Mucolysin Skovbær®

brusetabletter 200 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Mucolysin Skovbær 200 mg, brusetabletter 

acetylcystein 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mucolysin Skovbær
 3. Sådan skal du tage Mucolysin Skovbær
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Mucolysin Skovbær er et slimløsnende middel, som bruges ved hoste med sejt slim.  

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mucolysin Skovbær

Tag ikke Mucolysin Skovbær:

 • hvis du er allergisk over for acetylcystein eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • hvis du for nylig har hostet blod op.

 

Du må ikke bruge Mucolysin Skovbær til børn under 5 år uden lægens anvisning. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Mucolysin Skovbær: 

 • hvis du har astma eller tidligere har haft sammentrækninger i luftvejene (bronkospasmer).
 • hvis du har eller har haft mavesår.
 • hvis du er særlig følsom over for histamin.

 

Vær opmærksom på følgende: 

Mucolysin kan give alvorlige hudreaktioner. Hvis du får forandringer i hud og slimhinder, skal du kontakte din læge og stoppe behandlingen med Mucolysin Skovbær. 

Brug af anden medicin sammen med Mucolysin Skovbær

Fortæl altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Tal med din læge: 

 • hvis du er i behandling med oralt antibiotika. Disse to lægemidler bør tages med mindst 2 timers mellemrum.
 • hvis du tager hostestillende medicin.
 • hvis du er i behandling med nitroglycerin (glyceryltrinitrat).
 • hvis du får aktivt kul som modgift.

 

Du må ikke opløse Mucolysin Skovbær sammen med andre lægemidler. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Mucolysin Skovbær.
Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af Mucolysin Skovbær sammen med mad og drikke

Du kan tage Mucolysin Skovbær i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.  

 

Du bør ikke tage Mucolysin Skovbær, hvis du er gravid eller ammer. Tal med din læge. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mucolysin Skovbær påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Mucolysin Skovbær indeholder natrium:

Dette lægemiddel indeholder 99 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) pr. brusetablet. Dette svarer til 5% af den anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en voksen. 

Mucolysin Skovbær indeholder lactose:

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Mucolysin Skovbær indeholder sorbitol:

Dette lægemiddel indeholder mindre end 20 mg sorbitol pr. brusetablet. 

3. Sådan skal du tage Mucolysin Skovbær

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

1 brusetablet (200 mg) 3 gange daglig. 

 

Børn: 

Børn over 5 år:  

1 brusetablet (200 mg) 2 gange daglig.  

Du må ikke bruge Mucolysin Skovbær til børn under 5 år. 

Brugsanvisning:

Du skal opløse brusetabletten i et halvt glas vand.
Tag ikke Mucolysin Skovbær sent om aftenen, da der i den første tid af behandlingen vil være mere tyndtflydende slim, som skal hostes op, hvilket kan forstyrre nattesøvnen.
Brusetabletten kan deles i to lige store doser. 

Hvis du har taget for meget Mucolysin Skovbær

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Mucolysin Skovbær end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Symptomer på overdosering kan være kvalme og opkastning. 

Hvis du har glemt at tage Mucolysin Skovbær

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Mucolysin Skovbær

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger: (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede) 

 • Vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Meget sjældne bivirkninger: (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede) 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger: (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede) 

 • Mundbetændelse, mavesmerter, diarre, opkastning, halsbrand og kvalme.
 • Hovedpine og feber.
 • Overfølsomhedsreaktioner (Hududslæt og hævelser, kløe, nældefeber, åndenød, hurtig puls og nedsat blodtryk). Kan blive alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Susen for ørerne (tinnitus).

 

Meget sjældne bivirkninger: (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede) 

 • Blødning.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Opbevar ikke Mucolysin Skovbær ved temperaturer over 30°C. 

Opbevar Mucolysin Skovbær i original beholder, tæt tillukket for at beskytte mod fugt. 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mucolysin Skovbær 200 mg indeholder:

Aktivt stof: Acetylcystein 200 mg.  

Øvrige indholdsstoffer: Citronsyre, vandfri; natriumhydrogencarbonat; natriumcarbonat, vandfri; ascorbinsyre (E300); saccharinnatrium (E954); natriumcitrat; mannitol (E421); lactose, vandfri. Smag: Brombæraroma; skovbæraroma; vanillin; maltodextrin; mannitol (E421); gluconolacton (E575); sorbitol (E420); magnesiumcarbonat og silica, colloid vandfri. 

Mucolysin Skovbærs udseende og pakningstørrelse

Udseende 

Hvid, rund brusetablet med delekærv på den ene side 

 

Pakningsstørrelser 

Plastrør indeholdende 15, 25, 50 eller 100 brusetabletter.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S 

Fremstiller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...