Emend®

hårde kapsler 125 mg+80 mg og 80 mg

MSD

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

EMEND® 125 mg hårde kapsler  

EMEND® 80 mg hårde kapsler  

aprepitant 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Hvis du har et barn, der tager EMEND, skal du læse denne information grundigt.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig eller barnet personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer.
 • Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du eller barnet får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage eller give EMEND
 3. Sådan skal du tage EMEND
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

EMEND indeholder det aktive stof aprepitant og tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes "neurokinin 1 (NK1) receptorantagonister". I hjernen er der et særligt område, som kontrollerer kvalme og opkastning. EMEND virker ved at blokere signalerne til dette område, hvorved kvalme og opkastning mindskes. EMEND kapsler bruges hos voksne og unge fra 12-års alderen i kombination med anden medicin til at forebygge kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapibehandling (behandling af kræft), der er kraftige og moderate udløsere af kvalme og opkastning (fx cisplatin, cyclophosphamid, doxorubicin eller epirubicin). 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage eller give EMEND

Tag ikke EMEND:

 • hvis du eller barnet er allergisk over for aprepitant eller et af de øvrige indholdsstoffer i EMEND (angivet i punkt 6).
 • sammen med medicin, som indeholder pimozid (til behandling af psykiske lidelser), terfenadin og astemizol (til behandling af høfeber og andre allergitilstande), cisaprid (til behandling af problemer med fordøjelsen). Fortæl lægen, hvis du eller barnet anvender disse lægemidler, da behandlingen i så fald skal justeres, før du eller barnet begynder behandling med EMEND.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager EMEND eller giver dette lægemiddet til barnet. 

 

Før behandling med EMEND skal du fortælle lægen, hvis du eller barnet har en leversygdom, da leveren er vigtig ved nedbrydning af medicinen i kroppen. Det kan derfor være nødvendigt for lægen at kontrollere din eller barnets leverfunktion. 

Børn og unge

Giv ikke EMEND 80 mg og 125 mg kapsler til børn under 12 år, da 80 mg og 125 mg kapsler ikke er undersøgt hos denne gruppe. 

Brug af anden medicin sammen med EMEND

EMEND kan påvirke anden medicin både under og efter behandling med EMEND. Der er noget medicin, som ikke må tages sammen med EMEND (såsom pimozid, terfenadin, astemizol og cisaprid) eller som kræver justering af dosis (se også "Tag ikke EMEND"). 

 

Virkningen af EMEND eller anden medicin kan påvirkes, hvis du eller barnet tager EMEND sammen med anden medicin, herunder de lægemidler, der er nævnt nedenfor. Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du eller barnet tager et eller flere af følgende lægemidler: 

 • Hormonholdigt lægemiddel til forebyggelse af graviditet som fx p-piller, plastre, implantater og visse former for hormonspiral virker måske ikke tilstrækkeligt, når de tages sammen med EMEND. Du skal anvende et andet eller et supplerende ikke-hormonalt graviditetsforebyggende middel under behandling med EMEND og i op til 2 måneder efter, du har taget EMEND.
 • Ciclosporin, tacrolimus, sirolimus, everolimus (medicin der hæmmer dannelsen af antistoffer)
 • Alfentanil, fentanyl (til behandling af smerter)
 • Quinidin (til behandling af uregelmæssig hjerterytme)
 • Irinotecan, etoposid, vinorelbin, ifosfamid (medicin til behandling af cancer)
 • Lægemidler der indeholder sekalealkaloider, såsom ergotamin og diergotamin (til behandling af migræne)
 • Warfarin, acenocoumarol (midler til blodfortynding; det kan måske være nødvendigt at tage blodprøver)
 • Rifampicin, clarithromycin, telithromycin (antibiotika til behandling af infektioner)
 • Phenytoin (til behandling af krampeanfald)
 • Carbamazepin (til behandling af depression og epilepsi)
 • Midazolam, triazolam, phenobarbital (beroligende midler eller sovemidler)
 • Perikon (et naturlægemiddel til behandling af depression)
 • Proteasehæmmere (til behandling af hiv-infektioner)
 • Ketoconazol undtagen shampoo (til behandling af Cushings syndrom - når kroppen producerer for meget kortisol)
 • Itraconazol, voriconazol, posaconazol (til behandling af svampeinfektioner)
 • Nefazodon (til behandling af depression)
 • Kortikosteroider (såsom dexamethason og methylprednisolon)
 • Angstdæmpende medicin (såsom alprazolam)
 • Tolbutamid (medicin til behandling af diabetes).

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du eller barnet bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, fx naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 

Graviditet og amning

Du må ikke tage dette lægemiddel under graviditet, medmindre det er klart nødvendigt. Hvis du eller barnet er gravid eller ammer, har mistanke om, at du eller barnet er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge lægen til råds, før du eller barnet tager dette lægemiddel. 

 

For information om forebyggelse af graviditet se "Brug af anden medicin sammen med EMEND". 

 

Det vides ikke, om EMEND udskilles i modermælk; derfor anbefales det ikke at amme under behandling med dette lægemiddel. Før du eller barnet tager dette lægemiddel, er det vigtigt at fortælle lægen, om du eller barnet ammer eller planlægger at amme. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bemærk, at nogle mennesker bliver svimle eller søvnige efter at have anvendt EMEND. Hvis du eller barnet bliver svimmel eller søvnig, skal du eller barnet undgå at køre bil, køre på cykel eller betjene maskiner eller værktøj, efter at have fået dette lægemiddel (se punkt 4 Bivirkninger). 

EMEND indeholder saccharose

EMEND kapsler indeholder saccharose. Kontakt lægen, før du eller barnet tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig eller barnet, at du eller barnet ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage EMEND

Tag altid lægemidlet eller giv lægemidlet til barnet nøjagtigt efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. Tag altid EMEND sammen med anden medicin for at forebygge kvalme og opkastning. Efter behandlingen med EMEND kan lægen bede dig eller barnet om at fortsætte med at tage andre lægemidler, herunder et kortikosteroid (fx dexamethason) og et "5HT3-antagonist" (fx ondansetron) til at forebygge kvalme og opkastning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er:

Dag 1:  

 • En 125 mg kapsel 1 time før du starter på kemoterapibehandlingen

 

og 

 

Dag 2 og 3:  

 • En 80 mg kapsel hver dag.
 • Tag EMEND om morgenen, hvis du ikke skal have kemoterapi.
 • Tag EMEND 1 time før kemoterapibehandlingen starter, hvis du skal have kemoterapi.

 

EMEND kan tages med eller uden mad.  

 

Slug kapslen hel sammen med væske. 

Hvis du har taget for mange EMEND kapsler

Du eller barnet må ikke tage flere kapsler end lægen har foreskrevet. Hvis du eller barnet har taget for mange kapsler, skal du eller barnet straks kontakte lægen. 

Hvis du har glemt at tage EMEND

Hvis du eller barnet har glemt at tage en dosis, skal du kontakte lægen for vejledning.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Stop med at tage EMEND og kontakt straks lægen, hvis du eller barnet bemærker en eller flere af følgende bivirkninger, som kan være alvorlige, og for hvilke akut lægebehandling kan være nødvendig: 

 • Nældefeber, udslæt, kløe, vejrtræknings- eller synkebesvær (hyppigheden er ikke kendt, kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data); disse symptomer er tegn på en allergisk reaktion.

 

Andre bivirkninger, som er rapporteret, er anført nedenfor.  

 

Almindelige bivirkninger (kan berøre op til 1 ud af 10 personer): 

 • Forstoppelse, fordøjelsesbesvær
 • Hovedpine
 • Træthed
 • Appetitløshed
 • Hikke
 • Forhøjet indhold af leverenzymer i blodet.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan berøre op til 1 ud af 100 personer): 

 • Svimmelhed, søvnighed
 • Akne, udslæt
 • Angst
 • Opstød, kvalme, opkastning, halsbrand, mavesmerter, mundtørhed, luftafgang fra tarmen
 • Øget smertefuld og sviende fornemmelse ved vandladning
 • Svaghed, generel utilpashed
 • Hedeture/rødme i ansigtet eller huden
 • Hurtig eller uregelmæssig hjerterytme (puls)
 • Feber med øget risiko for infektion, fald i antal røde blodlegemer.

 

Sjældne bivirkninger (kan berøre op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • Koncentrationsbesvær, manglende energi, smagsforstyrrelser
 • Øget hudfølsomhed over for solen, kraftigt øget svedtendens, fedtet hud, sår på huden, kløende udslæt, Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse (sjælden alvorlig hudreaktion)
 • Eufori (ekstrem lykkefølelse), desorientering
 • Bakterieinfektion, svampeinfektion
 • Svær forstoppelse, mavesår, betændelse i tyndtarmen og tyktarmen, sår i munden, oppustethed
 • Hyppig vandladning, større urinmængde end normalt, sukker eller blod i urinen
 • Ubehag i brystet, hævelser, ændringer i måden at gå på
 • Hoste, slim bagest i svælget, irritation i svælget, nysen, ondt i halsen
 • Tåreflåd og øjenkløe
 • Ringen for ørerne
 • Muskelspasmer, muskelsvækkelse
 • Udtalt tørst
 • Langsom hjerterytme (puls), sygdom i hjerte- eller blodkar
 • Fald i antal hvide blodlegemer, lavt indhold af natrium i blodet, vægttab.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du eller barnet oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt. 

 

Tag ikke kapslen ud af blisterpakningen, før du er klar til at indtage den. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

EMEND indeholder:

 • Aktivt stof: Aprepitant. Hver 125 mg kapsel indeholder 125 mg aprepitant. Hver 80 mg kapsel indeholder 80 mg aprepitant.
 • Øvrige indholdsstoffer: Saccharose, mikrokrystallinsk cellulose (E460), hydroxypropylcellulose (E463), natriumlaurilsulfat, gelatine, titandioxid (E171), shellak, kaliumhydroxid og sort jernoxid (E172). 125 mg kapslen indeholder også rød jernoxid (E172) og gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

125 mg kapslen er ugennemsigtig med hvid kerne og lyserød kappe med "462" og "125 mg" præget med sort blæk på kapslen.
80 mg kapslen er ugennemsigtig med hvid kerne og kappe med ”461” og ”80 mg” præget med sort blæk på kapslen. 

 

EMEND 125 mg og 80 mg hårde kapsler fås i følgende pakningsstørrelser

 • Aluminiumblisterpakning indeholdende 1 stk. 80 mg kapsel
 • 2-dages behandlingspakning indeholdende 2 stk. 80 mg kapsler
 • 5 stk. aluminiumblisterpakninger hver indeholdende 1 stk. 80 mg kapsel
 • Aluminiumblisterpakning indeholdende 1 stk. 125 mg kapsel
 • 5 stk. aluminiumblisterpakning hver indeholdende 1 stk. 125 mg kapsel
 • 3-dages behandlingspakning indeholdende 1 stk. 125 mg kapsel og 2 stk. 80 mg kapsler.

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Merck Sharp & Dohme B.V.  

Waarderweg 39 

2031 BN Haarlem  

Holland 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

MSD Danmark ApS  

Tlf: +45 4482 4000 

dkmail@merck.com 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...