Serevent®

inhalationsspray, suspension 25 mikrogram/dosis

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Serevent® 25 mikrogram/dosis inhalationsspray, suspension 

Salmeterol 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Serevent.
 3. Sådan skal du bruge Serevent.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Serevent inhalationsspray indeholder det aktive stof salmeterol. Salmeterol tilhører en gruppe lægemidler, der er langtidsvirkende og udvider bronkierne, så det bliver lettere at trække vejret. Det virker normalt efter 10-20 minutter, og virkningen holder i mindst 12 timer.
 • Serevent ordineres af lægen, for at du kan undgå problemer med at trække vejret, f.eks. på grund af astma. Hvis du tager Serevent hver dag, vil det hjælpe med at forebygge astmaanfald, herunder også astmaanfald, der skyldes anstrengelse, eller hvis du har anfald om natten.
 • Hvis du tager Serevent hver dag, kan du også forebygge åndedrætsbesvær, der skyldes andre lungesygdomme, f.eks. kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).
 • Serevent hjælper mod problemer med din vejrtrækning. Det virker ikke på pludselige anfald af åndenød og hvæsende vejrtrækning, hvor du skal bruge en hurtigvirkende anfaldsmedicin, f.eks. salbutamol.
 • Serevent er ordineret til dig som inhalationsspray og skal inhaleres direkte ned i lungerne.
 • Serevent indeholder drivmidlet norfluran, som er mere miljøvenligt end de cfc-gasser, der før blev brugt. Der kan derfor være en forskel i smagen, men det betyder ikke noget for virkningen af Serevent.

Hvis du får Serevent for din astma, skal du altid bruge det sammen med inhalationsmedicin med binyrebarkhormon, som du samtidig skal have ordineret af lægen. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Serevent

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Serevent:

 • hvis du er allergisk over for salmeterol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Serevent (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Serevent  

 • hvis din astma eller vejrtrækning bliver værre, skal du straks kontakte lægen. Du synes måske, at din vejrtrækning bliver mere hvæsende og besværet, eller du har en følelse af, at det strammer til hen over brystet, eller du har mere brug for din hurtigvirkende anfaldsmedicin. Hvis det er tilfældet, skal du ikke tage flere doser Serevent. Så ville du kunne få mere ondt i brystet og blive alvorligt syg. Du skal gå til lægen, fordi behandlingen af din astma måske skal ændres.
 • hvis du får Serevent for din astma, er det vigtigt at fortsætte med den astmamedicin, du får i forvejen, især binyrebarkhormon (som inhalation eller tabletter). Du skal fortsætte med medicinen, nøjagtig som du plejer, medmindre lægen siger noget andet, også selv om du har fået det bedre. Hold ikke op med at tage din medicin med binyrebarkhormon, når du begynder at bruge Serevent.


Når din astma er velkontrolleret, kan lægen vurdere, at det er hensigtsmæssigt at nedsætte din dosis gradvist. 


Lægen vil muligvis følge din behandling tættere, hvis du har en øget hormonproduktion fra skjoldbruskkirtlen, hvis du har diabetes (Serevent kan øge blodsukkeret), eller hvis du har en hjertesygdom, f.eks. uregelmæssigt eller hurtigt hjerteslag. 

Brug af anden medicin sammen med Serevent

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • Svamp (f.eks. ketoconazol eller itraconazol)
  • Hiv (rentonavir)
  • Lungebetændelse (telithromycin)
  • Astma (f.eks. xantinderivater)
  • Forhøjet blodtryk eller hjertesygdomme (f.eks. vandrivende, betablokkere)

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Graviditet: 

Du bør ikke bruge Serevent, hvis du er gravid. Tal med lægen. 

Amning: 

Du må ikke bruge Serevent, hvis du ammer. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Serevent påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Serevent

Brug altid Serevent nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Hvis du får Serevent for din astma, skal du altid bruge det sammen med inhalationsmedicin med binyrebarkhormon, som du samtidig skal have ordineret af lægen.  

Den sædvanlige dosis er

Du skal tage Serevent hver dag og kun holde op, hvis lægen råder dig til det. 

Du vil føle medicinens virkning inden for det første døgn. 

Serevent er til inhalation gennem munden. 


Dosering ved astma:  

Voksne og børn fra 12 år: 

Startdosis: 2 pust 2 gange daglig. 

Ved mere alvorlig astma kan lægen ordinere, at dosis øges til 4 pust 2 gange daglig 


Børn fra 4 til 12 år 

Den sædvanlige dosis er 2 pust 2 gange daglig. Serevent bør ikke anvendes til børn under 4 år. 


Dosering ved Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL, herunder bronkitis og emfysem): 

Voksne over 18 år: 

Startdosis: 2 pust 2 gange daglig. 

Ikke relevant for børn og unge. 

Brugsanvisning

Få lægen, sygeplejersken eller apoteket til at vise dig, hvordan du skal bruge din spray, og sørg for jævnligt at få tjekket, at du bruger den korrekt. Hvis du ikke bruger sprayen som anvist, kan det bevirke, at medicinen ikke hjælper mod din astma eller KOL. 


Medicinen er i en trykbeholder monteret i plasthylster med mundstykke. 


Klargøring af sprayen 

 1. Når du bruger din spray første gang, skal du prøve, om den virker. Tag beskyttelseshætten af ved at klemme let om siderne med tommel- og pegefinger, og træk den af.
  Serevent Orifarm A/S inhalationsspray, suspension 25 mikrogram/dosis
 2. Ryst sprayen grundigt, og hold den væk fra dig, idet du trykker to pust ud i luften. Gør dette igen, hvis sprayen ikke har været brugt i en uge eller mere.


Inhalationsteknik 

Det er vigtigt, at du trækker vejret så langsomt som muligt, lige før du skal bruge din spray. 

 1. Du skal sidde ret op eller stå op, når du bruger din spray.
 2. Fjern beskyttelseshætten (se foto ovenfor). Sørg for at mundstykket er rent både indvendigt og udvendigt, og at der ikke sidder noget i det.
 3. Ryst sprayen 4-5 gange for at sikre, at der ikke er løse genstande, og at indholdet i sprayen bliver blandet ordentligt.
  Serevent Orifarm A/S inhalationsspray, suspension 25 mikrogram/dosis
 4. Hold sprayen lodret med tommelfingeren på basis under mundstykket. Foretag den dybeste udånding, du finder behagelig.
  Serevent Orifarm A/S inhalationsspray, suspension 25 mikrogram/dosis
 5. Sæt mundstykket mellem tænderne og lad læberne slutte tæt omkring det uden at bide i mundstykket.
  Serevent Orifarm A/S inhalationsspray, suspension 25 mikrogram/dosis
 6. Træk vejret gennem munden. Tryk beholderen hårdt ned i starten af en indånding gennem munden for at afgive et pust medicin. Inhalér dosis roligt og dybt.
  Serevent Orifarm A/S inhalationsspray, suspension 25 mikrogram/dosis
 7. Hold vejret i nogle få sekunder, og fjern sprayen fra munden.
  Serevent Orifarm A/S inhalationsspray, suspension 25 mikrogram/dosis
 8. Vent ½ minut mellem hvert pust og gentag så pkt. 3-7.
 9. Tryk beskyttelseshætten på med et klik lige efter brug for at holde mundstykket rent.


Øv dig foran et spejl de første gange. Hvis du kan se, at der kommer en sky op af sprayen eller ud af mundvigene, skal du begynde forfra. 

Hvis du eller dit barn har svært ved at bruge sprayen, kan en såkaldt spacer, Volumatic, muligvis være til gavn for behandlingen. Tal med lægen eller apoteket. 

Rengøring af sprayen

For at undgå tilstopning skal sprayen gøres ren mindst en gang om ugen. 

 • Fjern beskyttelseshætten.
 • Fjern aldrig trykbeholderen fra plasthylstret.
 • Tør mundstykket indvendigt og udvendigt og tør plasthylstret med en tør klud.
 • Tryk beskyttelseshætten på med et klik.

Trykbeholderen må ikke komme i vand. 

Hvis du har brugt for meget Serevent

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Serevent, end der står i denne
information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Symptomer: 

 • Svimmelhed, forhøjet blodtryk, rysten, hovedpine, hurtig puls, svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. lavt kalium i blodet.

Hvis du har glemt at bruge Serevent

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Serevent

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hovedpine
 • Rysten
 • Hjertebanken
 • Muskelkramper

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Udslæt (kløe og rødme)
 • Nervøsitet
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De/du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Søvnløshed/søvnforstyrrelser
 • Svimmelhed

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Vand i kroppen. Kontakt lægen.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen
 • Svælgirritation
 • Kvalme
 • Smerter i leddene
 • Brystsmerter

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Serevent utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Serevent efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Tryk beskyttelseshætten på mundstykket med et klik lige efter brug.
 • Opbevar ikke Serevent ved temperaturer over 30 °C.
 • Beholder under tryk. Må ikke udsættes for højere temperatur end 50 °C.
 • Trykbeholderen må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Serevent indeholder:

Aktivt stof: 

Salmeterolxinafoat svarende til salmeterol 25 mikrogram/dosis. 

 

Øvrige indholdsstoffer: Norfluran (HFA 134a)  

Udseende og pakningsstørrelser:

Serevent inhalationsspray, suspension er hvid til hvidlig suspension i aluminiumsbeholder i grønt plasthylster.” 

Serevent fås i: 

Serevent 25 mikrogram/dosis i en pakning med 120 doser. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...