok), eller en tilstand kaldet syg sinus syndrom.
 • hvis du ammer.
 • hvis du er i behandling med MAO-hæmmere (med undtagelse af MAO-B-hæmmere).
 • hvis du har en svulst på en af dine binyrer (”fæokromocytom”) og det ikke er behandlet med medicin.
 • hvis du har svært nedsat hjertefunktion (hævelse af hænder, ankler og fødder), som bliver behandlet med lægemidler, som du får indgivet i blodårerne (intravenøst).
 • hvis du har leverproblemer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Carvedilol Nordic Prime. 


Fortæl lægen hvis du lider af eller tidligere har lidt af nogle af følgende tilstande eller sygdomme: 

 • Forhøjet blodtryk, som skyldes en underliggende sygdom (sekundær hypertension).
 • Lavt blodtryk i stående stilling, som forårsager svimmelhed eller besvimelse (ortostatisk hypotension).
 • Inflammatorisk hjertesygdom.
 • Kredsløbsproblemer af ekstremiteter (kolde hænder og fødder).
 • Forsnævring af blodtilførslen gennem eller fra hjertet.
 • Hjertesvigt (når hjertet ikke er i stand til at pumpe blodet tilstrækkeligt rundt i kroppen), som forårsager symptomer som hævelse af ankler eller åndenød.
 • KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) - din medicin skal evt. justeres.
 • Astma.
 • Diabetes - din medicin skal evt. justeres og symptomerne på hypoglykæmi (for lavt blodsukker) kan være sløret.
 • Raynauds syndrom (smertende fingre eller tæer, som først bliver blålige, derefter hvide og til sidst rødlige).
 • Overaktiv skjoldbruskkirtel (hyperthyreodisme eller tyreotoksikose).
 • Bedøvelse (anæstesi) eller større operation planlagt.
 • Langsom hjerterytme (færre end 55 slag i minuttet).
 • Psoriasis - symptomerne kan forværres.
 • Hvis du bruger diltiazem, verapamil, eller anden medicin til at kontrollere hjerterytmen (se også afsnit ”Brug af anden medicin sammen med Carvedilol Nordic Prime”).
 • Fæokromocytom: Dette er en svulst, der forårsager en kraftig stigning af blodtrykket.
 • hvis du bruger kontaktlinser - carvedilol kan nedsætte tåreproduktionen og udtørre øjnene.
 • Du har en type angina, der kaldes ”Prinzmetals angina”.
 • Første grads hjerteblok.
 • Nedsat nyrefunktion.
 • Nylig myokardieinfarkt og hjertesvigt som følge heraf.


Du bør ikke pludseligt stoppe behandlingen med Carvedilol Nordic Prime. Dette er især vigtigt, hvis du har iskæmisk hjertesygdom (utilstrækkelig blodtilførsel til hjertemusklen). 


Kontakt straks lægen, hvis du oplever svære hudreaktioner under behandling med Carvedilol Nordic Prime. 

Doping

Brug af carvedilol kan medføre positive resultater i forbindelse med dopingkontrol. 

Brug af anden medicin sammen med Carvedilol Nordic Prime

Fortæl altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 


Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler: 

 • Anden hjerte- eller blodtryksmedicin, herunder vanddrivende lægemidler (diuretika), kalciumblokkere (for eksempel diltiazem eller verapamil).
 • Lægemidler til behandling hjerterytmeforstyrrelser (for eksempel digoxin og amiodaron).
 • Katekolamindepleterende midler (for eksempel monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere såsom isocarboxid og phenelzin (anvendes til behandling af depression)).
 • Fluoxetin (anvendes til behandling af depression).
 • Lægemidler der sænker blodsukkeret, f.eks. oral diabetesmedicin eller insulin.Clonidin (anvendes til behandling af forhøjet blodtryk, migræne og hedeture i overgangsalderen).Rifampicin (anvendes til behandling af infektioner).
 • Ciclosporin (anvendes efter en organtransplantation).
 • Non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID’er såsom acetylsalicylsyre, indomethacin og ibuprofen).
 • Cimetidin (til behandling af halsbrand eller mavesår).
 • Reserpin, guanetidin, methyldopa eller guanfacin (centralt virkende medicin mod forhøjet blodtryk).
 • Medicin til behandling af psykoser (phenotiaziner), depression (tricykliske antidepressiva) eller epilepsi (barbiturater).
 • Bronkodilatatorer af betaagonisttypen (anvendes ved astma samt obstruktiv lungesygdom (KOL).


Fortæl din læge at du tager Carvedilol Nordic Prime, hvis du skal have bedøvelse eller opereres. 

Brug af Carvedilol Nordic Prime sammen med mad, drikke og alkohol

Carvedilol Nordic Prime kan øge virkningen af alkohol. Derfor bør du undgå at drikke alkohol under behandlingen med Carvedilol Nordic Prime. Det anbefales at Carvedilol tages sammen med et måltid. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet 

Det anbefales ikke at anvende Carvedilol Nordic Prime, hvis du er gravid. Tal straks med lægen, hvis du bliver gravid mens du anvender dette lægemiddel. 


Amning 

Du bør ikke tage Carvedilol Nordic Prime mens du ammer. Tal med lægen. 


Frugtbarhed 

Tag ikke Carvedilol Nordic Prime hvis du prøver på at bliver gravid. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan føle dig svimmel, mens du tager Carvedilol Nordic Prime. Dette er mest sandsynligt, når du starter behandlingen eller hvis behandlingen ændres, samt hvis du drikker alkohol. Hvis dette sker for dig, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene værktøj eller maskiner, mens du tager Carvedilol Nordic Prime. 

Carvedilol Nordic Prime indeholder lactosemonohydrat

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Carvedilol Nordic Prime

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Den anbefalede dosis er 

Behandling af forhøjet blodtryk 

Voksne 

 • Startdosis: 12,5 mg én gang daglig de første 2 dage. Derefter fortsættes behandlingen med 25 mg én gang daglig.
 • Maksimal dosis: 25 mg 2 gange daglig.


Ældre 

 • Startdosis: 12,5 mg én gang daglig. Dosis kan øges gradvist efter behov.
 • Maksimal dosis: 25 mg 2 gange daglig.


Behandling af angina pectoris 

 • Startdosis: 12,5 mg 2 gange daglig de første 2 dage. Derefter fortsættes behandlingen med 25 mg 2 gange daglig.
 • Maksimal dosis: 50 mg 2 gange daglig


Ældre: Den maksimale dosis er 25 mg 2 gange daglig. 


Behandling af nedsat hjertefunktion 

Voksne 

 • Startdosis: 3,125 mg 2 gange daglig.
  Afhængig af virkningen kan dosis øges gradvist efter to eller flere uger til: 6,25 mg 2 gange daglig, herefter til 12,5 mg 2 gange daglig efterfulgt af 25 mg 2 gange daglig.
 • Maksimal dosis: 25 mg 2 gange daglig.
  Den maksimale dosis til personer, der vejer over 85 kg, og som ikke har alvorligt nedsat hjertefunktion er 50 mg 2 gange daglig.


Lægen vil holde dig under tæt kontrol i starten af behandlingen, og når dosis øges. 


Brug til børn og unge 

Carvedilol Nordic Prime anbefales ikke til børn og unger under 18 år. Tal med lægen. 


Ikke alvorligt nedsat leverfunktion eller nedsat nyrefunktion 

Dosis fastsættes af lægen, som vil tilpasse den individuelt til dig. 


Tabletten kan deles i to lige store doser. 


Carvedilol fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine Carvedilol Nordic Prime til alle de anførte doseringer. 

Hvis du har taget for mange Carvedilol Nordic Prime

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Carvedilol Nordic Prime end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Medbring pakningen, indlægssedlen og overskydende tabletter. 


Symptomerne på overdosering kan være: 

 • meget lavt blodtryk
 • meget langsomt hjerteslag
 • hjertesvigt
 • besvær med at trække vejret
 • tab af bevidsthed
 • opkastning
 • krampeanfald.

Hvis du har glemt at tage Carvedilol Nordic Prime

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanker om det. Hvis det næsten er tid til næste dosis, skal du dog springe den glemte dosis over.
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Carvedilol Nordic Prime

Du må ikke holde op med at tage dette lægemiddel uden at tale med lægen om det. Lægen vil eventuelt anvise, at du stopper behandlingen gradvist over 1 til 2 uger.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Kontakt omgående lægen, hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger: 

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

 • Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.


Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede): 

 • Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste med skummende evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Forværring af astmasymptomer.
 • Nyrefunktionspåvirkning, nyresvigt.


Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede): 

 • Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.


Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Alvorlig allergisk reaktion med tegn såsom pludselig hævelse af svælg, ansigt, læber og mund, som kan medføre vejrtræknings- eller synkeproblemer.


Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Alvorlige hudreaktioner, såsom udslæt, hudrødme, blisterdannelse på læberne, omkring øjnene eller i munden, hudafskalning (symptomer på erythema multiforme), sårdannelse i munden, på læberne og på huden (tegn på Stevens-Johnsons syndrom), løsning af hudens øverste lag over hele kroppen (tegn på toksisk epidermal nekrolyse).

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

 • Svimmelhed.
 • Hovedpine.
 • Lavt blodtryk. Tegnene herpå omfatter svimmelhed eller besvimelsesfornemmelse.
 • Kraftesløshed og svaghed (udmattelse).


Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede): 

 • Infektioner i luftveje (bronkitis), lunger (pneumoni), næse og svælg (øvre luftveje). Tegnene herpå omfatter pibende vejrtrækning, kortåndethed, trykken for brystet og ondt i halsen.
 • Urinvejsinfektioner, som kan give vandladningsproblemer.
 • Vægtøgning.
 • Forhøjet kolesterolniveau (ses i en blodprøve).
 • Manglende blodsukkerkontrol hos personer med diabetes.
 • Depression, nedtrykthed.
 • Besvimelse.
 • Nedsat syn, nedsat produktion af tårevæske (tørre øjne, øjenirritation).
 • Langsom puls.
 • Åndenød, for højt blodtryk og besværet vejrtrækning pga. øget blodmængde.
 • Vægtstigning, åndenød, hævede fødder og ben pga. væskeophobning i kroppen.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.
 • Nedsat kredsløb i arme og ben (kolde fingre eller fødder (Claudicatio intermittens).
 • Raynaud’s syndrom (smertende fingre eller tæer, som først bliver rødlige, derefter blålige og til sidst hvide).
 • Forhøjet blodtryk.
 • Åndenød / åndedrætsbesvær.
 • Kvalme, opkastning, diarré, halsbrand, mavesmerter.
 • Smerter i arme og ben, generelle smerter.
 • Nyreproblemer, herunder ændring i vandladningshyppighed.
 • Bleghed og træthed pga. blodmangel.


Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede): 

 • Søvnforstyrrelser, mareridt.
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Forvirring.
 • Psykose.
 • Snurren eller følelsesløshed i hænder eller fødder.
 • Forstoppelse.
 • Kraftige hudreaktioner: Eksem eller irritation af huden / udslæt, nældefeber, kløe, psoriasis og psoriasis lignende hudproblemer.
 • Manglede erektion (erektil dysfunktion).


Sjældne (kan forekomme hos 1 ud af 1.000 personer) 

 • Tilstoppet næse.
 • Mundtørhed.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.


Meget sjælden (kan forekomme hos 1 ud af 10.000 personer) 

 • Ændringer i leverfunktion (konstateret ud fra prøver). Nogle kvinder kan have problemer med at kontrollere blæren, når de lader vandet (urininkontinens). Dette vil blive bedre, når behandlingen stoppes.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorlig, hvis du får feber, skal du straks kontakte lægen.


Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Hårtab.


Symptomer som svimmelhed, besvimelse, hovedpine, svaghed og træthed er sædvanligvis milde og mere sandsynlige i starten af behandlingen. 


Carvedilol Nordic Prime kan også medføre, at personer, der har en meget mild form for sukkersyge kaldet “latent diabetes”, udvikler tegn på sukkersyge. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Carvedilol Nordic Prime indeholder:

 • Aktivt stof: carvedilol. Hver tablet indeholder 25 mg carvedilol.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat; mikrokrystallinsk cellulose; crospovidon; povidon K30; silica, kolloid, vandfri og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Carvedilol Nordic Prime 25 mg er en hvid, rund, hvælvet tablet med delekærv og mærket C4. 


Pakningsstørrelser 

Carvedilol Nordic Prime findes i pakningsstørrelser á 30 og 100 tabletter. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime 

Kongensgade 36, 1. 

6700 Esbjerg 

Fremstiller

SVUS Pharma a.s. 

Smetanovo nabrezi 1238/20a 

500 02 Hradec Kralove 

Tjekkiet 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...