Pinex®

suppositorier 500 mg og 1000 mg

Actavis Group

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pinex 

500 mg og 1 g suppositorier 

paracetamol  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Pinex
 3. Sådan skal du bruge Pinex
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pinex virker smertestillende og febernedsættende. 

 

Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage.  

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Pinex

Brug ikke Pinex

 • hvis du er allergisk over for paracetamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Pinex (angivet i pkt. 6).
 • hvis du har dårlig lever.

Advarsler og forsigtighedsregler

Pinex Actavis Group PTC ehf. suppositorier 500 mg og 1000 mg 

 

Advarsel  

 • Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks kontakte læge.
 • Hvis du samtidig tager anden medicin, der også indeholder paracetamol, er der risiko for overdosering.

 

Kontakt lægen, før du bruger Pinex, hvis: 

 • du har dårlig lever.
 • du har nedsat nyrefunktion.
 • du har en dårlig ernæringstilstand, f.eks. på grund af et alkoholmisbrug, appetitløshed (anoreksi) eller fejlernæring. Du skal evt. tage en mindre dosis, da din lever ellers kan tage skade.
 • har høj feber, tegn på infektion (f.eks. halsbetændelse) eller hvis smerterne varer længere end 3 dage.
 • du har en alvorlig infektion, da den kan øge risikoen for metabolisk acidose. Symptomer på metabolisk acidose inkluderer: dyb, hurtig og besværet vejrtrækning, kvalme, opkastning og appetitløshed. Kontakt din læge øjeblikkeligt, såfremt du oplever en kombination af disse symptomer.

Vær opmærksom på følgende

 • Hvis du tager flere forskellige slags smertestillende medicin samtidig i en længere periode, kan du få nyreskader med risiko for nyresvigt.
 • Hvis du tager Pinex mod hovedpine i en længere periode, kan din hovedpine blive værre og hyppigere. Kontakt din læge, hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald.
 • Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Pinex. Det kan have betydning for resultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Pinex

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • medicin mod epilepsi (f.eks. fenytoin og carbamazepin).
 • medicin mod urinsyregigt (probenecid). Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
 • blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin). Du kan få blødninger, hvis du tager Pinex regelmæssigt og gennem længere tid.

 

Vær opmærksom på 

Hvis du tager medicin mod for højt kolesterol (colestyramin), skal du tage Pinex mindst 1 time før eller 4-6 timer efter denne medicin. Tal med lægen.  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Pinex kan om nødvendigt anvendes under graviditet. Du bør tage den lavest mulige dosis, der mindsker smerterne og/eller feberen, og bruge lægemidlet så kort tid som muligt. Kontakt lægen, hvis smerterne og/eller feberen ikke mindskes, eller hvis du har brug for at tage lægemidlet oftere. 

 

Amning 

Du kan tage Pinex, når du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pinex påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Pinex indeholder sojalecithin (sojaolie)

Pinex suppositorier indeholder sojalecithin (sojaolie). Du må ikke bruge Pinex suppositorier, hvis du er overfølsom over for jordnødder (peanut) eller soja. 

3. Sådan skal du bruge Pinex

Brug altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Du skal indføre suppositorien i endetarmen med den flade ende først. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne 

1-2 suppositorier på 500 mg 3-4 gange dagligt eller 1 suppositorie på 1000 mg 3-4 gange dagligt. Højst 4 suppositorier på 1000 mg (i alt 4000 mg) dagligt. 

 

Børn under 15 år 

Du må kun bruge Pinex, suppositorier til børn under 15 år efter lægens anvisning. 

Hvis du har brugt for mange Pinex, suppositorier

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har indført flere Pinex, suppositorier, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet.
Tag pakningen med. 

 

En større dosis Pinex end den anbefalede er farlig og kan give langvarige skader.
Det kan ødelægge leveren og i nogle tilfælde også nyrerne, bugspytkirtlen og knoglemarven. 


Du får umiddelbart ikke nogen symptomer (de kommer normalt først efter et par dage). Selv om du ikke mærker nogle symptomer, kan der være risiko for alvorlig leverskade. 

Det er vigtigt, at du søger læge så hurtigt som muligt ved mistanke om overdosering (helst inden 10 timer efter indtagelsen). 

 

Symptomer på overdosering kan være kvalme, opkastninger, ømhed/smerter i maven, utilpashed, gulsot og misfarvning af urin og afføring. Senere kan der ske en gulfarvning af hud og øjne. I værste fald vil du efter ca. 3 døgn miste bevidstheden og dø af leversvigt. 

Hvis du har glemt at bruge Pinex

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker, almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt straks læge.
 • Alvorligt vejrtrækningsbesvær med hivende og hvæsende åndedræt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Alvorlig nyreskade med aftagende urindannelse. Kontakt læge.
 • Hævelse af tunge, læber og ansigt. Det kan medføre, at luftvejene blokeres. Ring 112.
 • Bleghed, træthed og gulsot pga. alvorlig blodmangel. Kontakt straks læge.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Irritation ved endetarmen.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Nældefeber.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Hududslæt.

 

Pinex kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. pga. påvirkning af leveren. 

 

I meget sjældne tilfælde er der blevet rapporteret om alvorlige hudreaktioner.  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Pinex utilgængeligt for børn.
 • Opbevar ikke Pinex suppositorier ved temperaturer over 25 ºC.
 • Brug ikke Pinex efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pinex 500 mg og 1 g suppositorier indeholder

Aktivt stof: paracetamol.  

Øvrige indholdsstoffer: Hårdfedt og sojalecithin. 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Pinex er hvide til elfensbenfarvede, torpedoformede suppositorier. 

 

Pakningsstørrelse  

Pinex 500 mg: 10 suppositorier
Pinex 1000 mg: 10 suppositorier 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf, Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island. 

Fremstiller

Bene-Arzneimittel GmbH , Herterichstr. 1-3, 81479 München, Tyskland 

Repræsentant i Danmark

Teva Denmark A/S, Vandtårnsvej 83A, 2860 Søborg. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret juli 2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...