Doloproct®

rektalcreme

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

DOLOPROCT® 

1 mg/g + 20 mg/g rektalcreme  

fluocortolon-21-pivalat + lidocainhydrochlorid 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Doloproct til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Doloproct.
 3. Sådan skal du bruge Doloproct.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Du kan bruge Doloproct til behandling mod smerter, hævelse, brændende fornemmelse og kløe på grund af hæmorider eller rifter ved endetarmsåbningen. Doloproct fjerner ikke årsagen til hæmorider.
 • Du kan bruge Doloproct før og efter operation for hæmorider.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Doloproct

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Doloproct

 • hvis du er overfølsom over for fluocortolon-21-pivalat, lidocainhydrochlorid, eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Doloproct (angivet i punkt 6).
 • hvis du har betændelse ved endetarmsåbningen, der skyldes bakterier, virus eller svampe.
 • hvis du har vaccinationsreaktioner i det berørte område.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Doloproct  

 • Hvis du har uregelmæssig puls/hjerterytme
 • Hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.
 • Hvis du bruger latex-kondom som beskyttelse mod gradividitet eller seksuelt overførte sygdomme. Doloprocts hjælpestoffer nedsætter styrken i latexprodukter, som anvendes samtidig i området der behandles med Doloproct rektalcreme. Således kan kondomets sikkerhed være nedsat.

 

Pas på at du ikke får Doloproct i øjnene. Vask hænderne grundigt efter brug. 

Brug af anden medicin sammen med Doloproct

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

 • uregelmæssig hjerterytme (fx amiodaron, dronedaron, flecainid, propafenon).

 

Nogle lægemidler kan øge virkningen af Doloproct, og din læge vil overvåge dig omhyggeligt, hvis du tager sådanne lægemidler (f.eks. visse former for HIV-medicin, herunder ritonavir og cobicistat). 

 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

Graviditet, amning og frugtbarhed.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Doloproct efter aftale med lægen.
 • Du bør ikke bruge Doloproct de første 3 måneder af graviditeten. Tal med lægen.

 

Amning:  

 • Hvis du ammer, må du kun bruge Doloproct efter aftale med lægen.

 

Frugtbarhed:  

 • Der foreligger ingen undersøgelser der påviser nedsat frugtbarhed hos kvinder/mænd

Trafik- og arbejdssikkerhed

Doloproct påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Doloproct indeholder Cetostearylalkohol

 • Denne medicin indeholder cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

3. Sådan skal du bruge Doloproct

Brug altid Doloproct nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

For at minimere risikoen for lokale bivirkninger bør varighed af behandlingen ikke overstige 2 uger. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne:  

Cremen bør påsmøres efter afføring. Vask området omkring endetarmsåbningen før du bruger Doloproct. 

 • Du skal påsmøre creme 2 gange dagligt (morgen og aften). Hvis generne er alvorlige, kan du i de første 3 dage påsmøre cremen 3 gange dagligt. Når du får det bedre, vil påsmøring 1 gang dagligt eller hver anden dag være nok.
 • Påsmør med en finger en mængde creme på størrelse med en ært (ca. op til 1 g creme) omkring endetarmsåbningen.
 • Hvis du vil have cremen ind i endetarmen, sætter du den vedlagte plastikapplikator på. Indfør den i endetarmen. Du får cremen ind i endetarmen ved at klemme forsigtigt på tuben.
 • Er området meget betændt og smertefuldt, kan du smøre cremen på med en finger. Du bør smøre udhængende hæmorider med et tykt lag creme og forsigtigt presse dem tilbage i endetarmen.
 • Undgå at Doloproct kommer i øjnene. Vask hænderne omhyggeligt efter brug af Doloproct.

 

Brug til børn:  

Doloproct bør kun anvendes til børn under 18 år efter aftale med en læge. 

Hvis du har brugt for meget Doloproct

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Doloproct, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.
Der er ikke set symptomer på overdosering ved brug af Doloproct i endetarmen. 

Hvis du har glemt at bruge Doloproct

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Doloproct

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Brændende fornemmelse i huden ved endetarmen.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Hudirritation på applikationsstedet.
 • Allergiske hudreaktioner.

 

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Sløret syn. Tal med lægen.
 • Ved brug af Doloproct i mere end 4 uger, kan man udvikle følgende reaktioner ved endetarmen:
  • Tynd hud, der let går i stykker/skør hud. Tal med lægen.
  • Strækmærker.
  • Tydelige små blodkar i huden.

 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Doloproct utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Doloproct efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.
 • Du kan opbevare Doloproct ved almindelig temperatur.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Doloproct, 1 mg/g + 20 mg/g, rektalcreme indeholder:

Aktive stoffer: 

Fluocortolon-21-pivalat og lidocainhydrochlorid (vandfrit). 

 

Øvrige indholdsstoffer:  

Polysorbat 60, sorbitanstearat, cetostearylalkohol, paraffinolie, hvid blød paraffin, dinatriumedetat, natriumdihydrogenphosphatdihydrat, dinatriumphosphatdodecahydrat, benzylalkohol og renset vand. 

Pakningsstørrelser:

Doloproct fås i: 

Doloproct 1 mg/g + 20 mg/g i pakninger med 15 g eller 30 g creme med 1 plastikapplikator. 

 

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

mail: info@orifarm.com  

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...