Tolosapo

enterotabletter 20 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tolosapo 20 mg enterotabletter  

Pantoprazol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 2 uger.
 • Du bør ikke tage Tolosapo i mere end 4 uger uden at kontakte lægen.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tolosapo
 3. Sådan skal du tage Tolosapo
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Tolosapo indeholder det aktive stof pantoprazol, som blokerer den ”pumpe”, der producerer mavesyre. Dermed reduceres mængden af syre i din mave. 

 

Tolosapo anvendes til korttidsbehandling af reflukssymptomer (f.eks. halsbrand og sure opstød) hos voksne. 

 

Refluks er tilbageløb af syre fra maven til spiserøret, som kan blive betændt og smertefuldt. Det kan give symptomer som smertefuld brændende fornemmelse i brystet, som stiger op i halsen (halsbrand) og giver en sur smag i munden (sure opstød). 

 

Du kan opleve lindring af dine symptomer på sure opstød og halsbrand efter kun en dags behandling med Tolosapo, dog er denne medicin ikke beregnet til at give øjeblikkelig lindring. Det kan være nødvendigt at tage tabletter i 2-3 dage i træk for at lindre symptomerne. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 2 uger. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tolosapo

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 

Tag ikke Tolosapo:

 • hvis du er allergisk over for pantoprazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tolosapo (angivet i afsnit 6).
 • hvis du tager HIV-proteasehæmmere som f.eks. atazanavir, nelfinavir (til behandling af HIV-infektion). Se brug af anden medicin sammen med Tolosapo.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Tolosapo. 


Tal med lægen først: 

 • hvis du er blevet behandlet for halsbrand eller fordøjelsesbesvær uafbrudt i mere end 4 uger
 • hvis du er over 55 år og dagligt tager medicin uden recept mod fordøjelsesbesvær
 • hvis du er over 55 år og har nye reflukssymptomer eller reflukssymptomer, der for nylig har ændret sig
 • hvis du tidligere har haft et mavesår eller har fået foretaget en maveoperation
 • hvis du har leverproblemer eller gulsot (gulfarvning af huden og øjnene)
 • hvis du regelmæssigt tager til læge på grund af alvorlige sygdomme eller lidelser
 • hvis du skal have fortaget en kikkertundersøgelse eller en udåndingstest kaldet C-urea
 • hvis du nogensinde har fået hudreaktioner efter at have taget et lægemiddel af samme slags som Tolosapo, der nedsætter syreindholdet i maven
 • hvis du skal have taget en særlig blodprøve (chromogranin A)
 • hvis du tager HIV-proteasehæmmere såsom atazanavir; nelfinavir (til behandling af HIV- infektion) samtidig med pantoprazol, skal du spørge din læge specifikt om råd.

 

Tag ikke dette produkt i længere tid end 4 uger uden at tale med din læge. Hvis dine reflukssymptomer (halsbrand eller opgylpning af syre) varer ved længere end 2 uger, skal du tale med din læge, som vil træffe beslutning om behovet for langvarig indtagelse af dette lægemiddel. 


Hvis du tager Tolosapo i længere perioder, kan det medføre yderligere risici i form af: 

 • Reduceret optagelse af vitamin B12 og vitamin B12-mangel, hvis dine vitamin B12- depoter i kroppen allerede er lave.
 • Fraktur af hofte, håndled eller rygsøjle, især hvis du allerede lider af osteoporose, eller hvis du tager kortikosteroider (som kan øge risikoen for osteoporose).
 • Faldende magnesiumniveauer i blodet (mulige symptomer: træthed, ufrivillige muskelsammentrækninger, desorientering, kramper, svimmelhed, øget hjertefrekvens).
  Lave magnesiumniveauer kan også medføre en reduktion af kalium- eller calciumniveauerne
  i blodet. Du skal tale med din læge om det, hvis du har brugt dette produkt i mere end 4 uger. Din læge kan beslutte at tage regelmæssige blodprøver for at overvåge dine magnesiumniveauer.

 

Fortæl det straks til lægen før eller efter du har taget medicinen, hvis du oplever nogle af følgende symptomer, som kan være et tegn på en anden, mere alvorlig, sygdom: 

 • utilsigtet vægttab (som ikke er relateret til diæt eller et motionsprogram)
 • opkastning, især ved gentagelse
 • blodigt opkast, dette kan ses som mørkt kaffegrums i dit opkast
 • du opdager blodig afføring, som kan være sort eller tjærefarvet
 • synkebesvær eller smerte i forbindelse med synkning
 • du ser bleg ud eller føler dig sløj (blodmangel)
 • brystsmerter
 • mavesmerter
 • kraftig og/eller vedvarende diarré, da Tolosapo er forbundet med en let øget risiko for diarré, der skyldes infektion med bakterier.
 • hvis du får udslæt, især på de dele af huden, der er udsat for sol, skal du snarest muligt sige det til lægen, da du kan være nødt til at holde op med at tage Tolosapo. Husk også at nævne andre negative virkninger såsom ledsmerter.

 

Din læge kan beslutte at henvise dig til yderligere undersøgelser. 


Fortæl lægen, at du tager denne medicin, hvis du skal have taget en blodprøve. 


Du kan opleve lindring af dine symptomer på sure opstød og halsbrand efter kun en dags behandling med Tolosapo, dog er denne medicin ikke beregnet til at give øjeblikkelig lindring.
Du skal ikke tage det som en forebyggende behandling. 


Hvis du gennem den seneste tid har lidt af halsbrand eller symptomer på fordøjelsesbesvær, skal du huske at gå til læge regelmæssigt. 

Børn og unge

Tolosapo bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga. manglende dokumentation for sikkerhed i denne aldersgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Tolosapo

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.  

 

Tolosapo kan medføre, at andre lægemidler ikke virker efter hensigten. Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du tager medicin, som indeholder nogle af følgende aktive stoffer: 

 • HIV-proteasehæmmere som f.eks. atazanavir, nelfinavir (til behandling af HIV-infektion). Du må ikke tage Tolosapo, hvis du tager HIV- proteasehæmmere. Se ’tag ikke Tolosapo’.
 • ketoconazol, itraconazol og posaconazol (bruges ved svampeinfektion) eller erlotinib (bruges til visse kræftformer) idet Tolosapo kan hindre disse og andre lægemidler i at virke optimalt.
 • warfarin og phenprocoumon (virker blodfortyndende og forebygger blodpropper). Du skal muligvis have taget flere blodprøver.
 • methotrexat (bruges til at behandle gigt, psoriasis og kræft) - hvis du tager methotrexat kan din læge midlertidig stoppe din behandling med Tolosapo, da pantoprazol kan forøge niveauet af methotrexat i blodet.

 

Tag ikke Tolosapo samtidigt med anden medicin, som begrænser mængden af syre i din mave, så som andre syrepumpehæmmere (omeprazol, esomeprazol, lansoprazol eller rabeprazol) eller en H2-antagonist (f.eks. ranitidin, famotidin). 


Du må gerne tage Tolosapo samtidigt med syreneutraliserende medicin (f.eks. hydrotalcit, magaldrat, alginsyre, natriumhydrogencarbonat, aluminiumhydroxid, magnesiumcarbonat eller kombinationer heraf), hvis det er nødvendigt. 

Brug af Tolosapo sammen med mad og drikke

Tabletterne skal synkes hele med vand før et måltid.  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Tag ikke Tolosapo, hvis du er gravid, tror du kan være gravid eller ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du oplever bivirkninger som svimmelhed og synsforstyrrelser, bør du ikke føre motorkøretøjer eller betjene maskiner. 

Tolosapo indeholder sorbitol

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Tolosapo

Tag altid Tolosapo nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, 

apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Tag én tablet dagligt. Overskrid ikke den anbefalede daglige dosis på 20 mg pantoprazol. 

 

Du bør tage denne medicin i mindst 2-3 dage i træk. Stop med at tage Tolosapo, når du ikke har flere symptomer. Du kan opleve lindring af dine symptomer på sure opstød og halsbrand efter kun én dags behandling med Tolosapo, men denne medicin har ikke til hensigt at give øjeblikkelig lindring. 

 

Du skal kontakte lægen, hvis du ikke oplever symptomlindring efter 2 hele ugers behandling med medicinen. 

Tag ikke Tolosapo-tabletter i mere end 4 uger uden at kontakte lægen. 

 

Tag tabletten på samme tid hver dag før et måltid. Tabletten skal synkes hel og med vand. Du må ikke tygge eller knuse tabletten. 

 

Brug til børn og unge  

Tolosapo bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. 

Hvis du har taget for mange Tolosapo

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Tolosapo, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Der er ingen kendte symptomer på overdosering. 

Hvis du har glemt at tage Tolosapo

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Tag den næste dosis næste dag til sædvanlig tid. 

Hvis du holder op med at tage Tolosapo

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Fortæl det straks til lægen eller kontakt skadestuen på det nærmeste hospital, hvis du får nogle af følgende alvorlige bivirkninger. Hold straks op med at tage medicinen, men tag denne indlægsseddel og/eller tabletterne med.  

 • Alvorlige allergiske reaktioner: sjældne (forekommer hos mellem 1 og 100 ud af 10.000 personer); Overfølsomhedsreaktioner, såkaldte anafylaktiske reaktioner, anafylatisk shock og angioødem. Typiske symptomer er:
  • hævelse af ansigt, læber, mund, tunge og/ eller hals, hvilket kan give problemer med at synke eller trække vejret,
  • udslæt (nældefeber),
  • alvorlig svimmelhed med hurtig hjertebanken og kraftige svedeture.
 • Alvorlige hudreaktioner: hyppighed ikke kendt (kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data):
  • udslæt med hævelse
  • blæredannelse eller afskalning af huden
  • nedbrydning af huden og blødning omkring øjne, næse, mund eller kønsdele
  • hurtig forværring af din almene helbredstilstand
  • eksem ved udsættelse for sollys.
 • Andre alvorlige reaktioner: hyppighed ikke kendt (kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data):
  • gulfarvning af hud og øjne (på grund af alvorlig leverskade), eller
  • nyreproblemer så som smertefuld vandladning og smerter i den nedre del af ryggen, kombineret med feber (alvorlig betændelse i nyrerne, som kan føre til nyresvigt).
 • Sjælden (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):
  • alvorligt fald i antallet af hvide blodlegemer i blodet medførende øget infektions risiko. Kontakt lægen, hvis du får pludselig feber, øm hals eller ekstrem træthed, da det kan være symptomer på infektion.
 • Meget sjælden (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):
  • nedsat antal blodplader, som kan medføre, at du oftere end normalt bløder eller får blå mærker. Kontakt lægen, hvis du får uforklarlige blå mærker eller blødninger.

 

Andre bivirkninger er:  

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer):  

 • godartede polypper i mavesækken.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer):  

 • hovedpine
 • svimmelhed
 • diarré
 • kvalme
 • opkastning
 • oppustethed og luftafgang fra tarmen
 • forstoppelse
 • mundtørhed
 • smerter og ubehag i maven
 • hududslæt eller nældefeber
 • kløe, svaghedsfornemmelse
 • udmattelse eller almen utilpashed
 • søvnforstyrrelser
 • forøgede leverenzymer, ses i blodprøve
 • fraktur i håndled, hofte og rygsøjle.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 100 ud af 10.000 personer):  

 • synsforstyrrelser såsom sløret syn
 • ledsmerter
 • muskelsmerter
 • ændringer i kropsvægt
 • forhøjet kropstemperatur
 • hævelse af hænder og fødder
 • allergiske reaktioner
 • depression
 • forhøjede værdier af galdefarvestof og fedt i blodet (kan ses i blodprøver)
 • udvikling af bryster hos mænd
 • smagsforstyrrelser.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 personer):  

 • desorientering
 • nedsat antal hvide blodlegemer, som kan øge forekomsten af infektioner
 • stærkt nedsat antal blodlegemer som kan forårsage svækkelse, blå mærker og øge forekomsten af infektioner.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data): 

 • hallucinationer
 • forvirring (specielt hos patienter som i forvejen har haft disse symptomer)
 • nedsat natriumindhold i blodet
 • nedsat magnesiumindhold i blodet
 • nedsat calciumindhold i blodet
 • nedsat kaliumindhold i blodet
 • følelsesløshed eller snurren i hænder eller fødder
 • muskelspasmer, udslæt, eventuelt med ledsmerter.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Tolosapo utilgængeligt for børn. 

 

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tolosapo indeholder:

 • Aktivt stof: 1 enterotablet indeholder 20 mg pantoprazol (som pantoprazolnatriumsesquihydrat).
 • Øvrige indholdsstoffer: mannitol, crospovidon (type B), vandfrit natriumcarbonat, sorbitol (E240), calciumstearat i tabletkernen og hypromellose, povidon (K25), titandioxid (E171), gul jernoxid (E172), propylenglycol, methacrylsyre - ethylacrylat copolymer, natriumlaurilsulfat, polysorbat 80, macrogol 6000 og talcum i filmovertrækket.

Udseende og pakningsstørrelser

Tolosapo enterotabletter er let brungule, ovale og lettere hvælvede tabletter. 


Tolosapo findes i æsker med 14 eller 28 enterotabletter i blisterpakninger. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4  

Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V 

Fremstiller:

2care4  

Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 

 

Tolosapo svarer til Pantoprazol Krka. 

 

De følgende anbefalinger omkring livsstil og kostændringer kan også hjælpe med at lindre halsbrand og syre-relaterede symptomer. 

 • undgå store måltider
 • spis langsomt
 • hold op med at ryge
 • reducer indtaget af alkohol og koffein
 • vægttab (ved overvægt)
 • undgå tætsiddende tøj eller bælte
 • undgå at spise tre timer før sengetid
 • hæv hovedgærdet (hvis du lider af natlige symptomer)
 • reducer indtaget af madvarer, som kan medføre halsbrand. Det kan for eksempel være: chokolade, pebermynte, spearmint, fed og friturestegt mad, syreholdig mad, krydret mad, citrusfrugter, frugtjuice og tomater.

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...