Reletrans

depotplastre 15 mikrogram/time

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Reletrans 15 mikrogram/time depotplastre 

Buprenorphin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du eller dit barn begynder at bruge Reletrans.
 3. Sådan skal du bruge Reletrans.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Reletrans depotplaster indeholder det aktive stof buprenorphin, som tilhører en gruppe af lægemidler kaldet stærke analgetika (smertestillende midler). 

 

Lægen har ordineret Reletrans til dig til lindring af moderate, langvarige smerter, som kræver brug af et stærkt smertestillende middel. 

 

Reletrans bør ikke anvendes til lindring af akutte smerter. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Reletrans

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Reletrans

 • hvis du er allergisk over for buprenorphin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Reletrans (angivet i punkt 6)
 • hvis du er afhængig af stærkt smertestillende medicin eller narkotika
 • hvis du har vejrtrækningsproblemer
 • hvis du får medicin mod depression og parkinsons af typen MAO-hæmmere, eller har fået det inden for de sidste to uger
 • hvis du lider af myasthenia gravis, en tilstand hvor du oplever abnorm træthed, lammelser af muskler (især af øjenlåg) og åndedrætsbesvær
 • hvis du tidligere har haft abstinenssymptomer, såsom uro, angst, rysten eller svedtendens, efter at du er stoppet med at drikke alkohol

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Reletrans 

 • hvis du har drukket store mængder alkohol fornyligt
 • hvis du lider kramper eller krampeanfald
 • hvis du fornyligt har haft hjernerystelse eller kraniebrud
 • hvis du har nedsat bevidsthedsniveau og føler dig svimmel eller er ved at besvime
 • hvis du har alvorlig hovedpine eller kvalme på grund af en kvæstelse i hovedet eller øget tryk i kraniet
 • hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion
 • hvis du har feber, da det kan medføre, at du optager større mængder af det aktive stof i blodet end normalt.
 • hvis du tidligere har været afhængig af narkotika eller alkohol.
 • hvis du er i behandling med beroligende lægemidler så som benzodizepiner eller andre beslægtede lægemidler.
 • hvis du for nylig er blevet opereret.

 

Kronisk brug af Reletrans kan medføre afhængighed. Abstinenssymptomer kan omfatte rastløs uro, angst, nervøsitet, søvnløshed, ufrivillige bevægelser, rysten og mavebesvær. 


Plastret må ikke udsættes for ekstrem varme (f.eks. fra varmepuder, varmetæpper, varmelamper, sauna, varme karbade, opvarmede vandsenge, varmedunke osv.), da det kan resultere i, at du optager en større mængde af det aktive stof i blodet end normalt. 


Samtidig behandling med anden medicin kan medføre uønskede vekselvirkninger, se ”Brug af anden medicin”. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Reletrans. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Doping:

Reletrans står på dopinglisten og kan medføre udelukkelse ved sportsstævner. Spørg lægen. 

Brug af anden medicin sammen med Reletrans

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

 • depression og parkinsons (MAO-hæmmere, monoaminooxidasehæmmere), eller har taget denne type medicin inden for de sidste to uger
 • epilepsi (phenobarbital, carbamazepin, phenytoin)
 • infektion eller tuberkulose (rifampicin)
 • angst eller søvnproblemer (beroligende lægemidler såsom benzodiazepiner eller andre beslægtede lægemidler)
 • hoste og smerter (sløvende antihistaminer (H1-receptorantagonister) morphin, dextropropoxyphen, codein, dextromethorphan, noscapin)
 • migræne og menopausale hedeture clonidin)
 • transportsyge og allergi (sløvende antihistaminer (H1-receptorantagonister))

 

Ved samtidig brug af beroligende lægemidler skal du være opmærksom på, at beroligende lægemidler kan øge risikoen for sedation (beroligende virkning). Desuden skal du være ekstra opmærksom på, om din vejrtrækning ændrer sig, da dette kan medføre koma og død. 


Fortæl lægen at du bruger Reletrans, hvis du skal i fuld bedøvelse/narkose med bedøvelsesmidler såsom halothan.  

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Reletrans sammen med alkohol

Alkohol kan gøre nogle af bivirkningerne værre, og du kan blive utilpas, hvis du drikker alkohol, mens du bruger Reletrans depotplastre. Hvis du drikker alkohol, mens du bruger Reletrans kan det også påvirke din reaktionstid. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
Graviditet:
Du bør ikke bruge Reletrans, hvis du er gravid.
Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention, så længe du bruger Reletrans. Tal med lægen.
Amning:
Hvis du ammer, bør du ikke bruge Reletrans, da det går over i mælken. Tal med lægen.
Frugtbarhed:
Det er ikke undersøgt om Reletrans påvirker frugtbarheden. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Reletrans kan give bivirkninger (nedsat reaktionsevne), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner, selv 24 timer efter, at Reletrans er fjernet fra huden.
Der er især i begyndelsen af behandlingen, hvis dosis øges eller hvis du også tager beroligende medicin eller medicin mod søvnløshed, at Reletrans kan virke sløvende og påvirke reaktionsevnen. 

3. Sådan skal du bruge Reletrans

Brug altid Reletrans nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

I løbet af behandlingen kan lægen ændre det plaster, du bruger, til et mindre eller større plaster, hvis det er nødvendigt. Lægen kan også ordinere en kombination af op til to plastre. Du bør ikke anvende mere end to depotplastre på samme tid, op til en maksimal total dosis på 40 mikrogram/time. Plastret må ikke deles eller klippes i mindre stykker. 

 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du føler, at virkningen af Reletrans depotplastre er for svag eller for stærk. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

Medmindre lægen har sagt noget andet, skal du påsætte ét Reletrans depotplaster (som beskrevet nedenfor) og skifte det hvert 7. døgn, helst på samme tid af døgnet. Lægen vil eventuelt justere dosis efter 3-7 dage, indtil du opnår korrekt smertelindring. Hvis lægen har anbefalet, at du tager andre smertestillende midler i tillæg til depotplastrene, skal du følge lægens anvisninger nøje, ellers vil du ikke få den fulde virkning af behandlingen med Reletrans depotplastre. Plastret bør bæres i 3 hele døgn, før dosis øges, da den maksimale virkning af en given dosis først kan vurderes efter den tid. 

 

Ældre: 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Brug til bøn og unge (under 18 år): 

Reletrans depotplastre bør ikke anvendes til patienter under 18 år. 

 

Nedsat nyrefunktion: 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat leverfunktion: 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Reletrans depotplastre fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine depotplastre til alle de anførte doseringer. 

Brugervejledning til patienten

Reletrans depotplastre skal bruges på huden. 

Reletrans depotplastre virker gennem huden. Efter påsætning passerer buprenorphin gennem huden ind i blodet. 

Før påsætning af Reletrans

 • Vælg et område med ikke-irriteret, intakt hud på overarmen, ydersiden af armen, på den øverste del af brystet, på den øverste del af ryggen eller på siden af brystet (se illustrationerne nedenfor). Bed om hjælp, hvis du ikke kan sætte plastret på selv.
  Reletrans Orifarm A/S depotplastre 15 mikrogram/time
 • Reletrans depotplastre skal sættes på huden på et sted med lidt eller ingen behåring. Hvis du ikke kan finde et sted uden hår, skal hårene klippes af med en saks, ikke barberes.
 • Undgå hud, som er rød, irriteret eller har andre skavanker, såsom store ar.
 • Det hudområde, du vælger, skal være tørt og rent. Om nødvendigt kan det vaskes med koldt eller lunkent vand. Der må ikke anvendes sæbe, sprit, olie, lotion eller andre rensende midler. Hvis du har taget et varmt kar- eller brusebad, skal du vente, til huden er fuldstændig tør og kølig. Smør ikke lotion, creme eller salve på det valgte hudområde. Det kan medføre, at plastret ikke sidder ordentligt fast.

Påsætning af depotplastret

 • Trin 1:
  Hvert depotplaster er i et forseglet brev. Åbn brevet umiddelbart inden brug ved at trække, hvor det er markeret. Tag depotplastret ud. Brug ikke depotplastret, hvis det forseglede brev er brudt.
  Reletrans Orifarm A/S depotplastre 15 mikrogram/time
 • Trin 2:
  Den klæbende side af depotplastret er beklædt med en gennemsigtig folie. Træk forsigtigt halvdelen af folien af. Undgå at røre ved den klæbende del af depotplastret.
  Reletrans Orifarm A/S depotplastre 15 mikrogram/time
 • Trin 3:
  Klæb depotplastret fast på det hudområde, som du har valgt, og fjern resten af folien.
  Reletrans Orifarm A/S depotplastre 15 mikrogram/time
 • Trin 4:
  Tryk depotplastret fast på huden med håndfladen, mens du tæller langsomt til 30. Sørg for, at hele depotplastret er i kontakt med huden, specielt ved hjørnerne.
  Reletrans Orifarm A/S depotplastre 15 mikrogram/time

Når du har depotplastret på

Du skal have depotplastret på i syv dage. Hvis du har sat depotplastret rigtigt på, er der ringe sandsynlighed for, at det vil falde af. Hvis hjørnerne begynder at løsne sig, kan de tapes fast med en egnet hudtape. Du kan bade og svømme, mens du har plastret på. 


Plastret må ikke udsættes for ekstrem varme (f.eks. fra varmepuder, varmetæpper, varmelamper, sauna, varme karbade, opvarmede vandsenge, varmedunke osv.), da det kan resultere i, at du optager en større mængde af det aktive stof i blodet end normalt. Ekstern varme kan også medføre, at depotplastret ikke klæber ordentligt. Hvis du har feber, kan det ændre virkningen af Reletrans(se "Advarsler og forsigtighedsregler" ovenfor). 


I det usandsynlige tilfælde, at dit depotplaster falder af, før det skal skiftes, skal du ikke bruge det samme plaster igen. Sæt straks et nyt depotplaster på (se "Skift af depotplaster" nedenfor). 

Skift af depotplaster

 • Tag det gamle depotplaster af.
 • Fold det på midten med klæbesiden indad.
 • Åbn et nyt forseglet brev og tag plastret ud. Brug det tomme brev til at bortskaffe det brugte depotplaster. Bortskaf brevet på forsvarlig vis.
 • Sæt et nyt depotplaster på et andet passende hudområde (som beskrevet ovenfor). Du bør ikke sætte et nyt plaster på det samme hudområde i de efterfølgende 3-4 uger.
 • Husk at skifte depotplastret på samme tid af døgnet. Det er vigtigt, at du noterer tidspunktet.

Behandlingsvarighed

Lægen vil fortælle dig hvor længe, du bør behandles med Reletrans depotplastre. Stop ikke med behandlingen uden at spørge lægen til råds, da dine smerter kan vende tilbage, og du kan blive utilpas (se også "Hvis du holder op med at bruge Reletrans"). 

Hvis du har brugt for mange Reletrans

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Reletrans depotplastre, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Symptomer: 

 • Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle.
 • Sløvhed, døsighed.
 • Kvalme, opkastning.
 • Besvimelse med svag puls, bleghed, blåfarvning af læber og negle.
 • Små pupiller.

Fjern alle plastre, så snart du opdager, at du har brugt for mange plastre, og kontakt straks læge eller skadestue. Når du søger læge, skal du tage denne indlægsseddel og de resterende depotplastre med, så du kan vise dem til lægen. 

Hvis du har glemt at bruge Reletrans

 • Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

 

Sæt et nyt depotplaster på, så snart du kommer i tanker om det. Notér også datoen, da din sædvanlige dag for skift af depotplaster kan være en anden nu. Hvis det er meget længe siden, at du skulle have skiftet dit depotplaster, kan dine smerter vende tilbage. I så tilfælde skal du kontakte lægen. 

Hvis du holder op med at bruge Reletrans

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 


Nogle personer kan få bivirkninger, når de stopper med at bruge stærke smertestillende midler efter lang tids brug. Risikoen for at få bivirkninger efter ophør af behandling med Reletrans er meget lille. Fortæl det dog til lægen, hvis du oplever rastløs uro, angst, nervøs, søvnløshed, ufrivillige bevægelser, rysten eller mavebesvær. 


Den smertelindrende virkning af Reletrans varer i nogen tid efter fjernelse af depotplastret. Du bør ikke starte med et andet opioidanalgetikum (stærkt smertestillende middel) inden for 24 timer efter fjernelse af depotplastret. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Besvimelse med svag puls, bleghed, blåfarvning af læber og negle. Ring 112.
 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion) Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Akut sindslidelse. Kontakt lægen.
 • Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle (respirationsdepression), respirationssvigt. Ring 112.
 • Voldsomme anfald af smerter i maven, opkastninger, stop for luftafgang og afføring pga. tarmslyng (ileus). Kontakt læge eller skadestue.

 

Hyppighed ikke kendt: 

 • Pludselige, kraftige smerter i mellemgulvet eller under ribbenene på højre side pga. galdesten.
 • Abstinenssymptomer hos nyfødte, hvis mødre har fået Reletrans i graviditeten. Symptomerne kan omfatte skinger gråd, irritabilitet og rastløshed, rysten (tremor), spisevanskeligheder, svedtendens og manglende vægtøgning.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter) 

 • Hovedpine
 • Svimmelhed
 • Døsighed
 • Forstoppelse (obstipation)
 • Kvalme, opkastning
 • Kløe (pruritus)
 • Rødmen på huden (erytem)
 • Kløe på påsætningsstedet (pruritus)
 • Smerte, rødme og hævelse påsætningsstedet

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Appetitmangel/madlede (anoreksi)
 • Forvirring (konfusion)
 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Søvnløshed (insomni)
 • Nervøsitet
 • Angst
 • Rysten (tremor)
 • Åndenød/åndedrætsbesvær (dyspnø). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen
 • Mavesmerter
 • Diarré
 • Sure opstød/halsbrand (dyspepsi)
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du bruger Reletrans i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
 • Udslæt/hududslæt (eksantem)
 • Svedtendens
 • Muskelsvaghed
 • Træthed
 • Kraftesløshed og svaghed (asteni)
 • Hævede fødder, ankler og hænder (perifere ødemer)

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Overfølsomhed
 • Skiftende perioder med opstemthed/overaktivitet og nedsat sindsstemning (affektlabilitet)
 • Søvnforstyrrelser
 • Rastløshed, rastløs uro (agitation)
 • Opstemthed (euforisk sindstilstand)
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Nedsat sexlyst (nedsat libido)
 • Mareridt
 • Agression
 • Sløvhed (sedation)
 • Smagsforstyrrelser (dysgeusi)
 • Talebesvær (dysartri)
 • Nedsat følelse ved berøring (hypæstesi)
 • Nedsat hukommelse
 • Migræne
 • Besvimelse (synkope). Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Unormal koordinationsevne (abnorm koordination)
 • Opmærksomhedsforstyrrelser
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden (paræstesi)
 • Tørre øjne
 • Sløret syn
 • Susen for ørerne (tinnitus)
 • Svimmelhed (vertigo)
 • Hjertebanken (palpitationer)
 • Hurtig puls (takykardi). Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Blussen
 • Hoste
 • Hiven efter vejret
 • Hikke
 • Luftafgang fra tarmen (flatulens)
 • Tør hud
 • Nældefeber (urticaria)
 • Kontakteksem (kontaktdermatitis)
 • Muskelsmerter (myalgi), muskelsammentrækninger
 • Ufrivillig vandladning (urininkontinens)
 • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop (urinretention). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Forsinket vandladning
 • Feber (pyreksi)
 • Stivhed
 • Vand i kroppen (ødemer). Kontakt lægen.
 • Abstinenssyndrom: rysten, rastløs uro, angst, nervøsitet, søvnløshed, ufrivillige bevægelser, mavebesvær
 • Eksem eller irritation af huden/udslæt på applikationsstedet
 • Brystsmerter
 • Vægttab
 • Hændelig tilskadekomst, fald

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Problemer med at holde balancen, svimmelhed (balanceforstyrrelser)
 • Taleforstyrrelser
 • Synsforstyrrelser
 • Små pupiller (miosis)
 • Tørst, træthed, øget vandladning pga. sukkersyge. Øget sukker (glukose) i blodet (både hos diabetikere og ikke- diabetikere).
 • Svimmelhed pga. lavt blodtryk (vasodilatation)
 • Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk (ortostatisk hypotension)
 • Forværring af astma. Kontakt lægen.
 • Hyperventilation
 • Høfeber
 • Synkebesvær (dysfagi)
 • Hævelse af ansigtet/øjenlåg (ansigtsødem). Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Impotens (erektil dysfunktion)
 • Forbigående eller mere vedvarende funktionsforstyrrelser i relation til seksuel lyst, ophidselse eller udløsning (seksuel dysfunktion)
 • Influenzalignende sygdom: Feber, kvalme, hovedpine, muskelømhed

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Afhængighed. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen
 • Humørsvigninger
 • Ufrivillige muskelsammentrækninger
 • Ørepine
 • Pustler, blærer

 

Hyppighed ikke kendt: 

 • En følelse af at være fremmed over for sig selv (depersonalisation). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Kramper
 • Betændelse i tarmen (diverticulitis) ledsaget af kvalme, opkastninger, temperaturforhøjelse, ændret afføringsmønster

 

Reletrans kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 


Reletrans kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Reletrans utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Reletrans efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
 • Brugte depotplastre skal foldes sammen med klæbesiden indad.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Reletrans indeholder:

Aktivt stof: 

buprenorphin 

 

1 depotplaster på 18,75 cm2 indeholder 15 mg buprenorphin og afgiver 15 mikrogram buprenorphin pr. time. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Dæklag (skal fjernes inden påsætning af plastret): 

Silikoniseret PET-folie 

Klæbende matrix (med buprenorphin): 

Levulinsyre, oleyloleat, povidon K90, poly[acrylsyre-co-butylacrylat-co-(2-ethylhexyl)acrylat-co-vinylacetat] (5:15:75:5) 

 

Adskillende folie (mellem de klæbende matricer med og uden buprenorphin): 

PET-folie 

 

Klæbende matrix (uden buprenorphin): 

Akrylatlim 

 

Bagside (med print): 

Polyuretan folie, trykfarve 

Udseende og pakningsstørrelser:

Reletrans består af et depotplaster indeholdende det aktive stof og et større dækplaster uden aktivt stof. Depotplastret er rektangulært med afrundede hjørner. Depotplastret er mærket med "Buprenorphinum 15 µg/h". 

 

Reletrans fås i: 

Reletrans 15 mikrogram/time fås i pakninger med 4 depotplastre. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

 

I Danmark markedsføres Reletrans også som Buprenorphine "Sandoz". 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...