Porosecare

filmovertrukne tabletter 35 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Porosecare 35 mg filmovertrukne tabletter  

Risedronatnatrium 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Porosecare
 3. Sådan skal du tage Porosecare
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hvad er Porosecare

Porosecare tilhører gruppen af ikke-hormonelle lægemidler kaldet bisfosfonater, der anvendes til behandling af knoglesygdomme. Det virker direkte på knoglerne og gør dem stærkere, således at risikoen for knoglebrud bliver mindre. 

 

Knogler består af levende væv. Gammelt knoglevæv fjernes hele tiden fra skelettet og erstattes med nyt knoglevæv. 

 

Knogleskørhed efter overgangsalderen (postmenopausal osteoporose) er en sygdom, der opstår hos kvinder efter overgangsalderen, hvor knoglerne bliver svagere, mere skrøbelige og mere udsatte for at brække efter et fald eller en overbelastning. 

 

Knogleskørhed kan også forekomme hos mænd af en række grunde, herunder aldring og/eller et lavt niveau af det mandlige hormon, testosteron. 

 

Knoglebrud opstår hyppigst i rygsøjlen, hofterne og håndleddene, men kan ske i alle kroppens knogler. Knoglebrud, der skyldes knogleskørhed, kan også medføre rygsmerter, højdereduktion og krumbøjet ryg. Mange mennesker med knogleskørhed har ingen symptomer, og det er muligt at have knogleskørhed uden at vide det. 

Hvad Porosecare anvendes til

Behandling af knogleskørhed 

 • hos kvinder efter overgangsalderen, hvis knogleskørheden er alvorlig. Det reducerer risikoen for rygrads og hoftebrud
 • hos mænd.

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Porosecare

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Porosecare

 • hvis du er allergisk over for risedronatnatrium eller et af de øvrige indholdsstoffer i Porosecare (angivet i afsnit 6).
 • hvis din læge har fortalt dig, at du har en tilstand, som hedder hypokalcæmi (lavt calciumniveau i blodet).
 • hvis du måske er gravid, hvis du er gravid, eller hvis du planlægger at blive gravid.
 • hvis du ammer.
 • hvis du har alvorlige nyreproblemer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Porosecare. 

 • hvis du ikke er i stand til at være i oprejst stilling (siddende eller stående) i mindst 30 minutter.
 • hvis du har unormal knogle- og mineralomsætning (for eksempel D-vitaminmangel, fejl i biskjoldbruskkirtelhormon, der begge fører til lavt calciumniveau i blodet).
 • hvis du tidligere har haft problemer med spiserøret. For eksempel hvis du har oplevet smerter, svært ved at synke føde eller tidligere har fået at vide, at du har Barretts øsofagitis (en lidelse med celleforandringer i den nedre del af spiserøret).
 • hvis din læge har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter (såsom lactose).
 • hvis du har haft eller har smerter, hævelser eller følelsesløshed i kæben eller en tung fornemmelse i kæben eller tandløsning.
 • hvis du er i tandlægebehandling eller skal igennem en tandoperation. Du skal fortælle din tandlæge, at du bliver behandlet med risedronatnatrium.

 

Din læge vil rådgive dig om, hvad du skal gøre, når du tager risedronatnatrium, hvis du har noget af ovenstående. 

Børn og unge

Porosecare anbefales ikke til børn og unge under 18 år, da der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger om sikkerhed og effekt. 

Brug af anden medicin sammen med Porosecare

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.  

 

Lægemidler, der indeholder et eller flere af punkterne fra nedenstående liste, nedsætter virkningen af risedronatnatrium, hvis det indtages samtidigt: 

 • calcium
 • magnesium
 • aluminium (for eksempel visse miksturer mod fordøjelsesbesvær)
 • jern.

 

Disse lægemidler skal tages mindst 30 minutter, efter du har taget Porosecare. 

Brug af Porosecare sammen med mad og drikke

Det er meget vigtigt, at du IKKE tager din Porosecare-tablet sammen med mad eller drikkevarer (bortset fra postevand), så den kan virke rigtigt. Du må især ikke tage dette lægemiddel samtidig med mælkeprodukter (f.eks. mælk), da det indeholder calcium (se afsnit 2 ”Brug af anden medicin sammen med Porosecare”).
Du må først indtage mad og drikkevarer (bortset fra postevand) tidligst 30 minutter, efter du har taget Porosecare tabletten. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Den mulige risiko, der er forbundet med brug af risedronatnatrium, er ukendt hos gravide. 


Du må IKKE tage risedronatnatrium, hvis du ammer (se afsnit 2 ”Tag ikke Porosecare”). Porosecare skal kun anvendes til behandling af kvinder efter overgangsalderen og mænd. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Porosecare påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 

Porosecare indeholder lactose

Porosecare indeholder en lille mængde lactose. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Porosecare

Tag altid Porosecare nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Tag én tablet (35 mg risedronatnatrium) én gang om ugen. Vælg den ugedag, der passer dig bedst. Tag én tablet Porosecare hver uge på den dag, du har valgt. Du må ikke tage to tabletter samme dag, hver uge. 

Hvornår skal du tage Porosecare

Tag din tablet mindst 30 minutter før dagens første måltid, før du drikker (bortset fra vand) eller tager andre lægemidler. 

Sådan skal du tage Porosecare

 • Tag tabletten, mens du er i oprejst stilling (du kan sidde eller stå) for at undgå halsbrand.
 • Synk tabletten med mindst ét glas postevand (120 ml).
 • Synk tabletten hel. Du må ikke suge på den eller tygge den.
 • Du må ikke ligge ned i 30 minutter efter, du har taget tabletten.

 

Din læge vil fortælle dig, hvis du har brug for ekstra calcium og vitamin, hvis du ikke får nok gennem din kost. 

Hvis du har taget for mange Porosecare

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Porosecare, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Hvis du eller nogen anden ved et uheld har taget mere af Porosecare end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, skal du drikke et stort glas mælk og straks kontakte lægen eller skadestuen. 

Hvis du har glemt at tage Porosecare

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 


Hvis du har glemt at tage din tablet på den valgte ugedag, skal du tage den, når du kommer i tanke om det.
Vend tilbage til at tage én tablet om ugen på den ugedag, hvor tabletten normalt tages. Du må ikke tage to tabletter samme dag, hver uge. 

Hvis du holder op med at tage Porosecare

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.  

 

Hvis du stopper behandlingen, kan du begynde at miste knoglemasse. Kontakt derfor din læge, inden du overvejer at stoppe behandlingen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Stop med at tage Porosecare og søg straks lægehjælp, hvis du oplever noget af følgende:

 • symptomer på en alvorlig allergisk reaktion, såsom
  • hævelse af ansigt, tunge eller svælg
  • synkebesvær nældefeber og vejrtrækningsbesvær.
 • alvorlige hudreaktioner, der kan omfatte blæredannelse på huden.

Fortæl det straks til din læge, hvis du oplever følgende bivirkninger:

 • betændelse i øjet, sædvanligvis med smerte, rødme og lysfølsomhed.
 • vævsdød i knoglerne, knoglenekrose i kæben, der er forbundet med forsinket heling og infektion, ofte efter udtrækning af en tand (se afsnit 2 ”Advarsler og forsigtighedsregler”).
 • symptomer fra spiserøret, såsom smerte, når du synker, besvær med at synke, brystsmerter eller ny eller forværret halsbrand.

 

I kliniske undersøgelser var de øvrige observerede bivirkninger dog sædvanligvis milde og fik
ikke patienten til at stoppe behandlingen med tabletterne. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede)  

 • mavebesvær, kvalme, mavepine, mavekramper eller ubehag, forstoppelse, en følelse af mæthed, oppustethed, diarré
 • smerte i knogler, muskler eller led
 • hovedpine.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede)  

 • betændelse eller sår i spiserøret, der forårsager besvær og smerte, når der synkes (se også afsnit 2 ”Advarsler og forsigtighedsregler ”), betændelse i maven og tolvfingertarmen (den tarm, der tømmer maven).
 • betændelse i den farvede del af øjet (iris) (røde, smertende øjne med en mulig ændring af synet).

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede)  

 • Betændelse i tungen (rød, hævet, muligvis smertende), forsnævring af spiserøret.
 • Der er rapporteret om unormale levertal. Der kan kun stilles diagnose ud fra en blodprøve.

I sjældne tilfælde kan en patients calcium- og fosfatniveauer i blodet falde i begyndelsen af behandlingen.
Disse ændringer er sædvanligvis små og giver ingen symptomer. 

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10.000 behandlede)  

 • ørepine, udflåd fra øret, og/eller en øreinfektion. Det kan være tegn på knogleskader i øret.

 

Efter markedsføring er følgende blevet indberettet (ukendt hyppighed): 

 • hårtab, hududslæt
 • leversygdomme, i nogle tilfælde alvorlige.

 

Usædvanlige lårbensbrud, især hos patienter i langtidsbehandling for osteoporose, kan forekomme sjældent.
Kontakt din læge, hvis du får smerter, svaghed eller ubehag i dit lårben, din hofte eller lyske, da dette kan være et tidligt tegn på et muligt brud på lårbensknoglen. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Porosecare utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Tag ikke Porosecare efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Porosecare indeholder

 • Aktivt stof: risedronatnatrium. Hver tablet indeholder 35 mg risedronatnatrium, svarende til 32,5 mg risedronsyre.
 • Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, majsstivelse, prægelatiniseret stivelse (majs), vandfri kolloid silica, natriumstearylfumarat, magnesiumstearat, polyvinylalkohol, titandioxid (E171), macrogol, talcum, jernoxid gul (E172), jernoxid rød (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

 • Porosecare er orange, runde, filmovertrukne tabletter, præget med ”R35” på den ene side og ingenting på den anden side.
 • Tabletterne leveres i blisterpakninger med 4 og 12 filmovertrukne tabletter.

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4  

Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V 

Fremstiller:

2care4  

Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 

 

Porosecare svarer til Risedronatnatrium Teva. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2019.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...