Zofran®

suppositorier 16 mg

Novartis Healthcare

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zofran® 16 mg suppositorier  

ondansetron  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zofran
 3. Sådan skal du tage Zofran
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Zofran er et kvalmestillende lægemiddel. Det bruges til at forhindre kvalme og opkast, som kan opstå under behandling mod kræft (kemoterapi eller stråling). 

 

Zofran er en 5HT3-receptor antagonist, og virker ved at blokere 5HT3-receptorer på nerveceller, som findes både i og udenfor centralnervesystemet. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zofran

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Zofran:

 • hvis du er allergisk over for ondansetron eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zofran (angivet i punkt 6)
 • tager apomorfin, der er medicin mod Parkinsons sygdom

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Zofran: 

 • hvis du er overfølsom over for andre lægemidler som ligner Zofran (det er lægemidler, der indeholder granisetron eller palonosetron)
 • hvis du har en hjertesygdom, såsom uregelmæssig hjerterytme (arytmi), nedsat hjertefunktion, langsom puls, medfødt langt QT syndrom eller forhøjet blodtryk
 • hvis du har en ændring af blodets indhold af salte (elektrolytforstyrrelser)
 • hvis du har nedsat leverfunktion
 • hvis du har forstoppelse eller tegn på en tarmsygdom

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Zofran. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Zofran

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Tal med lægen, hvis du tager medicin mod: 

 • epilepsi (fx phenytoin eller carbamazepin)
 • tuberkulose (fx rifampicin)
 • visse former for kræft (fx antracykliner som doxorubicin, daunorubicin og monoklonale antistoffer som trastuzumab)
 • antibiotika (fx erythromycin, ketoconazol)
 • hjerteproblemer (fx beta-blokkere som atenolol, timolol eller antiarytmika som amiodaron)
 • SSRI, selektive serotoningenoptagshæmmere, som bruges mod depression og/eller angst, fx fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram, escitalopram
 • SNRI, serotonin-noradrenalingenoptagshæmmere, bruges mod depression og/eller angst, fx venlafaxin, duloxetin
 • smerter (tramadol)

 

Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis. 

Brug af Zofran sammen med mad og drikke

Du kan tage Zofran sammen med mad og drikke. 

Graviditet og amning

Du bør ikke anvende Zofran i første trimester af en graviditet, da Zofran kan give let øget risiko for, at barnet fødes med læbe-ganespalte. Hvis du allerede er gravid, har mistanke om, at du kan være gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge lægen eller apotekspersonalet til råds, før du tager Zofran. Hvis du er en kvinde, der kan blive gravid, vil du måske blive rådet til at bruge sikker prævention. 

 

Du bør ikke amme, når du er i behandling med Zofran. Ondansetron kan muligvis udskilles i modermælken og kan måske påvirke barnet. Tal med din læge.  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zofran påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Zofran

Tag altid Zofran nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Zofran suppositorier skal indføres langt op i endetarmen. Det anbefales at indføre suppositorierne, efter du har haft afføring. 

 

Suppositorierne må ikke tages oralt. Må kun bruges ved at indføre dem i endetarmen. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:  

Kvalme og opkastning efter kemoterapi eller strålebehandling: 

1 suppositorie (16 mg) 1-2 timer før behandling. Derefter 1 suppositorie (16 mg) 1 gang daglig i højst 5 døgn. Fortsæt med Zofran som lægen har foreskrevet. 

 

Børn:  

Zofran suppositorier må ikke anvendes til børn. 

 

Nedsat leverfunktion:  

Hvis du har nedsat leverfunktion må du ikke bruge Zofran suppositorier, da dosis ikke bør overskride 8 mg daglig. Brug i stedet for Zofran frysetørrede tabletter eller oral opløsning (mikstur). 

 

Nedsat nyrefunktion:  

Det er normalt ikke nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Zofran suppositorier

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Zofran, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Symptomer på overdosering kan være synsforstyrrelser, forstoppelse og svimmelhed på grund af lavt blodtryk eller meget langsom puls. 

Hvis du har glemt at tage Zofran

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Zofran

Du må kun holde pause med eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Hovedpine

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Rødme og varmefølelse
 • Forstoppelse
 • Lokal brændende fornemmelse efter anvendelse af suppositorierne

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Langsom puls (kan blive alvorligt). Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte lægen eller skadestue. Ring evt. 112
 • Uregelmæssig puls (kan være eller blive alvorligt). Tal med lægen
 • Brystsmerter - med eller uden EKG-forandringer (kan blive alvorligt). Tal med lægen
 • Krampeanfald
 • Bevægelsesforstyrrelser, herunder meget langsomme ufrivillige, vridende bevægelser af kroppen
 • Kramper i øjenmusklerne med stirren opad. Kontakt lægen eller skadestue. Ring evt. 112
 • Hikke
 • Svimmelhed på grund af lavt blodtryk
 • Muskelkramper

 

Ikke almindelige bivirkninger som kan ses ved blodprøver:  

 • Stigning i stoffer (enzymer) der dannes af leveren

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt (ring 112)
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls (medfører nogle gange et pludseligt tab af bevidsthed). Kontakt straks lægen eller skadestue. Ring evt. 112
 • Forbigående synsforstyrrelser f.eks. sløret syn
 • Overfølsomhed overfor andre lægemidler mod kvalme eller opkastning

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Hurtig puls (kan blive alvorligt). Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte lægen eller skadestue. Ring evt. 112
 • Forbigående blindhed
 • Toksisk hududslæt, herunder kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt lægen eller skadestuen

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Brug ikke lægemidlet, hvis pakningen viser tegn på beskadigelse eller at have været åbnet. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zofran suppositorier indeholder:

 • Aktivt stof: Ondansetron
 • Øvrige indholdsstoffer: Witepsol S58 (en blanding af hårdfedt, cetomacrogol 1000 og glycerylricinoleat)

Udseende og pakningsstørrelser:

Udseende  

Zofran suppositorier er glatte, hvide og torpedoformede. 

 

Pakningsstørrelser  

Suppositorierne findes i blisterpakninger med 5 stk. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Novartis Healthcare A/S  

Edvard Thomsens Vej 14  

DK-2300 København S 

E-mail: skriv.til@novartis.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2019  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...