Nix®

creme 5%

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Nix® 5 % creme 

Permethrin  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nix.
 3. Sådan skal du bruge Nix.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Du kan bruge Nix til behandling af fnat.
 • Nix virker på fnatmider

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nix

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Nix

 • hvis du er allergisk over for permethrin, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Nix (angivet i punkt 6.)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Nix  

 • hvis du er i behandling for udslæt med binyrebakhormoner (kortikosteorider). Der kan være risiko for forværring af fnatangrebet.
 • hvis du ved, at du er allergisk over for krysantemum eller andre ”compositae” (planter i kurvblomstfamilien), må du kun anvende Nix efter, at du har rådført dig med din læge.

 

Undgå at få creme i øjnene. Hvis det sker alligevel, skal du skylle med rigeligt vand. 


Sundhedspersonale, der hyppigt behandler andre med Nix, bør benytte handsker for at undgå eventuel irritation af hænderne. 

Brug af anden medicin sammen med Nix

Ingen kendte problemer. 


Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Nix efter aftale med lægen.

 

Amning:  

 • Hvis du ammer, må du kun bruge Nix efter aftale med lægen.
 • Du skal normalt stoppe med at amme, hvis behandling med Nix er nødvendig. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nix påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Nix indeholder hjælpestoffer, hvor advarsel er påkrævet

Nix indeholder butylhydroxytoluen (E 321), formaldehyd og lanolinalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 


Butylhydroxytoluen (E 321) kan også give irritation af øjne og slimhinder. 

3. Sådan skal du bruge Nix

Brug altid Nix nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Til anvendelse på huden. 

Den anbefalede dosis er

Voksne, ældre, unge over 12 år: Op til en hel tube (30 g)  

Enkelte voksne kan have behov for at anvende en ekstra tube for at dække hele kroppen, men anvend ikke mere end 2 tuber ved hver applikation. 

 

Børn i alderen 6-12 år: Op til en halv tube (15 g)  

 

Børn i alderen 2 måneder til 5 år: Op til en kvart tube (7,5 g)  

 

Du må kun bruge Nix til børn under 2 år efter aftale med en læge. 

Brugsanvisning

Inden brug, skal forseglingen brydes. Vend skruelåget om, og presse det ned over tuben. Før behandlingen skal huden være ren, tør og må ikke være varm (f.eks. som efter et bad). 

 

Ældre: Påsmør cremen omhyggeligt over hele kroppen, HERUNDER hals, ansigt, ører og hårbund og særligt områderne mellem fingre og tæer, under negle, håndled, armhuler, ydre kønsdele, bryster og balder. Området omkring øjnene undgås.  

 

Voksne og børn over 3 år: Påsmør cremen omhyggeligt over hele kroppen, undtagen hovedet.  

 

Børn under 3 år: Påsmør cremen omhyggeligt over hele kroppen, HERUNDER hals, ansigt, ører og hårbund og særligt områderne mel- lem fingre og tæer, under negle, håndled, armhuler, ydre kønsdele og balder. Området omkring øjnene undgås.  

 

Husk at påsmøre huden under neglene, mellem finger og tæer, under armene og navlen. Husk også at indsmøre den tynde hud ved brystvorterne, på kønsdelene og omkring endetarmen. Få eventuelt hjælp til fuldstændig indsmøring af ryggen. Børn kan have brug for hjælp fra voksne. 

 

Afvask cremen efter 8-12 timer. Hvis du vasker hænderne inden du vasker cremen af kroppen, skal du smøre hænderne ind igen. 

 

Du kan eventuelt gentage behandlingen, dog tidligst efter 7 dage. 

 

En behandling er ofte tilstrækkelig. Kløe i huden kan fortsætte i op til 4 uger efter behandlingen og skyldes normalt eftervirkninger af angrebet, fordi der opstår en allergisk reaktion mod miderne. Det behøver derfor ikke være tegn på behandlingssvigt. 

 

Hvis du mener, at virkningerne af Nix er for kraftige eller for svage, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet herom. 

 

Den, som smittes med fnat kan være symptomfri i 3-4 uger. Alle med- lemmer af husstanden bør derfor behandles samtidig. 

Hvis du har brugt for meget Nix

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Nix, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Symptomer:  

 • ved overdren brug kan være overfølsomhedsreaktioner
 • symptomer, som er indberettet ved utilsigtet indtagelse gennem munden eller optagelse gennem huden, er kvalme, opkastninger, svimmelhed og kramper.

Hvis du har glemt at bruge Nix

 • Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Nix

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Rødme, eksem, udslæt.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Prikken i huden.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Rødme af huden, kløe, nældefeber.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Brændende fornemmelse
 • Hævelse af huden/ Vand i kroppen. Kontakt lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apote- ket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Nix utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Nix efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Nix ved temperaturer over 25 °C.
 • Frys ikke Nix, og udsæt det ikke for frost.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nix indeholder:

Aktivt stof:  

Permethrin 50 mg/g. 

 

Øvrige indholdsstoffer:  

Glycerol, butylhydroxytoluen (E 321), cetomacrogol 1000, carbomer, formaldehyd opløsning, fraktioneret kokosolie, isopropylmyristat, natriumhydroxid, cetomacrogolum, glycerolmonostearat, lanolinalkohol/paraffinolie og renset vand. 

Pakningsstørrelser:

Nix, 5 % creme fås i pakninger med 30 g. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2019.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...