Fexofenadin "Cipla"

filmovertrukne tabletter 180 mg

Cipla Europe NV

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Fexofenadin Cipla 180 mg filmovertrukne tabletter  

fexofenadinhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Den nyeste version af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fexofenadin Cipla
 3. Sådan skal du tage Fexofenadin Cipla
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fexofenadin Cipla indeholder fexofenadinhydrochlorid, der er et antihistamin. 

 

Fexofenadin Cipla180 mg anvendes hos voksne og unge over 12 år for at lindre symptomer som kløe, hævelser og udslæt, der optræder ved vedvarende allergiske hudreaktioner. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fexofenadin Cipla

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Fexofenadin Cipla:

 • hvis du er allergisk over for fexofenadin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fexofenadin Cipla (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Fexofenadin Cipla hvis 

 • du har problemer med din nyre- eller lever funktion.
 • du har eller har haft hjerteproblemer, da denne medicin kan medføre en hurtig puls, eller uregelmæssig hjerterytme.
 • du er ældre

Børn

Fexofenadine Cipla frarådes til børn under 12 år. 

Brug af anden medicin sammen med Fexofenadin Cipla

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Hvis du tager medicin mod for meget mavesyre, der indeholder aluminium- eller magnesium, samtidigt med Fexofenadin Cipla, kan det påvirke Fexofenadin Ciplas virkning ved at nedsætte den optagne mængde af medicin. 


Derfor anbefales det, at Fexofenadin Cipla og medicin mod for meget mavesyre tages med mindst 2 timers mellemrum. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Tag ikke Fexofenadin Cipla uden lægens anvisning, hvis du er gravid. 

 

Fexofenadin Cipla frarådes under amningen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fexofenadin Cipla påvirker sandsynligvis ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Du skal dog være opmærksom på, at du ikke bliver svimmel eller meget træt af tabletterne, inden du kører bil eller betjener maskiner. 

Fexofenadin Cipla indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan skal du tage Fexofenadin Cipla

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Voksne og unge over 12 år  

Den anbefalede dosis er 1 tablet (180 mg) dagligt. 

 

Tag din tablet med et glas vand inden et måltid. 

 

Dette lægemiddel begynder at lindre dine symptomer inden for 1 time og varer i 24 timer. 

 

Brug til børn og unge  

Fexofenadin Cipla frarådes til børn under 12 år. 

Hvis du har taget for meget Fexofenadin Cipla

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Fexofenadin Cipla end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Tag pakningen med. 

 

Symptomer på overdosering hos voksne er svimmelhed, døsighed, træthed og mundtørhed. 

Hvis du har glemt at tage Fexofenadin Cipla

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.  

Tag den næste dosis til den sædvanlige tid, som foreskrevet af din læge. 

Hvis du holder op med at tage Fexofenadin Cipla

Fortæl din læge, hvis du ønsker at stoppe indtagelse af Fexofenadin Cipla, før du har afsluttet dit behandlingsforløb. 

 

Hvis du stopper indtagelse af Fexofenadin Cipla tidligere end planlagt, kan dine symptomer vende tilbage. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om eller hvis du har yderligere spørgsmål. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Kontakt omgående din læge og hold op med at tage Fexofenadin Cipla, hvis du oplever:

 • hævelse af ansigtet, læber, tunge eller svælg, og åndedrætsbesvær, da dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion.

 

Følgende bivirkninger er også rapporteret: 

 

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):  

 • Hovedpine
 • Døsighed
 • Kvalme
 • Svimmelhed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer):  

 • Træthed
 • Søvnighed.

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Søvnløshed
 • Søvnforstyrrelser
 • Mareridt
 • Nervøsitet
 • Hurtig eller uregelmæssig hjerterytme
 • Diarré
 • Udslæt og kløe
 • Nældefeber
 • Alvorlige overfølsomhedsreaktioner som kan medføre hævelse af ansigtet, læberne, tungen eller svælget, rødmen, trykken for brystet og åndedrætsbesvær.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til: 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken/etiketten/blisterkortet efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fexofenadin Cipla indeholder:

Aktivt stof: fexofenadinhydrochlorid. Hver filmovertrukket tablet indeholder 180 mg fexofenadinhydrochlorid. 

 • Øvrige indholdsstoffer:
  • Tabletkerne: Mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, croscarmellosenatrium, povidon, magnesiumstearat.
  • Filmovertræk: Hypromellose, titandioxid (E 171), macrogol, jernoxid gul (E 172).

 

Udseende og pakningstørrelser

Fexofenadin Cipla 180 mg filmovertrukne tabletter er gule, aflange, filmovertrukne tabletter, glatte på én side, med en delekærv i midten på den anden side. Størrelse:17,00 mm x 8,00 mm. 

 

PVC/PVDC/Al blisterpakninger, pakket i papæsker med 10, 15, 20, 30, 50, 100 og 200 (10 x 20) tabletter pr. pakning. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Cipla Europe NV 

De Keyserlei 58-60, Box 19 

2018 Antwerpen 

Belgien 

Fremstiller

S&D Pharma CZ, spol. s r.o, Theodor 28, Pchery (Pharmos a.s. facility), 27308, Tjekkiet  

 

Cipla (EU) Limited  

Dixcart House, Addlestone Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey, KT15 2LE, Storbritannien. 


Cipla Europe NV, De Keyserlei 58-60, Box-19, 2018, Antwerpen, Belgien 

 

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant:  

Orion Pharma A/S  

medinfo@orionpharma.com 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Sverige: Fexofenadin Cipla 180 mg filmdragerade tabletter  

Tyskland: Fexofenadinhydrochlorid Cipla 180 mg Filmtabletten  

Danmark: Fexofenadin Cipla 180 mg filmovertrukne tabletter  

Spanien: Fexofenadina Cipla 180 mg Comprimido recubierto con película  

Frankrig: FEXOFENADIN CIPLA 120 mg, comprimé pelliculé  

Kroatien: Feksofenadinklorid Cipla 180 mg filmom obložene tablete  

Norge: Feksofenadin Cipla 180 mg filmdrasjerte tabletter  

Polen: Fexofenadine hydrochloride Cipla, 180 mg, tabletki powlekane 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 8 April, 2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...