Nimotop®

filmovertrukne tabletter 30 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Nimotop® 30 mg filmovertrukne tabletter 

Nimodipin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Nimotop
 3. Sådan skal du tage Nimotop
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Nimotop virker ved at udvide blodkarrene, så blodet lettere kan passere. Nimotop virker især på blodkarrene i hjernen.
 

Du kan bruge Nimotop til forebyggelse og behandling af sammentrækninger (spasmer) i hjernens blodkar, som skyldes blødninger i hjernen.
 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Nimotop

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Nimotop:

 • hvis du er allergisk over for Nimodipin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Nimotop (angivet i afsnit 6).
 • hvis du samtidig tager rifampicin (antibiotika).
 • hvis du samtidig tager phenobarbital, phenytoin eller carbamazepin (medicin mod epilepsi).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Nimotop 

 • hvis du har nedsat leverfunktion.
 • hvis du har væskeansamlinger eller forhøjet tryk i hjernen.
 • hvis du har lavt blodtryk.
 • hvis du har en bestemt form for hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller har haft et hjerteanfald inden for de sidste 4 uger.
 • hvis du tager visse andre lægemidler, se "Brug af anden medicin sammen med Nimotop".

Børn og unge

Sikkerhed og virkning af Nimotop hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. 

Brug af anden medicin sammen med Nimotop

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Nimotop kan påvirke virkningen af andre lægemidler ligesom andre lægemidler kan påvirke virkningen af Nimotop. 

 

Tal med din læge først, hvis du samtidig tager: 

 • medicin mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin, phenobarbital, valproinsyre).
 • antibiotika (rifampicin, quinupristin/ dalfopristin eller makrolidantibiotika såsom erythromycin).
 • medicin mod for meget mavesyre og mavesår (cimetidin).
 • medicin mod svamp (f.eks. ketoconazol).
 • medicin mod HIV (f.eks. ritonavir, zidovudin).
 • medicin mod depression (f.eks. fluoxetin, nortriptylin, nefazodon).
 • medicin mod forhøjet blodtryk.

Brug af Nimotop sammen med mad og drikke

Du kan tage Nimotop i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Du bør synke tabletterne hele med lidt vand. Du bør dog undgå at spise grapefrugt eller drikke grapefrugtjuice, da dette kan forstærke virkningen af Nimotop. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Du må kun tage Nimotop efter lægens anvisning. 

 

Amning 

Hvis du ammer, må du ikke tage Nimotop, da Nimotop bliver udskilt i modermælken. 

 

Frugtbarhed 

I enkelte tilfælde kan brug af Nimotop muligvis medføre nedsat sædfunktion, imens behandlingen gives. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nimotop kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner på grund af mulig svimmelhed. 

3. Sådan skal du tage Nimotop

Tag altid Nimotop nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Som regel vil din behandling med Nimotop begynde på sygehuset med drop af Nimotop i en blodåre i op til 14 dage.
Derefter tager du tabletterne i ca. 7 dage efter nærmere besked fra lægen. 

 

Den sædvanlige dosis er 2 tabletter (60 mg) hver 4 time i ca. 7 dage (6 gange dagligt). 

 

Du skal synke tabletterne hele med et glas vand. Du bør undgå, at spise grapefrugt eller drikke grapefrugtjuice i forbindelse med tabletterne. Tag tabletterne med mindst 4 timers mellemrum. 

 

Nedsat leverfunktion 

Det er her nødvendigt at ændre dosis.
Følg lægens anvisninger. 

 

Brug til børn og unge 

Sikkerhed og virkning af Nimotop hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. 

Hvis du har taget for mange Nimotop

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Nimotop, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Symptomer på overdosering er lavt blodtryk med svimmelhed og besvimelse, langsom puls, hjertebanken, mavegener og kvalme. Din læge vil overveje at behandle dig med maveskylning med medicinsk kul. 

Hvis du har glemt at tage Nimotop

Glemmer du at tage medicinen, så tag den straks, når du husker det, eller spring den over, hvis det er tid til den næste dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Nimotop

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelig bivirkninger: (forekommer hos mellem 10 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

 

Sjældne bivirkninger: (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Voldsomme anfald af smerter i maven, opkastninger, stop for luftafgang og afføring pga. tarmslyng. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Allergisk reaktion, udslæt.
 • Hovedpine.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig puls og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Kvalme.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Forbigående stigning i leverenzymer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Nimotop utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 ºC. 

Opbevar blisterpakningen i den ydre karton for at beskytte mod lys. 

 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nimotop indeholder:

 • Aktivt stof: Nimodipin- 1 filmovertrukken tablet indeholder 30 mg nimodipin.
 • Øvrige indholdsstoffer: Cellulose, mikrokrystallinsk; majsstivelse; povidon; crospovidon; magnesiumstearat; hypromellose; macrogol 4000.
  Tilsat farve: Titandioxid (E171) og gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Nimotop er gule og runde tabletter mærket med SK og Bayerkors. 

 

Pakningsstørrelser 

Nimotop fås i én pakningsstørrelse á 100 filmovertrukne tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4 

Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V 

Fremstiller

2care4  

Stenhuggervej 12-14  

6710 Esbjerg V 

 

Nimotop® er et registreret varemærke, der tilhører Bayer Intellectual Property GmbH. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...