Viscotears®

øjengel 2 mg/g

Dr. Gerhard Mann

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Viscotears 2 mg/g, øjengel 

carbomer 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets eller anvisning. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
 • Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Viscotears
 3. Sådan skal du bruge Viscotears
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Viscotears er en kunstig tårevæske (gel med carbomer), som anvendes ved nedsat tåre- eller slimproduktion (tørhed i øjnene). Viscotears fugter øjet og danner en beskyttende hinde, som kan vare i op til 6 timer. 


Viscotears kan fås uden recept. 


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Viscotears

Brug ikke Viscotears

 • Hvis du er allergisk over for carbomer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Viscotears (angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du bruger Viscotears. 


Hvis du oplever øjensmerter, synsforandringer, øjenirritation, vedvarende rødme, eller hvis tilstanden forværres eller varer ved, skal du holde op med at bruge Viscotears og kontakte lægen. 

Børn og unge under 18 år

Sikkerhed og virkning af Viscotears hos børn og unge i den dosering, der er anbefalet til voksne, er klarlagt i forbindelse med klinisk erfaring, men der foreligger ingen data fra kliniske forsøg. 

Brug af anden medicin sammen med Viscotears

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Viscotears kan anvendes under graviditet og i ammeperioden 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis dit syn bliver midlertidigt sløret, efter du har brugt Viscotears, må du ikke køre bil eller arbejde med maskiner, før dit syn er klart igen. 

Viscotears indeholder cetrimid

Hvis du bruger kontaktlinser:
Tag kontaktlinserne ud, inden du bruger Viscotears og vent mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen.
Viscotears indeholder cetrimid, som kan give øjenirritation og er kendt for at misfarve bløde kontaktlinser. Undgå kontakt med bløde kontaktlinser. 

3. Sådan skal du bruge Viscotears

Brug altid Viscotears nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets eller anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

1 dråbe 3-4 gange daglig i hvert øje efter behov. 


Børn og unge under 18 år
 

Sikkerhed og virkning af Viscotears hos børn og unge i den dosering, der er anbefalet til voksne, er klarlagt i forbindelse med klinisk erfaring, men der foreligger ingen data fra kliniske forsøg. 


Brug kun Viscotears til at dryppe i øjet/øjnene. 

Sådan skal du bruge Viscotears

 1. Hent Viscotears-tuben.
 2. Vask dine hænder og sæt dig evt. foran et spejl.
 3. Skru låget af tuben.
 4. Læn hovedet tilbage, og træk det nedre øjenlåg nedad med en ren finger.
 5. Hold tubetubespidsen tæt hen til øjet. Brug et spejl, hvis det gør det nemmere.
 6. Undgå at berøre øjet eller øjenlåget, omgivende områder eller andre overflader med tubespidsen. Det kan forurene gelen i tuben.
 7. Hold tuben lodret med spidsen pegende nedad (se billedet) - derved dannes der en lille dråbe på spidsen og dråben dryppes i øjet (mellem nedre øjenlåg og øjet).
 8. Hvis du bruger Viscotears i begge øjne, gentages trinene 4-7 for det andet øje.
 9. Skru til sidst låget på tuben umiddelbart efter brug

Viscotears Dr. Gerhard Mann øjengel 2 mg/g 

Hvis dråben ikke rammer øjet, så prøv igen. 


Hvis du bruger andre øjendråber, øjensalve eller gelpræparater samtidig med Viscotears, så vent mindst 5 minutter mellem Viscotears og de øvrige øjenpræparater. Øjensalver og -geler (Viscotears) skal altid tages sidst. 

Hvis du har brugt for meget Viscotears

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Viscotears, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 


Der forventes ingen bivirkninger med Viscotears. 

Hvis du har glemt at bruge Viscotears

Hvis du har glemt at tage en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Du kan opleve følgende reaktioner i dine øjne: 


Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

Sløret syn, 


Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede): 

Ubehag i øjet, skorper på kanten af øjenlåget, øjenirritation 


Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede): 

Hævelse i øjet, øjensmerter, kløe i øjet, rødme i øjet, øget tåreproduktion. 


Eller reaktioner i andre dele af kroppen:
Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede): 

Betændelseslignende tilstand (inflammation) i huden 


Hyppighed ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data): 

Reaktioner i andre dele af kroppen: Allergi (overfølsomhed). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser. 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Tuben skal kasseres 4 uger efter åbning. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Viscotears indeholder:

 • Aktivt stof: carbomer. Hvert gram gel indeholder: 2 mg carbomer.
 • Øvrige indholdsstoffer: cetrimid (konserveringsmiddel), natriumhydroxid (til justering af pH), sorbitol (E420) og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Viscotears er en klar, farveløs gel, der leveres i 10 g tuber. 


Pakningsstørrelser: 1 x 10 g og 3 x 10 g 

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH 

Berlin 

Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 29. marts 2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...