Propyltiouracil "Medic"

filmovertrukne tabletter 100 mg

Mylan Denmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Propyltiouracil ”medic”, filmovertrukne tabletter, 100 mg  

Propyltiouracil 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Propyltiouracil ”medic” til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Indholdsfortegnelse:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Propyltiouracil ”medic”
 3. Sådan skal du tage Propyltiouracil ”medic”
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Propyltiouracil ”medic” er hvide, runde filmovertrukne tabletter med delekærv.  

Propyltiouracil ”medic” hæmmer dannelsen af stofskiftehormon i skjoldbruskkirtlen.  

Du kan tage Propyltiouracil ”medic” mod forhøjet stofskifte (thyreotoksikose). 

Lægen kan have givet dig Propyltiouracil ”medic” for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Propyltiouracil ”medic”

Tag ikke Propyltiouracil ”medic” hvis:

 • du er overfølsom over for det virksomme stof (propylthiouracil) eller over for et eller flere af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Propyltiouracil ”medic”

Kontakt lægen, hvis: 

 • din skjoldbruskkirtel vokser under behandlingen (struma).
 • du får feber, sår i munden, udslæt og ondt i halsen.
 • du har leversygdomme.
 • du er gravid eller ønsker at blive det.
 • du tager anden medicin mod forhøjet stofskifte (thiamazol, cabimazol).

 

Visse tilfælde af alvorlige leverreaktioner er blevet rapporteret med propyltiouracil både hos voksne og børn, inklusiv fatale tilfælde og tilfælde som krævede levertransplantation. Du skal informere lægen straks, hvis du udvikler symptomer på leversygdom, så som kvalme, sygdomsfornemmelse, diarré, gulfarvning af hud eller øjne, mørk urin, lys afføring, let til blødning, kløe eller kulderystelser. 

Oplys altid ved operation eller bedøvelse, at du er i behandling med Propyltiouracil ”medic”. 

Brug af anden medicin sammen med Propyltiouracil ”medic”

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Anden medicin kan ændre virkningen af Propyltiouracil ”medic”. Fortæl lægen, hvis du tager jod eller har taget det i de seneste år. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlæger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Det er usikkert, om Propyltiouracil kan skade det ufødte barn. 

Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du fortælle det til din læge med det samme. Du kan måske have behov for at blive behandlet med [produktnavn] under graviditeten, hvis den mulige fordel opvejer den mulige risiko for dig og dit ufødte barn. 

 

Amning 

Du kan amme, selv om du tager Propyltiouracil ”medic”. 

Øger lægen din dosis, skal amning muligvis ophøre. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Propyltiouracil ”medic” påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Propyltiouracil ”medic”

Tag altid Propyltiouracil ”medic” nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Dosering

Dosis er individuel. 

Du skal tage tabletterne sammen med et glas vand. 

Du kan synke tabletterne hele. Du kan også dele, tygge eller knuse dem. 

 

Nedsat leverfunktion: 

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

Hvis du har taget for mange Propyltiouracil ”medic”

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Propyltiouracil ”medic”, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Du kan få: 

Kvalme, opkastning, fordøjelsesbesvær, hovedpine, feber, ledsmerter, kløe, forstørrelse af skjoldbruskkirtlen og lymfeknuder, for lavt stofskifte, for få hvide blodlegemer og blodplader, betændelse og blødninger i huden samt leverbetændelse. 

4. Bivirkninger

Propyltiouracil ”medic” kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger:

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

 

Almindelig - meget almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): 

 • Forandringer i blodet, der kan vise sig ved træthed, infektioner og feber (leukopeni). Søg straks læge.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • Forandringer i blodet, der foruden træthed, infektioner og feber kan vise sig ved blødning fra hud og slimhinder og blå mærker (agranulocytose). Søg straks læge.
 • Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kontakt lægen.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter): 

 • Hævede lymfeknuder. Kontakt lægen.
 • Lungebetændelse. Søg læge.
 • Leversygdom med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Betændelse i blodkar med feber og almen sløjhed. Søg læge.
 • Udslæt pga. bindevævssygdom. Kontakt læge.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Leversvigt, leverbetændelse.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelig - meget almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): 

 • Nedsat antal hvide blodlegemer (granulocytopeni).
 • Feber.
 • Udslæt, kløe, nældefeber.
 • Ledsmerter især i tommelfingerens grundled.
 • Smagsforstyrrelser.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • Mavesmerter.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter): 

 • Forstørret skjoldbruskkirtel (struma).
 • Kvalme, opkastning.
 • Betændelse i en spytkirtel.
 • Påvirkning af det indre øre, med nedsat hørelse, svimmelhed og kvalme.
 • Nyrebetændelse.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden, hovedpine, fordøjelsesbesvær, unormalt hårtab, hud pigmentering, muskelsmerter, muskelbetændelse. 

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar altid Propyltiouracil ”medic” utilgængeligt for børn. 

Brug ikke Propyltiouracil ”medic” efter den udløbsdato, der står på pakningen.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Propyltiouracil ”medic” indeholder:

Propyltiouracil ”medic”, filmovertrukne tabletter 100 mg.  

Det virksomme stof er propylthiouracil. 

De øvrige indholdsstoffer er: Propylenglycol, magnesiumstearat, glycerol 85 %, gelatine, hypromellose (E464), talcum og kartoffelstivelse.  

Farvestof: Titandioxid (E171). 

 

Pakningsstørrelser: 100 stk.  

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Mylan Denmark ApS  

Borupvang 1 

2750 Ballerup 

Fremstiller:

Viminco A/S  

Lodshusvej 11 

4230 Skælskør 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel er sidst revideret december 2019  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...