bicaVera Glucose

peritonealdialysevæske

Fresenius Medical Care

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

bicaVera 1,5% glucose, 1,75 mmol/l calcium, 

peritonealdialysevæske 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge bicaVera
 3. Sådan skal du bruge bicaVera
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

bicaVera anvendes til at rense blodet via bughulen hos patienter med kronisk nyresvigt i sidste stadium. Denne metode til at fjerne affaldsstoffer fra blodet kaldes peritonealdialyse. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge bicaVera

Brug ikke bicaVera 1,5% glucose, 1,75 mmol/l calcium

 • hvis kaliumindholdet i dit blod er meget lavt
 • hvis calciumindholdet i dit blod er meget højt

Behandling med peritonealdialyse må ikke påbegyndes, hvis du har

 • ændringer i bughulen som f.eks.
  • skade eller efter en operation
  • alvorlige forbrændinger
  • udbredte, hudreaktioner med betændelse
  • betændelse i bughulen
  • væskende sår, der ikke vil hele
  • brok i navlen, lysken eller mellemgulvet
  • en tumor i maven eller tarmen
 • tarmsygdomme med betændelsestilstand
 • forsnævring i mave-tarmkanalen
 • lungesygdomme, især lungebetændelse
 • blodforgiftning, der skyldes bakterier
 • ekstremt højt fedtindhold i blodet
 • forgiftning på grund af ophobning af urinstoffer i blodet, som ikke kan fjernes med peritonealdialyse
 • ekstrem fejlernæring og vægttab, især når tilstrækkelig proteinholdig ernæring ikke er mulig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl det straks til lægen 

 • hvis du har alvorlig mangel på elektrolytter (salte) på grund af opkastning og/eller diarre.
 • hvis du har betændelse i bughulen, som kendetegnes ved grumset udløbsvæske,mavesmerter, feber, utilpashed eller i meget sjældne tilfælde blodforgiftning.
  Du skal vise posen med udløbsvæsken til lægen.
 • hvis du har alvorlige mavesmerter, udspilet mave eller opkastning. Det kan være tegn på indkapslende peritoneal sklerose en komplikation ved peritonealdialyse, som kan være dødelig.

 

Peritonealdialyse kan medføre mangel på proteiner og vandopløselige vitaminer. En hensigtsmæssig kost eller kosttilskud anbefales for at forebygge protein- eller vitaminmangel. 


Lægen vil kontrollere elektrolyt(salt)balancen, antal blodlegemer, nyrefunktionen, kropsvægten og din ernæringstilstand. 

Brug af anden medicin sammen med bicaVera

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Da peritonealdialyse kan påvirke virkningen af forskellige typer medicin, vil lægen muligvis ændre din dosis af især 

 • Hjertemedicin som f.eks. digitoxin.
 • Lægen vil kontrollere kaliumkoncentrationen i dit blod og om nødvendigt tage de nødvendige forholdsregler.
 • Medicin der påvirker calciumkoncentrationen f.eks. medicin som indeholder calcium eller D-vitamin.
 • Medicin der øger urinudskillelsen som f.eks. vanddrivende midler.
 • Medicin, der tages gennem munden og som sænker blodsukkerniveauet ellerinsulin. Du bør jævnligt få målt dit blodsukker.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Der findes ingen oplysninger om brugen af bicaVera hos gravide kvinder eller kvinder, der ammer.
Hvis du er gravid eller ammer, må du kun bruge bicaVera, hvis din læge mener, det er en absolut nødvendighed. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

bicaVera påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at køre bil og betjene maskiner. 

3. Sådan skal du bruge bicaVera

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Lægen vil fastsætte metoden, varigheden og hyppigheden samt den nødvendige mængde dialysevæske og dialysetid i bughulen. 

 

Hvis der forekommer spændinger i maveregionen, vil din læge muligvis nedsætte mængden af væske. 

 

Kontinuerlig ambulant peritonealdialyse (CAPD): 

 • Voksne: Den sædvanlige dosis er 2000-2500 ml væske fire gange dagligt afhængig af kropsvægt og nyrefunktion.
  Efter en dialysetid på 2-10 timer tappes væsken.
 • Børn: Lægen vil fastsætte den nødvendige mængde dialysevæske ud fra hvordan barnet tåler behandlingen, barnets alder og legemsoverflade.
  Den anbefalede startdosis er 600-800 ml/m2 (op til 1000 ml/m2 i løbet af natten) legemsoverflade fire gange dagligt.

 

Automatisk peritonealdialyse (APD) 

Til dette anvendes bicaVera sleep•safe systemet. Poseudskiftningen kontrolleres automatisk af sleep•safe maskinen i løbet af natten. 

 

 • Voksne: Sædvanligvis indgives 2000 ml (højst 3000 ml) pr. poseskift med 3-10 poseskift i løbet af natten og cyklussen varer 8-10 timer. I løbet af dagen er der en til to poseskift.
 • Børn: Væskemængden pr. poseskift bør være 800-1000 ml/m2 (op til 1400 ml/m2) legemsoverflade med 5-10 poseskift i løbet af natten.

 

bicaVera må kun anvendes i bughulen

 

bicaVera må kun anvendes, hvis væsken er klar og posen ubeskadiget. 

 

bicaVera fås i en to-kammerpose. Før brug skal væsken i de to kamre blandes som beskrevet i brugsanvisningen. 

Brugsanvisning

stay•safesystem til kontinuerlig ambulant peritonealdialyse (CAPD):  

Væsken opvarmes først til kropstemperatur. Til dette anvendes en særlig varmebakke.
Opvarmningstiden for en 2000 ml pose med en udgangstemperatur på 22°C er ca. 120 minutter. Der findes mere detaljerede oplysninger i posevarmerens brugsanvisning. Der må ikke anvendes mikroovn på grund af risikoen for lokal overophedning. Efter opvarmning af væsken kan poseskiftet påbegyndes. 

 

1. Klargøring af væsken 

 • Placér posen på et fast underlag.
 • Åbn yderposen og forseglingen på desinfektionshætten.
 • Kontroller væskeposen inden brug (etiket, udløbsdato, at væsken er klar og at posen er ubeskadiget).
 • Vask hænder med et bakteriedræbende middel.
 • Rul posen sammen fra den ene øverste kant og rul indtil midtersømmen åbnes. Derved blandes væsken fra de to kamre automatisk.
 • Rul nu posen sammen fra det øverste hjørne, indtil den trekantede søm i bunden af posen er fuldstændig åben.
 • Den brugsfærdige væske bør anvendes straks eller inden for 24 timer efter blanding!

 

2. Poseskift 

 • Hæng posen op i infusionsstativets øverste holder. Rul slangesættet ud, og placer DISC’en i organisatoren. Efter at slangen til udløbsposen er rullet ud, hænges denne pose i infusionsstativets nederste holder. Placer desinfektionshætten i organisatoren.
 • Placer kateteradaptoren i organisatoren.
 • Desinficer hænderne og fjern DISC’ens beskyttelseshætte.
 • Forbind kateteradaptoren med DISC’en.

 

3. Udløbsposition 

 • Åbn kateterklemmen og udløbet starter
  → Position bicaVera4,25%gluc,1,75mmol/lCa Fresenius, peritonealdialysevæske

 

4. Skylleposition 

 • Skyl udløbsposen med frisk væske (ca. i 5 sekunder)
  → Position bicaVera4,25%gluc,1,75mmol/lCa Fresenius, peritonealdialysevæskebicaVera4,25%gluc,1,75mmol/lCa Fresenius, peritonealdialysevæske

 

5. Indløbsposition 

 • Forbind væskeposen med kateteret
  → Position bicaVera4,25%gluc,1,75mmol/lCa Fresenius, peritonealdialysevæske

 

6. Sikkerhedstrin 

 • Luk kateteradaptoren ved at indsætte PIN’en
  → Position bicaVera4,25%gluc,1,75mmol/lCa Fresenius, peritonealdialysevæskebicaVera4,25%gluc,1,75mmol/lCa Fresenius, peritonealdialysevæskebicaVera4,25%gluc,1,75mmol/lCa Fresenius, peritonealdialysevæskebicaVera4,25%gluc,1,75mmol/lCa Fresenius, peritonealdialysevæske

 

7. Frakobling 

 • Fjern kateteradaptoren fra DISC’en, og skru den nye desinfektionshætte på kateteradaptoren.

 

8. Lukning af DISC’en 

 • Luk DISC’en med den åbne ende af beskyttelseshætten fra den brugte desinfektionshætte, som er placeret i organisatorens højre hul.

 

9. Kontroller den udtømte dialysevæske og kassér den. 

 

sleep•safesystem til automatisk peritonealdialyse (APD): 

Under automatisk peritonealdialyse (APD) opvarmes væsken automatisk i maskinen. 

 

1. Klargøring af dialysevæske. 

 • Kontroller væskeposen (etiket, udløbsdato, at væsken er klar, at posen og yderposen er ubeskadiget, at ydersømmene er intakte).
 • Placer posen på en fast underlag.
 • Åbn yderposen.
 • Vask hænderne med et bakteriedræbende middel,
 • Rul midtersømmen og posekobler ud.
 • Rul posen, som ligger i yderposen, sammen fra den ene øverste kant og rul mod posekobleren.
  Dette vil åbne midtersømmen.
 • Fortsæt med at rulle posen sammen indtil sømmen i det lille kammer ligeledes åbner.
 • Kontroller at alle sømme er fuldstændigt åbne.
 • Kontroller at væsken er klar og at posen ikke lækker.

 

2. Rul poseslangen ud. 

 

3. Fjern beskyttelseshætten og placer posekoblingen i en af de tomme bakkeporte i sleep•safe maskinen. 

 

4. Posen er nu klar til brug med sleep•safe sættet.  

 

Poserne må kun anvendes en gang og eventuelt ubrugt væske skal kasseres. 

 

Når du har fået tilstrækkelig træning, kan du anvende bicaVera på egen hånd derhjemme. Du skal sørge for at følge alle de instruktioner, du har lært under træningen og at poserne skiftes under hygiejniske forhold. 

 

Du skal altid kontrollere, at den udtømte dialysevæske ikke er grumset. Se afsnit 2. ”Advarsler og forsigtighedsregler”. 

Hvis du har brugt for meget bicaVera

Hvis der løber for meget væske ind i bughulen, kan det tappes ud. Hvis du har brugt for mange poser, skal du kontakte lægen, da det kan medføre forstyrrelser i væske- og/eller saltbalancen. 

Hvis du har glemt at bruge bicaVera

Du skal forsøge at få den mængde dialysevæske, der er ordineret pr. døgn for at undgå risikoen for, at der opstår en livstruende situation. Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om. 


Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du har yderligere spørgsmål. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Følgende bivirkninger kan generelt forekomme som følge af behandlingen med peritonealdialyse:  

 

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer): 

 • betændelse i bughulen med grumset udløbsvæske, mavesmerter, feber, utilpashed eller i meget sjældne tilfælde blodforgiftning.
  Vis posen med udløbsvæske til lægen.
 • betændelse på huden omkring kateterets udgang og langs med kateteret. Dette ses ved rødme, hævelse, smerter, væsken eller skorpedannelse.
 • brok i bugvæggen.

Kontakt straks lægen, hvis du får en eller flere af ovenstående bivirkninger.  

 

Andre bivirkninger ved behandlingen er: 

 

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

 • forstyrrelser i dialysevæskens ind- og udløb
 • en følelse af at maven er spændt eller fyldt op
 • skuldersmerte

 

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

 • diarré
 • forstoppelse

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • vejrtrækningsbesvær på grund af forhøjet mellemgulv
 • indkapslende peritoneal sklerose. Symptomerne kan være mavesmerter, udspilet mave eller opkastning.

 

Brugen af bicaVera kan give følgende bivirkninger: 

 

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer): 

 • kaliummangel

 

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • højt blodsukkerniveau
 • højt indhold af fedt i blodet
 • vægtstigning

 

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • for højt indhold af calcium ved for højt indtag
 • væskemangel, der kendetegnes ved hurtigt vægttab
 • lavt blodtryk
 • hurtig puls
 • for meget væske i kroppen, der kendetegnes ved hurtig vægtstigning
 • vand i væv og lunger
 • højt blodtryk
 • vejrtrækningsbesvær

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på posen og æsken efter "Exp". Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
bicaVera må ikke opbevares ved temperaturer under 4°C. 

 

Den brugsfærdige væske skal anvendes straks, men senest inden for 24 timer efter blanding.
Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker at væsken ikke er klar eller posen er beskadiget. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

bicaVera indeholder:

 • Aktive stoffer i en liter brugsfærdig væske:
  Calciumchloriddihydrat 0,2573 g
  Natriumchlorid 5,786 g
  Natriumhydrogencarbonat 2,940 g
  Magnesiumchloridhexahydrat 0,1017 g
  Glucosemonohydrat 16,5 g
  (svarende til 15,0 g glucose)

 

Denne mængde aktive stoffer svarer til:  

1,75 mmol/l calcium, 134 mmol/l natrium, 0,5 mmol/l magnesium, 104,5 mmol/l chlorid, 34 mmol/l hydrogencarbonat og 83,25 mmol/l glucose. 

 

Øvrige indholdsstoffer: vand til injektionsvæsker, saltsyre, natriumhydroxid og kuldioxid. 

Udseende og pakningsstørrelser

Væsken er klar og farveløs.
Den teoretiske osmolaritet i den brugsfærdige væske er 358 mOsm/l, pH er ca. 7,40. 

 

bicaVera fås i en to-kammerpose. Det ene kammer indeholder basisk natriumhydrogencarbonat opløsning og det andet kammer indeholder sur glucosebaseret elektrolytopløsning i forholdet 1:1. 

 

bicaVera fås i følgende systemer og pakningsstørrelser pr. karton: 

 

staysafe: 

4 * 2000 ml poser 

4 * 2500 ml poser 

4 * 3000 ml poser 

 

sleepsafe: 

4 * 2000 ml poser 

4 * 2500 ml poser 

4 * 3000 ml poser 

2 * 5000 ml poser 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH  

Else-Kröner-Straße 1  

61352 Bad Homburg v.d.H.
Tyskland 

Fremstiller

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH  

Frankfurter Straβe 6-8  

66606 St. Wendel  

Tyskland 

Dansk Repræsentant

Fresenius Medical Care Danmark A/S  

Tlf: +45 43 22 61 00 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Se slutningen af denne flersprogede indlægsseddel. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...