Pinex®

oral opløsning 24 mg/ml

Actavis Group

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pinex Junior 24 mg/ml oral opløsning 

paracetamol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 2-3 dage.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pinex Junior
 3. Sådan skal du tage Pinex Junior
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pinex Junior virker smertestillende og febernedsættende. 

 

Du kan tage Pinex Junior mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pinex Junior

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Pinex Junior, hvis:

 • du er overfølsom over for paracetamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Pinex Junior (angivet i punkt 6).
 • du har dårlig lever.

Advarsler og forsigtighedsregler

Pinex Junior Actavis Group PTC ehf. oral opløsning 24 mg/ml 

Advarsel  

 • Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks kontakte læge.
 • Hvis du samtidig tager anden medicin, der også indeholder paracetamol er der risiko for overdosering.

 

Kontakt lægen, før du tager Pinex Junior, hvis:  

 • du har dårlig lever.
 • du har nedsat nyrefunktion.
 • du har en dårlig ernæringstilstand, f.eks. på grund af et alkoholmisbrug, appetitløshed (anoreksi) eller fejlernæring. Du skal evt. tage en mindre dosis, da din lever ellers kan tage skade.
 • har høj feber, tegn på infektion (f.eks. halsbetændelse) eller hvis smerterne varer længere end 3 dage.
 • hvis du har en alvorlig infektion, da den kan øge risikoen for metabolisk acidose. Symptomer på metabolisk acidose inkluderer: dyb, hurtig og besværet vejrtrækning, kvalme, opkast og appetitløshed. Kontakt din læge øjeblikkeligt såfremt du oplever en kombination af disse symptomer.

 

Vær opmærksom på følgende  

 • Hvis du tager flere forskellige slags smertestillende medicin samtidig i en længere periode, kan du få nyreskader med risiko for nyresvigt.
 • Hvis du tager Pinex Junior mod hovedpine i en længere periode, kan din hovedpine blive værre og hyppigere. Kontakt din læge, hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald.
 • Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Pinex Junior. Det kan have betydning for resultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Pinex Junior

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler. 

 

Tal med din læge, hvis du tager:  

 • medicin mod epilepsi (f.eks. fenytoin og carbamazepin).
 • medicin mod urinsyregigt (probenecid). Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
 • blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin). Du kan få blødninger, hvis du tager Pinex Junior regelmæssigt og gennem længere tid.

 

Vær opmærksom på 

Hvis du tager medicin mod for højt kolesterol (colestyramin), skal du tage Pinex Junior mindst 1 time før eller 4-6 timer efter denne medicin. Tal med lægen. 

Brug af Pinex Junior sammen med mad og drikke

Du kan tage Pinex Junior i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet  

Pinex Junior kan om nødvendigt anvendes under graviditet. Du bør tage den lavest mulige dosis, der mindsker smerterne og/eller feberen, og bruge lægemidlet så kort tid som muligt. Kontakt lægen, hvis smerterne og/eller feberen ikke mindskes, eller hvis du har brug for at tage lægemidlet oftere.  

 

Amning  

Du kan tage Pinex Junior, når du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pinex Junior påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Pinex Junior indeholder sorbitol, natriummetabisulfi og natrium

Pinex Junior indeholder 140 mg sorbitol (E420) pr. ml. Når dosisanbefalingen overholdes, kan hver dosis give op til 2,8 g sorbitol. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Kan have en mild afførende virkning. Energi: 11 kj (2,6 kcal) pr. g sorbitol. 


Pinex Junior indeholder natriummetabisulfit (E223), som i sjældne tilfælde kan give overfølsomhedsreaktioner og vejrtrækningsbesvær. 


Pinex Junior indeholder 0,08 mmol (1,7 mg) natrium pr. ml. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil, hvis du indtager mere end 12 ml oral opløsning pr. dosis. 

3. Sådan skal du tage Pinex Junior

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apotekspersonalet. 

 

Du skal bruge vedlagte målebæger til dosering af Pinex Junior, oral opløsning. 

 

Behandlingen må normalt ikke vare længere end 3 dage. Tal med lægen hvis symptomerne varer ved. 

Den sædvanlige dosis er:

Børn 

Dosis afhænger af barnets vægt. 

Børn må få 50 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser. 

 

Eksempler: 

Barn på 10 kg: 5 ml (120 mg) højst 4 gange dagligt. 

Barn på 20 kg: 10 ml (240 mg) højst 4 gange dagligt. 

Barn på 30 kg: 15 ml (360 mg) højst 4 gange dagligt eller 20 ml (480 mg) højst 3 gange dagligt. 

 

Du må kun bruge Pinex Junior til børn under 2 år efter lægens anvisning. 

Brugervejledning

Den måleske, der er vedlagt i pakningen, er inddelt i 1-2-3-4-5-6-8 og 10 ml. 

Pinex Junior Actavis Group PTC ehf., oral opløsning 24 mg/ml 

Du skal holde måleskeen lodret, når du skal afmåle den dosis, der er angivet her i indlægssedlen eller på pakningen. 

Pinex Junior Actavis Group PTC ehf., oral opløsning 24 mg/ml 

Du kan placere måleskeen liggende med op til 10 ml opløsning. 

Hvis du har taget for meget Pinex Junior

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Pinex Junior, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. 

Tag pakningen med. 

 

En større dosis Pinex Junior end den anbefalede er farlig og kan give langvarige skader. Det kan ødelægge leveren og i nogle tilfælde også nyrerne, bugspytkirtlen og knoglemarven. 

Du får umiddelbart ikke nogen symptomer (de kommer normalt først efter et par dage). Selv om du ikke mærker nogle symptomer, kan der være risiko for alvorlig leverskade. Det er vigtigt, at du søger læge så hurtigt som muligt ved mistanke om overdosering (helst inden 10 timer efter indtagelsen). 

 

Symptomer på overdosering kan være kvalme, opkastninger, ømhed/smerter i maven, utilpashed, gulsot og misfarvning af urin og afføring. Senere kan der ske en gulfarvning af hud og øjne. I værste fald vil du efter ca. 3 døgn miste bevidstheden og dø af leversvigt. 

Hvis du har glemt at tage Pinex Junior

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker, almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt straks læge.
 • Alvorligt vejrtrækningsbesvær med hivende og hvæsende åndedræt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Alvorlig nyreskade med aftagende urindannelse. Kontakt læge.
 • Hævelse af tunge, læber og ansigt. Det kan medføre, at luftvejene blokeres. Ring 112.
 • Bleghed, træthed og gulsot pga. alvorlig blodmangel. Kontakt straks læge.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 10.000 behandlede):  

 • Nældefeber.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Hududslæt.

 

Pinex Junior kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. pga. påvirkning af leveren. 


I meget sjældne tilfælde er der blevet rapporteret om alvorlige hudreaktioner. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Pinex Junior utilgængeligt for børn.
 • Du kan opbevare Pinex Junior ved almindelig temperatur.
 • Brug ikke Pinex Junior efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pinex Junior 24 mg/ml oral opløsning indeholder

Aktivt stof: paracetamol. 

Øvrige indholdsstoffer er: Sorbitolopløsning (E420), glycerol, povidon, saccharinnatrium, natriummetabisulfit, citronsyremonohydrat, natriumcitrat, jordbæraroma og kaliumsorbat (E202). 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Pinex Junior er en klar, farveløs til svagt farvet opløsning med duft og smag af jordbær. 

 

Pakningsstørrelser  

60 ml og 200 ml 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf. 

Reykjavikurvegi 76-78 

220 Hafnarfjordur 

Island 

Repræsentant

Teva Denmark A/S 

Vandtårnsvej 83A 

2860 Søborg 

Fremstiller

Balkanpharma-Troyan AD,1. Krayrechna Str.,5600 Troyan, Bulgarien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret i juli 2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...