Skinoren®

creme 20%

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Skinoren® creme 20%
Azelainsyre 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Skinoren
 3. Sådan skal du bruge Skinoren
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Skinoren forhindrer vækst af bakterier, som giver akne (bumser). Skinoren gør desuden de øverste lag af huden normale, så der ikke så let kommer akne.
Du kan bruge Skinoren til at lindre akne.

Lægen kan have givet dig Skinoren for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Skinoren

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Skinoren:

 • hvis du er allergisk over for azelainsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i Skinoren (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Skinoren. 

 • Skinoren er kun til udvortes brug.
 • Du skal undgå, at Skinoren kommer i kontakt med dine øjne, mund eller på slimhinder.
 • Hvis du får Skinoren i øjne, mund eller på slimhinder, skal du skylle grundigt med rigelige mængder vand.
 • Hvis øjenirritationen bliver ved, skal du kontakte læge eller skadestue.
 • Vask hænderne efter hver behandling med Skinoren.
 • Der er i sjældne tilfælde set forværring i astma- symptomerne hos nogle astmapatienter, der er blevet behandlet med azelainsyre.

Børn og unge

Skinoren bør ikke anvendes til børn under 12 år, da cremens sikkerhed og virkning hos denne gruppe ikke er blevet fastslået. 

Brug af anden medicin sammen med Skinoren

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Du kan bruge Skinoren sammen med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Du må kun bruge Skinoren efter lægens anvisning. 

 

Amning 

Der bør udvises forsigtighed, når Skinoren gives til ammende kvinder. 

Det vides ikke, om det aktive stof i Skinoren bliver udskilt i modermælken. 

Spædbørn må ikke komme i kontakt med behandlet hud. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Skinoren påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Skinoren indeholder benzoesyre og propylenglycol.

 • Benzoesyre (E210), som virker let irriterende på hud, øjne og slimhinder.
 • Propylenglycol, der kan give irritation af huden.

3. Sådan skal du bruge Skinoren

Brug altid Skinoren nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Skinoren er kun til udvortes brug. 

Den sædvanlige dosis er

Før du smører Skinoren på den angrebne hud, skal du vaske huden grundigt med vand og tørre den godt. Du kan også anvende et mildt hudrensende middel. 

 

Du skal normalt smøre Skinoren på den angrebne hud 2 gange dagligt (morgen og aften). Massér forsigtigt Skinoren ind i huden. 2,5 cm Skinoren er nok til at behandle hele ansigtet. 

 

Det er vigtigt, at du fortsætter med at anvende Skinoren regelmæssigt i hele behandlingsperioden. Det er forskelligt fra person til person, hvor lang tid det er nødvendigt at bruge Skinoren. Behandlingstiden afhænger af hvor svær din akne er. 

 

Normalt ses en tydelig bedring efter ca. 4 ugers behandling. For at få det bedste resultat, bør du bruge Skinoren uafbrudt i flere måneder. Du kan anvende Skinoren i op til ét år. 

 

Tal med din læge, hvis du får kraftig hudirritation, når du bruger Skinoren. Det kan blive nødvendigt at ændre på din behandling med Skinoren. 

 

Brug til børn og unge 

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos unge mellem 12 og 18 år. 

Hvis du har brugt for meget Skinoren

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Skinoren, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at bruge Skinoren

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis. Fortsæt behandlingen som din læge har foreskrevet. 

Hvis du holder op med at bruge Skinoren

Hvis du afbryder behandlingen kan dit hudbesvær blive værre. Kontakt lægen inden du afbryder behandlingen. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hovedsageligt forekommer en brændende fornemmelse på påføringsstedet, kløe eller rødmen af huden. Normalt er symptomerne lette og forsvinder i løbet af behandlingen. 

 

Følgende bivirkninger er baseret på rapporter fra kliniske undersøgelser med Skinoren creme og overvågning efter markedsføringen. Bivirkningerne er ordnet efter deres hyppighed. 

 

Meget almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

På påføringsstedet: Brændende fornemmelse, kløe, rødmen af huden. 

 

Almindelige (forekommer hos op til 1 ud af 10 behandlede): 

På påføringsstedet: Afskalning af huden, smerter, tør hud, misfarvning, hudirritation. 

 

Ikke almindelige (forekommer hos op til 1 ud af 100 behandlede): 

Seboré (overproduktion i talgkirtlerne), akne, lyse pletter i huden. 

På påføringsstedet: Prikkende eller snurrende fornemmelse, eksem, ubehag i huden, hævelse i huden. 

 

Sjældne (forekommer hos op til 1 ud af 1000 behandlede): 

Allergisk reaktion (overfølsomhed) (som kan forekomme sammen med angioødem1 (hurtige hævelser under huden), kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112; kontakteksem1, hævede øjne1, hævet ansigt1), forværring af astma, nældefeber, betændelse i læben, udslæt1, varmefølelse på påføringsstedet, blærer, eksem, sår.

1 Disse bivirkninger er set hos patienter, der anvender Skinoren efter at det er godkendt til markedsføring 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Skinoren utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares over 30 °C. 

Brug ikke Skinoren efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Skinoren indeholder:

 • Aktivt stof: azelainsyre. 1 gram creme indeholder 0,2 gram (20%) azelainsyre.
 • Benzoesyre (E210), cetearyloctanoat, glycerol 85%, cutina CBS (blanding af mono-diglycerider, fedtalkoholer, triglycerider og voks-estere), propylenglycol, Arlatone 983S (polyoxyethylen fedtsyreester), og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Skinoren er en hvid, uigennemsigtig creme. 

 

Pakningsstørrelser 

Skinoren fås i en pakningsstørrelse á 30 g og 60 (2x30) g. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V

Skinoren® er et registreret varemærke, der tilhører Bayer Pharma Aktiengesellschaft. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...