Elocom

kutanopløsning 1 mg/ml

Nordic Prime

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Elocom 1 mg/ml (0,1 %) kutanopløsning  

mometasonfuroat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Elocom til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Elocom
 3. Sådan skal du bruge Elocom
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

 • Elocom indeholder et stærkt binyrebarkhormon.
 • Elocom dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe. Derved mindskes udbredelsen af udslæt, eksem eller psoriasis.
 • Du kan bruge Elocom til behandling af forskellige former for eksem og psoriasis.

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Elocom

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Elocom:

 • hvis du er allergisk over for mometasonfuroat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Elocom (angivet i punkt 6).
 • hvis du har betændelse i huden, som skyldes parasit- og svampeinfektion (f.eks. cancida eller dermatofyter), bakterieinfektion (f.eks. børnesår eller en hudlidelse med dannelse af pus i huden).
 • hvis du har en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næse, kinder, hage og pande (rosacea).
 • hvis du har betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
 • hvis du har sygdomme på huden, der skyldes virus f.eks. forkølelsessår, skoldkopper, vorter, kønsvorter eller en sjælden hudsygdom med gullige hårde svulster.
 • hvis du har tuberkulose eller syfilis.
 • på bumser eller områder med bumser.
 • på tynd hud, der let går i stykker/skør hud.
 • på sår eller hud fyldt med sår.
 • på friktionsudslæt.
 • på hudreaktion efter vaccination.
 • på kløe ved endetarmen eller på kønsdele.
 • til børn under 1 år med hudlidelser, f.eks. eksem eller bleeksem.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Elocom. 

 

Vær opmærksom på følgende:  

 • Behandlingen må ikke vare længere tid end højst nødvendigt og ikke mere end fire uger, uden at din læge igen har set på din hudsygdom.
 • Du må ikke bruge Elocom længere tid end aftalt med lægen. Det gælder især ved behandling af den sarte hud i ansigtet, hvor brugen skal begrænses til 5 dage ad gangen, armhuler, lyske, ved endetarmsåbning og på kønsdele.
 • Elocom skal anvendes med forsigtighed til børn fra 2 år og ikke længere end 3 uger, med mindre andet er aftalt med lægen. Børn har større risiko for bivirkninger.
 • Elocom frarådes til børn under 2 år.
 • Langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig, især i ansigtet, på kønsdelene og på indersiden af arme og ben.
 • Hvis huden bliver mere irriteret, betændt, rød, eller klør og svier, skal du tale med din læge. Der kan være kommet betændelse eller allergi.
 • Du må ikke bruge tætsluttende og lufttæt forbinding eller plaster, hvis der er betændelse i huden.
 • Du må ikke bruge Elocom rundt om øjnene eller på øjenlågene, pga. meget sjælden risiko for synstab eller grå stær.
 • Undgå at få Elocom i øjnene.
 • Hvis du har brugt Elocom i lang tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre din hudsygdom. Tal med lægen om langsom udtrapning af behandlingen.
 • Dine binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du bruger Elocom i længere tid. Fortæl derfor lægen, at du bruger Elocom, hvis du er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.
 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Elocom.
 • Udvis forsigtighed ved behandling af psoriasis på grund af nedsat hudbarriere (dvs. at huden danner færre fedtstoffer og vandindholdet er nedsat i forhold til normal hud). Derfor er der risiko for forværring af sygdommen, udvikling af resistens samt risiko for udvikling af en bestemt type psoriasis med pusholdige blærer. Før du bruger Elocom til behandling af psoriasis, skal du rådføre dig med din læge, som vil kontrollere tilstandens udvikling regelmæssigt.
 • Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Brug af anden medicin sammen med Elocom

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  

 

Du kan bruge Elocom med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun bruge Elocom efter aftale med lægen. 

 

Amning  

Hvis du ammer, må du kun bruge Elocom efter aftale med lægen. Du må ikke bruge Elocom på brystet, mens du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Elocom påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Elocom indeholder propylenglycol

Denne medicin indeholder propylenglycol, der kan give irritation af huden. 

3. Sådan skal du bruge Elocom

Brug altid Elocom nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Voksne: 

Påsmør Elocom i et tyndt lag 1 gang dagligt. 

 

Kutanopløsningen bruges normalt på meget behårede hudområder. 

 

Brug til børn:  

Du må kun bruge Elocom til børn efter aftale med lægen. 

Når du har fået den ønskede virkning af Elocom, skal du gradvist trappe ud af behandlingen efter vejledning fra din læge. 

 

Vask hænder efter påsmøring, med mindre du skal behandle hænderne. Du kan eventuelt bruge handsker til påsmøring. 

 

Undgå at få Elocom i øjnene. 

Hvis du har brugt for meget Elocom

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Elocom, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med. 

 

I sjældne tilfælde efter langvarig og overdreven brug kan du få rødt, rundt måneansigt, mindre muskler, uønsket behåring, blålige striber i huden, øgede fedtdepoter på maven og i nakken samt andre bivirkninger (se punkt 4 Bivirkninger). 

Hvis du har glemt at bruge Elocom

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Smør et tyndt lag Elocom på, så snart du kommer i tanke om det, og fortsæt derefter som lægen har anvist. 

Hvis du holder op med at bruge Elocom

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Rødt, rundt måneansigt, sukkersyge, for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken (Cushings syndrom). Kontakt lægen.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

 • Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse).
 • Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt. Kontakt lægen.
 • Børn kan få vedvarende hovedpine på grund af forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen.
 • Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Betændelse i det behandlede område.
 • Tynd hud, der let går i stykker, strækmærker.
 • Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme på næse, kinder, pande og hage (steroid- rosacea).
 • Små, punktformede eller større blødninger i huden.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst/ tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.
 • Overfølsomhed (mometasonfuroat).

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Betændelse i hårsække (folliculitis).
 • Brændende følelsee.
 • Kløe.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

 • Sløring af betændelse i huden, forværring af betændelse i huden og bylder.
 • Udvidelse af de små blodkar i huden.
 • Rødme.
 • Udslæt med bumser.
 • Prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden.
 • Smerte eller reaktion fra det behandlede område.
 • Kontakteksem.
 • Nedsat pigment i huden.
 • Sløret syn.

 

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker du information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. 

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Elocom utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Elocom efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Elocom indeholder:

 • Aktivt stof: Mometasonfuroat 1 mg/ml.
 • Øvrige indholdsstoffer: Isopropylalkohol, propylenglycol, hydroxypropylcellulose, natriumdihydrogenphosphatdihydrat, fortyndet phosphorsyre og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Elocom kutanopløsning er en farveløs/råhvid klar væske. 

 

Pakningsstørrelser  

Elocom kutanopløsning 1 mg/ml (0,1 %) fås i pakninger med 60 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime 

Kongensgade 36, 1. 

6700 Esbjerg 

Fremstiller

SVUS Pharma a.s.  

Smetanovo nabrezi 1238/20a  

500 02 Hradec Kralove  

Tjekkiet 

 

Elocom svarer til Elocon. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2018.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...