Famvir®

filmovertrukne tabletter 125 mg og 500 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Famvir® 125 mg og 500 mg filmovertrukne tabletter 

famciclovir 

 

Famvir® er et registreret varemærke, der tilhører Novartis International Pharmaceutical Ltd. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Famvir til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Famvir
 3. Sådan skal du tage Famvir
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Famvir er antiviral medicin. Den forhindrer den inficerende virus i at formere sig. Da virus formerer sig meget tidligt i infektionen, vil du have størst gavn af behandlingen, hvis du begynder på behandlingen med Famvir så tidligt som muligt efter, at de første symptomer opstår. 


Famvir bruges til at behandle to typer af virusinfektion hos voksne: 

 • Helvedesild (herpes zoster), der er en virusinfektion, som forårsages af en virus, som kaldes varicella zoster (den samme virus, som giver skoldkopper). Famvir forhindrer virus i at spredes i kroppen, så helbredelse kan ske hurtigere.
 • Famvir bruges også til behandling af helvedesild i området omkring øjet eller i selve øjet (oftalmisk zoster).
 • Genital herpes. Genital herpes er en virusinfektion, som forårsages af herpes simplex-virus type 1 eller 2. Den spredes normalt ved seksuel kontakt. Den giver blistre og brænden eller kløe omkring kønsdelene, hvilket kan være smertefuldt. Famvir bruges til at behandle genital herpes hos voksne. Personer, som ofte har genital herpes, kan også tage Famvir som hjælp til at forebygge angrebene.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Famvir

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Famvir:

 • hvis du er allergisk over for famciclovir eller et af de øvrige indholdsstoffer i Famvir (angivet i punkt 6) eller over for penciclovir (den aktive metabolit af famciclovir og et indholds- stof i visse andre lægemidler).


Spørg din læge til råds, hvis du tror, du er overfølsom. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Famvir: 

 • hvis du har nyreproblemer (eller tidligere har haft det). Din læge kan beslutte at give dig en lavere Famvir-dosis.
 • hvis du har problemer med dit immunforsvar. hvis du har leverproblemer.

Hvis noget af ovenstående passer på dig, skal du fortælle det til din læge, før du begynder at tage Famvir. 

Børn og unge (under 18 år)

Det frarådes at bruge Famvir til børn og unge. 

Undgå at smitte andre med genital herpes

Hvis du tager Famvir for at behandle eller under- trykke genital herpes, eller hvis du tidligere har haft genital herpes, bør du fortsat praktisere sikker sex, inkl. brug af kondom. Dette er vigtigt for at undgå, at du overfører infektionen til andre. Du bør ikke have sex, hvis du har genitale sår eller blistre. 

Brug af anden medicin sammen med Famvir

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, fx naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Det er især vigtigt, hvis du tager nogen af følgende lægemidler: 

 • Raloxifen (bruges til at forebygge og behandle osteoporose).
 • Probenecid (bruges til at behandle højt indhold af urinsyre i blodet i forbindelse med gigt og til at øge blodets antibiotikaindhold af penicillin-typen), eller enhver anden medicin, som kan påvirke nyrerne.

Brug af Famvir sammen med mad og drikke

Du kan tage Famvir sammen med eller uden mad og drikke. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet
Famvir må ikke tages under graviditet, medmindre det er strengt nødvendigt. Din læge vil fortælle dig om de mulige risici, der er ved at tage Famvir under graviditet.

Amning
Du må ikke tage Famvir, hvis du ammer, medmindre det er absolut nødvendigt. Din læge vil diskutere de mulige risici, der er forbundet med at tage Famvir under amning, med dig.

Frugtbarhed
Kliniske data tyder ikke på, at Famvir har indflydelse på mænds frugtbarhed. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Famvir kan forårsage svimmelhed, døsighed eller forvirring. Hvis du oplever nogle af disse symptomer, mens du tager Famvir, må du ikke køre bil, motorcykel eller cykle eller arbejde med værktøj eller maskiner. 

Famvir 125 mg indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Famvir

Tag altid Famvir nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Voksne:
 

 • Den daglige dosis og varigheden af behandlingen vil afhænge af den type virusinfektion, du har - se nedenfor. Din læge vil ordinere den korrekte dosis til dig.
 • Det bedste resultat af behandling opnås, hvis behandlingen startes så hurtigt som muligt efter, at de første tegn og symptomer opstår.
 • Undgå seksuel kontakt med andre, hvis du har symptomer på genital herpes - også selvom du har startet behandlingen med Famvir. Dette er fordi, du kan overføre herpesinfektionen til din partner.
 • Hvis du har eller har haft nyreproblemer, kan din læge beslutte at give dig en lavere dosis af Famvir.


Dosering ved helvedesild
Hvis dit immunsystem er normalt, er den anbefalede dosis 500 mg tre gange daglig i 7 dage. 

Hvis dit immunsystem er nedsat, er den anbefalede dosis 500 mg tre gange daglig i 10 dage.

Dosering ved genital herpes
Dosis afhænger af tilstanden i dit immunsystem og stadiet af din infektion. 


Hvis du har et normalt immunsystem, er doseringen:

Ved første udbrud er den anbefalede dosis 

250 mg tre gange daglig i 5 dage.
For at behandle yderligere udbrud, er den anbefalede dosis 125 mg to gange daglig i 5 dage. 

For at forebygge yderligere udbrud, er den anbefalede dosis 250 mg to gange daglig.

Din læge vil fortælle dig hvor længe, du skal fortsætte behandlingen. 


Hvis dit immunsystem er nedsat, er doseringen:

For at behandle det aktuelle udbrud, er den anbefalede dosis 500 mg to gange daglig i 7 dage. 

For at forebygge fremtidige udbrud, er dosis 500 mg to gange daglig. 


Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal fortsætte med at tage dine tabletter.

Ældre over 65 år:
Ændring af dosis er ikke nødvendig, med mindre nyrefunktionen er nedsat.

Brug til børn og unge under 18 år:
Børn og unge under 18 år må kun få Famvir efter lægens anvisning.

Nedsat nyrefunktion:
Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion:
Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Famvir

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Famvir end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Indtagelse af for mange Famvir kan påvirke nyrerne. Hos patienter, der på forhånd har nyreproblemer, kan det i sjældne tilfælde medføre nyresvigt, hvis deres dosis ikke er korrekt nedsat. 

Hvis du har glemt at tage Famvir

Hvis du har glemt at tage en dosis Famvir, bør du tage den, så snart du kommer i tanke om det. 

Tag derefter den næste dosis som planlagt.
Tag dog ikke to doser inden for et tidsinterval på mindre end en time. I sådanne tilfælde skal du springe den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Famvir

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 patienter): 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Gulfarvning af huden og/eller øjne (tegn på gulsot). Kontakt læge eller skadestue.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Alvorlige hudreaktioner (f.eks. blæreformet udslæt og betændelse huden, især på hænder og ben/fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber eller kraftig afskalning og afstødning af yderste hudlag). Kontakt læge eller skadestue.
 • Krampeanfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Hovedpine.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): 

 • Kvalme.
 • Opkastning.
 • Mavesmerter.
 • Diarré.
 • Svimmelhed.
 • Hududslæt.
 • Kløe.
 • Leverundersøgelse, der giver unormale resultater.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • Forvirring.(hovedsageligt hos ældre)
 • Døsighed (hovedsageligt hos ældre).
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 patienter): 

 • Hallucinationer Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Hjertebanken.

Bivirkninger, hvor hyppigehden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
 • Allergisk reaktion med feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kontakt lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Famvir utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 25 °C.
 • Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.
 • Brug ikke Famvir efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Famvir indeholder:

 • Aktivt stof: Famciclovir 125 mg og 500 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: Natriumstivelsesglycolat (Type A), hydroxypropylcellulose og magnesiumstearat. Famvir 125 mg indeholder desuden vandfrit lactose.
  Filmovertræk: Hypromellose, titandioxid (E171) og macrogol (4000 og 6000).

Udseende og pakningsstørrelser:

Famvir 125 mg er en hvid, rund, udadbuet, filmovertrukket tablet med skrå kant præget med ”FV” på den ene side og ”125” på den anden side. 

 

Famvir 500 mg er en hvid, oval, udadbuet, filmovertrukket tablet med skrå kant præget med ”FV 500” på den ene side og blank på den anden side. 

 

Famvir 125 mg findes i pakningsstørrelsen 10 filmovertrukne tabletter. 

 

Famvir 500 mg findes i pakningsstørrelsen 21 filmovertrukne tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S 

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad 

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...