Lopid®

hårde kapsler 300 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lopid 300 mg hårde kapsler  

Gemfibrozil 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lopid.
 3. Sådan skal du tage Lopid.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Lopid tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes fibrater. Denne type medicin bruges til at sænke indholdet af fedtstoffer for eksempel triglycerider i blodet. 

 

Lopid bruges som supplement til fedtfattig kost og anden ikke-med- icinsk behandling som motion og vægttab til at sænke indholdet af fedtstoffer i blodet. 

 

Lopid kan bruges til at nedsætte forekomsten af hjerteproblemer hos mænd, som er i højrisikogruppe, og som har forøget indhold af ”dårligt kolesterol” i blodet, når anden medicin (statiner) ikke er tilstrækkelig. 

 

Lopid kan også bruges til personer, hvor det ikke er muligt at ordi- nere anden medicin til at sænke kolesterolniveauet i blodet. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lopid

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Lopid

 • hvis du er allergisk over for gemfibrozil eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lopid (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en leversygdom.
 • hvis du har en alvorlig nyresygdom.
 • hvis du har eller tidligere har haft galdesten, lidelser i galdevejene eller galdeblæren (sygdomme i galdeblæren).
 • hvis du tidligere har haft overfølsomhed overfor lys eller lysfølsomhed (allergisk reaktion udløst af sollys) under behandling med fibrater.
 • hvis du samtidig tager medicin med navnet repaglinid (medicin til at nedsætte blodsukkeret hos patienter med diabetes) eller simvastatin (kolesterolsænkende medicin) eller dasabuvir (et lægemiddel til at behandle hepatitis C) eller selexipag (medicin mod forhøjet blodtryk i lungernes blodkar).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Lopid, hvis du:  

 • har en øget risiko for muskelnedbrydning (rhabdomyolyse). Risikofaktorer inkluderer: Nedsat nyrefunktion, nedsat funktion af skjoldbruskkirtel, hvis du er over 70 år, har et stort alkoholforbrug, tidligere har haft muskelsmerter eller muskelsvaghed (muskeltoksicitet) i forbindelse med anden medicin til at sænke fedtstoffer eller kolesterol i blodet (fibrater og statiner), hvis du eller andre i din nærmeste biologiske familie har eller har haft muskelproblemer, eller hvis du tager Lopid sammen med anden medicin til at sænke kolesterol i blodet (statiner).
 • har mild til moderat nedsat nyrefunktion.
 • har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen.
 • har diabetes.
 • Samtidig behandling med anden medicin kan medføre uønskede vekselvirkninger, se ”Brug af anden medicin”.
 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Lopid. Det kan have betydning for prøveresultaterne.
 • Lægen vil undersøge dig regelmæssigt, så længe du er i behand- ling med Lopid.

Brug af anden medicin sammen med Lopid

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • Diabetes (rosigliatazon, repaglinid, pioglitazon, glimepirid).
  • Hepatitis C (dasabuvir).
  • Forhøjet blodtryk i lungernes blodkar (selexipag).
  • For højt kolesterol (lovastatin, pravastatin, rosuvastatin, simvastatin, colestipol granulater).
  • Modermærkekræft (dabrafenib)
  • Diarré (loperamid).
  • Astma (montelukast).
  • Blodpropper (warfarin, acenocoumarol, phenprocoumon).
  • Hudkræft (bexaroten)
  • Gigt (colchicin).
  • Kræft (paclitaxel).
  • Prostatakræft (enzalutamid).

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet , amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper- sonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

 • Hvis du er gravid,bør du kun tage Lopid efter aftale med lægen.

 

Amning:  

 • Du bør ikke tage Lopid, hvis du ammer. Tal med lægen.

 

Frugtbarhed:  

 • Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat frugtbar- hed hos kvinder/mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lopid kan give bivirkninger (svimmelhed, synsforstyrrelser), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Lopid

Tag altid Lopid nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Kapslerne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og ældre:  

Den sædvanlige startdosis er 900-1200 mg dagligt. Lægen vil fastlægge dosis. Følg altid lægens anbefaling og vejledning på etiketten. 

 

Dosis på 1200 mg skal tages som 2 kapsler på 300 mg ½ time før morgenmaden, og 2 kapsler på 300 mg ½ time før aftensmaden. 

 

Dosis på 900 mg, dvs. 3 kapsler, tages som enkeltdosis ½ time før aftensmaden. 

 

Brug til børn:  

Lopid bør ikke anvendes til børn, da der ikke er tilstrækkelig dokumentation. 

 

Nedsat nyrefunktion:  

Startdosis er 900 mg daglig og kan øges op til 1200 mg dagligt afhængigt af din reaktion. Lopid bør ikke anvendes til patienter med alvorligt nedsat nyrefunktion. 

Hvis du har taget for mange Lopid

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Lopid, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Symptomer:  

 • Mavekramper
 • Diarré
 • Led- og muskelsmerter
 • Kvalme og opkastning

Hvis du har glemt at tage Lopid

 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Lopid

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring 112.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Hævelse af strubehovedet med hæshed, hoste, synkebesvær og åndedrætsbesvær. Hvis der kommer svær hævelse i svælget, er der alvorlig risiko for kvælning. Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga. nedbrydning af musklerne. Det kan ende med nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Blindtarmsbetændelse. Kontakt læge eller skadestue.
 • Gulsot med hudkløe. Kontakt lægen.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.
 • Galdesten (cholelithiase). Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Sure opstød / halsbrand.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Svimmelhed.
 • Eksem eller irritation af huden / udslæt.
 • Hovedpine.
 • Mavesmerter.
 • Diarré.
 • Kvalme.
 • Opkastning.
 • Forstoppelse.
 • Luft i maven.
 • Træthed.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Forandringer i de hvide blodlegemer (eosinofili).
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte lægen (leukopeni).
 • Prikkende, snurrende fornemmelser, følelsesløshed eller lammelser, evt. smerter i hænder og fødder.
 • Bleghed og træthed pga. blodmangel (alvorlig anæmi). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Galdeblærebetændelse (cholecystitis). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Døsighed.
 • Sløret syn.
 • Påvirkning af leveres funktion.
 • Nældefeber.
 • Muskelsvaghed. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Smerter i leddene og smerte i arme og ben.
 • Muskelsmerter, ømhed, hævelse og stive bevægelser.
 • Betændelse i ledkapslens hinde (synovitis).
 • Impotens, nedsat sexlyst.
 • Hårtab.
 • Øget følsomhed af huden for lys (kan give misfarvning af huden eller kløe).
 • Kløe.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Lopid utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Lopid efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Lopid ved temperaturer over 25 °C.
 • Opbevar Lopid i den originale yderpakning, da det er følsomt for fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lopid indeholder:

Aktivt stof: Gemfibrozil, 300 mg  

 

Øvrige indholdsstoffer:  

Kapselindhold: Polysorbat 80 (E433); silica, kolloid; majsstivelse.  

Kapselskal: Gelatine; titandioxid (E171). 

Kapselhætte: Gelatine; titandioxid (E171); indigocarmin (E132); erytrosin (E127). 

Trykfarve: Farmaceutisk glans (shellac, 22% esterificeret); sort jer- noxid (E172). 

Udseende og pakningsstørrelser:

Lopid kapsler er rødbrune/hvide hårde gelatinekapsler mærket LOPID 300. 

 

Lopid fås i: 

Lopid 300 mg i pakninger med 100 kapsler 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ. 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2019.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...