Ercoril®

overtrukne tabletter 15 mg

Mylan Denmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ercoril, 15 mg, overtrukne tabletter  

Propanthelinbromid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan måske få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide
 • Lægen har ordineret Ercoril til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre eller hvis du får en bivirkning som ikke er nævnt her.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ercoril
 3. Sådan skal du tage Ercoril
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

 • Ercoril virker afslappende på tarmens muskulatur.
 • Du kan bruge Ercoril til behandling af smertefulde sammentrækninger (kolikker) i maven og tarmen.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ercoril

Tag ikke Ercoril hvis:

 • du lider af grøn stær, besvær med at lade vandet, spiserørsbrok, forsinket tømning af mavesækken, forstoppelse eller hurtig puls
 • du er allergisk over for det aktive stof, eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Ercoril, hvis du lider af blødende betændelse i tyktarmen (colitis ulcerosa), har problemer med hjertet, nervebetændelse eller har nedsat nyre- eller leverfunktion. 

Brug af anden medicin sammen med Ercoril

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 


Du bør ikke tage Ercoril samtidig med medicin mod: 

 • uregelmæssig hjerterytme
 • depressioner
 • transportsyge og kvalme
 • høfeber, nældefeber og kronisk snue.

 

Du bør ikke tage Ercoril, hvis du får medicin mod nedsat blære- eller tarmfunktion eller en speciel form for muskelsvaghed (myasthenia gravis). 

Virkningen af Ercoril kan være forsinket, hvis du samtidig tager midler mod for meget mavesyre. 

Brug af Ercoril sammen med mad og drikke

Mad kan forsinke virkningen af Ercoril. Du bør derfor tage Ercoril 1/2-1 time før måltidet. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Ercoril. 

 

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Ercoril efter aftale med lægen. 

 

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Ercoril efter aftale med lægen. Ercoril kan nedsætte mængden af mælk. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ercoril kan give bivirkninger, der i mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Ercoril indeholder lactose, saccharose og methyl- og propylparahydroxybenzoat

Ercoril indeholder lactose og saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Ercoril indeholder methyl-og propylparahydroxybenzoat (E218/E216), som kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen). 

3. Sådan skal du tage Ercoril

Tag altid Ercoril nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne

1-2 tabletter 2-3 gange daglig. Du bør tage Ercoril ½-1 time før måltider. Ældre: 

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Brug til børn  

Ercoril bør ikke anvendes til børn. Tal med lægen. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. 

Du bør kun ændre dosis eller holde op med behandlingen efter aftale med lægen. 

Hvis du har taget for mange Ercoril

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ercoril, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. Hvis du har taget for meget Ercoril kan du få hurtig hjertebanken, besvær med vandladningen, forstoppelse, tørhed i munden eller besvær med at se skarpt. 

Hvis du har glemt at tage Ercoril

Tag aldrig dobbeltdosis for glemte doser. Fortsæt blot med den anbefalede enkeltdosis. 

Hvis du holder op med at tage Ercoril.

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Ercoril. 

 

Spørg lægen, eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter): 

 • Meget hurtig puls. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): 

 • Mundtørhed, forstoppelse og nedsat evne til at svede.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter): 

 • Synsforstyrrelser, forstørrede pupiller. Besvær med at lade vandet.

 

Store doser af Ercoril kan medføre impotens og lavt blodtryk i stående stilling (besvimelse). 

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Ercoril utilgængeligt for børn. 

Ercoril må ikke overbevares ved temperaturer over 25 °C.  

Brug ikke Ercoril efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ercoril indeholder:

 • Aktivt stof: propanthelinbromid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactose; povidon; talcum; magnesiumstearat; saccharose; akaciegummi; macrogol 6000; methylparahydroxybenzoat (E218); propylparahydroxybenzoat (E216); titandioxid, (E171); jernoxid (gul, rød og sort)(E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende: 

Ercoril er mørkbeige til brune, runde, overtrukne tabletter. 

 

Pakningsstørrelser:  

Plastikbeholder med 50 stk. eller 100 stk. Ercoril, overtrukne tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Mylan Denmark ApS  

Borupvang 1 

2750 Ballerup 

Fremstiller:

Viminco A/S  

Lodshusvej 11 

4230 Skælskør 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2019
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...