Natriumklorid "B. Braun"

solvens til parenteral anv. 9 mg/ml

B. Braun

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Natriumklorid ”B. Braun”, 9 mg/ml, solvens til parenteral anvendelse 

Natriumchlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du får Natriumklorid ”B. Braun”
 3. Sådan får du Natriumklorid ”B. Braun”
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dette lægemiddel er en natriumchloridopløsning (fysiologisk saltvand), som er beregnet til opløsning og fortynding af lægemidler, der skal gives som en injektion. 

 

Denne opløsning indeholder natriumchlorid i samme koncentration som saltindholdet i dit blod. 

2. Det skal du vide, før du får Natriumklorid ”B. Braun”

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Du må ikke få Natriumklorid ”B. Braun”

 • hvis natriumindholdet i blodet er meget højt (alvorlig hypernatriæmi)
 • hvis chloridindholdet i blodet er meget højt (alvorlig hyperkloridæmi).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du får Natriumklorid ”B. Braun”. 

Der skal udvises særlig forsigtighed ved brug af Natriumklorid ”B. Braun”, hvis du har: 

 • unormalt højt indhold af natrium i blodet (hypernatriæmi)
 • unormalt højt indhold af chlorid i blodet (hyperkloridæmi).

Brug af anden medicin sammen med Natriumklorid ”B. Braun”

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Hvis du tager lægemidler, som medfører, at natriumindholdet i blodet stiger (f.eks. binyrebarkhormoner, visse typer af betændelseshæmmende lægemidler) og du får Natriumklorid ”B. Braun”, kan det medføre vand i kroppen (ødemer). 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du får denne medicin. 

 

Graviditet 

Der forventes ikke nogen bivirkninger, hvis lægemidlet gives som ordineret, fordi natrium- og chloridkoncentrationen svarer til koncentrationen hos mennesker. 

 

Amning 

Der forventes ikke nogen bivirkninger, hvis lægemidlet gives som ordineret, fordi natrium- og chloridkoncentrationen svarer til koncentrationen hos mennesker. Natriumklorid ”B. Braun” kan anvendes under amning, hvis det er nødvendigt. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Natriumklorid ”B. Braun” påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

3. Sådan får du Natriumklorid ”B. Braun”

Dette lægemiddel er beregnet til at opløse eller fortynde lægemidler, der skal gives som injektion i en blodåre, i en muskel eller under huden. 

Dosering

Mængden af det lægemiddel du skal have, vil afhænge af instruktionerne for det lægemiddel, der skal opløses eller fortyndes. 

Hvis du har fået for meget Natriumklorid ”B. Braun”

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har fået mere af Natriumklorid ”B. Braun”, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

En overdosis kan medføre unormalt høje væske-, natrium- og chloridkoncentrationer i blodet og store mængder af syreholdige stoffer i blodet (blodet bliver surt). 

 

Hvis dette forekommer, bliver injektionen omgående stoppet. Derudover kan der gives vanddrivende tabletter for at øge vandladningen. Indholdet af elektrolytter i blodet vil blive nøje kontrolleret. Din læge vil bestemme yderligere medicinsk behandling eller andre forholdsregler for at normalisere elektrolytindholdet, væskebalancen og syre/base-balancen. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Der forventes ingen bivirkninger, hvis præparatet bruges i henhold til anvisningerne. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten på ampullen og den ydre æske efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Lægemidlet må ikke anvendes, hvis opløsningen er uklar, eller hvis beholderen eller lukket er beskadiget. 

 

Efter tilberedning af den færdige blanding: 

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges med det samme. Anvendelse af andre opbevaringstider og -betingelser er på brugerens eget ansvar og må ikke overstige 24 timer ved 2 til 8 °C. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Natriumklorid ”B. Braun” indeholder:

 • Aktivt stof: Natriumchlorid.
  1 ml opløsning indeholder 9 mg natriumchlorid.
 • Øvrigt indholdsstof: vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Natriumklorid “B. Braun” er en klar og farveløs opløsning. 

 

Pakningsstørrelser: 

Polyethylenampuller 20 x 10 ml, 20 x 20 ml.
Polypropylenampuller 50 x 10 ml, 50 x 20 ml, 100 x 10 ml, 100 x 20 ml. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

B. Braun Melsungen AG 

Carl-Braun-Straße 1 

34212 Melsungen 

Tyskland 

 

Postadresse: 

34209 Melsungen, 

Tyskland 

Fremstiller

B. Braun Melsungen AG  

Carl-Braun-Strasse 1 

34212 Melsungen, Tyskland  

 

eller 

 

B. Braun Medical S.A.  

Carreterra de Terrassa 121 

08191 Rubi, Barcelona, Spanien 

Repræsentant i Danmark

B. Braun Medical A/S  

Dirch Passers Allé 27, 3. sal  

2000 Frederiksberg  

Danmark 

Oplysninger til læger og sundhedspersonale

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale  

Natriumklorid ”B. Braun”, 9 mg/ml, solvens til parenteral anvendelse

Ved blanding med andre lægemidler skal der tages højde for risikoen for uforligelighed.
Ved anvendelse af denne opløsning som solvens/diluent med forligelige lægemidler skal instruktioner vedrørende anvendelse af de pågældende lægemidler overholdes. 


Administration  

Intravenøs, intramuskulær eller subkutan anvendelse. 


Må kun anvendes, hvis opløsningen er klar og farveløs, og beholderen og lukket er ubeskadiget. 


Efter tilberedning af den færdige blanding  

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges med det samme. Anvendelse af andre opbevaringstider og -betingelser er på brugerens eget ansvar og må ikke overstige 24 timer ved 2 til 8 °C, medmindre fortyndingen er udført under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser. 


Opløsningen skal bruges straks efter åbning af beholderen eller efter tilberedning af den færdige blanding. 


Bortskaffelse  

Beholderne er kun beregnet til engangsbrug. Bortskaf beholder og ikke anvendt indhold efter brug. 


Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...