Viscotears®

øjengel, endosis 2 mg/g

Dr. Gerhard Mann

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Viscotears 2 mg/g øjengel i enkeltdosisbeholder
carbomer 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt. 4
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
 • Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Viscotears
 3. Sådan skal du bruge Viscotears
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Viscotears er en kunstig tårevæske (gel med carbomer), som anvendes ved nedsat tåre- eller slimproduktion (tørhed i øjnene). Viscotears fugter øjet og danner en beskyttende hinde, som kan vare i op til 6 timer.
 

Viscotears kan fås uden recept.
 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide før du begynder at bruge Viscotears

Brug ikke Viscotears

 • Hvis du er allergisk over for carbomer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Viscotears (angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Viscotears.

Brug kun Viscotears i øjnene.

Hvis du oplever øjensmerter, synsforandringer, øjenirritation, vedvarende rødme, eller hvis tilstanden forværres eller varer ved, skal du holde op med at brugeViscotears og kontakte lægen.

Hvis du bruger kontaktlinser:
Tag kontaktlinserne ud, inden du bruger Viscotears og vent mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen. 

Børn og unge under 18 år

Sikkerhed og virkning af Viscotears hos børn og unge i den dosering, der er anbefalet til voksne, er klarlagt i forbindelse med klinisk erfaring, men der foreligger ingen data fra kliniske forsøg. 

Brug af anden medicin sammen med Viscotears

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Viscotears kan anvendes under graviditet og amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis dit syn bliver midlertidigt sløret, efter du har brugt Viscotears, må du ikke køre bil eller arbejde med maskiner, før dit syn er klart igen. 

3. Sådan skal du bruge Viscotears

Brug altid Viscotears nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. 

Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Voksne 

1 dråbe 3-4 gange daglig i hvert øje efter behov. 

Indholdet i enkeltdosisbeholderen rækker til behandling af begge øjne. 

 

Børn og unge under 18 år 

Sikkerhed og virkning af Viscotears hos børn og unge i den dosering, der er anbefalet til voksne, er klarlagt i forbindelse med klinisk erfaring, men der foreligger ingen data fra kliniske forsøg. 


Brug kun Viscotears til at dryppe i øjet/øjnene. 

Sådan bruger du Viscotears korrekt

 1. Hent Viscotears-enkeltdosisbeholderen.
 2. Vask dine hænder og sæt dig evt. foran et spejl.
 3. Hold enkeltdosisbeholderen med spidsen pegende nedad og ”ryst” gelen ned mod spidsen med en hurtig håndbevægelse (som med et kviksølvtermometer). For lettere at kunne trykke Viscotears gelen ud af enkeltdosisbeholderen er det vigtigt, at indholdet er samlet i spidsen.
 4. Drej beholderens plasthætte af.
 5. Læn hovedet tilbage, og træk det nedre øjenlåg nedad med en ren finger.
 6. Hold spidsen tæt hen til øjet. Brug et spejl, hvis det gør det nemmere.
 7. Undgå at berøre øjet eller øjenlåget, øjenomgivelser eller andre overflader med tubespidsen.
 8. Hold beholderen lodret med spidsen pegende nedad (se billedet) - derved dannes en lille dråbe på spidsen og dråben dryppes i øjet (mellem nedre øjenlåg og øjet).
 9. Hvis du bruger Viscotears i begge øjne, gentages trinene 5-8 for det andet øje.

Viscotears Dr. Gerhard Mann øjengel, enkeltdosisbeholder 2 mg/g 

Hvis dråben ikke rammer øjet, så prøv igen. 

 

Hvis du bruger andre øjendråber, øjensalve eller gelpræparater samtidig med Viscotears, så vent mindst 5 minutter mellem Viscotears og de øvrige øjenpræparater. Øjensalver og -geler (Viscotears) skal altid tages sidst. 


Viscotears øjengel er steril indtil enkeltdosisbeholderen bliver åbnet, og gelen skal anvendes umiddelbart efter åbning. Spidsen på enkeltdosisbeholderen må ikke berøre øjet, da dette kan forårsage skade på øjet. Åbnede enkeltdosisbeholdere skal kasseres efter brug. 

Hvis du har brugt for meget Viscotears

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Viscotears, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Der forventes ingen bivirkninger ved indtagelse af en større dosis Viscotears end den sædvanlige dosis. 

Hvis du har glemt at bruge Viscotears

Hvis du har glemt at tage en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. 


Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Der kan forekomme følgende reaktioner i dine øjne:
 

Det er sjældent, at der opstår bivirkninger efter behandling med Viscotears øjengel i enkeltdosisbeholdere. Følgende bivirkninger, der er opstået efter behandling med Viscotears øjengel iflerdosisbeholder, formodes at kunne opstå ved behandling med Viscotears enkeltdosisbeholder:
 

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

Sløret syn
 

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede): 

Okulært ubehag, skorper på kanten af øjenlåget, øjenirritation
 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):
Hævelse i øjet, øjensmerter, kløe i øjet, rødme i øjet, øget tåreproduktion.
 

Reaktioner i andre dele af kroppen: 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede): 

Betændelseslignende tilstand (inflammation) i huden.
 

Hyppighed ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data): 

Allergi (overfølsomhed).
 

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Opbevar enkeltdosisbeholderen i den ydre karton beskyttet mod lys.
 

Brug ikke Viscotears efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Kassér enkeltdosisbeholderen umiddelbart efter brug.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Viscotears 2 mg/g øjengel i enkeltdosisbeholder indeholder: 

 • Aktivt stof: carbomer. Hvert g gel indeholder: 2 mg carbomer.
 • Øvrige hjælpestoffer: natriumhydroxid (til justering af pH), sorbitol (E420) og vand til injektionsvæsker.


Viscotears øjengel i enkeltdosisbeholdere indeholder ikke konserveringsmiddel. 

Udseende og pakningsstørrelser

Viscotears er en klar, farveløs gel, der leveres i 0,6 ml plast enkeltdosisbeholdere.
Pakningsstørrelser: 30 x 0,6 ml og 120 x 0,6 ml 

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH
Berlin 

Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 29. marts 2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...