Venlafaxin "Orion"

hårde depotkapsler 37,5 mg og 75 mg

Orion

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Venlafaxin Orion 37,5 mg hårde depotkapsler  

Venlafaxin Orion 75 mg hårde depotkapsler  

Venlafaxin Orion 150 mg hårde depotkapsler 

venlafaxin 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Venlafaxin Orion
 3. Sådan skal du tage Venlafaxin Orion
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Venlafaxin Orion er medicin mod depression, som tilhører en gruppe medicin, der kaldes serotonin- og noradrenalin-reuptake-hæmmere (SNRI’er). Det er en gruppe medicin, der anvendes til at behandle depression og andre lidelser, såsom angstlidelser. Det menes, at personer, som er deprimerede og/eller angste, har et lavere niveau af serotonin og noradrenalin i hjernen. Man forstår endnu ikke til bunds, hvordan antidepressiva virker, men de kan hjælpe ved at øge niveauet af serotonin og noradrenalin i hjernen. 

 

Venlafaxin Orion er en behandling til voksne med depression. Venlafaxin Orion er også en behandling til voksne med følgende angstlidelser: Generaliseret angst, socialfobi (frygt for eller undgåelse af sociale situationer), panikangst (panikanfald). Det er vigtigt at behandle depression eller angstlidelser, for at du kan få det bedre. Hvis lidelsen ikke behandles, kan det ske, at din lidelse ikke forsvinder, og at den bliver mere alvorlig og vanskeligere at behandle. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Venlafaxin Orion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Venlafaxin Orion

 • hvis du er allergisk over for venlafaxin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Venlafaxin Orion (angivet i punkt 6).
 • hvis du også tager eller inden for de sidste 14 dage har taget nogen form for medicin, der kaldes irreversible monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere), som bruges til behandling af depression eller Parkinsons sygdom. Hvis du tager en irreversibel MAO-hæmmer sammen med Venlafaxin Orion, kan det give alvorlige eller endda livstruende bivirkninger. Du skal desuden vente i mindst 7 dage, efter at du er holdt med at tage Venlafaxin Orion, før du tager en MAO-hæmmer (se også punktet ”Brug af anden medicin sammen med Venlafaxin Orion” og informationen i dette afsnit om ”Serotoninsyndrom”).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Venlafaxin Orion 

 • hvis du tager anden medicin, som sammen med Venlafaxin Orion kan øge risikoen for at udvikle serotoninsyndrom (se punktet ”Brug af anden medicin sammen med Venlafaxin Orion”)
 • hvis du har problemer med øjnene, såsom visse typer grøn stær (forhøjet tryk i øjet)
 • hvis du har eller har haft højt blodtryk
 • hvis du har eller har haft hjerteproblemer
 • hvis du har fået at vide, at du har en unormal hjerterytme
 • hvis du har eller har haft kramper
 • hvis du har eller har haft et lavt natriumindhold i blodet (hyponatriæmi)
 • hvis du har tendens til at få blå mærker eller til nemt at bløde (tidligere blødningslidelser), eller hvis du tager anden medicin, der kan øge blødningsrisikoen, som f.eks. warfarin (bruges til at modvirke blodpropper)
 • hvis du eller nogen i din familie tidligere har eller har haft mani eller bipolær affektiv sindslidelse (følelse af at være eksalteret eller euforisk)
 • hvis du har eller har haft en aggressiv adfærd.

 

Venlafaxin Orion kan medføre en følelse af rastløshed eller manglende evne til at sidde eller stå stille i de første uger af behandlingen. Fortæl det til lægen, hvis det sker for dig. 

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du nogle gange have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærke, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid. 


Du kan have øget risiko for sådanne tanker: 

 • Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv
 • Hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet antidepressiv medicin.

 

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks kontakte din læge eller hospitalet. 

 

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel.  

 

Mundtørhed
10 % af de patienter, som får venlafaxin, får mundtørhed. Mundtørhed kan forøge risikoen for huller i tænderne (karies). Du skal derfor være ekstra omhyggelig med din tandhygiejne. 


Diabetes (sukkersyge)
Behandling med Venlafaxin Orion kan ændre blodsukkerniveauet. Det kan derfor være nødvendigt at justere dosis af din diabetesmedicin. 

 

Lægemidler som Venlafaxin Orion (såkaldte SSRI/SNRI'er) kan give symptomer på seksuel dysfunktion (se pkt. 4). I nogle tilfælde er disse symptomer blevet ved efter ophør med behandlingen. 

Børn og unge

Venlafaxin Orion må normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Patienter under 18 år har en øget risiko for at få bivirkninger, såsom selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (fortrinsvis aggression, trodsig adfærd og vrede), når de tager denne type lægemidler. Trods dette kan lægen vælge at ordinere Venlafaxin Orion til patienter under 18 år, hvis han/hun vurderer, at det er i deres bedste interesse. Hvis lægen har ordineret Venlafaxin Orion til en patient under 18 år, og du gerne vil drøfte dette, skal du henvende dig til lægen. Fortæl det til lægen, hvis nogen af de nævnte symptomer opstår eller forværres hos en patient under 18 år. Desuden er der - hvad angår vækst, modning samt hjernens og den adfærdsmæssige udvikling - ingen viden om Venlafaxin Orions sikkerhed hos patienter under 18 år, der tager medicinen over længere tid. 

Brug af anden medicin sammen med Venlafaxin Orion

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Din læge afgør, om du kan tage Venlafaxin Orion sammen med anden medicin.
Du må ikke begynde eller holde op med at tage medicin, ej heller medicin, som ikke er købt på recept, samt naturlægemidler, før du har spurgt din læge eller apotekspersonalet. 


Monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere), som bruges til behandling af depression og Parkinsons sygdom må ikke tages sammen med Venlafaxin Orion. Fortæl det til lægen, hvis du har taget et sådant lægemiddel inden for de sidste 14 dage. (MAO-hæmmere: Se punktet ”Tag ikke Venlafaxin Orion”). 


Serotoninsyndrom

En potentielt livstruende tilstand eller malignt neuroleptikasyndrom-lignende reaktioner (se punkt 4. ”Bivirkninger”), kan forekomme ved behandling med venlafaxin, navnlig når det tages sammen med anden medicin. 


Eksempler på sådan medicin er bl.a.: 

 • triptaner (medicin mod migræne)
 • anden medicin til behandling af depression, f.eks. SNRI’er, SSRI’er, tricyklisk medicin eller medicin med lithium
 • medicin, der indeholder amfetaminer (brugt til at behandle ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), narkolepsi (lidelse, hvor man pludselig overvældes af træthed og falder i søvn) og svær overvægt)
 • linezolid (et antibiotikum til behandling af infektioner)
 • moclobemid (medicin mod depression (MAO-hæmmer))
 • sibutramin (medicin til vægttab)
 • tramadol, fentanyl, tapentadol, pethidin eller pentazocin (smertestillende medicin)
 • dextromethorphan (medicin mod hoste)
 • methadon (anvendes til behandling af heroinmisbrug og stærke smerter)
 • methylenblåt (anvendes til behandling af høje methæmoglobinniveauer i blodet)
 • produkter med perikon (også kaldet hypericum perforatum, et naturlægemiddel eller urtemedicin, som bruges mod nedtrykthed)
 • produkter, der indeholder tryptofan (anvendes mod søvnproblemer og nedtrykthed)
 • antipsykotika (medicin til behandling af sygdomme med symptomer som f.eks. at man hører, ser eller føler ting, som ikke eksisterer, har vrangforestillinger, er usædvanlig mistroisk, ræsonnerer usammenhængende, og tilbagetrukkenhed).

 

Tegn og symptomer på serotoninsyndrom kan være en kombination af følgende: 

 • rastløshed, hallucinationer, manglende koordination, hurtig puls, forhøjet kropstemperatur, hurtige ændringer i blodtrykket, overaktive reflekser, diarré, koma, kvalme, opkastning.

 

I den mest alvorlige form kan serotoninsyndrom ligne malignt neuroleptikasyndrom. Symptomer på malignt neuroleptikasyndrom kan være en kombination af feber, hurtig hjerterytme, svedtendens, udtalt muskelstivhed, forvirring, forhøjede muskelenzymer (bestemmes ved en blodprøve). 

 

Kontakt lægen eller skadestuen straks, hvis du mener, at du har serotoninsyndrom.  

 

Fortæl det til lægen, hvis du tager medicin, der kan påvirke din hjerterytme.  

Eksempler på denne type medicin inkluderer: 

 • quinidin, amiodaron, sotalol eller dofetilid (anvendes til behandling af unormal hjerterytme)
 • thioridazin (se også punktet ”Serotoninsyndrom” ovenfor)
 • erythromycin eller moxifloxacin (anvendes til behandling af infektioner)
 • antihistaminer (anvendes til behandling af allergi).

 

Følgende medicin kan også påvirke virkningen af Venlafaxin Orion og skal bruges med forsigtighed. Det er især vigtigt at nævne det over for din læge eller på apoteket, hvis du tager: 

 • ketoconazol (medicin mod svamp)
 • haloperidol eller risperidon (medicin til behandling af psykiatriske lidelser)
 • metoprolol (medicin (betablokker) til behandling af for højt blodtryk og hjerteproblemer)

Brug af Venlafaxin Orion sammen med mad, drikke og alkohol

Venlafaxin Orion skal tages sammen med mad (se punkt 3 ”Sådan skal du tage Venlafaxin Orion”).
Undgå at drikke alkohol, mens du er i behandling med Venlafaxin Orion. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Du må kun bruge Venlafaxin Orion, efter at du har talt med din læge om de mulige fordele og risici for dit ufødte barn. 


Fortæl din jordemoder og/eller læge, at du tager Venlafaxin Orion. Når Venerion eller lignende medicin (SSRI’er) tages under graviditeten, kan det øge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte (PPHN)). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt inden for 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge. 


Hvis du tager dette lægemiddel, når du er gravid, kan dit barn, ud over åndedrætsproblemer, have andre symptomer, når det bliver født, såsom at barnet ikke spiser normalt. Hvis barnet har disse symptomer efter fødslen, og du er bekymret, skal du kontakte din læge eller jordemoder, som vil rådgive dig. 


Venlafaxin Orion kan gå over i modermælken. Der er en risiko for påvirkning af barnet. Du skal derfor drøfte det med lægen. Lægen vil afgøre, om du bør holde op med at amme eller stoppe behandlingen med lægemidlet. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke køre bil eller arbejde med værktøj eller maskiner, før du ved, hvordan Venlafaxin Orion påvirker dig. 

Venlafaxin Orion indeholder saccharose

Hvis din læge har fortalt dig, at du ikke kan tåle visse sukkerarter, skal du kontakte din læge, før du tager denne medicin. 

Øvrige hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosisenhed, dvs. den er i det væsentlige natrium-fri. 

3. Sådan skal du tage Venlafaxin Orion

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den anbefalede startdosis til behandling af depression, generaliseret angst og socialfobi er 75 mg dagligt. Denne dosis kan gradvist øges af lægen og hvis det er nødvendigt, op til en maksimal dosis på 375 mg dagligt ved depression. Hvis du behandles for panikangst, vil din læge starte med en lavere dosis (37,5 mg) og derefter gradvist øge dosis. Den maksimale dosis ved generaliseret angst, socialfobi og panikangst er 225 mg dagligt. 

 

Tag Venlafaxin Orion på omtrent samme tidspunkt hver dag, enten om morgenen eller om aftenen. Kapslerne skal synkes hele sammen med væske og må ikke åbnes, knuses, tygges eller opløses. 

 

Venlafaxin Orion skal tages sammen med mad. 

 

Hvis du har lever- eller nyresygdomme, skal dosis eventuelt ændres. Tal med lægen. 

 

Du må ikke holde op med at tage dette lægemiddel uden først at tale med din læge (se afsnittet ”Hvis du holder op med at tage Venlafaxin Orion”). 

Hvis du har taget for meget Venlafaxin Orion

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af dette lægemiddel, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Symptomerne på en mulig overdosering kan være hurtigt hjerteslag, ændringer i bevidsthedsniveau (varierende fra søvnighed til koma), sløret syn, kramper eller anfald og opkastning. 

Hvis du har glemt at tage Venlafaxin Orion

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den hurtigst muligt. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Du må ikke tage mere Venlafaxin Orion pr. dag, end lægen har ordineret. 

Hvis du holder op med at tage Venlafaxin Orion

Du må ikke holde op med at tage din behandling eller reducere dosis uden lægens anvisning, heller ikke hvis du har det bedre. Hvis din læge mener, at du ikke længere har brug for Venlafaxin Orion, kan han/hun bede dig reducere din dosis langsomt, før du helt holder op med behandlingen. Det er kendt, at der er opstået bivirkninger, når personer er holdt op med at bruge dette lægemiddel, navnlig når de pludseligt er holdt op med lægemidlet, eller når dosis reduceres for hurtigt. Nogle patienter kan opleve symptomer såsom træthed, svimmelhed, uklarhed, hovedpine, søvnløshed, mareridt, mundtørhed, appetitløshed, kvalme, diarré, nervøsitet, agitation, konfusion, ringen for ørerne, prikken i huden eller, sjældent, følelse af elektrisk stød, svækkelse, sveden, kramper eller influenza-lignende symptomer. 

 

Din læge fortæller dig, hvordan du gradvist skal holde op med Venlafaxin Orion-behandlingen. Hvis du oplever et af disse eller andre symptomer, der er generende, skal du bede din læge om råd. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Tag ikke mere Venlafaxin Orion, hvis der opstår noget af det følgende. Fortæl det straks til lægen, eller tag til nærmeste skadestue: 

Ikke almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer) 

 • hævelse af ansigt, mund, tunge, svælg, hænder eller fødder og/eller et hævet, kløende udslæt (nældefeber), problemer med at synke eller åndedrætsproblemer.

 

Sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer) 

 • trykken for brystet, hvæsende åndedræt, problemer med at synke eller åndedrætsproblemer
 • kraftigt hududslæt, kløe eller nældefeber (hævede pletter i rød eller bleg hud, der ofte klør).
 • symptomer på serotoninsyndrom, som kan omfatte rastløshed, hallucinationer, manglende koordination, hurtig hjerterytme, forhøjet temperatur, hurtige ændringer i blodtryk, overaktive reflekser, diarré, koma, kvalme, opkastning.
  I den mest alvorlige form kan serotoninsyndrom ligne malignt neuroleptikasyndrom. Symptomer på malignt neuroleptikasyndrom kan omfatte en kombination af feber, hurtig hjerterytme, øget svedtendens, kraftig muskelstivhed, forvirring, forhøjede muskelenzymer (bestemmes ved en blodprøve).
 • tegn på infektion såsom forhøjet temperatur, kulderystelser, kuldegysning, hovedpine, hedeture, influenza-lignende symptomer. Kan skyldes en blodsygdom, som øger risikoen for infektioner.
 • alvorligt hududslæt, som kan føre til alvorlig blæredannelse og afskalning af huden.
 • uforklarlige muskelsmerter, -ømhed eller -svaghed. Det kan være et tegn på rhabdomyolyse.

 

Andre bivirkninger, som du skal informere din læge om, omfatter (hyppigheden af disse bivirkninger er inkluderet i listen over ”Andre bivirkninger, der kan forekomme”): 

 • hoste, hvæsende vejrtrækning, stakåndethed, som kan opleves sammen med forhøjet temperatur
 • sort, tjæreagtig afføring eller blod i afføring
 • kløe, gul hud eller øjne eller mørk urin, som kan være symptomer på leverbetændelse (hepatitis)
 • hjerteproblemer, såsom hurtig eller uregelmæssig puls, forhøjet blodtryk
 • øjenproblemer, såsom sløret syn, udvidede pupiller
 • nerveproblemer, såsom svimmelhed, sovende fornemmelse, bevægelsesforstyrrelse (muskelkramper eller -stivhed) eller anfald
 • psykiatriske problemer, såsom hyperaktivitet og stærk følelse af opstemthed
 • abstinenser (se afsnittene ”Sådan skal du tage Venlafaxin Orion” og ”Hvis du holder op med at tage Venlafaxin Orion”)
 • forlænget blødningstid - hvis du kommer til skade, kan det tage lidt længere tid, inden blodet størkner.

 

Du skal ikke blive bekymret, hvis du ser nogle små, hvide granulater eller kugler i afføringen efter at have taget dette lægemiddel. Inden i Venlafaxin Orion kapslerne er der små, hvide kugler, som indeholder det aktive stof venlafaxin. Disse kugler frigives fra kapslen i mave- tarm-kanalen. Mens de bevæger sig ned igennem mave-tarm-kanalen, frigives venlafaxin langsomt. Selve kuglen forbliver uopløst og udskilles i afføringen. Lægemidlet er derfor optaget i kroppen, selv om du kan se små kugler i afføringen.  


Andre bivirkninger, der kan forekomme 


Meget almindelig (kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer) 

 • svimmelhed, hovedpine, døsighed
 • søvnløshed
 • kvalme, mundtørhed, forstoppelse
 • svedtendens (inklusive nattesved).

 

Almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer) 

 • nedsat appetit
 • forvirring, følelse af at være adskilt fra (uden for) sig selv, udeblivende orgasme, nedsat seksuel lyst, ophidselse, nervøsitet, unormale drømme
 • rysten, følelse af rastløshed eller problemer med at sidde eller stå stille, prikken i huden, smagsforstyrrelser, forøget muskelspænding
 • synsforstyrrelser inklusive sløret syn, udvidede pupiller, nedsat evne til at se skarpt, når man går fra at se noget langt væk til at se noget tæt på
 • ringen for ørerne (tinnitus)‌
 • hurtig puls, hjertebanken
 • forhøjet blodtryk, hedeture‌
 • åndenød, gaben
 • opkastning, diarré
 • let udslæt, kløe
 • hyppigere vandladning, ude af stand til at lade vandet, problemer med at lade vandet
 • menstruationsforstyrrelser med forøget blødning eller øget, uregelmæssig blødning, unormal sædafgang/orgasme (mænd), impotens (erektil dysfunktion)
 • muskelsvaghed, træthed, kuldegysninger
 • vægtøgning, vægttab
 • forhøjet kolesterol i blodet.

 

Ikke almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer) 

 • hyperaktivitet, galopperende tanker og nedsat søvnbehov (mani)
 • hallucinationer, følelse af at være virkelighedsfjern, unormal orgasme, ligegyldighed eller manglende følelser, euforisk følelse, skæren tænder
 • besvimelse, ufrivillige muskelbevægelser, nedsat koordination og balance
 • svimmelhed (især når man rejser sig for hurtigt), fald i blodtrykket
 • blodigt opkast, sort tjæreagtig afføring eller blod i afføringen, hvilket kan være tegn på indre blødning
 • følsomhed over for sollys, blå mærker, unormalt hårtab
 • ude af stand til at kontrollere vandladning
 • stivhed, kramper og ufrivillige muskelbevægelser
 • lette ændringer i blodets indhold af leverenzym.

 

Sjælden (kan påvirke op til 10 ud 1.000 personer) 

 • kramper eller anfald
 • hoste, hvæsende vejrtrækning og stakåndethed, som kan opleves sammen med feber
 • desorientering og forvirring ofte samtidig med hallucinationer (delirium)‌
 • ekstrem indtagelse af vand (kendt som SIADH)
 • nedsat indhold af natrium i blodet
 • stærke smerter i øjnene og nedsat eller sløret syn
 • unormalt, hurtigt eller uregelmæssigt hjerteslag, som kan føre til besvimelse
 • stærke mave- eller rygsmerter (som kan være tegn på et alvorligt problem i tarmene, leveren eller bugspytkirtlen)
 • kløe, gul hud eller gule øjne, mørk urin eller influenzalignende symptomer, som kan være tegn på leverbetændelse (hepatitis).

 

Meget sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer) 

 • forlænget blødning, der kan være tegn på nedsat antal blodplader i blodet, hvilket fører til øget risiko for blå mærker eller blødning
 • unormal produktion af modermælk
 • uventet blødning, f.eks. blødende gummer, blod i urinen eller i opkast, pludselige blå mærker eller blodsprængninger.

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) 

 • selvmordstanker og selvmordsadfærd; tanker om selvmord eller om at gøre skade på sig selv er set under behandling med venlafaxin eller lige efter afbrydelse af behandlingen (se punkt 2)
 • aggression
 • svimmelhed

 

Venlafaxin Orion kan give bivirkninger, som du måske ikke bemærker, såsom blodtryksstigning eller unormal puls, lette ændringer i blodets indhold af leverenzymer, natrium eller kolesterol. I mere sjældne tilfælde kan Venlafaxin Orion reducere funktionen af blodplader i blodet, hvilket forhøjer risikoen for blå mærker eller blødning. Det kan derfor ske, at din læge vil tage blodprøver fra tid til anden, især hvis du har taget Venlafaxin Orion i lang tid. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til lægemiddelstyrelsen via: 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen, æsken eller blisterpakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Venerion indeholder:

 • Aktivt stof: venlafaxin. Hver hård kapsel indeholder venlafaxinhydrochlorid svarende til 37,5 mg, 75 mg eller 150 mg venlafaxin.
 • Øvrige indholdsstoffer:‌
  Kapselindhold: Sukkerkugler (saccharose, majsstivelse), hypromellose, talcum, ethylcellulose
  Kapselskal: Gelatine, natriumlaurylsulfat, rød jernoxid, sort jernoxid (kun 37,5 mg kapsler), titandioxid.
  Trykfarve: Shellac, sort jernoxid.

Udseende og pakningsstørrelse

37,5 mg kapsler: Uigennemsigtig grå overdel/uigennemsigtig ferskenfarvet underdel, præget med ’E’ og ’73’, længde 16 mm 

75 mg kapsler: Uigennemsigtig ferskenfarvet overdel/uigennemsigtig ferskenfarvet underdel, præget med ’E’ og ’74’, længde 19 mm 

150 mg kapsler: Uigennemsigtig mørkorange overdel/uigennemsigtig mørkorange underdel, præget med ’E’ og ’89’, længde 21 mm. 

 

Pakningsstørrelser 

7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 og 100 kapsler i blister. 

30, 100 og 500 kapsler i en plastbeholder. 

 

Ikke alle størrelser er nødvendigvis markedsført i alle lande. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation  

Orionintie 1  

FI-02200 Espoo  

Finland  

Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma  

Orionintie 1  

FI-02200 Espoo  

Finland  

 

Orion Corporation Orion Pharma  

Joensuunkatu 7  

FI-24100 Salo  

Finland  

 

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:  

 

Orion Pharma A/S  

medinfo@orionpharma.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...