Probenecid "Medic"

tabletter 250 mg

Mylan Denmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Probenecid medic 250 mg, tabletter 

probenecid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der mere du vil vide.
 • Lægen har ordineret Probenecid medic til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Probenecid medic
 3. Sådan skal du tage Probenecid medic
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

Probenecid medic mindsker gigtbesvær ved at øge udskillelsen af urinsyre. Herved falder mængden af urinsyre i blodet. Der kommer færre anfald, fordi der aflejres mindre urinsyre i leddene. 

Probenecid nedsætter udskillelsen af penicillin i urinen. Herved bliver mængden af penicillin i blodet større. 


Du kan bruge Probenecid medic til behandling af: 

 • urinsur gigt (podagra)
 • infektioner, når der ønskes større virkning af penicillin.


Probenecid medic hjælper ikke mod betændelse eller ved akutte anfald af podagra. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Probenecid medic

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Probenecid medic, hvis du:

 • er allergisk overfor probenecid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Probenecid ”medic” (angivet i afsnit 6)
 • har meget dårlige nyrer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Probenecid medic, hvis du har: 

 • dårlige nyrer
 • mavesår
 • porfyri, en sjælden, arvelig stofskiftesygdom, med bl.a. mørkfarvning af urinen og voldsomme anfald af mavesmerter.


Fund af Probenicid i urinen kan medføre diskvalifikation ved en dopingtest. 

Brug af anden medicin sammen med Probenecid medic

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler, vitaminer og mineraler. 


Tal med din læge, hvis du tager: 

 • smertestillende medicin (acetylsalicylsyre, indometacin, ketoprofen, naproxen, diflunisal)
 • anden medicin til behandling af urinsyregigt (allopurinol)
 • medicin mod gigtlidelser og kræft (methotrexat)
 • antibiotika (penicillin, cefalosporiner)
 • medicin mod virus (zidovudin og ganciclovir)
 • medicin mod epilepsi (carbamazepin).

Brug af Probenecid medic sammen med mad og drikke

Drik rigelig væske under behandlingen for at modvirke udfældninger i urinvejene. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager Probenecid medic. 


Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun tage Probenecid medic efter aftale med lægen, da erfaringsgrundlaget for anvendelse af probenecid til gravide er meget lille. 


Amning 

Probenecid medic bør ikke anvendes når du ammer. Det vides ikke om probenecid udskilles i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Probenecid medic påvirker ikke arbejdssikkerhed eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Probenecid medic

Tag altid Probenecid medic nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Det er vigtigt at drikke rigeligt med væske under behandlingen. 

Synk tabletterne med et glas vand. Du kan eventuelt dele, knuse eller tygge tabletterne. 

Den sædvanlige dosis er

Urinsur gigt 

Voksne: Startdosis: 1 tablet 2 gange daglig, stigende i løbet af en uge til 2 tabletter 2 gange daglig. Følg lægens anvisninger.  

Har du taget for meget Probenecid medic

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget flere Probenecid medic tabletter, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 


Symptomer på overdosering kan være kvalme, opkastning, hovedpine, koma, voldsomme og langvarige kramper og leverskader. 

Hvis du har glemt at tage Probenecid medic

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • kvalme og mavegener.


Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • smerter, feber, blod i urinen og skummende urin, evt. hævelser i ansigt, på hænder og fødder, pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue
 • leversvigt med voldsom gulsot og bevidstløshed. Kontakt straks læge eller skadestue
 • hududslæt.


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:
 

 • almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt straks læge eller skadestue
 • voldsomme, ofte turevise smerter i lænden og evt. blod i urinen pga. nyresten. Kontakt læge eller skadestue
 • mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelser pga. en sjælden, arvelig sygdom (porfyri). Kontakt straks læge eller skadestue
 • blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • hovedpine, svimmelhed
 • hårtab, rødme
 • risiko for anfald af urinsur gigt i begyndelsen af behandlingen
 • overfølsomhedsreaktioner med feber, betændelse i huden, kløe og nældefeber.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1, 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk. 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Probenecid medic utilgængeligt for børn.
Du kan opbevare Probenecid medic ved almindelig temperatur.
Brug ikke Probenecid medic efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Probenecid medic indeholder

 • Aktivt stof: Probenecid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Gelatine, kartoffelstivelse, silica kolloid vandfri, magnesiumstearat og mikrokrystallinsk cellulose (E460).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Probenecid medic er runde hvide tabletter med delekærv. 


Pakningsstørrelse 

100 stk. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mylan Denmark ApS 

Borupvang 1 

2750 Ballerup 

Tlf.: 28 11 69 32 

Fremstiller

Viminco A/S, 

Lodshusvej 11 

4230 Skælskør 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...