Captoinhib

tabletter 25 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Captoinhib 25 mg tabletter  

Captopril 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Captoinhib
 3. Sådan skal du tage Captoinhib
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Captoinhib tilhører en gruppe af lægemidler, der hedder Angiotensin Converting Enzyme (ACE) hæmmere. ACE-hæmmere bruges til behandling af forhøjet blodtryk. 

Captoinhib bruges til:

 • behandling af forhøjet blodtryk.
 • behandling af kronisk hjertesvigt (når hjertet ikke er stærkt nok til at arbejde ordentligt).
 • behandling af hjerteanfald:
  • kortvarende (4 uger), til behandling af klinisk stabile patienter. Her menes behandling der startes indenfor 24 timer efter hjerteanfald.
  • længerevarende, for at undgå symptomatisk hjertesvigt.
 • behandling af nyresygdomme hos patienter med Type 1 diabetes (insulinkrævende diabetes).

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Captoinhib

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Captoinhib:

 • hvis du er allergisk over for captopril eller et af de øvrige indholdsstoffer i Captoinhib (angivet i afsnit 6)
 • hvis du er overfølsom over for medicin af samme lægemiddelgruppe (ACE-hæmmere) som Captoinhib
 • hvis du har udviklet angioødem (allergisk reaktion med symptomer som hævelse i ansigt, tunge eller hals, synkebesvær, nældefeber og vejrtrækningsproblemer) under tidligere behandling med en ACE-hæmmer
 • hvis du har en arvelig eller af ikke kendt årsag lider af angioødem. Angioødem er hævelse af huden i ansigt, arme, ben, tunge eller hals.
 • hvis du er gravid og mere end 3 måneder henne i din graviditet. (Det er også bedre at undgå Captoinhib tidligt i graviditeten - se afsnittet ”Graviditet og amning”).
 • hvis du har taget eller i øjeblikket tager sacubitril/valsartan, et lægemiddel der anvendes til behandling af en type langvarig (kronisk) hjertesvigt hos voksne, da risikoen for angioødem (hurtig hævelse under huden i et område såsom halsen) er øget.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Captoinhib. 


Fortæl din læge hvis du lider af eller nogensinde har lidt af nogen af de nedenstående tilstande eller sygdomme: 

 • For lavt blodtryk, det ses oftest hvis du er dehydreret eller lider af saltunderskud grundet:
  • vanddrivende behandling
  • saltfattig kost
  • diarré eller opkastning
  • hæmodialyse (en metode til at filtrere blodet, ses oftest hos personer, hvis nyrer ikke virker)
 • din læge vil korrigere dehydrering eller saltmangel før du begynder på at tage Captoinhib. Behandlingen kan begyndes på en lavere dosis end normalt.
 • Hjertesvigt. Din læge begynder muligvis behandlingen på en lavere dosis Captoinhib.
 • Iskæmisk hjertesygdom (forsnævring af blodkarrene til hjertet) kan give brystsmerter (angina pectoris).
 • Cerebrovaskulær sygdom (forsnævring af blodkarrene til hjernen) kan give et slagtilfælde eller forbigående ”mini-slagtilfælde” (TCI: pludseligt opståede neurologiske udfald der svinder inden for 24 timer; skyldes forbigående svigt i blodtilførslen til hjernebarken som følge af blodprop).
 • Renal arteriel stenose (forsnævring af blodkar i nyrerne).
 • Forringet nyrefunktion. Kreatinin clearance (rensning) er en blodprøve til at måle hvor godt nyrerne virker. Der vil blive givet en lavere startdosis hvis kreatinin clearance er under 40 ml pr. minut. Visse stoffer i blodet (kalium og kreatinin) vil jævnligt blive monitoreret.
 • Hoste. En vedvarende tør hoste (uden slim) kan opstå under behandling med ACE-hæmmere (inklusiv Captoinhib). Hosten forsvinder ved behandlingsophør.
 • Leversvigt. I meget sjældne tilfælde kan leveren blive påvirket af behandlingen med ACE- hæmmere. De første tegn på leversvigt er:
  • gulsot
  • ændringer i blodprøver, som måler leverens funktion

Dette kan føre til nekrose (celle- eller vævsdød) af leveren, hvilket kan være fatalt. Kontakt straks lægen hvis du får gulsot. 

 • Hyperkaliæmi (for høj koncentration af kalium i blodet). Det ses oftest i følgende tilfælde hvis:
  • Du lider af nedsat nyrefunktion
  • du er diabetiker
  • du tager kaliumbesparende vanddrivende (vanddrivende tabletter som øger koncentrationen af kalium, som udskilles med urinen) du tager kaliumsupplement eller saltsupplement, der indeholder kalium.
 • Du tager anden medicin, som øger kaliumkoncentartionen i blodet (f.eks. heparin, som bruges til at fortynde blodet og og co- trimoxazol også kendt som trimethoprim / sulfamethoxazol).
 • Øget modstand i blodflowet gennem hjertet p.g.a.:
  • indsnævring af hjerteklapperne (aorta stenose eller mitralstenose)
  • forstørret hjerte (obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati)
 • Ændringer i blodcelletal, inklusive:
 • thrombocytopeni, et fald i antallet af blodplader
 • anæmi, et fald i antallet af rødeblodlegemer eller abnorme røde blodlegemer
 • neutropeni eller agranulocytose, et fald i antallet af hvide blodlegemer
  Neutropeni er mere almindelig hvis du:
  • har kollagen vaskulær sygdom (sygdom i blodkarrene)
  • er i immunosuppresiv behandling (behandling der undertrykker immunforsvaret)
  • er i behandling med allopurinol (mod urinsyregigt)
  • er i behandling med procainamid (hjertemedicin)
 • Vær yderst forsigtig med de ovenfornævnte tilstande, hvis din nyrefunktion er nedsat.
  Fortæl straks lægen hvis du udvikler symptomer på infektion (f.eks. ondt i halsen eller feber.
 • Det hvide blodlegemetal hurtigt vender tilbage til normalniveau efter behandlingsophør.
 • Protein i urinen (proteinuri). Denne tilstand sker hvis du intager forholdsvis høje doser af ACE-hæmmere (over 150 mg captopril om dagen). Det kan ligeledes ske hvis du allerede har en nyresygdom ved behandlingsstart. Der ses ofte en forbedring over en periode på 6 måneder, også selvom behandlingen fortsættes.
 • Desensibilisering af behandling mod bi- og hvepsestik. I patienter i behandling med ACE- hæmmere, kan desensibiliseringsbehandlingen medføre livstruende overfølsomhedsreaktion (anafylaktisk shock).
 • High Flux dialyse og lipoprotein aferese (blodfiltrationstekniker).
  Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme hvis du er under disse behandlinger. Lægen vil tage stilling til om der skal bruges en anden blodfiltrationsteknik eller behandlingen med captopril ændres.
 • Større operationer og bedøvelser. Behandling med ACE-hæmmere kan medføre fald i blodtrykket i disse situationer.
 • Diabetes. Blodsukkeret skal monitoreres ofte i løbet af den første måned af behandlingen.
  Captoinhib kan give en falsk-positiv urintest for acetone (et kemisk stof, der nogen gange kan findes i urinen).
 • Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Du bør ikke tage Captoinhib tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader (se afsnittet ”Graviditet og amning”).
 • hvis du tager nogen af følgende lægemidler, der bruges til at behandle højt blodtryk:
  • en angiotensin II-receptorblokerer (også kendt som sartans - for eksempel valsartan, telmisartan, irbesartan), især hvis du har diabetesrelaterede nyreproblemer.
  • aliskiren

Din læge kan med jævne mellemrum kontrollere din nyrefunktion, blodtryk og mængden af elektrolytter (fx kalium) i dit blod. Se også oplysninger under overskriften ”Tag ikke Captoinhib ” 

 

Hvis du tager nogen af følgende lægemidler, kan risikoen for angioødem (hurtig hævelse under huden i området som halsen) øges: 

 • racecadotril, et lægemiddel til behandling af diarré;
 • lægemidler, der anvendes til at forhindre afstødning af et transplanteret organ og til kræft (f.eks. temsirolimus sirolimus, everolimus og andre lægemidler, der tilhører klassen af mTOR- hæmmere)
 • vildagliptin, et lægemiddel til behandling af diabetes.

 

 • Etniske forskelle. Som med mange andre lægemidler kan Captoinhib være mindre effektiv til at sænke blodtrykket hos personer af afroamerikansk afstamning.

Brug af anden medicin sammen med Captoinhib

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.  

 

Kontakt lægen hvis du tager: 

 • Kaliumbesparende vanddrivende, såsom spironolakton, triamerene eller amilorid. Disse vanddrivende tabletter nedsætter mængden af kalium i urinen.
 • Kalium supplementer (inklusive salterstatninger), kaliumbesparende diuretika.
 • Andre lægemidler, som kan øge mængden af kalium i dit blod (trimethoprim og cotrimoxazol også kendt som trimethoprim/sulfamethoxazol til infektioner forårsaget af bakterier; ciclosporin, et immunsuppressivt lægemiddel til at forhindre afstødning af et transplanteret organ; og heparin, et blodfortyndende lægemiddel til at forhindre blodpropper)
 • Thiazid eller loop-diuretika (vanddrivende midler)
 • Andre blodtrykssænkende lægemidler (f.eks. beta-blokkere, methyldopa, calcium antagonister)
 • Midler mod mentale lidelser og depression (f.eks. lithium, tricykliske antidepressiva, antipsykotika)
 • Anæstetika (bedøvendende midler som bruges ved operation hos f.eks. tandlæge eller på sygehus)
 • Allopurinol (urinsyregigt)
 • Procainamid (hjertemedicin)
 • Cytostatika (midler til kræftbehandling)
 • Systemiske kortikosteroider
 • Immunosuppressiva (midler til at hæmme immunforsvaret)
 • Visse smertestillende eller midler mod betændelsestilstande (non-steroid anti- inflammatorisk middel, NSAID´er)
 • Sympatomimetika
 • Blodsukker sænkende medicin (antidiabetika)
 • Syreneutraliserende. Disse lægemidler kan reducere mængden af Captoinhib der bliver absorberet i tarmen. Captoinhib bør derfor tages mindst 2 timer efter indtagelse af syreneutraliserende midler.
 • Lægemidler, der oftest bruges til at undgå afvisning af transplanterede organer (sirolimus, everolimus og andre lægemidler, der tilhører klassen af mTOR-hæmmere). Se afsnit ”Advarsler og forholdsregler”.

Brug af Captoinhib sammen med mad, drikke og alkohol

Captoinhib kan tages med eller uden mad. 


Undgå større mængder køkkensalt, da det muligvis kan reducere effekten af Captoinhib. Informer lægen før indtagelse af mad med kalium eller salte indeholdende kalium. 

 

Alkohol forstærker Captoinhibs blodtrykssænkende effekt. Hvis alkohol indtages samtidig med Captoinhib kan blodtrykket falde ved stående stilling. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Din læge vil normalt råde dig til at stoppe med at tage Captoinhib og tage en anden medicin i stedet for, før du bliver gravid, eller så snart du finder ud af, at du er gravid.
Du bør ikke tage Captoinhib tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader. 

 

Amning  

Fortæl det til din læge, hvis du ammer eller skal til at amme. Hvis du ammer, og dit barn er nyfødt (første uger efter fødslen) eller født for tidligt, bør du ikke tage Captoinhib.
Hvis spædbarnet er ældre, bør din læge informere dig om fordele og risici ved at tage Captoinhib, mens du ammer, sammenlignet med andre behandlinger. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Vær opmærksom på at nogle bivirkninger (f.eks. træthed eller svimmelhed, se afsnit 4) kan påvirke din evne til at køre bil eller arbejde med maskiner. 


Din evne til at køre bil eller bruge maskiner kan muligvis blive reduceret, specielt: 

 • ved behandlingsstart
 • ved dosisændring
 • ved samtidig indtagelse af alkohol.

Captoinhib indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Captoinhib

Tag altid Captoinhib nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Vær opmærksom på, at ikke alle anførte doseringsmuligheder kan følges med dette præparat. 

 

Du kan tage tabletterne før, under eller efter et måltid. Tabletten har delekærv, så tabletten kan deles til to lige store doser. 

Den sædvanlige dosis er

Forhøjet blodtryk  

Den anbefalede daglig startdosis er 25-50 mg daglig fordelt på 2 doser. Dosis kan gradvist øges indtil det ønskede blodtryk er nået. Max dosis er 100-150 mg om dagen. Medicinen tages oftest 2 gange dagligt. Det kan dog være at lægen siger en enkelt dosis dagligt. 

Lægen kan udskrive Captoinhib alene eller i kombination med andre blodtrykssænkende midler især thiazid vanddrivende. 

 

I særlige tilfælde (pga. høj aktivitet af renin- angiotensin-aldosteron systemet; f.eks. dårlig hjertefunktion, forhøjet blodtryk som skyldes nyrerne) vil lægen reducere startdosis. 

 

Hjertesvigt  

Lægen vil starte behandling under nøje opsyn. Normal startdosis er 6,25 mg eller 12,5 mg enten 2 eller 3 gange dagligt. Dosis kan langsomt 

øges afhængig af hvor hvor godt du reagerer på behandlingen. Vedligeholdelsesdosis er 75 mg-150 mg fordelt på 2-3 doser. Max dosis er 150 mg om dagen. 

 

Hjerteanfald  

Korttidsbehandling: 

Denne behandling vil blive startet på sygehus så hurtigt som muligt efter symptomstart. På 1. dag vil du få 3 doser: 

 • 1. dosis er 6,25 mg
 • Efter 2 timer gives 2. dosis på 12,5 mg
 • Efter 12 timer gives 3. dosis på 25 mg

 

Den efterfølgende dag vil behandlingen starte på 100 mg om dagen fordelt på 2 doser. Denne behandling vil fortsætte i 4 uger. 


Langtidsbehandling:
Behandlingen bør startes på sygehus under nøje overvågning.
Den anbefalede vedligeholdelsesdosis i langtidsbehandling er 75 mg-150 mg dagligt fordelt på 2-3 doser. 


Vedligeholdelsesdosis afhænger af behandlingsresponset. Total dosis bør fordeles på 2-3 doser om dagen. 


Hvis kortidsbehandlingen ikke startes med det samme efter hjerteanfaldet: 

 • skal behandlingen startes mellem 3.-16. dag efter symptomerne er opstået
 • startdosis vil være 6,25 mg
 • dosis vil gradvis øges afhængig behandlingsresponset

 

Type 1 diabetisk nyresygdom  

Den anbefalede daglig dosis af Captoinhib er 75 mg-100 mg i delte doser. 

 

Nedsat nyrefunktion 

Hvis du har nedsat nyrefunktion, vil lægen medtage det i sin bestemmelse af dosis. 

 

Ældre  

Hvis du er over 65 år, vil lægen give en lavere dosis.
Den lavest effektive dosis skal altid bruges. 


Brug til børn og unge
 

Den mest effektive og sikre dosis af captopril er endnu ikke fundet for børn og unge. Hvis behandling med Captoinhib er nødvendig hos børn og unge, vil det nøje blive overvåget af lægen. Generelt gives captopril til børn 3 gange daglig. Dosis beregnes udfra alder og vægt. Det vil blive justeret afhængig hvor godt barnet reagerer på behandlingen. 

Hvis du har taget for mange Captoinhib

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Captoinhib, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Overdoseringssymptomer: 

 • lavt blodtryk
 • shock (meget lavt blodtryk hvilket kan påvirke bevidstheden)
 • bedøvelsestilstand
 • langsom puls (bradykardi)
 • ændring af koncentrationerne af stoffer i blodet
 • nyresvigt

Captopril kan fjernes fra blodet ved hæmodialyse (en metode hvor blodet bliver filtreret). 

Hvis du har glemt at tage Captoinhib

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Vent til næste dosis skal tages og fortsæt derefter behandlingen som normalt. 

Hvis du holder op med at tage Captoinhib

Ændringer til behandlingen eller behandlingsstop med Captoinhib bør gøres i samråd med lægen. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 • Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede).
 • Almindelige (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede).
 • Ikke almindelige (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede).
 • Sjældne (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede).
 • Meget sjældne (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede).

Stop behandlingen og kontakt straks lægen, hvis du ser:

 • symptomer på angioødem, såsom:
  • hævelse i ansigt, tunge eller hals
  • synkebesvær
  • nældefeber og vejrtrækningsproblemer.

Angioødem er mere almindeligt i de første uger af behandlingen, men kan også sjældent forekomme under langtidsbehandling. 

 • kraftige reaktioner på huden (med rødmen, blister og afskalning af huden).
 • brystsmerter eller problemer med hjertet.
 • problemer med at tale og forstå sprog, problemer med at gå eller holde balancen (disse symptomer kan pege i retning af et slagtilfælde).
 • en uforklarlig feber, influenza-lignende symptomer, som ondt i halsen (disse symptomer kan pege i retning af nedsat antal hvide blodlegemer).

 

Uønskede effekter fra captopril og/eller andre ACE-hæmmere behandlinger inkluderer:  

Tal med lægen jævnligt som foreskrevet. Dette hjælper til at opdage mulige bivirkninger. Under kontrolbesøg hos lægen bør du informere om du har eller har haft nogen af følgende bivirkninger. 

 

Almindelig: 

 • søvnforstyrrelser
 • ændringer i smagsoplevelser
 • svimmelhed
 • tør/irriteret hoste uden slim og/eller stakåndethed
 • kvalme og/eller opkastning
 • maveirritation, mavesmerter, diarré, forstoppelse, mundtørhed
 • kløende hud med eller uden udslæt, udslæt, hårtab

 

Ikke almindelig: 

 • hurtig puls (takykardi) og/eller hurtig uregelmæssig hjerterytme
 • brystsmerter og/eller brystsmerter, der skyldes blodmangel og hæmmer ilttilførslen til hjertemuskulaturen (angina pectoris)
 • hjertebanken
 • lavt blodtryk
 • smerter i fingre og tæer, hvor de først bliver hvide, dernæst blålige og til sidst rødlige (Raynauds fænomen)
 • rødmen og/eller blegning af huden
 • hævelser i huden, oftest set i ansigtet og omkring munden (angioødem)
 • træthed og/eller utilpashed

 

Sjælden:  

 • appetitløshed
 • sløvhed og/eller hovedpine
 • prikken, stikken eller følelsesløshed i huden (paræstesi)
 • ømhed i munden (stomatitis) og eller sår i munden
 • ændringer i nyrefunktionen, inklusiv nyresvigt, abnorm stor vandladning, abnorm lille vandladning, hyppigere vandladning end normalt allergisk reaktion i tarmen som forårsager alvorlige mavesmerter (intestinal angioødem)

 

Meget sjælden: 

 • ændringer i blodtallene
  • fald i antallet af hvide blodlegemer, hvilket kan medføre uforklarlig feber, influenza lignende symptomer, såsom ondt i halsen (neutropeni eller agranulocytose)
  • fald i alle typer af blodceller
  • fald i antallet af røde blodlegemer, hvilket kan medføre følelsen af at være svag eller træthed, ildebefindende og nogen gange dårlig koncentrationsevne (anæmi)
  • nedsat antal blodplader i blodet med en øget tendens til at udvikle blå mærker eller næseblod
  • stigning i antallet i en af typerne af de hvide blodlegemer (eosinofile)
 • hævede lymfer, en sygdom, hvor dit immunforsvar reagerer mod din krop (autoimmun sygdom)
 • fald i blodsukkerkoncentrationen
 • forvirring og/eller depression
 • ikke tilstrækkelig blodtilførsel til hjernen, inklusiv slagtilfælde eller besvimelse
 • sløret syn
 • pludselig ophør af hjertets pumpefunktion (hjertestop) og/eller meget lavt blodtryk som skyldes, at hjertet ikke pumper effektivt nok
 • sammensnøren i brystet der gør det vanskeligt at trække vejret, løbenæse
 • bestemte betændelser i lungerne (allergisk alveoilitis og /eller eosinofil lungebetændelse)
 • ømhed i tungen, sår i mavesæk eller tarm og/eller betændelse i bugspytkirtlen
 • nedsat leverfunktion, en tilstand hvor galdesaltene ikke kan komme fra leveren og ud i tarmene inklusiv gulsot, betændelse i leveren og dele af leveren dør, stigning i leverenzymerne
 • nældefeber
 • lysfølsomhed, kraftige hudreaktioner (med rødmen, blister og afskalning af huden inklusiv: Stevens-Johnsons syndrom, erythema multiforme, erytrodermi, pemfigoide reaktioner, exfolierende dermatitis)
 • muskelsmerter og/eller ømme led
 • stort tab af protein i urinen
 • mistet evnen til at få rejsning og/eller udvikling af bryster hos mænd
 • feber
 • Protein i urinen (proteinuria)

 

Captoinhib kan i meget sjældne tilfælde bevirke ændringer i følgende blodprøver: 

 • stigning i kaliumkoncentrationen i blodet, hvilket kan medføre en opfattelse af unormal hjertebanken og muskelsvaghed og utilpashed)
 • stigning i urinstof, kreatinin og/eller bilirubin i blodet og eleverede målinger på værdien for betændelsestilstande (erythrocyt sedimentations raten)
 • fald i natriumkoncentrationen i blodet, hvilket kan give svimmelhed, opkast, hovedpine, utilpashed og/eller fald i hæmoglobin, hvilket er en komponent i de røde blodlegemer og nedsat mængde blodlegemer (hæmatokrit måling)
 • positive laboratorieværdier for visse reaktioner i immunforsvaret (antinukleare antistoffer)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Captoinhib utilgængeligt for børn. 

 

Tag ikke Captoinhib efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares over 25˚C. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Captoinhib indeholder:

 • Aktivt stof: captopril. 1 tablet indeholder 25 mg captopril.
 • Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose. Lactosemonohydrat. Prægelatineret majsstivelse. Stearinsyre.

Udseende og pakningsstørrelser

Captoinhib 25 mg tabletter 

 • er hvide, runde, flade tabletter med krydskærv på begge sider med en diameter på 8 mm.

 

Captoinhib fås i følgende blisterpakningsstørrelser (lavet af PVC og aluminium):  

25 mg tabletter: 100. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4  

Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V 

Fremstiller:

2care4  

Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 

 

Captoinhib svarer til Captopril STADA. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2019.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...