Lamivudine "Sandoz"

filmovertrukne tabletter 300 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lamivudine Sandoz 300 mg filmovertrukne tabletter  

lamivudin  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lamivudine Sandoz
 3. Sådan skal du tage Lamivudine Sandoz
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lamivudine Sandoz bruges til behandling af hiv-infektioner (humant immundefektvirus) hos voksne og børn. 

 

Det aktive indholdsstof i Lamivudine Sandoz er lamivudin. Lamivudine Sandoz er en type medicin, der er rettet mod retrovirus. Det tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes nukleosidanalog revers transkriptasehæmmere (NRTI’er). 

 

Lamivudine Sandoz helbreder ikke hiv-infektionen fuldstændigt, men det nedsætter mængden af virus i kroppen og bevarer den på et lavt niveau. Det øger også antallet af CD4-celler i dit blod. CD4-celler er en type hvide blodceller, der spiller en vigtig rolle, når kroppen skal bekæmpe infektioner. 

 

Ikke alle reagerer ens på behandlingen med Lamivudine Sandoz. Din læge vil følge virkningen af din behandling. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lamivudine Sandoz

Tag ikke Lamivudine Sandoz:

 • hvis du er allergisk over for lamivudin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Tal med lægen, hvis du tror, at dette gælder for dig.  

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Lamivudine Sandoz. 


Nogle patienter, der tager Lamivudine Sandoz eller andre kombinationsbehandlinger mod hiv, har større risiko for at få alvorlige bivirkninger end andre. Du skal derfor være opmærksom på en større risiko: 

 • hvis du tidligere har haft en leversygdom, herunder hepatitis B eller C (hvis du har hepatitis B, må du ikke stoppe med at tage Lamivudine Sandoz uden at tale med lægen først, da det kan få hepatitis til at blusse op igen).
 • hvis du er svært overvægtig (særligt hvis du er kvinde).
 • hvis du har nyreproblemer, skal dosis måske justeres.

 

Fortæl det til lægen, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Det kan være nødvendigt med ekstra kontrolbesøg, herunder blodprøver, mens du er i behandling. Se afsnit 4 for yderligere oplysninger.  

 

Hold øje med vigtige symptomer  

Nogle patienter, der tager medicin mod hiv-infektioner, får andre sygdomme, der kan være alvorlige. Du bør kende til vigtige tegn og symptomer, som du skal holde øje med, mens du tager Lamivudine Sandoz. 

 

Læs oplysningerne 'Andre mulige bivirkninger ved kombinationsbehandling af hiv' under afsnit 4i denne indlægsseddel.  

 

Beskyt andre mennesker  

Hiv-smitte spredes ved seksuel kontakt med en person, der har sygdommen, eller via smittet blod (fx ved at dele kanyler med andre). Du kan stadig smitte andre med hiv, selvom du tager dette lægemiddel, selvom risikoen er nedsat ved effektiv antiretroviral terapi.
Tal med lægen om, hvilke forholdsregler der er nødvendige for at undgå at smitte andre personer. 

Brug af anden medicin sammen med Lamivudine Sandoz

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.  

 

Husk at informere lægen eller apotekspersonalet, hvis du begynder at tage ny medicin, mens du er i behandling med Lamivudine Sandoz. 

 

Disse lægemidler må ikke bruges sammen med Lamivudine Sandoz:  

 • lægemidler (oftest opløsninger), der indeholder sorbitol og andre sukkeralkoholer (som f.eks. xylitol, mannitol, lactitol eller maltitol), hvis de anvendes regelmæssigt
 • andre lægemidler, der indeholder lamivudin (anvendes til behandling af hiv-infektioner eller hepatitis B)
 • emtricitabin (anvendes til behandling af hiv-infektioner)
 • høje doser af co-trimoxazol, et antibiotikum
 • cladribin (der bruges til behandling af hårcelleleukæmi).

Fortæl det til lægen, hvis du bliver behandlet med nogen af disse.  

Graviditet

Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Lamivudine Sandoz. 


Lamivudine Sandoz og lignende medicin kan give fosteret bivirkninger. Hvis du har taget Lamivudine Sandoz under graviditeten, kan din læge bede om regelmæssige blodprøver og andre diagnostiske undersøgelser for at overvåge dit barns udvikling. Hos børn, hvis mødre har taget NRTI 'er under graviditeten, opvejede fordelen ved beskyttelsen mod hiv risikoen for bivirkninger. 

Amning

Hiv-positive kvinder må ikke amme, da hiv-infektionen kan overføres til barnet via modermælken.  

 

Indholdsstofferne i Lamivudine Sandoz kan også udskilles i små mængder i modermælken.  

 

Hvis du ammer eller planlægger at amme: 

Kontakt straks lægen.  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lamivudine Sandoz påvirker sandsynligvis ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Lamivudine Sandoz indeholder isomalt

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Lamivudine Sandoz

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.  

 

Tabletten skal synkes med vand. Lamivudine Sandoz kan tages med eller uden mad. 

 

Hvis du ikke kan synke tabletten hel, kan du knuse den og blande den i lidt mad eller væske og tage hele dosen straks. 

 

Hold regelmæssig kontakt med lægen.  

 

Lamivudine Sandoz hjælper til med at holde din sygdom under kontrol. Du skal tage medicinen hver dag for at forhindre, at sygdommen bliver værre. Du kan stadig udvikle andre infektioner og sygdomme, der er forbundet med hiv-infektionen. 

 

Hold kontakt med lægen, og stop ikke med at tage Lamivudine Sandoz uden at tale med lægen først.  

Hvor meget skal du tage

Voksne, unge og børn, der vejer mindst 25 kg:  

 

Den sædvanlige dosis er 1 tablet (300 mg) 1 gang dagligt.  

 

Der findes også en Lamivudine Sandoz -tablet i en styrke på 150 mg til behandling af børn fra 3 måneder, som vejer mindre end 25 kg. 

 

Der findes også en oral opløsning til børn over 3 måneder eller til patienter, der har behov for en lavere dosis, eller som ikke kan synke tabletter. 

 

Hvis du har nyreproblemer, skal dosis måske justeres.  

Kontakt lægen, hvis dette gælder for dig.  

Hvis du har taget for meget Lamivudine Sandoz

Det vil sandsynligvis ikke give alvorlige bivirkninger, hvis du ved et uheld tager for meget Lamivudine Sandoz. Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Lamivudine Sandoz, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Lamivudine Sandoz

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Fortsæt derefter behandlingen som før. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Under hiv-behandling kan der forekomme vægtstigning samt forhøjede niveauer af lipider og glucose i blodet. Dette er til dels forbundet med forbedret helbredstilstand og livsstil, og for lipidernes vedkommende, sommetider med selve hiv-medicinen. Lægen vil holde øje med disse ændringer. 

 

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Når du bliver behandlet for hiv, kan det være svært at afgøre, om dine symptomer skyldes Lamivudine Sandoz eller anden medicin, eller om de skyldes hiv-sygdommen i sig selv. Det er derfor meget vigtigt, at du fortæller lægen om enhver ændring i dit helbred. 

 

Ud over de bivirkninger ved Lamivudine Sandoz, der er nævnt nedenfor, kan du få andre sygdomme, når du får kombinationsbehandling mod hiv.  

 

Det er vigtigt, at du læser oplysningerne senere i dette afsnit under 'Andre mulige bivirkninger ved kombinationsbehandling af hiv'. 

 

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede  

 • hovedpine
 • kvalme
 • opkastning
 • diarré
 • mavesmerter
 • træthed, manglende energi
 • feber (høj kropstemperatur)
 • almen utilpashed
 • muskelsmerter og -ubehag
 • ledsmerter
 • søvnproblemer (insomni)
 • hoste
 • irriteret eller løbende næse
 • udslæt
 • hårtab (alopeci).

 

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede  

 

Ikke almindelige bivirkninger, der kan ses i blodprøver:  

 • nedsat antal af de blodceller, der har betydning for blodets evne til at størkne (trombocytopeni)
 • lavt antal røde blodceller (anæmi) eller lavt antal hvide blodceller (neutropeni)
 • øget niveau af leverenzymer.

 

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede  

 • alvorlige allergiske reaktioner med hævelser af ansigtet, tungen eller svælget, som kan gøre det svært at synke eller at trække vejret
 • betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis)
 • nedbrydning af muskelvæv
 • leversygdom som gulsot, forstørret lever eller fedtlever, leverbetændelse (hepatitis).

 

Sjælden bivirkning, der kan ses i blodprøver: 

 • stigning i mængden af et enzym, som kaldes amylase.

 

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede  

 • for meget mælkesyre i blodet (laktacidose)
 • prikken eller følelsesløshed i armene, benene, hænderne eller fødderne.

 

Meget sjælden bivirkning, der kan ses i blodprøver: 

 • manglende dannelse af nye røde blodceller i knoglemarven (pure red cell-aplasi).

 

Hvis du får bivirkninger  

 

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.  

 

Andre mulige bivirkninger ved kombinationsbehandling af hiv  

Kombinationsbehandling indeholdende Lamivudine Sandoz kan forårsage andre sygdomme under behandlingen af hiv. 

 

Gamle infektioner kan blusse op  

Patienter med fremskreden hiv-infektion (aids) kan have et svækket immunsystem og har større risiko for at få alvorlige infektioner (opportunistiske infektioner). Når sådanne patienter starter behandlingen, kan gamle, skjulte infektioner blusse op igen og medføre tegn og symptomer på betændelse. Disse symptomer vil ofte opstå, fordi kroppens immunsystem bliver stærkere, og kroppen begynder at bekæmpe disse infektioner. 


Ud over opportunistiske infektioner kan der også forekomme autoimmune sygdomme (en tilstand, der forekommer, når immunsystemet angriber kroppens raske celler), efter du er begyndt at tage lægemidler til behandling af din hiv-infektion. Autoimmune sygdomme kan forekomme mange måneder efter behandlingens start. Hvis du bemærker nogen som helst symptomer på infektion eller andre symptomer, såsom muskelsvaghed, svaghed, der begynder i hænder og fødder og bevæger sig ind mod kropsstammen, hjertebanken, rysten eller hyperaktivitet, skal du straks kontakte lægen for at få den nødvendige behandling. 


Hvis du får symptomer på en infektion, mens du tager Lamivudine Sandoz: 

Kontakt straks lægen. Tag ikke anden medicin mod infektioner uden at tale med lægen først.  

 

Du kan få knogleproblemer 

Nogle patienter, der får kombinationsbehandling mod hiv, får en sygdom, der kaldes osteonekrose. Med denne sygdom dør dele af knoglevævet på grund af nedsat blodtilførsel til knoglerne. Du har større risiko for at få denne sygdom: 

 • hvis du har fået kombinationsbehandling i lang tid
 • hvis du også tager betændelseshæmmende medicin, kaldet kortikosteroider
 • hvis du drikker alkohol
 • hvis dit immunsystem er meget svækket
 • hvis du er overvægtig.

 

Symptomerne på osteonekrose omfatter:  

 • stive led
 • smerter (særligt i hofterne, knæene eller skuldrene)
 • bevægelsesbesvær.

Hvis du bemærker et eller flere af disse symptomer: 

Kontakt lægen.  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller ”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.  

 

Anvendes senest 3 måneder efter åbning af beholderen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lamivudine Sandoz indeholder:

 • Aktivt stof: lamivudin. Hver tablet indeholder 300 mg lamivudin.
 • Øvrige indholdsstoffer: isomalt (E 953), crospovidon type A, magnesiumstearat (E 572), hypromellose 3cp (E 464), hypromellose 6cp (E 464), titandioxid (E 171), macrogol 400, polysorbat 80 (E 433).

Udseende og pakningsstørrelser

Hvid, kapselformet, bikonveks, filmovertrukken tablet, der er præget med J på den ene side og 17 på den anden side. Dimensioner: 19,1 x 8,9 mm. 

 

De filmovertrukne tabletter er pakket i Alu/OPA/Alu/PVC blistere, som er indsat i en æske, eller i HDPE-beholder med børnesikret låg af polypropylen. 

 

Pakningsstørrelser: 

Blister: 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90 og 120 filmovertrukne tabletter 

HDPE-beholder: 30, 60, 90 filmovertrukne tabletter 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark 

Fremstiller

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien  

eller 

LEK S.A., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polen  

eller 

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 29. oktober 2019
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...